Tổng hợp cheats code fire emblem 6 -> 8

Thảo luận trong 'Fire Emblem - Mộc đế' bắt đầu bởi cupidonte50, 19/5/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. cupidonte50

  cupidonte50 Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  130
  Minh lập topic này tổng hợp cheats code fire emblem nếu dư thì mod có thể xóa
  fire emblem 6 nè

  Enable Code (Must Be On)
  00003CC7 000A
  1009C180 0007

  -----------------------------
  - 5 - Character Codes -
  -----------------------------

  ------------------
  - Slot 1 -
  ------------------
  8202AB78 XXXX Portrait
  8202AB7C XXXX Class
  3202AB80 00## Level
  3202AB81 00## Experience
  3202AB84 00## Turn Status
  3202AB88 00## Max HP
  3202AB89 00## Current HP
  3202AB8A 00## Strength
  3202AB8B 00## Skill
  3202AB8C 00## Speed
  3202AB8D 00## Defence
  3202AB8E 00## Resistance
  3202AB8F 00## Luck
  3202AB90 00## Constitution Bonus
  3202AB92 00## Move Bonus

  3202AB94 00## Item Slot 1 Type
  3202AB96 00## Item Slot 2 Type
  3202AB98 00## Item Slot 3 Type
  3202AB9A 00## Item Slot 4 Type
  3202AB9C 00## Item Slot 5 Type
  3202AB95 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AB97 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AB99 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AB9B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AB9D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AB9E 00## Sword Level
  3202AB9F 00## Lance Level
  3202ABA0 00## Axe Level
  3202ABA1 00## Bow Level

  3202ABA2 00## Staff Level
  3202ABA3 00## Anima Level
  3202ABA4 00## Light Level
  3202ABA5 00## Dark Level

  3202ABA8 00## Support 1
  3202ABA9 00## Support 2
  3202ABAA 00## Support 3
  3202ABAB 00## Support 4
  3202ABAC 00## Support 5
  3202ABAD 00## Support 6
  3202ABAE 00## Support 7
  3202ABAF 00## Support 8
  3202ABB0 00## Support 9
  3202ABB1 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 2 -
  ------------------
  8202ABC0 XXXX Portrait
  8202ABC4 XXXX Class
  3202ABC8 00## Level
  3202ABC9 00## Experience
  3202ABCC 00## Turn Status
  3202ABD0 00## Max HP
  3202ABD1 00## Current HP
  3202ABD2 00## Strength
  3202ABD3 00## Skill
  3202ABD4 00## Speed
  3202ABD5 00## Defence
  3202ABD6 00## Resistance
  3202ABD7 00## Luck
  3202ABD8 00## Constitution Bonus
  3202ABDA 00## Move Bonus

  3202ABDC 00## Item Slot 1 Type
  3202ABDE 00## Item Slot 2 Type
  3202ABE0 00## Item Slot 3 Type
  3202ABE2 00## Item Slot 4 Type
  3202ABE4 00## Item Slot 5 Type
  3202ABDD 00## Item Slot 1 Quantity
  3202ABDF 00## Item Slot 2 Quantity
  3202ABE1 00## Item Slot 3 Quantity
  3202ABE3 00## Item Slot 4 Quantity
  3202ABE5 00## Item Slot 5 Quantity

  3202ABE6 00## Sword Level
  3202ABE7 00## Lance Level
  3202ABE8 00## Axe Level
  3202ABE9 00## Bow Level

  3202ABEA 00## Staff Level
  3202ABEB 00## Anima Level
  3202ABEC 00## Light Level
  3202ABED 00## Dark Level

  3202ABF0 00## Support 1
  3202ABF1 00## Support 2
  3202ABF2 00## Support 3
  3202ABF3 00## Support 4
  3202ABF4 00## Support 5
  3202ABF5 00## Support 6
  3202ABF6 00## Support 7
  3202ABF7 00## Support 8
  3202ABF8 00## Support 9
  3202ABF9 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 3 -
  ------------------
  8202AC08 XXXX Portrait
  8202AC0C XXXX Class
  3202AC10 00## Level
  3202AC11 00## Experience
  3202AC14 00## Turn Status
  3202AC18 00## Max HP
  3202AC19 00## Current HP
  3202AC1A 00## Strength
  3202AC1B 00## Skill
  3202AC1C 00## Speed
  3202AC1D 00## Defence
  3202AC1E 00## Resistance
  3202AC1F 00## Luck
  3202AC20 00## Constitution Bonus
  3202AC22 00## Move Bonus

  3202AC24 00## Item Slot 1 Type
  3202AC26 00## Item Slot 2 Type
  3202AC28 00## Item Slot 3 Type
  3202AC2A 00## Item Slot 4 Type
  3202AC2C 00## Item Slot 5 Type
  3202AC25 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AC27 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AC29 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AC2B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AC2D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AC2E 00## Sword Level
  3202AC2F 00## Lance Level
  3202AC30 00## Axe Level
  3202AC31 00## Bow Level

  3202AC32 00## Staff Level
  3202AC33 00## Anima Level
  3202AC34 00## Light Level
  3202AC35 00## Dark Level

  3202AC38 00## Support 1
  3202AC39 00## Support 2
  3202AC3A 00## Support 3
  3202AC3B 00## Support 4
  3202AC3C 00## Support 5
  3202AC3D 00## Support 6
  3202AC3E 00## Support 7
  3202AC3F 00## Support 8
  3202AC40 00## Support 9
  3202AC41 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 4 -
  ------------------
  8202AC50 XXXX Portrait
  8202AC54 XXXX Class
  3202AC58 00## Level
  3202AC59 00## Experience
  3202AC5C 00## Turn Status
  3202AC60 00## Max HP
  3202AC61 00## Current HP
  3202AC62 00## Strength
  3202AC63 00## Skill
  3202AC64 00## Speed
  3202AC65 00## Defence
  3202AC66 00## Resistance
  3202AC67 00## Luck
  3202AC68 00## Constitution Bonus
  3202AC6A 00## Move Bonus

  3202AC6C 00## Item Slot 1 Type
  3202AC6E 00## Item Slot 2 Type
  3202AC70 00## Item Slot 3 Type
  3202AC72 00## Item Slot 4 Type
  3202AC74 00## Item Slot 5 Type
  3202AC6D 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AC6F 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AC71 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AC73 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AC75 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AC76 00## Sword Level
  3202AC77 00## Lance Level
  3202AC78 00## Axe Level
  3202AC79 00## Bow Level

  3202AC7A 00## Staff Level
  3202AC7B 00## Anima Level
  3202AC7C 00## Light Level
  3202AC7D 00## Dark Level

  3202AC80 00## Support 1
  3202AC81 00## Support 2
  3202AC82 00## Support 3
  3202AC83 00## Support 4
  3202AC84 00## Support 5
  3202AC85 00## Support 6
  3202AC86 00## Support 7
  3202AC87 00## Support 8
  3202AC88 00## Support 9
  3202AC89 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 5 -
  ------------------
  8202AC98 XXXX Portrait
  8202AC9C XXXX Class
  3202ACA0 00## Level
  3202ACA1 00## Experience
  3202ACA4 00## Turn Status
  3202ACA8 00## Max HP
  3202ACA9 00## Current HP
  3202ACAA 00## Strength
  3202ACAB 00## Skill
  3202ACAC 00## Speed
  3202ACAD 00## Defence
  3202ACAE 00## Resistance
  3202ACAF 00## Luck
  3202ACB0 00## Constitution Bonus
  3202ACB2 00## Move Bonus

  3202ACB4 00## Item Slot 1 Type
  3202ACB6 00## Item Slot 2 Type
  3202ACB8 00## Item Slot 3 Type
  3202ACBA 00## Item Slot 4 Type
  3202ACBC 00## Item Slot 5 Type
  3202ACB5 00## Item Slot 1 Quantity
  3202ACB7 00## Item Slot 2 Quantity
  3202ACB9 00## Item Slot 3 Quantity
  3202ACBB 00## Item Slot 4 Quantity
  3202ACBD 00## Item Slot 5 Quantity

  3202ACBE 00## Sword Level
  3202ACBF 00## Lance Level
  3202ACC0 00## Axe Level
  3202ACC1 00## Bow Level

  3202ACC2 00## Staff Level
  3202ACC3 00## Anima Level
  3202ACC4 00## Light Level
  3202ACC5 00## Dark Level

  3202ACC8 00## Support 1
  3202ACC9 00## Support 2
  3202ACCA 00## Support 3
  3202ACCB 00## Support 4
  3202ACCC 00## Support 5
  3202ACCD 00## Support 6
  3202ACCE 00## Support 7
  3202ACCF 00## Support 8
  3202ACD0 00## Support 9
  3202ACD1 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 6 -
  ------------------
  8202ACE0 XXXX Portrait
  8202ACE4 XXXX Class
  3202ACE8 00## Level
  3202ACE9 00## Experience
  3202ACEC 00## Turn Status
  3202ACF0 00## Max HP
  3202ACF1 00## Current HP
  3202ACF2 00## Strength
  3202ACF3 00## Skill
  3202ACF4 00## Speed
  3202ACF5 00## Defence
  3202ACF6 00## Resistance
  3202ACF7 00## Luck
  3202ACF8 00## Constitution Bonus
  3202ACFA 00## Move Bonus

  3202ACFC 00## Item Slot 1 Type
  3202ACFE 00## Item Slot 2 Type
  3202AD00 00## Item Slot 3 Type
  3202AD02 00## Item Slot 4 Type
  3202AD04 00## Item Slot 5 Type
  3202ACFD 00## Item Slot 1 Quantity
  3202ACFF 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AD01 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AD03 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AD05 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AD06 00## Sword Level
  3202AD07 00## Lance Level
  3202AD08 00## Axe Level
  3202AD09 00## Bow Level

  3202AD0A 00## Staff Level
  3202AD0B 00## Anima Level
  3202AD0C 00## Light Level
  3202AD0D 00## Dark Level

  3202AD10 00## Support 1
  3202AD11 00## Support 2
  3202AD12 00## Support 3
  3202AD13 00## Support 4
  3202AD14 00## Support 5
  3202AD15 00## Support 6
  3202AD16 00## Support 7
  3202AD17 00## Support 8
  3202AD18 00## Support 9
  3202AD19 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 7 -
  ------------------
  8202AD28 XXXX Portrait
  8202AD2C XXXX Class
  3202AD30 00## Level
  3202AD31 00## Experience
  3202AD34 00## Turn Status
  3202AD38 00## Max HP
  3202AD39 00## Current HP
  3202AD3A 00## Strength
  3202AD3B 00## Skill
  3202AD3C 00## Speed
  3202AD3D 00## Defence
  3202AD3E 00## Resistance
  3202AD3F 00## Luck
  3202AD40 00## Constitution Bonus
  3202AD42 00## Move Bonus

  3202AD44 00## Item Slot 1 Type
  3202AD46 00## Item Slot 2 Type
  3202AD48 00## Item Slot 3 Type
  3202AD4A 00## Item Slot 4 Type
  3202AD4C 00## Item Slot 5 Type
  3202AD45 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AD47 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AD49 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AD4B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AD4D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AD4E 00## Sword Level
  3202AD4F 00## Lance Level
  3202AD50 00## Axe Level
  3202AD51 00## Bow Level

  3202AD52 00## Staff Level
  3202AD53 00## Anima Level
  3202AD54 00## Light Level
  3202AD55 00## Dark Level

  3202AD58 00## Support 1
  3202AD59 00## Support 2
  3202AD5A 00## Support 3
  3202AD5B 00## Support 4
  3202AD5C 00## Support 5
  3202AD5D 00## Support 6
  3202AD5E 00## Support 7
  3202AD5F 00## Support 8
  3202AD60 00## Support 9
  3202AD61 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 8 -
  ------------------
  8202AD70 XXXX Portrait
  8202AD74 XXXX Class
  3202AD78 00## Level
  3202AD79 00## Experience
  3202AD7C 00## Turn Status
  3202AD80 00## Max HP
  3202AD81 00## Current HP
  3202AD82 00## Strength
  3202AD83 00## Skill
  3202AD84 00## Speed
  3202AD85 00## Defence
  3202AD86 00## Resistance
  3202AD87 00## Luck
  3202AD88 00## Constitution Bonus
  3202AD8A 00## Move Bonus

  3202AD8C 00## Item Slot 1 Type
  3202AD8E 00## Item Slot 2 Type
  3202AD90 00## Item Slot 3 Type
  3202AD92 00## Item Slot 4 Type
  3202AD94 00## Item Slot 5 Type
  3202AD8D 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AD8F 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AD91 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AD93 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AD95 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AD96 00## Sword Level
  3202AD97 00## Lance Level
  3202AD98 00## Axe Level
  3202AD99 00## Bow Level

  3202AD9A 00## Staff Level
  3202AD9B 00## Anima Level
  3202AD9C 00## Light Level
  3202AD9D 00## Dark Level

  3202ADA0 00## Support 1
  3202ADA1 00## Support 2
  3202ADA2 00## Support 3
  3202ADA3 00## Support 4
  3202ADA4 00## Support 5
  3202ADA5 00## Support 6
  3202ADA6 00## Support 7
  3202ADA7 00## Support 8
  3202ADA8 00## Support 9
  3202ADA9 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 9 -
  ------------------
  8202ADB8 XXXX Portrait
  8202ADBC XXXX Class
  3202ADC0 00## Level
  3202ADC1 00## Experience
  3202ADC4 00## Turn Status
  3202ADC8 00## Max HP
  3202ADC9 00## Current HP
  3202ADCA 00## Strength
  3202ADCB 00## Skill
  3202ADCC 00## Speed
  3202ADCD 00## Defence
  3202ADCE 00## Resistance
  3202ADCF 00## Luck
  3202ADD0 00## Constitution Bonus
  3202ADD2 00## Move Bonus

  3202ADD4 00## Item Slot 1 Type
  3202ADD6 00## Item Slot 2 Type
  3202ADD8 00## Item Slot 3 Type
  3202ADDA 00## Item Slot 4 Type
  3202ADDC 00## Item Slot 5 Type
  3202ADD5 00## Item Slot 1 Quantity
  3202ADD7 00## Item Slot 2 Quantity
  3202ADD9 00## Item Slot 3 Quantity
  3202ADDB 00## Item Slot 4 Quantity
  3202ADDD 00## Item Slot 5 Quantity

  3202ADDE 00## Sword Level
  3202ADDF 00## Lance Level
  3202ADE0 00## Axe Level
  3202ADE1 00## Bow Level

  3202ADE2 00## Staff Level
  3202ADE3 00## Anima Level
  3202ADE4 00## Light Level
  3202ADE5 00## Dark Level

  3202ADE8 00## Support 1
  3202ADE9 00## Support 2
  3202ADEA 00## Support 3
  3202ADEB 00## Support 4
  3202ADEC 00## Support 5
  3202ADED 00## Support 6
  3202ADEE 00## Support 7
  3202ADEF 00## Support 8
  3202ADF0 00## Support 9
  3202ADF1 00## Support 10


  -------------------
  - Slot 10 -
  -------------------
  8202AE00 XXXX Portrait
  8202AE04 XXXX Class
  3202AE08 00## Level
  3202AE09 00## Experience
  3202AE0C 00## Turn Status
  3202AE10 00## Max HP
  3202AE11 00## Current HP
  3202AE12 00## Strength
  3202AE13 00## Skill
  3202AE14 00## Speed
  3202AE15 00## Defence
  3202AE16 00## Resistance
  3202AE17 00## Luck
  3202AE18 00## Constitution Bonus
  3202AE1A 00## Move Bonus

  3202AE1C 00## Item Slot 1 Type
  3202AE1E 00## Item Slot 2 Type
  3202AE20 00## Item Slot 3 Type
  3202AE22 00## Item Slot 4 Type
  3202AE24 00## Item Slot 5 Type
  3202AE1D 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AE1F 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AE21 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AE23 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AE25 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AE26 00## Sword Level
  3202AE27 00## Lance Level
  3202AE28 00## Axe Level
  3202AE29 00## Bow Level

  3202AE2A 00## Staff Level
  3202AE2B 00## Anima Level
  3202AE2C 00## Light Level
  3202AE2D 00## Dark Level

  3202AE30 00## Support 1
  3202AE31 00## Support 2
  3202AE32 00## Support 3
  3202AE33 00## Support 4
  3202AE34 00## Support 5
  3202AE35 00## Support 6
  3202AE36 00## Support 7
  3202AE37 00## Support 8
  3202AE38 00## Support 9
  3202AE39 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 11 -
  -------------------
  8202AE48 XXXX Portrait
  8202AE4C XXXX Class
  3202AE50 00## Level
  3202AE51 00## Experience
  3202AE54 00## Turn Status
  3202AE58 00## Max HP
  3202AE59 00## Current HP
  3202AE5A 00## Strength
  3202AE5B 00## Skill
  3202AE5C 00## Speed
  3202AE5D 00## Defence
  3202AE5E 00## Resistance
  3202AE5F 00## Luck
  3202AE60 00## Constitution Bonus
  3202AE62 00## Move Bonus

  3202AE64 00## Item Slot 1 Type
  3202AE66 00## Item Slot 2 Type
  3202AE68 00## Item Slot 3 Type
  3202AE6A 00## Item Slot 4 Type
  3202AE6C 00## Item Slot 5 Type
  3202AE65 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AE67 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AE69 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AE6B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AE6D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AE6E 00## Sword Level
  3202AE6F 00## Lance Level
  3202AE70 00## Axe Level
  3202AE71 00## Bow Level

  3202AE72 00## Staff Level
  3202AE73 00## Anima Level
  3202AE74 00## Light Level
  3202AE75 00## Dark Level

  3202AE78 00## Support 1
  3202AE79 00## Support 2
  3202AE7A 00## Support 3
  3202AE7B 00## Support 4
  3202AE7C 00## Support 5
  3202AE7D 00## Support 6
  3202AE7E 00## Support 7
  3202AE7F 00## Support 8
  3202AE80 00## Support 9
  3202AE81 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 12 -
  ------------------
  8202AE90 XXXX Portrait
  8202AE94 XXXX Class
  3202AE98 00## Level
  3202AE99 00## Experience
  3202AE9C 00## Turn Status
  3202AEA0 00## Max HP
  3202AEA1 00## Current HP
  3202AEA2 00## Strength
  3202AEA3 00## Skill
  3202AEA4 00## Speed
  3202AEA5 00## Defence
  3202AEA6 00## Resistance
  3202AEA7 00## Luck
  3202AEA8 00## Constitution Bonus
  3202AEAA 00## Move Bonus

  3202AEAC 00## Item Slot 1 Type
  3202AEAE 00## Item Slot 2 Type
  3202AEB0 00## Item Slot 3 Type
  3202AEB2 00## Item Slot 4 Type
  3202AEB4 00## Item Slot 5 Type
  3202AEAD 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AEAF 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AEB1 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AEB3 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AEB5 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AEB6 00## Sword Level
  3202AEB7 00## Lance Level
  3202AEB8 00## Axe Level
  3202AEB9 00## Bow Level

  3202AEBA 00## Staff Level
  3202AEBB 00## Anima Level
  3202AEBC 00## Light Level
  3202AEBD 00## Dark Level

  3202AEC0 00## Support 1
  3202AEC1 00## Support 2
  3202AEC2 00## Support 3
  3202AEC3 00## Support 4
  3202AEC4 00## Support 5
  3202AEC5 00## Support 6
  3202AEC6 00## Support 7
  3202AEC7 00## Support 8
  3202AEC8 00## Support 9
  3202AEC9 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 13 -
  ------------------
  8202AED8 XXXX Portrait
  8202AEDC XXXX Class
  3202AEE0 00## Level
  3202AEE1 00## Experience
  3202AEE4 00## Turn Status
  3202AEE8 00## Max HP
  3202AEE9 00## Current HP
  3202AEEA 00## Strength
  3202AEEB 00## Skill
  3202AEEC 00## Speed
  3202AEED 00## Defence
  3202AEEE 00## Resistance
  3202AEEF 00## Luck
  3202AEF0 00## Constitution Bonus
  3202AEF2 00## Move Bonus

  3202AEF4 00## Item Slot 1 Type
  3202AEF6 00## Item Slot 2 Type
  3202AEF8 00## Item Slot 3 Type
  3202AEFA 00## Item Slot 4 Type
  3202AEFC 00## Item Slot 5 Type
  3202AEF5 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AEF7 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AEF9 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AEFB 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AEFD 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AEFE 00## Sword Level
  3202AEFF 00## Lance Level
  3202AF00 00## Axe Level
  3202AF01 00## Bow Level

  3202AF02 00## Staff Level
  3202AF03 00## Anima Level
  3202AF04 00## Light Level
  3202AF05 00## Dark Level

  3202AF08 00## Support 1
  3202AF09 00## Support 2
  3202AF0A 00## Support 3
  3202AF0B 00## Support 4
  3202AF0C 00## Support 5
  3202AF0D 00## Support 6
  3202AF0E 00## Support 7
  3202AF0F 00## Support 8
  3202AF10 00## Support 9
  3202AF11 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 14 -
  ------------------
  8202AF20 XXXX Portrait
  8202AF24 XXXX Class
  3202AF28 00## Level
  3202AF29 00## Experience
  3202AF2C 00## Turn Status
  3202AF30 00## Max HP
  3202AF31 00## Current HP
  3202AF32 00## Strength
  3202AF33 00## Skill
  3202AF34 00## Speed
  3202AF35 00## Defence
  3202AF36 00## Resistance
  3202AF37 00## Luck
  3202AF38 00## Constitution Bonus
  3202AF3A 00## Move Bonus

  3202AF3C 00## Item Slot 1 Type
  3202AF3E 00## Item Slot 2 Type
  3202AF40 00## Item Slot 3 Type
  3202AF42 00## Item Slot 4 Type
  3202AF44 00## Item Slot 5 Type
  3202AF3D 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AF3F 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AF41 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AF43 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AF45 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AF46 00## Sword Level
  3202AF47 00## Lance Level
  3202AF48 00## Axe Level
  3202AF49 00## Bow Level

  3202AF4A 00## Staff Level
  3202AF4B 00## Anima Level
  3202AF4C 00## Light Level
  3202AF4D 00## Dark Level

  3202AF50 00## Support 1
  3202AF51 00## Support 2
  3202AF52 00## Support 3
  3202AF53 00## Support 4
  3202AF54 00## Support 5
  3202AF55 00## Support 6
  3202AF56 00## Support 7
  3202AF57 00## Support 8
  3202AF58 00## Support 9
  3202AF59 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 15 -
  ------------------
  8202AF68 XXXX Portrait
  8202AF6C XXXX Class
  3202AF70 00## Level
  3202AF71 00## Experience
  3202AF74 00## Turn Status
  3202AF78 00## Max HP
  3202AF79 00## Current HP
  3202AF7A 00## Strength
  3202AF7B 00## Skill
  3202AF7C 00## Speed
  3202AF7D 00## Defence
  3202AF7E 00## Resistance
  3202AF7F 00## Luck
  3202AF80 00## Constitution Bonus
  3202AF82 00## Move Bonus

  3202AF84 00## Item Slot 1 Type
  3202AF86 00## Item Slot 2 Type
  3202AF88 00## Item Slot 3 Type
  3202AF8A 00## Item Slot 4 Type
  3202AF8C 00## Item Slot 5 Type
  3202AF85 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AF87 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AF89 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AF8B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AF8D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AF8E 00## Sword Level
  3202AF8F 00## Lance Level
  3202AF90 00## Axe Level
  3202AF91 00## Bow Level

  3202AF92 00## Staff Level
  3202AF93 00## Anima Level
  3202AF94 00## Light Level
  3202AF95 00## Dark Level

  3202AF98 00## Support 1
  3202AF99 00## Support 2
  3202AF9A 00## Support 3
  3202AF9B 00## Support 4
  3202AF9C 00## Support 5
  3202AF9D 00## Support 6
  3202AF9E 00## Support 7
  3202AF9F 00## Support 8
  3202AFA0 00## Support 9
  3202AFA1 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 16 -
  ------------------
  8202AFB0 XXXX Portrait
  8202AFB4 XXXX Class
  3202AFB8 00## Level
  3202AFB9 00## Experience
  3202AFBC 00## Turn Status
  3202AFC0 00## Max HP
  3202AFC1 00## Current HP
  3202AFC2 00## Strength
  3202AFC3 00## Skill
  3202AFC4 00## Speed
  3202AFC5 00## Defence
  3202AFC6 00## Resistance
  3202AFC7 00## Luck
  3202AFC8 00## Constitution Bonus
  3202AFCA 00## Move Bonus

  3202AFCC 00## Item Slot 1 Type
  3202AFCE 00## Item Slot 2 Type
  3202AFD0 00## Item Slot 3 Type
  3202AFD2 00## Item Slot 4 Type
  3202AFD4 00## Item Slot 5 Type
  3202AFCD 00## Item Slot 1 Quantity
  3202AFCF 00## Item Slot 2 Quantity
  3202AFD1 00## Item Slot 3 Quantity
  3202AFD3 00## Item Slot 4 Quantity
  3202AFD5 00## Item Slot 5 Quantity

  3202AFD6 00## Sword Level
  3202AFD7 00## Lance Level
  3202AFD8 00## Axe Level
  3202AFD9 00## Bow Level

  3202AFDA 00## Staff Level
  3202AFDB 00## Anima Level
  3202AFDC 00## Light Level
  3202AFDD 00## Dark Level

  3202AFE0 00## Support 1
  3202AFE1 00## Support 2
  3202AFE2 00## Support 3
  3202AFE3 00## Support 4
  3202AFE4 00## Support 5
  3202AFE5 00## Support 6
  3202AFE6 00## Support 7
  3202AFE7 00## Support 8
  3202AFE8 00## Support 9
  3202AFE9 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 17 -
  ------------------
  8202AFF8 XXXX Portrait
  8202AFFC XXXX Class
  3202B000 00## Level
  3202B001 00## Experience
  3202B004 00## Turn Status
  3202B008 00## Max HP
  3202B009 00## Current HP
  3202B00A 00## Strength
  3202B00B 00## Skill
  3202B00C 00## Speed
  3202B00D 00## Defence
  3202B00E 00## Resistance
  3202B00F 00## Luck
  3202B010 00## Constitution Bonus
  3202B012 00## Move Bonus

  3202B014 00## Item Slot 1 Type
  3202B016 00## Item Slot 2 Type
  3202B018 00## Item Slot 3 Type
  3202B01A 00## Item Slot 4 Type
  3202B01C 00## Item Slot 5 Type
  3202B015 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B017 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B019 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B01B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B01D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B01E 00## Sword Level
  3202B01F 00## Lance Level
  3202B020 00## Axe Level
  3202B021 00## Bow Level

  3202B022 00## Staff Level
  3202B023 00## Anima Level
  3202B024 00## Light Level
  3202B025 00## Dark Level

  3202B028 00## Support 1
  3202B029 00## Support 2
  3202B02A 00## Support 3
  3202B02B 00## Support 4
  3202B02C 00## Support 5
  3202B02D 00## Support 6
  3202B02E 00## Support 7
  3202B02F 00## Support 8
  3202B030 00## Support 9
  3202B031 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 18 -
  ------------------
  8202B040 XXXX Portrait
  8202B044 XXXX Class
  3202B048 00## Level
  3202B049 00## Experience
  3202B04C 00## Turn Status
  3202B050 00## Max HP
  3202B051 00## Current HP
  3202B052 00## Strength
  3202B053 00## Skill
  3202B054 00## Speed
  3202B055 00## Defence
  3202B056 00## Resistance
  3202B057 00## Luck
  3202B058 00## Constitution Bonus
  3202B05A 00## Move Bonus

  3202B05C 00## Item Slot 1 Type
  3202B05E 00## Item Slot 2 Type
  3202B060 00## Item Slot 3 Type
  3202B062 00## Item Slot 4 Type
  3202B064 00## Item Slot 5 Type
  3202B05D 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B05F 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B061 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B063 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B065 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B066 00## Sword Level
  3202B067 00## Lance Level
  3202B068 00## Axe Level
  3202B069 00## Bow Level

  3202B06A 00## Staff Level
  3202B06B 00## Anima Level
  3202B06C 00## Light Level
  3202B06D 00## Dark Level

  3202B070 00## Support 1
  3202B071 00## Support 2
  3202B072 00## Support 3
  3202B073 00## Support 4
  3202B074 00## Support 5
  3202B075 00## Support 6
  3202B076 00## Support 7
  3202B077 00## Support 8
  3202B078 00## Support 9
  3202B079 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 19 -
  ------------------
  8202B088 XXXX Portrait
  8202B08C XXXX Class
  3202B090 00## Level
  3202B091 00## Experience
  3202B094 00## Turn Status
  3202B098 00## Max HP
  3202B099 00## Current HP
  3202B09A 00## Strength
  3202B09B 00## Skill
  3202B09C 00## Speed
  3202B09D 00## Defence
  3202B09E 00## Resistance
  3202B09F 00## Luck
  3202B0A0 00## Constitution Bonus
  3202B0A2 00## Move Bonus

  3202B0A4 00## Item Slot 1 Type
  3202B0A6 00## Item Slot 2 Type
  3202B0A8 00## Item Slot 3 Type
  3202B0AA 00## Item Slot 4 Type
  3202B0AC 00## Item Slot 5 Type
  3202B0A5 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B0A7 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B0A9 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B0AB 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B0AD 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B0AE 00## Sword Level
  3202B0AF 00## Lance Level
  3202B0B0 00## Axe Level
  3202B0B1 00## Bow Level

  3202B0B2 00## Staff Level
  3202B0B3 00## Anima Level
  3202B0B4 00## Light Level
  3202B0B5 00## Dark Level

  3202B0B8 00## Support 1
  3202B0B9 00## Support 2
  3202B0BA 00## Support 3
  3202B0BB 00## Support 4
  3202B0BC 00## Support 5
  3202B0BD 00## Support 6
  3202B0BE 00## Support 7
  3202B0BF 00## Support 8
  3202B0C0 00## Support 9
  3202B0C1 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 20 -
  ------------------
  8202B0D0 XXXX Portrait
  8202B0D4 XXXX Class
  3202B0D8 00## Level
  3202B0D9 00## Experience
  3202B0DC 00## Turn Status
  3202B0E0 00## Max HP
  3202B0E1 00## Current HP
  3202B0E2 00## Strength
  3202B0E3 00## Skill
  3202B0E4 00## Speed
  3202B0E5 00## Defence
  3202B0E6 00## Resistance
  3202B0E7 00## Luck
  3202B0E8 00## Constitution Bonus
  3202B0EA 00## Move Bonus

  3202B0EC 00## Item Slot 1 Type
  3202B0EE 00## Item Slot 2 Type
  3202B0F0 00## Item Slot 3 Type
  3202B0F2 00## Item Slot 4 Type
  3202B0F4 00## Item Slot 5 Type
  3202B0ED 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B0EF 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B0F1 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B0F3 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B0F5 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B0F6 00## Sword Level
  3202B0F7 00## Lance Level
  3202B0F8 00## Axe Level
  3202B0F9 00## Bow Level

  3202B0FA 00## Staff Level
  3202B0FB 00## Anima Level
  3202B0FC 00## Light Level
  3202B0FD 00## Dark Level

  3202B100 00## Support 1
  3202B101 00## Support 2
  3202B102 00## Support 3
  3202B103 00## Support 4
  3202B104 00## Support 5
  3202B105 00## Support 6
  3202B106 00## Support 7
  3202B107 00## Support 8
  3202B108 00## Support 9
  3202B109 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 21 -
  ------------------
  8202B118 XXXX Portrait
  8202B11C XXXX Class
  3202B120 00## Level
  3202B121 00## Experience
  3202B124 00## Turn Status
  3202B128 00## Max HP
  3202B129 00## Current HP
  3202B12A 00## Strength
  3202B12B 00## Skill
  3202B12C 00## Speed
  3202B12D 00## Defence
  3202B12E 00## Resistance
  3202B12F 00## Luck
  3202B130 00## Constitution Bonus
  3202B132 00## Move Bonus

  3202B134 00## Item Slot 1 Type
  3202B136 00## Item Slot 2 Type
  3202B138 00## Item Slot 3 Type
  3202B13A 00## Item Slot 4 Type
  3202B13C 00## Item Slot 5 Type
  3202B135 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B137 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B139 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B13B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B13D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B13E 00## Sword Level
  3202B13F 00## Lance Level
  3202B140 00## Axe Level
  3202B141 00## Bow Level

  3202B142 00## Staff Level
  3202B143 00## Anima Level
  3202B144 00## Light Level
  3202B145 00## Dark Level

  3202B148 00## Support 1
  3202B149 00## Support 2
  3202B14A 00## Support 3
  3202B14B 00## Support 4
  3202B14C 00## Support 5
  3202B14D 00## Support 6
  3202B14E 00## Support 7
  3202B14F 00## Support 8
  3202B150 00## Support 9
  3202B151 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 22 -
  ------------------
  8202B160 XXXX Portrait
  8202B164 XXXX Class
  3202B168 00## Level
  3202B169 00## Experience
  3202B16C 00## Turn Status
  3202B170 00## Max HP
  3202B171 00## Current HP
  3202B172 00## Strength
  3202B173 00## Skill
  3202B174 00## Speed
  3202B175 00## Defence
  3202B176 00## Resistance
  3202B177 00## Luck
  3202B178 00## Constitution Bonus
  3202B17A 00## Move Bonus

  3202B17C 00## Item Slot 1 Type
  3202B17E 00## Item Slot 2 Type
  3202B180 00## Item Slot 3 Type
  3202B182 00## Item Slot 4 Type
  3202B184 00## Item Slot 5 Type
  3202B17D 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B17F 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B181 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B183 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B185 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B186 00## Sword Level
  3202B187 00## Lance Level
  3202B188 00## Axe Level
  3202B189 00## Bow Level

  3202B18A 00## Staff Level
  3202B18B 00## Anima Level
  3202B18C 00## Light Level
  3202B18D 00## Dark Level

  3202B190 00## Support 1
  3202B191 00## Support 2
  3202B192 00## Support 3
  3202B193 00## Support 4
  3202B194 00## Support 5
  3202B195 00## Support 6
  3202B196 00## Support 7
  3202B197 00## Support 8
  3202B198 00## Support 9
  3202B199 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 23 -
  ------------------
  8202B1A8 XXXX Portrait
  8202B1AC XXXX Class
  3202B1B0 00## Level
  3202B1B1 00## Experience
  3202B1B4 00## Turn Status
  3202B1B8 00## Max HP
  3202B1B9 00## Current HP
  3202B1BA 00## Strength
  3202B1BB 00## Skill
  3202B1BC 00## Speed
  3202B1BD 00## Defence
  3202B1BE 00## Resistance
  3202B1BF 00## Luck
  3202B1C0 00## Constitution Bonus
  3202B1C2 00## Move Bonus

  3202B1C4 00## Item Slot 1 Type
  3202B1C6 00## Item Slot 2 Type
  3202B1C8 00## Item Slot 3 Type
  3202B1CA 00## Item Slot 4 Type
  3202B1CC 00## Item Slot 5 Type
  3202B1C5 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B1C7 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B1C9 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B1CB 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B1CD 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B1CE 00## Sword Level
  3202B1CF 00## Lance Level
  3202B1D0 00## Axe Level
  3202B1D1 00## Bow Level

  3202B1D2 00## Staff Level
  3202B1D3 00## Anima Level
  3202B1D4 00## Light Level
  3202B1D5 00## Dark Level

  3202B1D8 00## Support 1
  3202B1D9 00## Support 2
  3202B1DA 00## Support 3
  3202B1DB 00## Support 4
  3202B1DC 00## Support 5
  3202B1DD 00## Support 6
  3202B1DE 00## Support 7
  3202B1DF 00## Support 8
  3202B1E0 00## Support 9
  3202B1E1 00## Support 10


  ------------------
  - Slot 24 -
  ------------------
  8202B1F0 XXXX Portrait
  8202B1F4 XXXX Class
  3202B1F8 00## Level
  3202B1F9 00## Experience
  3202B1FC 00## Turn Status
  3202B200 00## Max HP
  3202B201 00## Current HP
  3202B202 00## Strength
  3202B203 00## Skill
  3202B204 00## Speed
  3202B205 00## Defence
  3202B206 00## Resistance
  3202B207 00## Luck
  3202B208 00## Constitution Bonus
  3202B20A 00## Move Bonus

  3202B20C 00## Item Slot 1 Type
  3202B20E 00## Item Slot 2 Type
  3202B210 00## Item Slot 3 Type
  3202B212 00## Item Slot 4 Type
  3202B214 00## Item Slot 5 Type
  3202B20D 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B20F 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B211 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B213 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B215 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B216 00## Sword Level
  3202B217 00## Lance Level
  3202B218 00## Axe Level
  3202B219 00## Bow Level

  3202B21A 00## Staff Level
  3202B21B 00## Anima Level
  3202B21C 00## Light Level
  3202B21D 00## Dark Level

  3202B220 00## Support 1
  3202B221 00## Support 2
  3202B222 00## Support 3
  3202B223 00## Support 4
  3202B224 00## Support 5
  3202B225 00## Support 6
  3202B226 00## Support 7
  3202B227 00## Support 8
  3202B228 00## Support 9
  3202B229 00## Support 10


  -------------------
  - Slot 25 -
  -------------------
  8202B238 XXXX Portrait
  8202B23C XXXX Class
  3202B240 00## Level
  3202B241 00## Experience
  3202B244 00## Turn Status
  3202B248 00## Max HP
  3202B249 00## Current HP
  3202B24A 00## Strength
  3202B24B 00## Skill
  3202B24C 00## Speed
  3202B24D 00## Defence
  3202B24E 00## Resistance
  3202B24F 00## Luck
  3202B250 00## Constitution Bonus
  3202B252 00## Move Bonus

  3202B254 00## Item Slot 1 Type
  3202B256 00## Item Slot 2 Type
  3202B258 00## Item Slot 3 Type
  3202B25A 00## Item Slot 4 Type
  3202B25C 00## Item Slot 5 Type
  3202B255 00## Item Slot 1 Quantity
  3202B257 00## Item Slot 2 Quantity
  3202B259 00## Item Slot 3 Quantity
  3202B25B 00## Item Slot 4 Quantity
  3202B25D 00## Item Slot 5 Quantity

  3202B25E 00## Sword Level
  3202B25F 00## Lance Level
  3202B260 00## Axe Level
  3202B261 00## Bow Level

  3202B262 00## Staff Level
  3202B263 00## Anima Level
  3202B264 00## Light Level
  3202B265 00## Dark Level

  3202B268 00## Support 1
  3202B269 00## Support 2
  3202B26A 00## Support 3
  3202B26B 00## Support 4
  3202B26C 00## Support 5
  3202B26D 00## Support 6
  3202B26E 00## Support 7
  3202B26F 00## Support 8
  3202B270 00## Support 9
  3202B271 00## Support 10  - O t h e r S l o t s -

  To get the 2nd person , add 48 HEX to the address ( 1st part ).
  To get the 3rd person , add 96 HEX to the address.

  Basically , find out what person slot the character is in, subtract it by 1.
  Convert the answer to hexadecimal and multiply by 48 HEX. Then add it to a
  code's address and done. For example:

  I have Noah in slot 12.
  12 - 1 = 11.
  Converted to hex is B
  B x 48 = 318

  So to change anything in slot 12, you must add 318 HEX to the address. Let's
  change his class:

  8202AB7C XXXX is the code for changing the class of person slot 1. the address
  is 8202AB7C.

  8202AB7C + 318 = 8202AE94

  8202AE94 will be the address for the new code. Let's make him a female mage,
  the code will be 8202AE94 A7F0.

  There, done


  ---------------------------
  - 6 - Miscellaneous -
  ---------------------------
  3202AA56 #### Chapter Code (Very dangerous, only use on save screen)
  3202AA57 #### Phase Code
  3202AA58 #### Turn Number

  8202AA50 423F Max Gold
  8202AA52 000F


  Merchant Codes:

  You have to keep them in order. That means if you only have 21 items in the

  merchant, you shoudl use slot 22's code, not slot 99's

  82039430 ##XX Slot 1
  82039432 ##XX Slot 2
  82039434 ##XX Slot 3
  82039436 ##XX Slot 4
  82039438 ##XX Slot 5
  8203943A ##XX Slot 6
  8203943C ##XX Slot 7
  8203943E ##XX Slot 8
  82039440 ##XX Slot 9
  82039442 ##XX Slot 10
  82039444 ##XX Slot 11
  82039446 ##XX Slot 12
  82039448 ##XX Slot 13
  8203944A ##XX Slot 14
  8203944C ##XX Slot 15
  8203944E ##XX Slot 16
  82039450 ##XX Slot 17
  82039452 ##XX Slot 18
  82039454 ##XX Slot 19
  82039456 ##XX Slot 20
  82039458 ##XX Slot 21
  8203945A ##XX Slot 22
  8203945C ##XX Slot 23
  8203945E ##XX Slot 24
  82039460 ##XX Slot 25
  82039462 ##XX Slot 26
  82039464 ##XX Slot 27
  82039466 ##XX Slot 28
  82039468 ##XX Slot 29
  8203946A ##XX Slot 30
  8203946C ##XX Slot 31
  8203946E ##XX Slot 32
  82039470 ##XX Slot 33
  82039472 ##XX Slot 34
  82039474 ##XX Slot 35
  82039476 ##XX Slot 36
  82039478 ##XX Slot 37
  8203947A ##XX Slot 38
  8203947C ##XX Slot 39
  8203947E ##XX Slot 40
  82039480 ##XX Slot 41
  82039482 ##XX Slot 42
  82039484 ##XX Slot 43
  82039486 ##XX Slot 44
  82039488 ##XX Slot 45
  8203948A ##XX Slot 46
  8203948C ##XX Slot 47
  8203948E ##XX Slot 48
  82039490 ##XX Slot 49
  82039492 ##XX Slot 50
  82039494 ##XX Slot 51
  82039496 ##XX Slot 52
  82039498 ##XX Slot 53
  8203949A ##XX Slot 54
  8203949C ##XX Slot 55
  8203949E ##XX Slot 56
  820394A0 ##XX Slot 57
  820394A2 ##XX Slot 58
  820394A4 ##XX Slot 59
  820394A6 ##XX Slot 60
  820394A8 ##XX Slot 61
  820394AA ##XX Slot 62
  820394AC ##XX Slot 63
  820394AE ##XX Slot 64
  820394B0 ##XX Slot 65
  820394B2 ##XX Slot 66
  820394B4 ##XX Slot 67
  820394B6 ##XX Slot 68
  820394B8 ##XX Slot 69
  820394BA ##XX Slot 70
  820394BC ##XX Slot 71
  820394BE ##XX Slot 72
  820394C0 ##XX Slot 73
  820394C2 ##XX Slot 74
  820394C4 ##XX Slot 75
  820394C6 ##XX Slot 76
  820394C8 ##XX Slot 77
  820394CA ##XX Slot 78
  820394CC ##XX Slot 79
  820394CE ##XX Slot 80
  820394D0 ##XX Slot 81
  820394D2 ##XX Slot 82
  820394D4 ##XX Slot 83
  820394D6 ##XX Slot 84
  820394D8 ##XX Slot 85
  820394DA ##XX Slot 86
  820394DC ##XX Slot 87
  820394DE ##XX Slot 88
  820394E0 ##XX Slot 89
  820394E2 ##XX Slot 90
  820394E4 ##XX Slot 91
  820394E6 ##XX Slot 92
  820394E8 ##XX Slot 93
  820394EA ##XX Slot 94
  820394EC ##XX Slot 95
  820394EE ##XX Slot 96
  820394F0 ##XX Slot 97
  820394F2 ##XX Slot 98
  820394F4 ##XX Slot 99
  820394F6 ##XX Slot 100


  ----------------------------------------------------
  - 7 - Digits and Support Character Slot Lists -
  ----------------------------------------------------

  Values:FB=S Rank
  C9=A Rank
  97=B Rank
  65=C Rank
  33=D Rank
  01=E Rank
  00=Can't Use Weapon

  Phase Digits:
  00=Your Turn (Blue)
  40=Allies turn (Green)
  80=Enemy's Turn (Red)

  Support Levels

  In these codes, replace the ## with:
  3c=Support C ready, just need to talk
  3d=Support C
  79=Support B
  c8=Support A ready, just need to talk
  c9=Support A  These digits were postedby Dutchbest, probably made by Terranigma Freak, and
  Satoshi, on the Fire Emblem: Sanctuary of Strategy Forums, or simply FESS
  forums. They are located here: http://s7.invisionfree.com/FESS

  Portrait Digits

  76D0: Roy
  7700: Clarine
  7730: Fa
  7760: Shin
  7790: Sue
  77C0: Dayan
  70F0: Dayan D
  7820: Barth
  7850: Bors
  7880: Wendy
  78B0: Douglas
  7910: Wolt
  7940: Dorothy
  7970: Klein
  79A0: Saul
  79D0: Ellen
  7A00: Yodel
  7A30: Yodel D
  7A60: Chad
  7A90: Karel
  7AC0: Fil
  7AF0: Rutger
  7B20: Dieck
  7B50: Oujay
  7B80: Garrett
  7BB0: Allen
  7BE0: Lance
  7C10: Percival
  7C40: Igrene
  7C70: Marcus
  7CA0: Astohl
  7CD0: Ward
  7D00: Lott
  7D30: Bartre
  7D60: Bartre B
  7D90: Lugh
  7DC0: Lilina
  7DF0: Hugh
  7E20: Niime
  7E50: Niime D
  7E80: Ray
  7EB0: Lalam
  7EE0: Yuno
  7F10: Yuno D
  7F40: Thito
  7F70: Thito C
  7FA0: Thito D
  7FD0: Thany
  8000: Zeiss
  8030: Gale
  8060: Elfin
  8090: Cath
  80C0: Sophia
  80F0: Miledy
  8120: Gonzales
  8150: Gonzales B
  8180: Noah
  81B0: Treck
  81E0: Zealot
  8210: Echnida
  8240: Echnida B
  8270: Cecila
  82A0: Geese
  82D0: Geese
  8300: Merlinus
  8330: Eliwood
  8360: Guinevere

  Class Digits

  A130: Lord
  A178: Mercenary M
  A1C0: Mercenary F
  A208: Hero M
  A250: Hero F
  A298: Myrmidon M
  A2E0: Myrmidon F
  A328: Sword Master M
  A370: Sword Master F
  A3B8: Fighter
  A400: Warrior
  A448: Armour Knight M
  A490: Armour Knight F
  A4D8: General M
  A520: General F
  A568: Archer M
  A5B0: Archer F
  A5F8: Sniper M
  A640: Sniper F
  A688: Priest M
  A6D0: Priest F
  A718: Bishop M
  A760: Bishop F
  A7A8: Mage M
  A7F0: Mage F
  A838: Sage M
  A880: Sage F
  A8C8: Shaman M
  A910: Shaman F
  A958: Druid M
  A9A0: Druid F
  A9E8: Cavalier M
  AA30: Cavalier F
  AA78: Paladin M
  AAC0: Paladin F
  AB08: Troubadour
  AB50: Valkyrie
  AB98: Nomad M
  ABE0: Nomad F
  AC28: Nomadic Trooper M
  AC70: Nomadic Trooper F
  ACB8: Pegasus Knight
  AD00: Falcoknight
  AD48: Dragon Knight M
  AD90: Dragon Knight F
  ADD8: Dragon Master M
  AE20: Dragon Master F
  AE68: Soldier
  AEB0: Bandit
  AEF8: Pirate
  AF40: Berserker
  AF88: Thief M
  AFD0: Thief F
  B018: Bard
  B060: Dancer
  B0A8: Makute M
  B0F0: Makute F
  B180: Divine Dragon
  B1C8: Dark Dragon
  B210: King
  B258: Citizen M
  B2A0: Citizen F
  B2E8: Children M
  B330: Children F
  B378: Transport Unit
  B3C0: Master Lord

  Item Digits


  These were posted by sample2, I'm guess they were made by Terranigma Freak, and

  Satoshi on the FESS forums

  00 - Nothing
  01 - Iron Sword
  02 - Iron Blade
  03 - Steel Sword
  04 - Silver Sword
  05 - Slim Sword
  06 - Poison Sword
  07 - Brave Sword
  08 - Light Brand
  09 - Durandal
  0a - Armourslayer
  0b - Rapier
  0c - Killing Edge
  0d - Lancereaver
  0e - Wo Dao
  0f - Sword Of Seals
  10 - Iron Spear
  11 - Steel Spear
  12 - Silver Spear
  13 - Slim Spear
  14 - Poison Spear
  15 - Brave Spear
  16 - Javelin
  17 - Malte
  18 - Horseslyer
  19 - Killer Lance
  1a - Axereaver
  1b - Iron Axe
  1c - Steel Axe
  1d - Silver Axe
  1e - Poison Axe
  1f - Brave Axe
  20 - Hand Axe
  21 - Armads
  22 - Hammer
  23 - Killer Axe
  24 - Swordreaver
  25 - Devil Axe
  26 - Halberd
  27 - Iron Bow
  28 - Steel Bow
  29 - Silver Bow
  2a - Poison Bow
  2b - Killer Bow
  2c - Brave Bow
  2d - Short Bow
  2e - Long Bow
  2f - Miurgre
  30 - Ballista
  31 - Long Ballista
  32 - Killer Ballista
  33 - Fire
  34 - Thunder
  35 - Fimbulvetr
  36 - Elfire
  37 - Aircaliber
  38 - Fenrir
  39 - Bolting
  3a - Forblaze
  3b - Lightning
  3c - Divine
  3d - Purge
  3e - Aureola
  3f - Flux
  40 - Nosferatu
  41 - Eclipse
  42 - Apocalypse
  43 - Heal
  44 - Mend
  45 - Recover
  46 - Physic
  47 - Fortify
  48 - Warp
  49 - Rescue
  4a - Restore
  4b - Silence
  4c - Sleep
  4d - Torch
  4e - Hammerne
  4f - Watch
  50 - Berserk
  51 - Unlock
  52 - Barrier
  53 - Flame Stone
  54 - Divine Stone
  55 - Demon Stone
  56 - Secret Book
  57 - Goddess Icon
  58 - Angelic Robe
  59 - Dragonshield
  5a - Energy Ring
  5b - Speedwings
  5c - Amulet
  5d - Boots
  5e - Body Ring
  5f - Hero Crest
  60 - Knight Crest
  61 - Orion's Bolt
  62 - Elysian Whip
  63 - Guiding Ring
  64 - Chest Key X 5
  65 - Door Key
  66 - Bridge Key
  67 - Lockpick
  68 - Vulnerary
  69 - Elixir
  6a - Pure Water
  6b - Torch
  6c - Antitoxin
  6d - Gold Card
  6e - Silver Card
  6f - Gold
  70 - Dark Breath
  71 - Exaccus
  72 - Steel Blade
  73 - Silver Blade
  74 - Al Sword
  75 - Gant Lance
  76 - Tina Staff
  77 - Holy Maiden
  78 - Wyrmslayer
  79 - White Gem
  7a - Blue Gem
  7b - Red Gem
  7c - Delphi Shield
  7d - Runesword
  7e - Spear
  7f - Tomahawk

  Support Lists:

  Roy

  Slot 1 : Lilina
  Slot 2 : Marcus
  Slot 3 : Wolt
  Slot 4 : Cecilia
  Slot 5 : Sophia
  Slot 6 : Sue
  Slot 7 : Thany
  Slot 8 : Lalum
  Slot 9 : Alan
  Slot 10: Lance
  Chú ý : mấy cái chỉ số các bạn có thể cho tự do

  fire emblem 7 nè

  [M] Must Be On
  00006777000A
  100BDEB40007
  Infinite Funds
  8202BC00967F
  8202BC020098
  1st Position: Infinite HP
  3202BD63003C
  1st Position: Maximum HP
  3202BD62003C
  1st Position: Infinite Turns
  3202BD5C0000
  1st Position: Gain Level Per Battle
  3202BD590063
  1st Position: Steps +8
  3202BD6D0008
  1st Position: Weapon Lv. S
  4202BD78FFFF
  000000040002
  1st Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BD640014
  1st Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BD650014
  1st Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BD660014
  1st Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BD69001E
  1st Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BD650014
  1st Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BD670014
  1st Position: Infinite Item Slot #1
  3202BD6F0063
  1st Position: Infinite Item Slot #2
  3202BD710063
  1st Position: Infinite Item Slot #3
  3202BD730063
  1st Position: Infinite Item Slot #4
  3202BD750063
  1st Position: Infinite Item Slot #5
  3202BD770063

  1st Position: Item Modifier Slot #1
  3202BD6E xxxx
  1st Position: Item Modifier Slot #2
  3202BD70 xxxx
  1st Position: Item Modifier Slot #3
  3202BD72 xxxx
  1st Position: Item Modifier Slot #4
  3202BD74 xxxx
  1st Position: Item Modifier Slot #5
  3202BD76 xxxx

  2nd Position: Infinite HP
  3202BDAB003C
  2nd Position: Maximum HP
  3202BDAA003C
  2nd Position: Infinite Turns
  3202BDA40000
  2nd Position: Gain Level Per Battle
  3202BDA10063
  2nd Position: Steps +8
  3202BDB50008
  2nd Position: Weapon Lv. S
  4202BDC0FFFF
  000000040002
  2nd Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BDAC0014
  2nd Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BDAD0014
  2nd Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BDAE0014
  2nd Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BDB1001E
  2nd Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BDAF0014
  2nd Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BDB00014
  2nd Position: Infinite Item Slot #1
  3202BDB70063
  2nd Position: Infinite Item Slot #2
  3202BDB90063
  2nd Position: Infinite Item Slot #3
  3202BDBB0063
  2nd Position: Infinite Item Slot #4
  3202BDBD0063
  2nd Position: Infinite Item Slot #5
  3202BDBF0063

  2nd Position: Item Modifier Slot #1
  3202BDB6 xxxx
  2nd Position: Item Modifier Slot #2
  3202BDB8 xxxx
  2nd Position: Item Modifier Slot #3
  3202BDBA xxxx
  2nd Position: Item Modifier Slot #4
  3202BDBC xxxx
  2nd Position: Item Modifier Slot #5
  3202BDBE xxxx

  3rd Position: Infinite HP
  3202BDF3003C
  3rd Position: Maximum HP
  3202BDF2003C
  3rd Position: Infinite Turns
  3202BDEC0000
  3rd Position: Gain Level Per Battle
  3202BDE90063
  3rd Position: Steps +8
  3202BDFD0008
  3rd Position: Weapon Lv. S
  4202BE08FFFF
  000000040002
  3rd Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BDF40014
  3rd Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BDF50014
  3rd Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BDF60014
  3rd Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BDF9001E
  3rd Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BDF70014
  3rd Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BDF80014
  3rd Position: Infinite Item #1
  3202BDFF0063
  3rd Position: Infinite Item #2
  3202BE010063
  3rd Position: Infinite Item #3
  3202BE030063
  3rd Position: Infinite Item #4
  3202BE050063
  3rd Position: Infinite Item #5
  3202BE070063

  3rd Position: Item Modifier Slot #1
  3202BDFE xxxx
  3rd Position: Item Modifier Slot #2
  3202BE00 xxxx
  3rd Position: Item Modifier Slot #3
  3202BE02 xxxx
  3rd Position: Item Modifier Slot #4
  3202BE04 xxxx
  3rd Position: Item Modifier Slot #5
  3202BE06 xxxx

  4th Position: Infinite HP
  3202BE3B003C
  4th Position: Maximum HP
  3202BE3A003C
  4th Position: Infinite Turns
  3202BE340000
  4th Position: Gain Level Per Battle
  3202BE310063
  4th Position: Steps +8
  3202BE450008
  4th Position: Weapon Lv. S
  4202BE50FFFF
  000000040002
  4th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BE3C0014
  4th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BE3D0014
  4th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BE3E0014
  4th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BE41001E
  4th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BE3F0014
  4th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BE400014
  4th Position: Infinite Item Slot #1
  3202BE470063
  4th Position: Infinite Item Slot #2
  3202BE490063
  4th Position: Infinite Item Slot #3
  3202BE4B0063
  4th Position: Infinite Item Slot #4
  3202BE4D0063
  4th Position: Infinite Item Slot #5
  3202BE4F0063

  4th Position: Item Modifier Slot #1
  3202BE46 xxxx
  4th Position: Item Modifier Slot #2
  3202BE48 xxxx
  4th Position: Item Modifier Slot #3
  3202BE4A xxxx
  4th Position: Item Modifier Slot #4
  3202BE4C xxxx
  4th Position: Item Modifier Slot #5
  3202BE4E xxxx

  5th Position: Infinite HP
  3202BE83003C
  5th Position: Maximum HP
  3202BE82003C
  5th Position: Infinite Turns
  3202BE7C0000
  5th Position: Gain Level Per Battle
  3202BE790063
  5th Position: Steps +8
  3202BE8D0008
  5th Position: Weapon Lv. S
  4202BE98FFFF
  000000040002
  5th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BE840014
  5th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BE850014
  5th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BE860014
  5th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BE89001E
  5th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BE870014
  5th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BE880014
  5th Position: Infinite Item Slot #1
  3202BE8F0063
  5th Position: Infinite Item Slot #2
  3202BE910063
  5th Position: Infinite Item Slot #3
  3202BE930063
  5th Position: Infinite Item Slot #4
  3202BE950063
  5th Position: Infinite Item Slot #5
  3202BE970063

  5th Position: Item Modifier Slot #1
  3202BE8E xxxx
  5th Position: Item Modifier Slot #2
  3202BE90 xxxx
  5th Position: Item Modifier Slot #3
  3202BE92 xxxx
  5th Position: Item Modifier Slot #4
  3202BE94 xxxx
  5th Position: Item Modifier Slot #5
  3202BE96 xxxx

  6th Position: Infinite HP
  3202BECB003C
  6th Position: Maximum HP
  3202BECA003C
  6th Position: Infinite Turns
  3202BEC40000
  6th Position: Gain Level Per Battle
  3202BEC10063
  6th Position: Steps +8
  3202BED50008
  6th Position: Weapon Lv. S
  4202BEE0FFFF
  000000040002
  6th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BECC0014
  6th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BECD0014
  6th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BECE0014
  6th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BED1001E
  6th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BECF0014
  6th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BED00014
  6th Position: Infinite Item Slot #1
  3202BED70063
  6th Position: Infinite Item Slot #2
  3202BED90063
  6th Position: Infinite Item Slot #3
  3202BEDB0063
  6th Position: Infinite Item Slot #4
  3202BEDD0063
  6th Position: Infinite Item Slot #5
  3202BEDF0063

  6th Position: Item Modifier Slot #1
  3202BED6 xxxx
  6th Position: Item Modifier Slot #2
  3202BED8 xxxx
  6th Position: Item Modifier Slot #3
  3202BEDA xxxx
  6th Position: Item Modifier Slot #4
  3202BEDC xxxx
  6th Position: Item Modifier Slot #5
  3202BEDE xxxx

  7th Position: Infinite HP
  3202BF13003C
  7th Position: Maximum HP
  3202BF12003C
  7th Position: Infinite Turns
  3202BF0C0000
  7th Position: Gain Level Per Battle
  3202BF090063
  7th Position: Steps +8
  3202BF1D0008
  7th Position: Weapon Lv. S
  4202BF28FFFF
  000000040002
  7th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BF140014
  7th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BF150014
  7th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BF160014
  7th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BF19001E
  7th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BF170014
  7th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BF180014
  7th Position: Infinite Item Slot #1
  3202BF1F0063
  7th Position: Infinite Item Slot #2
  3202BF210063
  7th Position: Infinite Item Slot #3
  3202BF230063
  7th Position: Infinite Item Slot #4
  3202BF250063
  7th Position: Infinite Item Slot #5
  3202BF270063

  7th Position: Item Modifier Slot #1
  3202BF1E xxxx
  7th Position: Item Modifier Slot #2
  3202BF20 xxxx
  7th Position: Item Modifier Slot #3
  3202BF22 xxxx
  7th Position: Item Modifier Slot #4
  3202BF24 xxxx
  7th Position: Item Modifier Slot #5
  3202BF26 xxxx

  8th Position: Infinite HP
  3202BF5B003C
  8th Position: Maximum HP
  3202BF5A003C
  8th Position: Infinite Turns
  3202BF540000
  8th Position: Gain Level Per Battle
  3202BF510063
  8th Position: Steps +8
  3202BF650008
  8th Position: Weapon Lv. S
  4202BF70FFFF
  000000040002
  8th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BF5C0014
  8th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BF5D0014
  8th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BF5E0014
  8th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BF61001E
  8th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BF5F0014
  8th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BF600014
  8th Position: Infinite Item Slot #1
  3202BF670063
  8th Position: Infinite Item Slot #2
  3202BF690063
  8th Position: Infinite Item Slot #3
  3202BF6B0063
  8th Position: Infinite Item Slot #4
  3202BF6D0063
  8th Position: Infinite Item Slot #5
  3202BF6F0063

  8th Position: Item Modifier Slot #1
  3202BF66 xxxx
  8th Position: Item Modifier Slot #2
  3202BF68 xxxx
  8th Position: Item Modifier Slot #3
  3202BF6A xxxx
  8th Position: Item Modifier Slot #4
  3202BF6C xxxx
  8th Position: Item Modifier Slot #5
  3202BF6E xxxx

  9th Position: Infinite HP
  3202BFA3003C
  9th Position: Maximum HP
  3202BFA2003C
  9th Position: Infinite Turns
  3202BF9C0000
  9th Position: Gain Level Per Battle
  3202BF990063
  9th Position: Steps +8
  3202BFAD0008
  9th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BFA40014
  9th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BFA50014
  9th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BFA60014
  9th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BFA9001E
  9th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BFA70014
  9th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BFA80014
  9th Position: Weapon Lv. S
  4202BFB8FFFF
  000000040002
  9th Position: Infinite Item Slot #1
  3202BFAF0063
  9th Position: Infinite Item Slot #2
  3202BFB10063
  9th Position: Infinite Item Slot #3
  3202BFB30063
  9th Position: Infinite Item Slot #4
  3202BFB50063
  9th Position: Infinite Item Slot #5
  3202BFB70063

  9th Position: Item Modifier Slot #1
  3202BFAE xxxx
  9th Position: Item Modifier Slot #2
  3202BFB0 xxxx
  9th Position: Item Modifier Slot #3
  3202BFB2 xxxx
  9th Position: Item Modifier Slot #4
  3202BFB4 xxxx
  9th Position: Item Modifier Slot #5
  3202BFB6 xxxx

  10th Position: Infinite HP
  3202BFEB003C
  10th Position: Maximum HP
  3202BFEA003C
  10th Position: Infinite Turns
  3202BFE40000
  10th Position: Gain Level Per Battle
  3202BFE10063
  10th Position: Steps +8
  3202BFF50008
  10th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202BFEC0014
  10th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202BFED0014
  10th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202BFEE0014
  10th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202BFF1001E
  10th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202BFEF0014
  10th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202BFF00014
  10th Position: Weapon Lv. S
  4202C000FFFF
  000000040002
  10th Position: Infinite Item Slot #1
  3202BFF70063
  10th Position: Infinite Item Slot #2
  3202BFF90063
  10th Position: Infinite Item Slot #3
  3202BFFB0063
  10th Position: Infinite Item Slot #4
  3202BFFD0063
  10th Position: Infinite Item Slot #5
  3202BFFF0063

  10th Position: Item Modifier Slot #1
  3202BFF6 xxxx
  10th Position: Item Modifier Slot #2
  3202BFF8 xxxx
  10th Position: Item Modifier Slot #3
  3202BFFA xxxx
  10th Position: Item Modifier Slot #4
  3202BFFC xxxx
  10th Position: Item Modifier Slot #5
  3202BFFE xxxx

  11th Position: Infinite HP
  3202C033003C
  11th Position: Maximum HP
  3202C032003C
  11th Position: Infinite Turns
  3202C02C0000
  11th Position: Gain Level Per Battle
  3202C0290063
  11th Position: Steps +8
  3202C03D0008
  11th Position: Weapon Lv. S
  4202C048FFFF
  000000040002
  11th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202C0340014
  11th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202C0350014
  11th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202C036001E
  11th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202C039001A
  11th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202C0370018
  11th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202C038001E
  11th Position: Infinite Item Slot #1
  3202C03F0063
  11th Position: Infinite Item Slot #2
  3202C0410063
  11th Position: Infinite Item Slot #3
  3202C0430063
  11th Position: Infinite Item Slot #4
  3202C0450063
  11th Position: Infinite Item Slot #5
  3202C0470063

  11th Position: Item Modifier Slot #1
  3202C03E xxxx
  11th Position: Item Modifier Slot #2
  3202C040 xxxx
  11th Position: Item Modifier Slot #3
  3202C042 xxxx
  11th Position: Item Modifier Slot #4
  3202C044 xxxx
  11th Position: Item Modifier Slot #5
  3202C046 xxxx

  12th Position: Infinite HP
  3202C07B003C
  12th Position: Maximum HP
  3202C07A003C
  12th Position: Infinite Turns
  3202C0740000
  12th Position: Gain Level Per Battle
  3202C0710063
  12th Position: Steps +8
  3202C0850008
  12th Position: Weapon Lv. S
  4202C090FFFF
  000000040002
  12th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202C07C0014
  12th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202C07D0014
  12th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202C07E0014
  12th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202C081001E
  12th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202C07F0014
  12th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202C0800014
  12th Position: Infinite Item Slot #1
  3202C0870063
  12th Position: Infinite Item Slot #2
  3202C0890063
  12th Position: Infinite Item Slot #3
  3202C08B0063
  12th Position: Infinite Item Slot #4
  3202C08D0063
  12th Position: Infinite Item Slot #5
  3202C08F0063

  12th Position: Item Modifier Slot #1
  3202C086 xxxx
  12th Position: Item Modifier Slot #2
  3202C088 xxxx
  12th Position: Item Modifier Slot #3
  3202C08A xxxx
  12th Position: Item Modifier Slot #4
  3202C08C xxxx
  12th Position: Item Modifier Slot #5
  3202C08E xxxx

  13th Position: Infinite HP
  3202C0C3003C
  13th Position: Maximum HP
  3202C0C2003C
  13th Position: Infinite Turns
  3202C0BC0000
  13th Position: Gain Level Per Battle
  3202C0B90063
  13th Position: Steps +8
  3202C0CD0008
  13th Position: Weapon Lv. S
  4202C0C8FFFF
  000000040002
  13th Position: - Fighting Skills Maxed: Strength/Magic
  3202C0C40014
  13th Position: - Fighting Skills Maxed: Skill
  3202C0C50014
  13th Position: - Fighting Skills Maxed: Speed
  3202C0C6001E
  13th Position: - Fighting Skills Maxed: Luck
  3202C0C9001A
  13th Position: - Fighting Skills Maxed: Defence
  3202C0C70018
  13th Position: - Fighting Skills Maxed: Magic Defence
  3202C0D8001E
  13th Position: Infinite Item Slot #1
  3202C0CF0063
  13th Position: Infinite Item Slot #2
  3202C0D10063
  13th Position: Infinite Item Slot #3
  3202C0D30063
  13th Position: Infinite Item Slot #4
  3202C0D50063
  13th Position: Infinite Item Slot #5
  3202C0D70063

  13th Position: Item Modifier Slot #1
  3202C0CE xxxx
  13th Position: Item Modifier Slot #2
  3202C0D0 xxxx
  13th Position: Item Modifier Slot #3
  3202C0D2 xxxx
  13th Position: Item Modifier Slot #4
  3202C0D4 xxxx
  13th Position: Item Modifier Slot #5
  3202C0D6 xxxx

  Sword ID Digits:

  Iron Sword
  0001
  Slim Sword
  0002
  Steel Sword
  0003
  Silver Sword
  0004
  Iron Blade
  0005
  Steel Blade
  0006
  Silver Blade
  0007
  Poison Sword
  0008
  Rapier
  0009
  Mani Katti
  000A
  Brave Sword
  000B
  Wa Dao Sword
  000C
  Killer Edge
  000D
  Armorslayer
  000E
  Wyrmslayer
  000F
  Light Brand
  0010
  Runesword
  0011
  Lancereaver
  0012
  Longsword
  0013

  Lance ID Digits:

  Iron Lance
  0014
  Slim Lance
  0015
  Steel Lance
  0016
  Silver Lance
  0017
  Poison Lance
  0018
  Brave Lance
  0019
  Killer Lance
  001A
  Horseslayer
  001B
  Javelin
  001C
  Spear
  001D
  Axereaver
  001E

  Axe ID Digits:

  Iron Axe
  001F
  Steel Axe
  0020
  Silver Axe
  0021
  Poison Axe
  0022
  Brave Axe
  0023
  Killer Axe
  0024
  Halberd
  0025
  Hammer
  0026
  Devil Axe
  0027
  Hand Axe
  0028
  Tomahawk
  0029
  Swordreaver
  002A
  Swordslayer
  002B

  Bow ID Digits:

  Iron Bow
  002C
  Steel Bow
  002D
  Silver Bow
  002E
  Poison Bow
  002F
  Killer Bow
  0030
  Brave Bow
  0031
  Short Bow
  0032
  Long Bow
  0033
  Ballista
  0034
  Iron Ballista
  0035
  Killer Ballista
  0036

  Spell ID Digits:

  Fire
  0037
  Thunder
  0038
  Elfire
  0039
  Bolting
  003A
  Fimbulvetr
  003B
  Forblaze
  003C
  Excalibur
  003D
  Lightning
  003E
  Shine
  003F
  Devine
  0040
  Purge
  0041
  Aura
  0042
  Luce
  0043
  Flux
  0044
  Luna
  0045
  Nosferatu
  0046
  Eclipse
  0047
  Fenrir
  0048
  Gespenst
  0049

  Staff ID Digits:

  Heal
  004A
  Mend
  004B
  Recover
  004C
  Physic
  004D
  Fortify
  004E
  Restore
  004F
  Silence
  0050
  Sleep
  0051
  Berserk
  0052
  Warp
  Rescue
  0054
  Torch
  0055
  Hammerne
  0056
  Unlock
  0057
  Barrier
  0058

  Misc. Item ID Digits:

  Dragon Axe
  0059
  Angelic Robe
  005A
  Energy Ring
  005B
  Secret Book
  005C
  Speedwings
  005D
  Goddess Icon
  005E
  DragonShield
  005F
  Talisman
  0060
  Boots
  0061
  Body RIng
  0062
  Hero Crest
  0063
  Knight Crest
  0064
  Orion's Bolt
  0065
  Elysian Whip
  0066
  Guiding Ring
  0067
  Chest Key
  0068
  Door Key
  0069
  Lockpick
  006A
  Vulnerary
  006B
  Elixir
  006C
  Pure Water
  006D
  Antitoxin
  006E
  Torch
  006F
  Delphi Shield
  0070
  Member Card
  0071
  Silver Card
  0072
  White Gem
  0073
  Blue Gem
  0074
  Red Gem
  0075
  Gold
  0076
  Spear
  0077
  Chest Key
  0078
  Mine
  0079
  Light Rune
  007A
  Iron Rune
  007B
  Filla's Might
  007C
  Nini's Grace
  007D
  Thor's Ire
  007E
  Set's Litany
  007F
  Emblem Blade
  0080
  Emblem Lance
  0081
  Emblem Axe
  0082
  Emblem Bow
  0083
  Durandal
  0084
  Armads
  0085
  Aureola
  0086
  Earth Seal
  0087
  Afa's Drops
  0088
  Heaven Seal
  0089
  Emblem Seal
  008A
  Fell Contract
  008B
  Sol Katti
  008C
  Wolf Beil
  008D
  Ereshkigal
  008E
  Flametongue
  008F
  Regal Blade
  0090
  Rex Hasta
  0091
  Basilikos
  0092
  Rienfleche
  0093
  Heavy Spear
  0094
  Short Spear
  0095
  Ocean Seal
  0096
  Wind Sword
  0099

  Còn đây là fire emblem 8

  [M] Must Be On
  000005C6000A
  100CFB200007
  Have $50,000
  8202BCF8C350
  All Weapons in Supply
  4203A81C6301
  000100590002
  View Support Conv. (Note 1)
  7200F17C0201
  4200F17E0303
  000000210018
  7200F17C0201
  4200F1800303
  000000210018
  7200F17C0201
  4200F1820303
  000000210018
  7200F17C0201
  4200F1840303
  000000210018

  Team #1 Codes:
  Position #1:
  Quick Lvl Gain
  3202BE550063
  Maximum HP
  8202BE5E3C3C
  Maximum STR
  3202BE60001E
  Maximum Skill
  3202BE61001E
  Maximum SPD
  3202BE62001E
  Maximum DEF
  3202BE63001E
  Maximum RES
  3202BE64001E
  Maximum Luck
  3202BE65001E
  Maximum CON
  3202BE66005F
  Maximum Move
  3202BE690008
  Infinite Turns
  7202BE580002
  3202BE580000
  7202BE580042
  3202BE580000
  Weapon Lvl A
  4202BE74B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202BE78B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202BE4C xxxx
  Class Modifier
  8202BE50 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202BE6A xxxx
  Slot 2
  8202BE6C xxxx
  Slot 3
  8202BE6E xxxx
  Slot 4
  8202BE70 xxxx
  Slot 5
  8202BE72 xxxx

  Position #2:
  Quick Lvl Gain
  3202BE9D0063
  Maximum HP
  8202BEA63C3C
  Maximum STR
  3202BEA8001E
  Maximum Skill
  3202BEA9001E
  Maximum SPD
  3202BEAA001E
  Maximum DEF
  3202BEAB001E
  Maximum RES
  3202BEAC001E
  Maximum Luck
  3202BEAD001E
  Maximum CON
  3202BEAE005F
  Maximum Move
  3202BEB10008
  Infinite Turns
  7202BEA00002
  3202BEA00000
  7202BEA00042
  3202BEA00000
  Weapon Lvl A
  4202BEBCB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202BEC0B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202BE94 xxxx
  Class Modifier
  8202BE98 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202BEB2 xxxx
  Slot 2
  8202BEB4 xxxx
  Slot 3
  8202BEB6 xxxx
  Slot 4
  8202BEB8 xxxx
  Slot 5
  8202BEBA xxxx

  Position #3:
  Quick Lvl Gain
  3202BEE50063
  Maximum HP
  8202BEEE3C3C
  Maximum STR
  3202BEF0001E
  Maximum Skill
  3202BEF1001E
  Maximum SPD
  3202BEF2001E
  Maximum DEF
  3202BEF3001E
  Maximum RES
  3202BEF4001E
  Maximum Luck
  3202BEF5001E
  Maximum CON
  3202BEF6005F
  Maximum Move
  3202BEF90008
  Infinite Turns
  7202BEE80002
  3202BEE80000
  7202BEE80042
  3202BEE80000
  Weapon Lvl A
  4202BF04B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202BF08B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202BEDC xxxx
  Class Modifier
  8202BEE0 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202BEFA xxxx
  Slot 2
  8202BEFC xxxx
  Slot 3
  8202BEFE xxxx
  Slot 4
  8202BF00 xxxx
  Slot 5
  8202BF02 xxxx

  Position #4:
  Quick Lvl Gain
  3202BF2D0063
  Maximum HP
  8202BF363C3C
  Maximum STR
  3202BF38001E
  Maximum Skill
  3202BF39001E
  Maximum SPD
  3202BF3A001E
  Maximum DEF
  3202BF3B001E
  Maximum RES
  3202BF3C001E
  Maximum Luck
  3202BF3D001E
  Maximum CON
  3202BF3E005F
  Maximum Move
  3202BF410008
  Infinite Turns
  7202BF300002
  3202BF300000
  7202BF300042
  3202BF300000
  Weapon Lvl A
  4202BF4CB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202BF50B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202BF24 xxxx
  Class Modifier
  8202BF28 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202BF42 xxxx
  Slot 2
  8202BF44 xxxx
  Slot 3
  8202BF46 xxxx
  Slot 4
  8202BF48 xxxx
  Slot 5
  8202BF4A xxxx

  Position #5:
  Quick Lvl Gain
  3202BF750063
  Maximum HP
  8202BF7E3C3C
  Maximum STR
  3202BF80001E
  Maximum Skill
  3202BF81001E
  Maximum SPD
  3202BF82001E
  Maximum DEF
  3202BF83001E
  Maximum RES
  3202BF84001E
  Maximum Luck
  3202BF85001E
  Maximum CON
  3202BF86005F
  Maximum Move
  3202BF890008
  Infinite Turns
  7202BF780002
  3202BF780000
  7202BF780042
  3202BF780000
  Weapon Lvl A
  4202BF94B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202BF98B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202BF6C xxxx
  Class Modifier
  8202BF70 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202BF8A xxxx
  Slot 2
  8202BF8C xxxx
  Slot 3
  8202BF8E xxxx
  Slot 4
  8202BF90 xxxx
  Slot 5
  8202BF92 xxxx

  Position #6:
  Quick Lvl Gain
  3202BFBD0063
  Maximum HP
  8202BFC63C3C
  Maximum STR
  3202BFC8001E
  Maximum Skill
  3202BFC9001E
  Maximum SPD
  3202BFCA001E
  Maximum DEF
  3202BFCB001E
  Maximum RES
  3202BFCC001E
  Maximum Luck
  3202BFCD001E
  Maximum CON
  3202BFCE005F
  Maximum Move
  3202BFD10008
  Infinite Turns
  7202BFC00002
  3202BFC00000
  7202BFC00042
  3202BFC00000
  Weapon Lvl A
  4202BFDCB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202BFE0B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202BFB4 xxxx
  Class Modifier
  8202BFB8 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202BFD2 xxxx
  Slot 2
  8202BFD4 xxxx
  Slot 3
  8202BFD6 xxxx
  Slot 4
  8202BFD8 xxxx
  Slot 5
  8202BFDA xxxx

  Position #7:
  Quick Lvl Gain
  3202C0050063
  Maximum HP
  8202C00E3C3C
  Maximum STR
  3202C010001E
  Maximum Skill
  3202C011001E
  Maximum SPD
  3202C012001E
  Maximum DEF
  3202C013001E
  Maximum RES
  3202C014001E
  Maximum Luck
  3202C015001E
  Maximum CON
  3202C016005F
  Maximum Move
  3202C0190008
  Infinite Turns
  7202C0080002
  3202C0080000
  7202C0080042
  3202C0080000
  Weapon Lvl A
  4202C024B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C028B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202BFFC xxxx
  Class Modifier
  8202C000 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C01A xxxx
  Slot 2
  8202C01C xxxx
  Slot 3
  8202C01E xxxx
  Slot 4
  8202C020 xxxx
  Slot 5
  8202C022 xxxx

  Position #8:
  Quick Lvl Gain
  3202C04D0063
  Maximum HP
  8202C0563C3C
  Maximum STR
  3202C058001E
  Maximum Skill
  3202C059001E
  Maximum SPD
  3202C05A001E
  Maximum DEF
  3202C05B001E
  Maximum RES
  3202C05C001E
  Maximum Luck
  3202C05D001E
  Maximum CON
  3202C05E005F
  Maximum Move
  3202C0610008
  Infinite Turns
  7202C0500002
  3202C0500000
  7202C0500042
  3202C0500000
  Weapon Lvl A
  4202C06CB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C070B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C044 xxxx
  Class Modifier
  8202C048 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C062 xxxx
  Slot 2
  8202C064 xxxx
  Slot 3
  8202C066 xxxx
  Slot 4
  8202C068 xxxx
  Slot 5
  8202C06A xxxx

  Position #9:
  Quick Lvl Gain
  3202C0950063
  Maximum HP
  8202C09E3C3C
  Maximum STR
  3202C0A0001E
  Maximum Skill
  3202C0A1001E
  Maximum SPD
  3202C0A2001E
  Maximum DEF
  3202C0A3001E
  Maximum RES
  3202C0A4001E
  Maximum Luck
  3202C0A5001E
  Maximum CON
  3202C0A6005F
  Maximum Move
  3202C0A90008
  Infinite Turns
  7202C0980002
  3202C0980000
  7202C0980042
  3202C0980000
  Weapon Lvl A
  4202C0B4B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C0B8B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C08C xxxx
  Class Modifier
  8202C090 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C0AA xxxx
  Slot 2
  8202C0AC xxxx
  Slot 3
  8202C0AE xxxx
  Slot 4
  8202C0A0 xxxx
  Slot 5
  8202C0A2 xxxx

  Position #10:
  Quick Lvl Gain
  3202C0DD0063
  Maximum HP
  8202C0E63C3C
  Maximum STR
  3202C0E8001E
  Maximum Skill
  3202C0E9001E
  Maximum SPD
  3202C0EA001E
  Maximum DEF
  3202C0EB001E
  Maximum RES
  3202C0EC001E
  Maximum Luck
  3202C0ED001E
  Maximum CON
  3202C0EE005F
  Maximum Move
  3202C0F10008
  Infinite Turns
  7202C0E00002
  3202C0E00000
  7202C0E00042
  3202C0E00000
  Weapon Lvl A
  4202C0FCB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C100B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C0D4 xxxx
  Class Modifier
  8202C0D8 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C0F2 xxxx
  Slot 2
  8202C0F4 xxxx
  Slot 3
  8202C0F6 xxxx
  Slot 4
  8202C0F8 xxxx
  Slot 5
  8202C0FA xxxx

  Position #11:
  Quick Lvl Gain
  3202C1250063
  Maximum HP
  8202C12E3C3C
  Maximum STR
  3202C130001E
  Maximum Skill
  3202C131001E
  Maximum SPD
  3202C132001E
  Maximum DEF
  3202C133001E
  Maximum RES
  3202C134001E
  Maximum Luck
  3202C135001E
  Maximum CON
  3202C136005F
  Maximum Move
  3202C1390008
  Infinite Turns
  7202C1280002
  3202C1280000
  7202C1280042
  3202C1280000
  Weapon Lvl A
  4202C144B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C148B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C11C xxxx
  Class Modifier
  8202C120 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C13A xxxx
  Slot 2
  8202C13C xxxx
  Slot 3
  8202C13E xxxx
  Slot 4
  8202C140 xxxx
  Slot 5
  8202C142 xxxx

  Position #12:
  Quick Lvl Gain
  3202C16D0063
  Maximum HP
  8202C1763C3C
  Maximum STR
  3202C178001E
  Maximum Skill
  3202C179001E
  Maximum SPD
  3202C17A001E
  Maximum DEF
  3202C17B001E
  Maximum RES
  3202C17C001E
  Maximum Luck
  3202C17D001E
  Maximum CON
  3202C17E005F
  Maximum Move
  3202C1810008
  Infinite Turns
  7202C1700002
  3202C1700000
  7202C1700042
  3202C1700000
  Weapon Lvl A
  4202C18CB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C190B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C164 xxxx
  Class Modifier
  8202C168 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C182 xxxx
  Slot 2
  8202C184 xxxx
  Slot 3
  8202C186 xxxx
  Slot 4
  8202C188 xxxx
  Slot 5
  8202C18A xxxx

  Team #2 Codes:

  Position #1:
  Quick Lvl Gain
  3202C2450063
  Maximum HP
  8202C24E3C3C
  Maximum STR
  3202C250001E
  Maximum Skill
  3202C251001E
  Maximum SPD
  3202C252001E
  Maximum DEF
  3202C253001E
  Maximum RES
  3202C254001E
  Maximum Luck
  3202C255001E
  Maximum CON
  3202C256005F
  Maximum Move
  3202C2590008
  Infinite Turns
  7202C2480002
  3202C2480000
  7202C2480042
  3202C2480000
  Weapon Lvl A
  4202C264B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C268B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C23C xxxx
  Class Modifier
  8202C240 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C25A xxxx
  Slot 2
  8202C25C xxxx
  Slot 3
  8202C25E xxxx
  Slot 4
  8202C250 xxxx
  Slot 5
  8202C252 xxxx

  Position #2:
  Quick Lvl Gain
  3202C28D0063
  Maximum HP
  8202C2963C3C
  Maximum STR
  3202C298001E
  Maximum Skill
  3202C299001E
  Maximum SPD
  3202C29A001E
  Maximum DEF
  3202C29B001E
  Maximum RES
  3202C29C001E
  Maximum Luck
  3202C29D001E
  Maximum CON
  3202C29E005F
  Maximum Move
  3202C2A10008
  Infinite Turns
  7202C2900002
  3202C2900000
  7202C2900042
  3202C2900000
  Weapon Lvl A
  4202C2ACB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C2B0B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C284 xxxx
  Class Modifier
  8202C288 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C2A2 xxxx
  Slot 2
  8202C2A4 xxxx
  Slot 3
  8202C2A6 xxxx
  Slot 4
  8202C2A8 xxxx
  Slot 5
  8202C2AA xxxx

  Position #3:
  Quick Lvl Gain
  3202C2D50063
  Maximum HP
  8202C2DE3C3C
  Maximum STR
  3202C2E0001E
  Maximum Skill
  3202C2E1001E
  Maximum SPD
  3202C2E2001E
  Maximum DEF
  3202C2E3001E
  Maximum RES
  3202C2E4001E
  Maximum Luck
  3202C2E5001E
  Maximum CON
  3202C2E6005F
  Maximum Move
  3202C2E90008
  Infinite Turns
  7202C2D80002
  3202C2D80000
  7202C2D80042
  3202C2D80000
  Weapon Lvl A
  4202C2F4B5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C2F8B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C2CC xxxx
  Class Modifier
  8202C2D0 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C2EA xxxx
  Slot 2
  8202C2EC xxxx
  Slot 3
  8202C2EE xxxx
  Slot 4
  8202C2F0 xxxx
  Slot 5
  8202C2F2 xxxx

  Position #4:
  Quick Lvl Gain
  3202C31D0063
  Maximum HP
  8202C3263C3C
  Maximum STR
  3202C328001E
  Maximum Skill
  3202C329001E
  Maximum SPD
  3202C32A001E
  Maximum DEF
  3202C32B001E
  Maximum RES
  3202C32C001E
  Maximum Luck
  3202C32D001E
  Maximum CON
  3202C32E005F
  Maximum Move
  3202C3310008
  Infinite Turns
  7202C3200002
  3202C3200000
  7202C3200042
  3202C3200000
  Weapon Lvl A
  4202C33CB5B5
  000000020002
  Magic Lvl A
  4202C330B5B5
  000000020002
  Char. Modifier
  8202C314 xxxx
  Class Modifier
  8202C318 xxxx
  Item Modifier:
  Slot 1
  8202C332 xxxx
  Slot 2
  8202C334 xxxx
  Slot 3
  8202C336 xxxx
  Slot 4
  8202C338 xxxx
  Slot 5
  8202C33A xxxx

  Note 1: Code effect not savable.

  Character ID Digits:

  Eirika
  3D64
  Seth
  3D98
  Gilliam
  3DCC
  Franz
  3E00
  Moulder
  3E34
  Vanessa
  3E68
  Ross
  3E9C
  Neimi
  3ED0
  Colm
  3F04
  Garcia
  3F38
  Innes
  3F6C
  Lute
  3FA0
  Natasha
  3FD4
  Gormag
  4008
  Ephraim
  403C
  Forde
  4070
  Kyle
  40A4
  Amelia
  40D8
  Artur
  410C
  Gerik
  4140
  Tethys
  4174
  Marisa
  41A8
  Saleh
  41DC
  Ewan
  4210
  L'Arachel
  4244
  Dozla
  4278
  Rennac
  42E0
  Duessel
  4314
  Myrrh
  4348
  Knoll
  437C
  Joshua
  43B0
  Syrene
  43E4
  Tana
  4418
  Lyon
  444C
  Orson
  4480
  Glen
  44B4
  Selena
  44E8
  Valter
  451C
  Riev
  4550
  Caellach
  4584
  Fado
  45B8
  Ismaire
  45EC
  Hayden
  4620
  Breguet
  4B68
  Bone
  4B9C
  Bazba
  4BD0
  Saar
  4C38
  Novala
  4C6C
  Murray
  4CA0
  Tirado
  4CD4
  Binks
  4D08
  Pablo
  4D3C
  Aias
  4DA4
  Garlyle
  4DD8
  Gheb
  4F78
  Beran
  4FAC
  Bandit
  51E8
  Bandit#2
  521C
  O'Neill
  5250
  Glen
  5284
  Zonta
  52B8
  Vigarde
  52EC
  Fomortiis
  63C8
  Mansel
  65D0
  Klimt
  6604
  Dara
  6638
  Messenger
  66A0

  Class ID Digits:

  Lord
  7164
  Great Lord
  720C
  Cavalier
  72B4
  Paladin
  735C
  Knight
  7404
  General
  74AC
  Thief
  7554
  Mercenary
  75FC
  Hero
  76A4
  Myrmidon
  774C
  Swordmaster
  77F4
  Assasin
  789C
  Archer
  7944
  Sniper
  79EC
  Ranger
  7A94
  Wyvern Rider
  7B3C
  Wyvern Lord
  7BE4
  Wyvern Knight
  7C8C
  Mage
  7D34
  Sage
  7DDC
  Mage Knight
  7E84
  Bishop
  7F2C
  Shaman
  7FD4
  Druid
  807C
  Summoner
  8124
  Rogue
  81CC
  Great Knight
  8274
  Recruit
  831C
  Pupil
  83C4
  Manakete
  846C
  Journeyman
  8514
  Fighter
  85BC
  Warrior
  8610
  Brigand
  8664
  Pirate
  86B8
  Berserker
  870C
  Monk
  8760
  Priest
  87B4
  Bard
  8808
  Pegasus Knight
  88B0
  Falcoknight
  8904
  Cleric
  8958
  Troubadour
  89AC
  Valkyrie
  8A00
  Dancer
  8A54
  Soldier
  8AA8
  Necromancer
  8AFC
  Phantom
  8BA4
  Revenant
  8BF8
  Entombed
  8C4C
  Bonewalker
  8CF4
  Wight
  8D9C
  Bael
  8DF0
  Elder Bael
  8E44
  Cyclops
  8E98
  Mauthe Doog
  8EEC
  Gwyllgi
  8F40
  Tarvos
  8F94
  Maelduin
  8FE8
  Magall
  903C
  Arch Magall
  Gorgon
  90E4
  Gargoyle
  918C
  Deathgoyle
  91E0
  Draco Zombie
  9234
  Demon King
  9288
  Civilian
  94D4
  Queen
  9720
  Pontifex
  9918
  Pupil
  9ABC

  Sword ID Digits:

  Iron Sword
  6301
  Slim Sword
  6302
  Steel Sword
  6303
  Silver Sword
  6304
  Iron Blade
  6305
  Steel Blade
  6306
  Silver Blade
  6307
  Poison Sword
  6308
  Rapier
  6309
  Brave Sword
  630B
  Shamshir
  630C
  Killer Edge
  630D
  Armorslayer
  630E
  Wyrmslayer
  630F
  Light Brand
  6310
  Runesword
  6311
  Lancereaver
  6312
  Zanbato
  6313

  Lance ID Digits:

  Iron Lance
  6314
  Slim Lance
  6315
  Steel Lance
  6316
  Silver Lance
  6317
  Toxin Lance
  6318
  Brave Lance
  6319
  Killer Lance
  631A
  Horseslayer
  631B
  Javelin
  631C
  Spear
  631D
  Axereaver

  631E

  Axe ID Digits:

  Iron Axe
  631F
  Steel Axe
  6320
  Silver Axe
  6321
  Poison Axe
  6322
  Brave Axe
  6323
  Killer Axe
  6324
  Halberd
  6325
  Hammer
  6326
  Devil Axe
  6327
  Hand Axe
  6328
  Tomahawk
  6329
  Swordreaver
  632A
  Swordslayer
  632B
  Hatchet
  632C

  Bow ID Digits:

  Iron Bow
  632D
  Steel Bow
  632E
  Silver Bow
  632F
  Poison Bow
  6330
  Killer Bow
  6331
  Brave Bow
  6332
  Short Bow
  6333
  Longbow
  6334
  Ballista
  6335
  Iron Ballista
  6336
  Killer Ballista
  6337

  Spell ID Digits:

  Fire
  6338
  Thunder
  6339
  Elfire
  633A
  Bolting
  633B
  Fimbulvetr
  633C
  Excalibur
  633E
  Lightning
  633F
  Shine
  6340
  Devine
  6341
  Purge
  6342
  Aura
  6343
  Flux
  6345
  Luna
  6346
  Nosferatu
  6347
  Eclipse
  6348
  Fenrir
  6349
  Gleipnir
  634A

  Staff ID Digits:

  Heal
  634B
  Mend
  634C
  Recover
  634D
  Physic
  634E
  Fortify
  634F
  Restore
  6350
  Silence
  6351
  Sleep
  6352
  Berserk
  6353
  Warp
  6354
  Rescue
  6355
  Torch
  6356
  Hammerne
  6357
  Unlock
  6358
  Barrier
  6359

  Misc. Item ID Digits:

  Dragon Axe
  635A
  Angelic Robe
  635B
  Energy Ring
  635C
  Secret Book
  635D
  Speedwing
  635E
  Goddess Icon
  635F
  DragonShield
  6360
  Talisman
  6361
  Swiftsole
  6362
  Body RIng
  6363
  Hero Crest
  6364
  Knight Crest
  6365
  Orion's Bolt
  6366
  Elysian Whip
  6367
  Guiding Ring
  6368
  Chest Key
  6369
  Door Key
  636A
  Lockpick
  636B
  Vulnerary
  636C
  Elixir
  636D
  Pure Water
  636E
  Antitoxin
  636F
  Torch
  6370
  Fili Shield
  6371
  Member Card
  6372
  Silver Card
  6373
  White Gem
  6374
  Blue Gem
  6375
  Red Gem
  6376
  Gold
  6377
  Reginleif
  6378
  Chest Key
  6379
  Hoplon Guard
  637C
  Shadowkiller
  6381
  Bright Lance
  6382
  Fiendcleaver
  6383
  Beacon Bow
  6384
  Sieglinde
  6385
  Battle Axe
  6386
  Ivaldi
  6387
  Master Seal
  6388
  Metis's Tome
  6389
  Sharp Claw
  638B
  Latona
  638C
  Dragonspear
  638D
  Vidofnir
  638E
  Nagfar
  638F
  Wretched Air
  6390
  Audhulma
  6391
  Siegmund
  6392
  Garm
  6393
  Nidhogg
  6394
  Heavy Spear
  6395
  Short Spear
  6396
  Ocean Seal
  6397
  Lunar Brace
  6398
  Solar Brace
  6399
  Wind Sword
  63A1
  Dance
  63A5
  Nightmare
  63A6
  Demon Light
  63A8
  Ravager
  63A9
  Dragonstone
  63AA
  Demon Surge
  63AB
  Shadowshot
  63AC
  Rotten Claw
  63AD
  Fetid Claw
  63AE
  Poison Claw
  63AF
  Lethal Talon
  63B0
  Fiery Fang
  63B1
  Hell Fang
  63B2
  Evil Eye
  63B3
  Crimson Eye
  63B4
  Stone
  63B5
  Alacalibur
  63B6
  Juna Fruit
  63B7
  Black Gem
  63BA
  Gold Gem

  Ngoài ra còn bản fire emblem 7 hack cũng xài cheats code của fire emblem 7 mình đã post ở trên

  http://www.mediafire.com/?akikyoyvdgi
  .
  ___________Auto Merge________________

  .
  Bạn nào còn cần cheats gì nữa thi gửi thư mình sẽ tìm hộ hoặc liên lạc bằng topic này cheats giả lập PSP,PS2,PS1,GBA,NDS.v.v.
  .
  ___________Auto Merge________________

  .
  àh và ai muốn biết các char trong fire emblem 7 hack thì hình như lấy bên Yggdra Union - We'll Never Fight Alone và golden sun và giao diện khi xem chỉ số nhân vật là mario khi battle là fire emblem 8 và nếu bạn nào cần hướng dẫn thì mình có đây
   
 2. cupidonte50

  cupidonte50 Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  130
  Đầu tiên là fire emblem 6
  Vè bản down và patch tiếng Anh thì mời bạn vào đây: http://gamevn.com/showthread.php?t=121142
  I - Hướng dẫn những điều cơ bản khi chơi FE6:

  Đây là hình ảnh màn hình của bạn:


  Sau khi nhấn Start bạn sẽ có màn hình như sau:


  Nếu bạn mới chơi lần đầu sẽ chỉ có mục New Game và Extra. Restart, Copy và Erase Data xuất hiện khi bạn có save lại sau khi kết thúc một bài. Resume thì chỉ xuất hiện khi bạn đang chơi dở một bài nào đó.
  Với mục Extra bạn sẽ có những cái như sau:


  Khi mới chơi, bạn sẽ chỉ có Tutorial. Vào mục này bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để chiến đấu nhưng mình nghĩ các bạn cũng không cần vô đây đâu nhỉ.
  3 mục còn lại chỉ xuất hiện khi bạn kết thúc game. Trial Map là một số map mà bạn có thể sử dụng những nhân vật của mình luyện tập chơi. Đặc biệt là mỗi lần bạn phá đảo thì trong Trial Map bạn sẽ có thêm 1 nhân vật mà vốn bạn không có trong phần chơi chính. Tổng cộng có 8 nhân vật mới.
  Link Arena là nơi bạn chia đội quân của bạn ra thành các đội, thi đấu với nhau.
  Cuối cùng, Sound Room là nơi lưu giữ hình ảnh, âm thanh. Cái này liên quan đến các sự kiện diễn ra trong game, việc bạn cho các nhân vật support nhau như thế nào.

  Chúng ta bắt đầu vào game nhé!


  Khi bạn nhấn R vào một nhân vật để xem thông (ở đây là Roy), bạn sẽ có được màn hình như sau:


  Bạn thấy bên tay trái là hình nhân vật. Dưới là tên. Tiếp theo là class của nhân vật. Lv là cấp độ của nhân vật. E là số điểm kinh nghiệm mà bạn đang có. 100 điểm là được lên lvl. Hp là số máu của bạn. Số thứ nhất là số máu hiện tại còn số thứ hai là tổng số máu bạn có.

  Possession Item là thông tin về vũ khí cũng như những vật mà nhân vật đang cầm.
  Bạn sẽ thấy một item bao gồm: hình item, tên item, số lượt sử dụng còn lại, số lượt dùng tối đa. Nếu có chữ E nghĩa là bạn đang trang bị vũ khí này.
  Bạn nhấn R sẽ thấy thông tin của Item.


  SW là cấp độ của vũ khí, bao gồm E, D, C, B, A và cấp cao nhất là S.
  Range là tầm chiến đấu. Với cung là 2. Với Hand Axe, Javelin hay phép thuật là 1~2. Còn các loại vũ khí khác là 1~1.
  Wgt là độ nặng của vũ khí. Cái này liên quan đến khả năng tránh đòn của nhân vật.
  Pwr là sức mạnh của vũ khí.
  Hit là khả năng đánh trúng đối thủ.
  Crt là khả năng ra đòn quyết định có sức mạnh lớn.
  Dòng cuối là một cố diễn tả khả năng của vũ khí. Ví dụ như ở đây Rapier có khả năng đánh lại những Armor Knight và thực ra là cả những nhân vật đi ngựa nữa.

  Bên dưới là bảng thông tin liên quan đến nhân vật khi trang bị vũ khí. Ví dụ ở đây tầm đánh là 1, sức mạnh tấn công là 10, khả năng ra đòn quyết định là 12, độ chính xác là 108 và khả năng tránh né là 21.

  Khi bạn nhấn nút sang trái hay sang phải, bạn sẽ sang những mục khác:
  Weapon và support Lvl:


  Ở mục này, bạn sẽ thấy nhân vật sử dụng được loại vũ khí nào, cấp độ tối đa là bao nhiêu. Ví dụ ở đây, Roy chỉ có thể dùng kiếm với cấp độ cao nhất là D hoặc E (vì E kém cấp độ của D). Mỗi khi bạn giết được một tên địch thì sẽ có những cột vàng hiện lên, khi nó đầy thì cấp độ sử dụng vũ khí của bạn cũng cao lên.
  Ngoài ra, khi bạn cho các nhân vật đứng gần nhau đủ thời gian thì họ sẽ có những cuộc đối thoại. Sau khi nói chuyện, họ sẽ tăng độ support cho nhau từ C đến A. Điều đó thể hiện ở bảng này. Mỗi nhân vật sẽ chỉ support được 5 lần, tức là chỉ có thể nói chuyện với người khác 5 lần. Cáp độ support khác nhau cũng sẽ cho ta những chỉ số cộng khác nhau nên bạn cũng cần xem xét việc cho ai support ai.

  Bảng cuối cùng là Personal Data


  Str: Sức mạnh, liên quan đến việc ta đánh địch thủ mạnh hay yếu
  Skill: Kỹ năng ra đòn, liên quan nhiều đến việc ra đòn Critical và khả năng đánh trúng.
  Spd: liên quan đến việc bạn tránh né, việc bạn được ra đòn bao nhiêu lần.
  Luk: liên quan đến việc bạn né tránh cũng như giảm khả năng bị dính các đòn Critical của đối phương.
  Def: Khả năng chịu đòn vật lý
  Res hay Mdf: Khả năng chịu đòn phép thuật
  Move: khả năng di chuyển
  Con và Aid thì liên quan đến việc giải cứu. Khi chỉ số Aid của bạn lớn hơn chỉ số Con của một nhân vật khác thì bạn có thể trở nhận vật đó đi cùng mình. Tuy nhiên, khi chở nhân vật khác, các chỉ số của bạn cũng bị suy giảm, đặc biệt là Spd.
  Trv: tên của nhân vật mà bạn bạn đang chuyên trở hoặc đang trở bạn.
  Affin: Kiểu như dòng máu trong FE4 vậy nhưng không liên quan đến Thánh khí gì đâu. Chỉ liên quan đến Support thôi.
  Stat: Các trạng thái đặc biệt. Ví dụ như Sleep, Berserk...

  Còn đây là các lựa chọn cho nhân vật: (sau khi di chuyển nhân vật)


  - Attack: Xuất hiện khi đối thủ nằm trong tầm tấn công của bạn
  - Item: luôn có trừ khi bạn không mang theo bắt cứ gì cả
  - End là kết thúc lượt đi
  - Conquer: Chỉ có Roy có lệnh này và chỉ xuất hiện khi anh đứng trước của thành hay ngai vàng.
  - Trade: xuất hiện khi hai nhân vật đứng cạnh nhau, dùng để trao đổi item giữ các nhân vật
  - Rescue: xuất hiện khi nhân vật đứng canh một nhân vật khác và có chỉ số Aid cao hơn chỉ số con của nhân vật kia.
  - Take: xuất hiện khi bạn đứng cạnh một nhân vật đang trở một nhân vật khác. Lệnh này giúp bạn chuyển nhân vật cần chở từ người này sang người khác. Tất nhiên vẫn tuôn theo quy luật Aid và Con nói trên.
  - Release: Xuất hiện khi bạn đang chuyên trở nhân vật khác. Lệnh này giúp bạn thả nhân vật đó ra và đi một mình.
  - Give: Chuyển nhân vật mình đang trở cho một nhân vật khác
  - Visit: Xuất hiện khi vào vào thăm làng hoặc vào các nhà dân để biết thêm thông tin.
  Ngoài ra còn một số lệnh đặc biệt khác chỉ có ở một số nhân vật như cứu thương, ăn trộm, vũ công hay nghệ sĩ đánh đàn. Cái này khi nào nhân vật xuất hiện mình sẽ nói kỹ hơn.

  Còn sau đây là một số lệnh hệ thống: (nhấn X ở vị trí bất kỳ trên map)


  Unit: Khi vào lệnh này, bạn sẽ có được thông tin về các nhân vật bao gồm 6 bảng, chuyển giữa các bảng bằng nút sang trái hoặc sang phải.  Data: Thống kê về trận đánh. Tên bài, nhiệm vụ, lượt đi, tiền đang có, số phe trong bài, số quan mỗi phe, thủ lĩnh mỗi phe và thời gian chơi.


  Config: Một số điều chỉnh về hệ thống như tốc độ hình ảnh, chữ...  Quit: Nếu bạn muốn thoát game để về màn hình chính.


  End: tắt bảng lệnh.

  Còn khi bạn nhấn Start thì trên màn hình sẽ hiện ra một bản đồ nhỏ bao quát toàn map, vị trí các nhân vật. Màu xanh là phe ta, màu đỏ là phe địch.


  Khi kết thúc bài sẽ là màn hình save bài.


  Đây là hình ảnh khi di chuyển, tấn công, tăng Exp và lên lvl.
  Một số điều chú ý:
  - Nếu bạn muốn ép chỉ số thì hãy sử dụng Save và load.
  - Vũ khí khi hết lần sử dụng sẽ vứt đi, mua cái mới, không thể sửa như FE4
  - Mình sẽ không hướng dẫn cách train toàn bộ các nhân vật vì mình không bao giờ làm như thế. Vì thế, các bạn cũng đừng bao giờ hỏi mình cách làm điều đó.
  - Có một số chi tiết ví dụ như chỉ số cộng khi support... mình sẽ đưa sau vì thực sự mình chưa có thời gian để viết. Các bạn thông cảm nhé.

  Mình chỉ nói qua những thông tin cơ bản. Những cái khác sẽ nói thêm khi nó liên quan đến từng bài. Thế nhé

  Chapter 1: Dawn of Destiny (Bình minh của số phận)


  A. Đoạn giới thiệu:
  Loài người và loài Rồng đã từng sống hòa thuận với nhau trên mảnh đất này. Tuy nhiên, sự hòa thuận đó đã bị phá vỡ khi con người bỗng nhiên phát động chiến tranh xâm lược. Trong cuộc chiến tranh vĩ đại được biết đến với tên gọi "The Scouring", cả hai bên đều muốn giành quyền kiểm soát lục địa này.
  Những quy luật của tự nhiên đã bị bóp méo bởi những quyền năng lớn đang được giải phóng. Loài Rồng đã bị đánh bại và biến mất khỏi lục địa. Còn loài người thì bắt đầu trải rộng thế lực thôn tính vùng đất này.
  Và 1000 năm sau...
  Lúc này, người dân trên lục địa Elibe đã phát triển công nghệ và nền văn minh kể từ sau khi loài Rồng bị đánh bại trong cuộc chiến The Scouring. Ở khu vực phía Tây là Vương quốc Etruria, vương quốc văn minh nhất ở Elibe. Vương quốc Bern với quân đội mạnh và quan điểm thực dụng về cuộc sống tọa lạc ở khu vực phía Đông. Đây là hai quốc gia mạnh nhất ở Elibe và những quốc gia yếu thế hơn nằm giữa hai quốc gia này. Đó là Liên Minh Lycian được thành lập bởi mối quan hệ thân thiết giữa những hầu tước. Những người dân thuộc Liên hiệp các Hiệp sĩ Ilia thì chăm chỉ làm việc khai hoang tại vùng đất tuyết hoang vu ở phía Bắc. Ở Sacae là các bộ tộc gắn liền với thảo nguyên và lưng ngựa. Dù đôi lúc cũng có những xung đột giữa các quốc gia nhưng nói chung vẫn có một sự cân bằng về sức mạnh và sự hòa bình ở Elibe. Tuy nhiên, sự cân bằng đó đột nhiên bị phá vỡ...
  Vua Zephiel, chủ nhân của Vương quốc Bern đã đưa quân đi xâm chiếm những vùng đất còn lại. Đội quân của Bern đã xâm chiếm Sacae và Ilia và nhẫn tâm tàn sát tất cả những người đứng lên chống lại chúng. Và bây giờ, Bern đang có dấu hiệu chuẩn bị xâm lược Lycia.
  Một chàng trai trẻ tên là Roy, sống ở Ostia, vùng lớn nhất của Lycia. Anh được gửi tới đây để luyện tập, chuẩn bị trở thành Hầu tước tiếp theo của Pherae. Tuy nhiên, Eliwood, người cha đang ốm của anh, đã gọi anh trở về nhà. Vào thời gian đó Lilina, con gái của ngài Hector, đang trên đường đến Lycia để thể hiện lòng kính trọng của mình với ngài Eliwood.
  Phần Roy, sau khi nhận được thư của cha, Roy vội vã trở về nhà, mang theo những kỵ sĩ trung thành của mình. Ngoài ra còn có Bors, một hiệp sỹ của Ostia, người có trách nhiệm bảo vệ cho Lilina.
  Câu chuyện bắt đầu khi Roy đến vùng ngoại ô của Pherae...

  B. Nội dung Chapter 1:
  Có một nhóm bọn cướp mà cầm đầu là tên Damas tấn công thành Pherae. Chúng lợi dụng trong lúc quân đội của Lycia đang lo đối phó với Bern, Eliwood đang ốm để tấn công. Trong thành lúc này lực lượng quá yếu. Eliwood buộc phải chống cự để bảo vệ thành và cô bé Lilina cho đến khi quân của Roy trở về. Ông sai Melinus báo tin ngay cho Roy về cuộc tấn công này.
  Khi Roy về đến gần thành cũng là lúc Lance, một kỵ sĩ đến báo tin. Tất cả sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu để bảo về thành Pherae.

  C. Nhân vật: Trong bài này bên phe bạn có 6 nhân vật.
  1. Roy

  Class: Lord >> Master Lord
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Kiếm
  Sau khi promote: Kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 18 Def: 5
  Str: 5 MDf: 0
  Skl: 5 Mov: 5
  Spd: 7 Con: 6
  Luc: 7 Rsc: 5
  Các chỉ số cộng khi Promote:
  HP: +4 Def: +2
  Str: +2 MDf: +5
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: +2
  Các nhân vật hỗ trợ
  Lilina, Marcus, Allen, Lance, Wolt, Sue, Lalam, Thany, Cecilia
  Nhận định: Roy, nhân vật chính của chúng ta, con trai của Eliwood, một trong 3 nhân vật chính của FE7. Roy có thể nói là một nhân vật yếu. Các chỉ số Str, def và mdef thấp, tăng cũng kém. Skil và Spd, Luk tạm ổn. Tuy nhiên, sau khi Promote và nhận được chiếc kiếm Sealed Sword thì trở thành một nhân vật rất mạnh. Không có Roy thì việc đánh Zephiel hơi bị khó khăn đấy. Vì thế hãy cố luyện cho Roy lên lvl 20 nhé.

  2. Marcus

  Class: Paladin
  Vũ khí sử dụng: Sword, Spear, Axe
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 32 Def: 9
  Str: 9 MDf: 8
  Skl: 14 Mov: 8
  Spd: 11 Con: 11
  Luc: 10 Rsc: 14
  Nhân vật hỗ trợ:
  Roy, Allen, Lance, Wolt, Lilina
  Nhận định: Marcus là một nhân vật nếu bạn đã chơi FE7 thì sẽ biết. Ông ấy chỉ già đi mà thôi. Nhân vật này đã promote nên thực sự là một nhân vật vứt đi. Khả năng tăng chỉ số của Marcus quá kém. Ông ấy chỉ thực sự hữu dụng ở một vài bài đầu nhằm làm yếu địch thủ để các nhân vật khác giải quyết, luyện lvl thôi.

  3. Allen

  Class: Social Knight hay Cavalier >> Paladin
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Kiếm, thương
  Sau khi promote: Kiếm, thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 21 Def: 6
  Str: 7 MDf: 0
  Skl: 4 Mov: 7
  Spd: 6 Con: 9
  Luc: 3 Rsc: 16
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +3 Def: +2
  Str: +2 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: -2
  Nhân vật hỗ trợ
  Lance, Thito, Marcus, Wolt, Ward, Roy
  Nhận định: Đây là một char khá tốt và theo Pa thì bạn nên luyện cho anh chàng này. Một nhân vật có chỉ số và khả năng tăng tốt ở Str và Spd. Tuy nhiên chỉ số Skl hơi thấp. Một nhược điểm nữa là khả năng tăng Def và Mdf khá thấp. Cũng đúng thôi, tấn công mạnh thì thủ phải yếu đi một chút cho công bằng.

  4. Lance

  Class: Social Knight hay Cavalier >> Paladin
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Kiếm, thương
  Sau khi promote: Kiếm, thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 20 Def: 6
  Str: 5 MDf: 0
  Skl: 6 Mov: 7
  Spd: 8 Con: 9
  Luc: 2 Rsc: 16
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +3 Def: +2
  Str: +2 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: -2
  Nhân vật hỗ trợ
  Marcus, Wolt, Roy, Allen, Lott, Clarine
  Nhận định: Cũng như Allen, Lance cũng là một nhân vật khá tốt. Chỉ số Str tuy không bằng Allen nhưng bù lại chỉ số Skl lại cao hơn. Hai nhân vật này gần như bù cho nhau vậy. Khả năng tăng chỉ số Def va Mdf của Lance cũng khá thấp. Bạn có thể train cả hai nếu thích hoặc nếu bạn muốn train tất cả các nhân vật. Pa thì Pa sẽ chỉ chọn một trong hai anh chàng thôi. Chơi nhiều lần, mỗi lần chọn 1 anh.

  5. Wolt

  Class: Archer >> Sniper
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Cung
  Sau khi promote: Cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 18 Def: 4
  Str: 4 MDf: 0
  Skl: 4 Mov: 5
  Spd: 5 Con: 7
  Luc: 2 Rsc: 6
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +3 Def: +2
  Str: +3 MDf: +2
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Roy, Marcus, Allen, Lance, Sue
  Nhận định: Wolt là con trai của Rebecca, một nữ cung thủ rất hữu ích của FE7. Cậu là bạn thân của Roy. Chỉ số của Wolt thuộc loại khá ở mọi chỉ số. Sau này sẽ còn xuất hiện một cung thủ khác có chỉ số đẹp hơn nên bạn có lựa chọn luyện cho Wolt không thì tùy. Vấn đề là Wolt xuất hiện từ bài 1 và bạn có nhiều thời gian để luyện hơn. Còn nếu không thì hãy chờ đến bài 5, sẽ có cung thủ mà bạn cần.

  6. Bors

  Class: Armor Knight >> General
  Vũ khí xử dụng
  Trước khi promote: Spear
  Sau khi promote: Spear, Axe
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 20 Def: 11
  Str: 7 MDf: 0
  Skl: 4 Mov: 4
  Spd: 3 Con: 14
  Luc: 4 Rsc: 13
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +4
  Str: +3 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +3 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: +2
  Nhân vật hỗ trợ
  Wendy, Barth, Asthor, Oujay, Lilina
  Nhận định: Bors là một chiến binh giáp điển hình: Def cao, Mdef thấp, các chỉ số còn lại trung bình. Một nhân vật tốt khi đánh nhau với những nhân vật sử dụng sức mạnh vật lý và phải tránh xa các pháp sư. Anh chàng này theo Pa là bạn nên chọn để luyện nếu bạn muốn có một nhân vật class này trong đội hình của mình bởi vì phải đến bài 8, một Armor Knight tốt nhất mới xuất hiện nhưng sẽ rất khó khăn cho bạn để luyện cho nhân vật đó. Vậy tại sao không luyện luôn Bors nhỉ? Anh chàng cũng không tồi đâu.

  D. Map:  Có 2 ngôi làng, một ngôi làng gần thành hơn, ngay từ đầu đã bị bọn cướp tàn phá. Còn một ngôi làng thứ 2 ở góc trái của map. Bạn có thể cho bất cứ ai đến đó để lấy được 5000G. Đừng lo vì trong bản FE6 này, tiền là của chung nên ai vô lấy cũng được.

  E. Nhiệm vụ: Tiêu diệt bọn cướp và cứu thành.

  F. Chiến thuật:
  Vì bọn cướp đều dùng rìu mà đa số quân ta đều có kiếm (trừ Wolt dùng cung và Bors dùng thương) nên việc tiêu diệt chúng hoàn toàn dễ dàng. Bạn nên để Marcus sử dụng Iron sword để làm suy hao các địch thủ. Chú ý là ko để Marcus dùng Silver Lance vì thế là địch thủ sẽ bị tiêu diệt ngay. Sau đó thì bạn để các nhân vật khác kết thúc cuộc đời bọn chúng, kiếm exp, tăng lvl. Bọn cướp chỉ số khá cùi nên Bors dù dùng thương, yếu thế trước rìu nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng đánh trúng.
  Như trong phần nhân vật Pa đã nói, các bạn nên xác định luôn là sẽ train nhân vật nào thì để nhân vật ấy kết thúc địch thủ, các nhân vật khác chỉ làm công việc suy hao đối thủ thôi. Pa sẽ không hướng dẫn việc train tất cả các nhân vật nên nếu bạn thích train tất cả thì bạn tự tìm hiểu vậy nhưng theo ý kiến của Pa thì chọn người mà train.
  Chú ý là cây Rapier của Roy rất hữu dụng nên hãy sử dụng một cách cẩn thận. Phải đến bài 7 bạn mới có chiếc thứ hai.

  Boss:
  Damas

  Class: Fighter
  Vũ khí: Steel Axe
  Lvl 5
  Hp: 28
  Str: 9
  Skill: 5
  Spd: 6
  Luk: 0
  Def: 4
  Res: 0

  Con boss bài 1 nên tất nhiên thuộc loại yếu rồi nhưng so với các nhân vật chúng ta có hiện nay thì nó không phải không gây trở ngại. Tuy nhiên việc tiêu diệt nó trong 1 turn hoàn toàn có thể. Nếu bạn không thể tiêu diệt nó trong lượt đi của mình thì đến lượt nó tấn công ta, nó sẽ chết. Vũ khí của Damas thuộc loại có sát thương cao (ở bài 1 này) nhưng khả năng Hit thấp nên khi bạn cầm kiếm thì gần như không có khả năng đánh trúng bạn (tuy nhiên không loại trừ bạn kém may mắn) nên không cần lo lắng lắm.

  G. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau khi tiêu diệt Damas và chiếm thành, Roy vào thành gặp cha và Lilina. Cha anh cử anh đến vùng biên giới với Bern để gặp một toán lính đánh thuê mà ông đã thuê. Lilina muốn đi cùng Roy nhưng Eliwood không đồng ý. Ông bảo cô về Ostia để quản lý đất nước cho đến khi Hector cha cô từ chiến trận trở về. Vì thế, cô đã nhờ Bors đi theo bảo vệ Roy. Eliwood cũng cử thêm Melinus đi theo Roy vì ông là người có kiến thức thâm sâu, sẽ giúp được nhiều việc cho Roy.
  Chúng ta sang bài hai.
   
 3. cupidonte50

  cupidonte50 Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  130
  sorry mấy bạn bài này mình mượn của Paradox nên hem có nhình thông cảm nha
  típ nè
  Chapter 2: The Princess of Bern (Công chúa Bern)


  A. Đoạn giới thiệu:
  Có một ngôi làng nhỏ ở biên giới giữa Pherae và Bern. Tại đây, Roy sẽ gặp một đội lính đánh thuê mà Eliwood đã thuê.
  Ngay ở phía đông ngôi làng là một lâu đài nhỏ đã bị chiếm bởi quân đội Bern. Khi Roy đến ngôi làng thì lâu đài đang trong hỗn loạn. Roy phải nhận ra rằng sự hỗn loạn diễn ra trong lâu đài đó sẽ gây ra những chấn động trên toàn Elibe.

  B. Nội dung chapter 2:
  Mở đầu bài này, bạn sẽ thấy một cuộc nói chuyện với một nữ kỵ sỹ rồng tóc đỏ tên Miledy(bạn sẽ còn gặp nhân vật này nhiều, sau này sẽ biết ) và một tên tướng Armor Knight tên là Rude. Miledy đang đi tìm một cô công chúa tên Guinevere nhưng hiện đã mất tích. Miledy yêu cầu tên tướng đó tìm kiếm công chúa còn mình thì trở về Bern để báo cáo tình hình cho vua Zephiel. Nhưng thực ra, công chúa không hề mất tích. Tên tướng gian xảo đó đã nhốt công chúa dưới hầm với ý định bán cô cho những địch thủ của Bern nhằm kiếm những món tiền khổng lồ.
  Một vấn đề xảy ra là cung nữ của công chúa đã trốn thoát. Cô chính là Ellen, một nữ tu sĩ. Cô đã gặp nhóm của Roy khi nhóm đang đợi đội lính đánh thuê. Cô đã kể mọi chuyện cho Roy mà nhờ Roy cứu công chúa khỏi tay tên Rude.
  Melinus rất lo lắng và ông khuyên Roy không nên đụng chạm đến quân đội Bern lúc này và Roy đồng tình. Thế nhưng quân đội của Bern đã đuổi kịp Ellen. Roy đành quyết định giúp cô tấn công thành. Anh yêu cầu Ellen trốn ở một nơi an toàn nhưng Ellen quyết đi cũng Roy để giúp anh cứu chữa những chiến binh bị thương. Cô là người đưa Roy vào cuộc chiến này và cô thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ Roy.
  Cuộc chiến bắt đầu.

  C. Các nhân vật mới: Bài này chúng ta có 6 nhân vật mới. Hai nhân vật xuất hiện từ đầu và 4 nhân vật xuất hiện từ turn thứ 2.
  1. Merlinus

  Class: Transporter
  Vũ khí sử dụng: 0
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 15 Def: 3
  Str: 0 MDf: 0
  Skl: 3 Mov: 5
  Spd: 3 Con: 25
  Luc: 10 Rsc: 24
  Chỉ số cộng khi Promote: Không promote
  Nhận vật hỗ trợ: Không
  Nhận định: Mặc dù không phải là nhân vật chiến đấu, chỉ là người giữ đồ cho cả đội nhưng Melinus là một nhân vật hữu ích. Ông là người cung cấp vũ khí cho bạn khi mà vũ khí bị mất. Việc có Melinus cũng giúp chứa được nhiều vũ khí hơn (khả năng chứa là 100 món đồ). Bạn sẽ không bị mất đồ nếu số đồ bạn có quá số đồ bạn có thể chứa. Tuy nhiên, trong những bàn sau, Melinus rất dễ chết nếu bị tấn công. Vả lại việc mang theo sẽ tốn thêm 1 chỗ trong đội quân của bạn. Bạn có thể để ông ở nhà. Việc lvl up cho Melinus cũng sẽ rất tốn thời gian vì ông chỉ có thể lên exp bằng cách tránh đòn của đối thủ. Lên 1 lvl là 10 lần, vì thế để đạt lvl 20 phải cần đến 1900 lần. Quá tốn thời gian.

  2. Ellen

  Class: Cleric >> Bishop
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi Promote: Gậy phép
  Sau khi promote: Gậy phép, phép Light (Ánh sáng)
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 2)
  HP: 16 Def: 0
  Mgk: 1 MDf: 6
  Skl: 6 Mov: 5
  Spd: 8 Con: 4
  Luc: 8 Rsc: 3
  Chỉ số cộng khi promote:
  HP: +3 Def: +2
  Mgk: +3 MDf: +3
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Saul, Miledy, Zeiss, Lou, Chad
  Nhận định: Nhìn Ellen thì ta đã có thể thấy cô là một nhân vật yếu đuối. Và đúng thế, khả năng tăng các chỉ số Hp, Skl và Spd khá thấp còn Def là rất thấp nên cô rất sợ những đối thủ dùng tấn công vật lý. Nhưng ngược lại, Luk và Mdf lại rất cao nên dễ dàng chống lại những chiêu phép thuật. Magic của cô cũng khá cao nên khi đã promote thì cô tấn công cũng rất tốt và gần như không bao giờ bị yếu thế trong các trận đối đầu. Các bạn nên nhớ là cleric chỉ có thể lên lvl bằng cách sử dụng gậy phép nên việc train cho những nhân vật này khá vất vả nhưng lại vô cùng quan trọng. Họ là class duy nhất mà sau khi Promote có thể sử dụng phép Light. Nếu bạn không train sớm thì phép Light cấp S sẽ không có ai sử dụng được. Còn một Cleric nữa bạn sẽ gặp ở bài 5 nhưng mình nghĩ sao không tận dụng 3 bài để train cho Ellen nhỉ?

  3. Dieck

  Class: Mercenary >> Hero
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi Promote: Kiếm
  Sau khi Promote: Kiếm, Rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 26 Def: 6
  Str: 9 MDf: 1
  Skl: 12 Mov: 5
  Spd: 10 Con: 13
  Luc: 5 Rsc: 12
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +4
  Str: +2 MDf: +2
  Skl: +1 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Ward, Lott, Thany, Claine, Clarine, Rutgar
  Nhận định: Đây là một trong hai Mercenary chúng ta có trong game này. Ngoài ra, có thể bạn sẽ còn có thêm 1 Hero (Mercenary đã promote) nữa. Dieck có chỉ số HP cao. Str và Skl tăng khá. Các chỉ số còn lại thấp hơn chút nhưng không tồi. Đây là một trong những nhân vật rất mạnh trong những bài đầu, tuy nhiên về những bài cuối thì vài trò không còn đóng vị trí quan trọng nữa do lúc đó các nhân vật khác cũng trở nên rất mạnh rồi. Ở bài 8 thì nhân vật Mercenary thứ 2 sẽ xuất hiện, anh chàng này có chỉ số tăng đẹp hơn nhưng xuất hiện muộn là một bất lợi. Lựa chọn train ai là tùy bạn thôi. Pa thì hay chọn Dieck vì không thích đợi. Thực ra thì chơi giả lập với Save và Load thì việc ép chỉ số khiến việc chọn nhân vật không quá qua trọng. Với lại, dùng một số nhân vật yếu hơn cũng hay đấy chứ.

  4. Ward

  Class: Fighter >> Warrior
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Rìu
  Sau khi promote: Rìu, cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 2)
  HP: 28 Def: 3
  Str: 8 MDf: 0
  Skl: 3 Mov: 5
  Spd: 5 Con: 13
  Luc: 4 Rsc: 12
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +8 Def: +3
  Str: +3 MDf: +0
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: +2
  Nhân vật hỗ trợ
  Lott, Dieck, Thany, Echidna, Allen
  Nhận định: Một nhân vật có Str rất cao nhưng Spd và Mdf lại rất yếu. Sau khi promote thì Ward có thể dùng cung nên sẽ trở nên hữu dụng hơn. Tuy nhiên, Cung ta cũng đã có những cung thủ siêu hạng, Rìu thì ta sẽ có những nhân vật tuyệt hơn nên bạn có muốn train Ward không thì tùy bạn.

  5. Lott

  Class: Fighter >> Warrior
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Rìu
  Sau khi promote: Rìu, cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 3)
  HP: 29 Def: 4
  Str: 7 MDf: 1
  Skl: 6 Mov: 5
  Spd: 7 Con: 12
  Luc: 2 Rsc: 11
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +8 Def: +3
  Str: +3 MDf: +0
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: +2
  Nhân vật hỗ trợ
  Ward, Dieck, Thany, Echidna, Lance
  Nhận định: Lott cũng gần như Ward nhưng Spd cao hơn chút, ngược lại Str thấp hơn. Nếu bạn thích sức mạnh thì chọn Ward còn nếu thích nhanh nhẹn thì chọn Lott.

  6. Thany

  Class: Pegasus Knight >> Falcon Knight
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Thương
  Sau khi promote: Thương, kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 17 Def: 6
  Str: 4 MDf: 5
  Skl: 6 Mov: 7
  Spd: 12 Con: 4
  Luc: 5 Rsc: 16
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +6 Def: +2
  Str: +2 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhân vật hỗ trợ
  Lott, Ward, Dieck, Thito, Yuno, Zealot, Roy
  Nhận định: Thany là một trong 3 chị em chiến binh Ngựa bay. Cô có chỉ số cao ở Skl, Spd và Luk nên khả năng tránh né của cô rất tốt. Chỉ số Mdf của cô thuộc loại khá nhưng Hp, Str, Def lại thấp nên cô rất khó khăn khi chiến đấu với những địch thủ có Def cao. Tuy nhiên, cô cũng khá dễ dàng tiêu diệt những tên pháp sư. Nếu bạn yêu thích class này thì nên chọn Thany dù những lvl đầu cô khá yếu. Trong 3 chị em, cô không phải là tồi.

  D. Map:


  Vòng tròn đỏ là một ngôi làng, cho một nhân vật bất kỳ vào đây, bạn sẽ nhận được cây kiếm Armorslayer, chuyên dùng để đánh Armor Knight.
  Hình chữ nhật vàng là cửa hàng vũ khí, bài này họ sẽ bán iron sword, iron lance, iron bow và javelin. Bạn nên mua một ít để dùng cho những bài tới.
  Hình chữ nhật xanh dương là cửa hàng bán phép thuật, các dụng cụ hỗ trợ. Ở bài này bạn sẽ chỉ có Vulnerary giúp bạn tăng 10Hp cho 1 lần dùng. Bạn cũng nên mua một ít đề phòng trường hợp Ellen không cứu máu kịp.
  Hình màu nâu là nơi đội lính đánh thuê xuất hiện ở turn 2.
  Trong map còn có 3 ngôi nhà dân, khi vào đây bạn sẽ có thông tin về một số tips: Kiếm thắng rìu, Rìu thắng thương, thương thắng kiếm, cung thắng các đối thủ bay và bạn có thể sử dụng các pháo đài (trên map có 3 pháo đài ở những khúc quanh đó) để tăng khả năng tránh né, def cũng như để hồi máu.

  E. Nhiệm vụ: Tiêu diệt địch, chiếm thành.

  F. Chiến thuật:
  Địch thủ ở bài này cũng không khó. Những tên soldier dùng thương bạn có thể dùng Bors tiêu diệt hoặc làm suy yếu dễ dàng vì chúng không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho anh. Melinus bạn dùng để đi lên các shop vũ khí và items để mua một số thứ dùng cho các bài tới. Không nên mua nhiều vì đến bài 4 là ta lại có shop rồi. Turn đầu bạn cũng cho luôn Marcus lên ngôi làng để lấy chiếc kiếm Armorslayer nhá! Sau đó thì để Marcus trade nó cho bất cứ ai bạn muốn miễn là họ dùng được nó. (Với Pa thì là Dieck).
  Ba tên rìu còn lại cũng không khó khăn gì. Bạn hãy tận dụng cái pháo đài để tiêu diệt chúng dễ dàng hơn. Hãy dùng Ellen cứu máu cho các nhân vật và tranh thủ tăng điểm kinh nghiệm luôn cho cô ấy. Trong 2 turn bạn sẽ tiêu diệt hoàn toàn 6 tên địch đầu tiên.
  Đến Turn 2, nhóm Dieck xuất hiện. Họ có đủ khả năng để tiêu diệt số quân còn lại. Các bạn cũng hãy tận dụng những pháo đài để train nhá. Bạn cũng nên chọn 1 trong 2 nhân vật là Ward hoặc Lott train thôi. Nếu bạn có ý định chọn Lott thì bạn nên cho Ward trade chiếc Hammer chuyên đánh Armor Knight cho Lott. Bạn cũng có thể luyện cho Thany ở đây nhưng bạn phải cẩn thận vì cô ấy rất rất dễ bị tiêu diệt bởi lũ dùng rìu hoặc cung đấy.
  Sau khi tiêu diệt hết lũ lau nhau, bạn sẽ đối mặt với tên trùm.

  Boss:

  Rude
  Class: Armor Knight
  Lvl 5
  Hp: 24
  Str: 10
  Skl: 2
  Spd: 2
  Luk: 0
  Def: 10
  Res:0

  Tên Rude này sử dụng Javelin nên mình không tận dụng kiểu đánh từ xa được. Hắn cũng có Str khá cao ở thời điểm này.
  Tuy nhiên bạn dễ dàng tiêu diệt hắn trong 1 turn. Bạn có thể dùng Lott hay Ward với Hammer, Dieck với ArmorSlayer hay Roy với Rapier. Bạn cũng nên cẩn thận đến máu của các nhân vật trước khi đối đầu với hắn. Hãy để Ellen cứu đầy máu.
  Sau khi tiêu diệt Rude, bạn đừng nên để Roy chiếm thành vội. Hãy đến chỗ Melinus, cho các char lấy một số đồ đã, chuẩn bị cho bài tiếp theo.

  G. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau khi chiếm được thành, Roy và các bạn đã tìm thấy công chúa Guinevere. Roy đã nói chuyện riêng với công chúa. Cô muốn gặp những người bên Lycia vì cô muốn chấm dứt cuộc chiến tranh. Roy ban đầu cũng không tin được vì anh trai cô, vua Zephiel chính là người khởi xướng cuộc chiến này. Roy quyết định đưa cô đi theo mình để gặp ngài Hector, cha của Lilina để hỏi ý kiến ông về vấn đề này.
  Chúng ta sang bài ba.

  Một số lệnh mới xuất hiện:
  Storage: Lệnh này chỉ có Melinus có hoặc khi một nhân vật chạy đến cạnh Melinus. Deposit là cất đồ, Remove là lấy đồ, Destroy là hủy đồ hay vứt đồ.


  Staff: Lệnh này xuất hiện khi một nhân vật có gậy phép và có thể sử dụng gậy phép.


  Shop: Xuất hiện khi một nhân vật đi vào cửa hàng

  Chapter 3: Late Arrival (Cuộc ghé thăm muộn màng)


  A. Giới thiệu:
  Phía bắc của Pherae là lâu đài Araphen. Liên minh Lycia đã tập trung tại đây để bàn luận những vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống lại Bern. Tuy nhiên, Roy và Guinevere chỉ có nửa ngày để đến Lâu đài Araphen khi họ nhận được một bức thư với nội dung mà họ không thể tin vào mắt mình. Bức thư đó như sau: "Bern có một bộ ba Đại tướng quân gọi là Three Dragon Lords". Hai trong số đó, nữ tướng Brenya và tướng quân Narshen, đã tấn công lâu đài Araphen và tiêu diệt toàn bộ quân đội Lycia.
  Mặc dù tinh thần của quân đội Pherae đã giảm sút đáng kể nhưng Roy vẫn dẫn quân đến Araphen để xem xét thiệt hại và tìm kiếm những người sống sót.

  B. Nội dung chapter 3:
  Mở đầu bạn sẽ thấy vua Zephiel và nữ tướng Brenya nói chuyện với nhau. Họ đã bắt được chủ tướng bên ta và không ai khác, đó chính là ngài Hector. Ông nói rằng Lycia luôn tôn trọng Bern. Zephiel cười nhạo ông và cho ông biết rằng, hắn không cần sự tôn trọng đó, cả lục địa này phải chịu sự thống trị của hắn và đó là cách duy nhất để giải phóng thế giới - theo lời hắn. Sau đó hắn sai người nhốt ông vào ngục tối.
  Brenya lại xuất hiện. Cô ả từ biệt Zephiel để về lại thảo nguyên Sacae. Trước khi đi, cô và Zephiel đã nói chuyện về một nhân vật nào đó tên là Idoun có sức mạnh ghê gớm. Cô ta là ai? Ta sẽ dần khám phá. Còn lúc này thì ta hãy đến với quân của Roy.
  Chúng ta sẽ gặp một nhân vật mới đó là Chad, một siêu trộm cắp. Chad cho Roy biết tình hình của lâu đài và ngài Hector. Hiện tại đội quân chính của Bern đã đi, chỉ còn một đội quân nhỏ ở lại. Roy quyết định sẽ thử đánh đội quân còn lại để cứu ngài Hector. Chad cho rằng quá nguy hiểm nhưng trước quyết tâm của Roy, anh quyết định giúp Roy đột nhập lâu đài.
  Công chúa Guinevere rất tiếc vì hành động của anh trai mình. Roy thông cảm cho cô. Anh hi vọng sẽ cứu được ngài Hector để xây dựng lại quân đội Lycia và chống lại Bern.

  C. Nhân vật mới: Chúng ta có 2 nhân vật mới ở bài này
  1. Chad

  Class: Thief
  Vũ khí sử dụng: Kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 16 Def: 2
  Str: 3 MDf: 0
  Skl: 3 Mov: 6
  Spd: 10 Con: 5
  Luc: 4 Rsc: 4
  Chỉ số cộng khi Promote: Không promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Lugh, Ray, Ellen, Cath, Hugh
  Nhận định: Trong game này có 3 nhân vật class thief và Chad là nhân vật có chỉ số trung gian. Trong FE6, thief không promote nên khả năng chiến đấu của class này không cao như FE4 hay FE7. Tuy nhiên việc train nhân vật này là không hề uổng phí vì nó tăng khả năng của nhân vật trong việc ăn trộm các item của đối phương. Cái này phụ thuộc rất nhiều vào Spd của hai bên. Chad là nhân vật có khả năng tăng các chỉ số rất tốt, đặc biệt là Spd. Chỉ số yếu nhất là Def và Mdf nên bạn cần có phương án bảo vệ nhân vật này. Pa nghĩ bạn nên chọn Chad vì thief gần nhất ở bài 8 thì chỉ số hơi xấu còn một thief có chỉ số đẹp nữa đến tận bài 12 mới thu phục được.

  2. Lugh

  Class: Mage >> Sage
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Phép thuật yếu tố
  Sau khi promote: Phép thuật yếu tố, gậy phép
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 16 Def: 3
  Mgk: 4 MDf: 5
  Skl: 5 Mov: 5
  Spd: 6 Con: 4
  Luc: 5 Rsc: 3
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +2
  Mgk: +4 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +1 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Ray, Chad, Ellen, Hugh, Miledy
  Nhận định: Một nhân vật vô cùng hữu dụng. Mặc dù điểm Magic không phải cao nhất nhưng tất cả các chỉ số đều rất OK. Ngoài trừ Def hơi thấp nhưng khả năng tránh né đã giúp Lugh rất nhiều. Bạn sẽ không thất vọng khi train nhân vật này.

  D. Map:


  Vòng tròn đỏ là làng nơi thu phục Lugh.
  Vòng tròn màu xanh dương là làng cho Mend Staff
  Vòng tròn xanh lá cây là hòm cho cây rìu Halberg.
  Vòng tròn nâu là nơi đội tiếp viên của địch xuất hiện.

  E. Nhiệm vụ: tiêu diệt địch, chiếm lại thành, cứu ngài Hector.

  F. Chiến thuật:
  Bạn sẽ hơi lo lắng khi trong bàn tay xuất hiện những địch thủ quá mạnh mà bạn chưa thể chống chọi như Narshen hay Zephiel nhưng đừng lo. Đến khoảng turn thứ 3, khi bạn bắt đầu tiến vào thành sẽ có một cuộc nói chuyện giữa bọn chúng. Zephiel và Idoun, nhân vật bí hiểm mình đã nhắc ở phía trên sẽ trở về Bern và giao lại nơi này cho Narshen. Thế nhưng ngay khi Zephiel đi thì Narshen đã giao lại thành cho tên Slater để đi nhận một món quà. Đó là một cô gái. Đó là ai nhỉ? Một người các bạn sẽ biết ở bài sau đấy. Tên Slater dễ đối phó hơn nhiều nhưng mình sẽ nói kỹ hơn ở phía sau.
  Turn đầu tiên, bạn hãy cho một nhân vật có bước di chuyển lớn chạy lên ngôi làng phía trên. Chú ý là ở khu đó cũng có vài tên địch. Bạn lên đó làm gì nhỉ? Vào ngôi làng này bạn sẽ không nhận được tiền hay items mà có thêm 1 đồng minh, một chàng trai ở lại bảo vệ làng trong khi cha sứ dẫn lũ trẻ trong viện mồ côi chạy trốn. Đó là một trong những nhân vật mạnh nhất sau này: Lugh. Lugh là một trong hai người con trai sinh đôi của một nữ phù thủy cũng rất mạnh ở FE7 là Nino. Sau khi thu phục được Lugh bạn nhớ để Marcus chở Lugh đi thật nhanh vào thành để chiến đấu nhá!
  Đội quân còn lại sẽ đánh lũ Soldier dùng thương. Vì thế, với những nhân vậy như Roy, Chad hay Wolt bạn cần bảo vệ cẩn thận chút. Còn lại thì không đáng ngại gì cả.
  Melius thì bạn cho sang ngôi làng bên góc phải bên dưới map để lấy Mend Staff. Một gậy phép có khả năng cứu thương cao hơn.
  Turn 3, khi Slater trở thành thống soái bên địch thì cũng là lúc có quân tiếp viện cho bọn chúng, những kỵ sĩ. Sẽ có 2 lần tiếp viện. Bọn này cũng yếu thôi nên bạn sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng. Bạn có thể dùng Lance, Allen, Bors hay Ward, Lott, Dieck, thậm chí cả Roy với chiếc Rapier.
  Sau khi bạn tiêu diệt xong bọn chúng, bạn nên chia đội làm 2 nhóm: 1 nhóm có Chad cùng Ward hoặc Lott xuống dưới để mở các hòm kho báu vì trong đó có những Item rất quan trọng. Đó là: rìu Halberg dùng để đánh kỵ sĩ cưỡi ngựa. Nhóm còn lại thì tiêu diệt những bọn lau nhau và tiêu diệt tên trùm.

  Boss:

  Slater
  Armor Knight
  Lvl 7
  Hp: 26
  Str: 10
  Skl: 3
  Spd: 3
  Luk: 1
  Def: 11
  Res: 0

  Tên trùm này cũng không hơn tên trùm bài 2 là bao nhiêu. Bạn dễ dàng tiêu diệt hắn bằng Dieck với ArmorSlayer hay Roy với Rapier. Mình không khuyên bạn dùng Lugh vì dù cậu ta có thể tiêu diệt Slater nhưng chẳng may mà bị trúng 1 phát Javelin của hắn thì anh chàng teo ngay. Bạn cũng nhớ để Melinus chuyển cái Mend Staff cho Ellen và cho cô tranh thủ heal máu và kiếm EXP nhá!
  Thế thôi. Chúng ta sang bài 4.

  G. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau khi chiếm được thành. Mọi người đã tìm thấy ngài Hector. Ngài bị thương quá nặng. Trước khi chết, ông đã kể cho Roy nghe về việc Bern sử dụng loài Rồng và một số tình tiết liên quan đến cuộc chiến The Scouring trước kia. Ông cũng muốn Roy trở về Ostia, thay ông lãnh đạo đội quân còn lại của Lycia. Ngoài ra, ông cũng nhờ Roy chăm sóc cho Lilina, con gái ông. Ông đã kể cho cô bí mật về một vũ khí có thể tiêu diệt loài rồng. Lilina sẽ giúp Roy tìm được vũ khí đó. Đây là 1 trong 8 vũ khí đặc biệt đấy. Chúng ta sẽ biết sau.

  Chú ý:
  - Có một cuộc nói chuyện giữa Lugh và Chad. Chat chit thôi vì hai người quen nhau mà, cũng chăm sóc lũ trẻ mồ côi ở cái làng phía trên đó. Bạn thấy đấy, xuất hiện thêm 1 lệnh mới là Talk. Lệnh này chỉ xuất hiện trong 1 số tình huống cụ thể đã được lập trình sẵn hoặc khi các nhân vật đạt đủ điều kiện để Support cho nhau.


  - Có hai lệnh điều khiển mới nữa đều chỉ Thief mới có:
  + Unlock dùng để mở khóa các hòm kho báu hoặc cửa. Lệnh này chỉ xuất hiện khi Thief có dụng cụ là cái Lockpick


  + Steal dùng để ăn cắp các item của địch thủ. Chú ý là chỉ ăn cắp item, không ăn cắp được vũ khí. Cái này thì thief luôn làm được mà không cần có dụng cụ, chỉ phụ thuộc vào chỉ số Spd của hai bên mà thôi.

  Chapter 4: Collapse of the Alliance (Sự sụp đổ của Liên minh)


  A. Giới thiệu:
  Thực hiện ước nguyện cuối cùng của ngài Hector, cả đội quân của Roy hướng về Ostia. Trên đường đi, Roy phải bằng qua vùng Laus của lãnh chúa Eric. Thoáng nhìn thì Laus là một vùng đất thanh bình với những đồng cỏ mênh mông và những dòng suối trong mát nhưng đằng sau đó là một âm mưu xấu xa...

  B. Nội dung chapter 4:
  Mở đầu bài này bạn sẽ thấy tên Narshen. Bạn còn nhớ bài trước chứ, hắn đã bỏ đi để nhận một món quà. Vâng, Laus chính là nơi hắn đến. Tên lãnh chúa Eric đã phản bội Lycia để theo Bern. Hắn đã lừa bắt một cô gái để dâng tặng cho Narshen. Cô gái đó là Clarine. Cô đang tìm anh trai mình là Klein (nhân vật này mình sẽ gặp ở những bài sau).
  Tên Narshen muốn tán tỉnh cô nhưng cô cười vào mặt hắn. Cô chửi hắn là một con "gà tây xấu xí". Narshen đang tức tối thì có tin báo quân của Roy đã tiêu diệt lâu đài Araphen. Hắn sai tên Eric nhốt cô gái lại, chuẩn bị quân đội để đối đầu với Roy vì chắc chắn họ sẽ đi qua đây. Còn hắn thì vội vàng bỏ đi. (Đi đâu chúng ta sẽ biết tiếp sau).
  Nào bắt đầu chiến đấu!

  C. Nhân vật mới: Chúng ta có hai nhân vật mới!
  1. Clarine

  Class: Troubadour >> Valkyuria
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi Promote: Gậy phép
  Sau khi Promote: Gậy phép, phép thuật yếu tố
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 15 Def: 2
  Mgk: 2 MDf: 5
  Skl: 5 Mov: 7
  Spd: 9 Con: 5
  Luc: 8 Rsc: 15
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +2
  Mgk: +3 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhân vật hỗ trợ
  Rutgar, Klein, Dieck, Dorothy, Lance
  Nhận định: Clarine có chỉ số Speed, Luk và Mdf rất cao nên ở những lvl cao, cô gần như không bao giờ bị đánh trúng. Điều đó giúp cô bù đắp cho điểm def và Hp hơi thấp của mình. Tuy nhiên, chỉ số Magic của cô không cao. Điều đó khiến cô khó khăn khi đối đầu với những tên pháp sư có Mdf cao. Nếu bạn thích class này thì hãy chọn Clarine (Mà không thích thì cũng nên chọn ). Cô ấy là người duy nhất có class Troubadour. Sau này, ta chỉ có thêm một nhân vật có class Valkyuria thôi và tất nhiên những nhân vật lúc xuất hiện đã promote thì chỉ số sẽ không đẹp rồi.

  2. Rutgar

  Class: Myrmidom >> Swordmaster
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Kiếm
  Sau khi promote: Kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 4)
  HP: 22 Def: 5
  Str: 7 MDf: 0
  Skl: 12 Mov: 5
  Spd: 13 Con: 7
  Luc: 2 Rsc: 6
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +5 Def: +3
  Str: +2 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +1 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Clarine, Dieck, Fir, Karel, Dayan
  Nhận định: SwordMaster là một class cũng khá mạnh (không mạnh như trong FE4) bởi khả năng ra các đòn Critical của họ là rất cao, nhất là khi cầm thanh kiếm dành riêng cho họ. Rutgar là một người như thế. Điểm Skl và Spd của anh dễ dàng đạt max làm tăng khả năng ra đòn Critical. Tuy nhiên, điễm Str chỉ ở mức khá và điểm Luk thì quá thấp khiến anh khó có thể tránh đòn của đối phương. Có một SwordMaster khác sẽ xuất hiện ở bài 9. Chỉ số của nhân vật đó tốt hơn, đặc biệt là ở Luk. Một SwordMaster rất mạnh nữa thì xuất hiện rất muộn, ở bài 23, bài gần cuối nên bạn cũng không nên trông đợi làm gì. Quyết định là do bạn.

  D. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 961x542 và độ lớn 142KB.


  Vòng tròn đỏ là làng sẽ cho bạn Angelic Robe. Cái này sẽ cộng HP cho ai dùng nó. Cạnh ngôi làng này là hai shop mua đồ.
  Vòng tròn xanh dương là làng sẽ cho bạn chiếc kiếm Steel Blade.
  Vòng tròn vàng là làng sẽ cho bạn Door key.
  Các vị trí khác mình đánh dấu mình sẽ nói rõ hơn ở phần chiến thuật.

  E. Nhiệm vụ: Tiêu diệt địch, chiếm thành Laus

  F. Chiến thuật:
  Bạn hãy cho một người vào ngôi làng bạn gần chỗ bạn xuất phát để lấy chiếc Door Key. Bạn cũng dùng Thany để trở một nhân vật dùng kiếm (theo mình là dùng Dieck hoặc nếu ko thích thì hãy tạo cơ hội train cho Chad) đến vị trí pháo đài ở phía dưới map (mình đánh dấu bằng hình chữ nhật màu da cam đó). Tại sao lại thế, vì vào turn thứ 4, 6, 8 sẽ xuất hiện bọn hải tặc ở đây. Chúng sẽ xuất hiện liên tục trong nhiều turn. Bạn sẽ dùng nhân vật này tiêu diệt chúng một cách nhanh gọn.
  Thany tiện đường sẽ qua shop mua đồ luôn. Tuy nhiên bạn đừng cho cô ấy vào làng gần đó vội vì cô ấy sẽ bị tấn công ngay. Hiện cô ấy còn yếu, sẽ khó chống đỡ.
  Còn vị trí hình chữ nhật màu nâu là nơi bạn cho Bors đứng. Một cái pháo đài bảo vệ vững chắc. Sau khi tiêu diệt bọn kỹ sĩ ngựa gần nhất đó, hãy cho Marcus phóng nhanh đến ngôi làng phía trên để lấy chiếc Steel Blade.
  Trước khi sang turn 3, bạn sẽ thấy có một cuộc nói chuyện giữa Clarine và một anh chàng tên Rutgar. Anh chàng này là một tay sai của tên Eric. Eric sai anh ta đến đưa Clarine đi gặp lão nhưng cô kiên quyết từ chối. Đến cuối turn 3, anh chàng này sẽ giúp Clarine trốn thoát. Anh đã chuẩn bị cho cô một con ngựa. Ô chữ nhật màu trắng là nơi Clarine đi ra. Clarine phân vân không biết đi đâu. Trên đường chạy, cô gặp Roy. Cô yêu cầu Roy bảo vệ cô (thái độ hơi bị trảnh), thay vào đó cô sẽ giúp anh cứu chữa các quân sỹ bị thương. Ta có thêm 1 nhân vật mới.
  Đến khoảng Turn thứ 5, tên Eric sẽ sai Rutgar mang quân tiếp viện ra nhưng bạn đừng lo vội. Hãy tiêu diệt nốt một số tên địch gần đó. Đến turn 6, Rutgar sẽ xuất hiện cùng hai tên Fighter và một Archer. Họ xuất hiện ở vị trí khung màu tím. Rutgar cầm cây kiếm Killing Edge rất nguy hiểm. Anh ta sẽ di chuyển đến vị trí màu đen nên bạn hãy cho nhân vật của mình tập trung về phía bên phải màu tím nhá. Bạn cũng nhớ cho nhân vật Clarine của chúng ra đứng ở một vị trí sao cho có thể chạy đến ô màu đen đó. Khi đến lượt của mình, bạn hãy cho Clarine đến nói chuyện với Rutgar. Cô yêu cầu anh bảo vệ cô vì anh là người đã giải thoát cho cô (Cô này lại chảnh lần nữa) nhưng thực ra, Rutgar quyết định về phe Roy vì Roy chống lại Bern thôi chứ không phải vì cô nàng đâu.
  Sau khi thu phục được Rutgar, cho quân tiêu diệt ba tên còn lại dễ dàng. Rồi tiến quân, tiêu diệt nốt lũ còn lại để đối mặt với tên trùm sò, lão Eric phản bội.

  Boss:

  Eric
  Class: Cavalier
  Lvl 10
  Hp: 26
  Str: 8
  Skl: 8
  Spd: 9
  Luk: 2
  Def: 8
  Res: 2

  Tên Eric này có chỉ số ở mọi vị trí đều khá cao trừ Luk và Res. Hắn lại dùng cả kiếm và javelin nên có thể đánh xa và gần. Bạn có thể luyện cho Lugh ở chỗ này bằng cách cho Lugh đánh từ xa (vì hắn đang cầm kiếm) sau đó cho quân cứu nguy, đưa ra khỏi tầm đánh bằng Javelin, hắn sẽ không đổi vũ khí mà sẽ vẫn cầm kiếm. Turn sau ta lại tiếp tục như thế. Còn nếu không, bạn có thể dùng Ward hoặc Lott với Hand Axe đứng trong tầm dùng Javelin. Hắn sẽ đổi vũ khí từ kiếm sang Javelin để tấn công. Turn sau, bạn hãy dùng lợi thế của Rìu so với thương để tấn công, tiêu diệt hắn.
  Diệt xong cho Roy chiếm thành. À, quên, nhớ trước khi chiếm thành thì cho quân đi đến ngôi làng cuối cùng lấy Angelic Robe đã nhớ!

  G. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau trận chiến sẽ là cuộc nói chuyện giữa Roy và công chúa Guinevere. Roy không tin được chuyện Eric đã phản bội vì anh luôn nghĩ quân đội Lycia vô cùng gắn kết với nhau. Giờ thì anh không thể tin được một ai nữa. Guinevere rất tiếc vì việc này. Roy hỏi cô có định trở về Bern không? Cô quyết định ở lại cùng Roy nhưng cô cũng hi vọng mình không là gánh nặng cho đội quân. Cô biết anh trai mình đã sai và cô phải dừng điều đó. Có một lý do đặc biệt nào đó để anh trai cô sử dụng loài Rồng để "giải phóng thế giới" nhưng với cô, đó không thể là lời biện minh cho lý do tàn sát những người dân vô tôi.
  Chúng ta qua bài 5.
  Chapter 5: Fire Emblem


  A. Giới thiệu:
  Tướng Eric đã kết hợp với quân Bern chống lại Lycia. Điều này gây cho Roy một cú sốc lớn. Anh không ngờ rằng Lycia, nơi anh sinh ra và lớn lên, lại trở thành một nơi nguy hiểm. Anh quyết định đến Ostia bằng đường núi. Nơi đây, những người dân luôn muốn tránh khỏi những rắc rối không cần thiết.

  B. Nội dung chapter 5:
  Mở đầu câu chuyện, bạn sẽ thấy hai tên trông rất côn đồ nói chuyện với nhau. Đó là một bọn cướp. Chúng chuyên xuống các làng mạc gần đây để cướp bóc. Nghe tin có quân của Roy đến, chúng khinh thường, coi đây là chỉ là tàn quân của Lycia thất trận trước Bern. Chúng sẽ tiêu diệt và có thể sẽ kiếm được chút tiền từ việc này.
  Về lại phía quân Roy. Một người dân làng đến tìm Roy và mong anh giúp đỡ. Ông cho biết sau khi Lycia thất thủ trước Bern. Quân lính đã bỏ chạy hết. Một lũ cướp đã chiếm đóng tại thành và thường xuyên đi cướp phá dân làng. Melinus khuyên Roy không nên động binh nhưng Roy không đồng tình. Roy không thể bỏ rơi những con người này. Dân làng rất cảm ơn Roy và họ chỉ cho Roy một cánh cửa gần với tòa thành. Khi quân của Roy đến cửa, họ sẽ mở cửa để quân của Roy có thể dễ dàng tấn công thành.

  C. Nhân vật mới: Không có

  D. Map:


  Vòng tròn đỏ là làng nơi xuất hiện cuộc nói chuyện giữa ba nhân vật và cũng là nơi cho ta chiếc thương Gant's Lance. Có một cửa hàng gần đó.
  Vòng tròn xanh dương là cửa tắt mà dân làng đã nói.

  E. Nhiệm vụ: Tiêu diệt bọn cướp, chiếm lại thành.

  F. Chiến thuật:
  Bài này bạn hãy chia quân ra làm hai đội.
  Đội 1: Ward, Lott, Rutgar, Chad, Thany, Ellen và Melinus. Đội này sẽ đi đường phía trên để tiêu diệt lũ địch ở đây. Hãy tận dụng hai pháo đài để tiêu diệt bọn chúng. Đây cũng là cơ hội tốt để luyện cho Rutgar và Chad. Ellen sẽ giúp các bạn cứu máu. Nhưng hãy chú ý là có một số tên dùng kiếm khá mạnh. Ngoài ra, Thany ở trong đội này để tránh việc đối đầu với những tên cưỡi ngựa bắn cung (Nomad). Cô có thể giúp tiêu diệt bọn địch nhưng hãy cẩn thận vì cô ấy có thể bị bọn dùng Axe tiêu diệt đấy. Melinus đi đường này để qua Shop và vào làng luôn.
  Đội 2: Những nhân vật còn lại. Mình chọn Clarine đi theo đội này để cứu thương vì cô dùng ngựa. Dễ di chuyển hơn. Đi theo đường cửa tắt bạn sẽ đối đầu với nhiều nguy hiểm hơn: những tên Mercenary dùng kiếm khá mạnh, những tên Nomad bắn cung từ xa, bọn Bandit có Hand Axe. Đặc biệt là có một tên phù thủy. Quân của ta lúc này khá yếu khi đối chọi với phù thủy nên tốt nhất là bạn hãy mở đường để Marcus sử dụng Silver Lance, tiêu diệt tên này sớm nhất, trước khi hắn có thể xuất chiêu.Với bọn Nomad và mercenary, bạn hãy sử dụng Bors làm lá chắn và làm suy yếu chúng. Những nhân vật khác sẽ làm công việc kết liễu. bạn cũng hãy dùng Clarine một cách linh hoạt. Cô ấy tạm thời hơi yếu nên hãy chú ý bảo vệ an toàn. Với khả năng Save và Load thì bạn có thể vừa đánh vừa tiến. Cách này khá nguy hiểm vì bọn chúng có thể tổng tấn công vào một đối tượng nào đó. Còn an toàn hơn, sau khi mở cửa, bạn hãy tạm thời lùi quân về sau, kéo bạn chúng sang chỗ khác và tiêu diệt dần.
  Vào turn 2, trong làng có một cuộc nói chuyện. Ba nhân vật nói chuyện trong làng là Yodel, Saul và Dorothy. Họ là ai? Bạn sẽ được tiếp ở những bài tiếp theo. Cuộc trò chuyện chít chat lăng nhăng thôi. Đại loại là cha cố Saul thích đi "cứu rỗi linh hồn" cho các cô gái trẻ đẹp và Dorothy, vệ sĩ của ông không thích điều đó (kiểu như ghen ý mà). Cô này hơi xấu nhưng khả năng thì rất tuyệt. Các bạn sẽ biết sau. Thông tin quan trọng nhất là họ sẽ tham gia đội quân của chúng ta.
  Sau khi tiêu diệt bọn lau nhau, ta hãy đối mặt với boss.

  Boss:

  Dory
  Class: Brigand (Bandit)
  Lvl 11
  Hp :30
  Str: 13
  Skl: 4
  Spd: 8
  Luk: 2
  Def: 7
  Res: 1

  Tên boss này mặc dù dùng rìu nhưng hắn khá nhanh. Chỉ số Str cao và đặc biệt là hắn dùng Killer Axe. Vì thế cách an toàn nhất. Đầu tiên bạn cho một người có khả năng chịu đựng tốt ra đứng để mới hắn dùng Hand Axe, sau đó cho những người mạnh nhất đội dùng kiếm như Dieck hay Rutgar ra kết liễu hắn. Còn một cách nguy hiểm hơn là đối đầu luôn với hắn khi hắn đang dùng Killer Axe. Trong trường hợp này, bạn nên chọn một nhân vật có Luk cao một chút để tránh bị trúng đòn Critical.

  G. Câu chuyện tiếp diễn:
  Kết thúc trận chiến, sẽ có một Giáo sỹ từ Thành đường Elimine muốn gặp Roy và công chúa Guinevere. Roy và công chúa rất ngạc nhiên khi có người biết công chúa ở đây. Họ quyết định gặp vị giáo sĩ đó. Và đó chính là Saul, người mà mình đã nói ở trong phần Chiến thuật đó. Anh ta muốn biết "Fire Emblem" hiện đang ở đâu và công chúa có giữ nó không? Bởi vì theo thông tin anh có được thì công chúa và "Fire Emblem" đã biến mất cùng một lúc. Và đúng là công chúa giữ nó. Cô muốn dùng nó để ngăn cản anh trai mình. Fire Emblem là chìa khóa để có thể lấy được chiếc Sealed Sword - như cha cô đã kể - dùng để tiêu diệt loài rồng. Cô không muốn nó bị rơi vào tay kẻ xấu. Kết thúc câu chuyện là Saul muốn tham gia đội quân của Roy và công chúa.
  Chúng ta sang bài 6.
  Phụ lục 1


  Trước khi sang bài 6, chúng ta có một số thay đổi nên Pa sẽ nói về những thay đổi này trước nhé.
  Từ bài 6 này số nhân vật của ta đã khá đông mà số quân quy định lại ít nên ta có một màn hình chính như sau:


  Phần 1: Pick là phần chọn nhân vật.


  - Units: là số nhân vật, số thứ nhất là số nhân vật bạn còn có thể chọn. Số thứ hai là tổng số nhân vật bạn có thể chọn. 0/10 nghĩa là bạn đã chọn đủ 10 nhân vật. Muốn bỏ một nhân vật thì bạn chuyển mũi tên đến ví trí nhân vật đó là chọn Y. Còn muốn chọn nhân vật nào thì bạn chuyển mũi tên đến vị trí đó là nhấn X.
  - Nhân vật màu xanh là bắt buộc phải đi. Nhân vật này bạn không thể loại ra khỏi đội hình.
  - Nhân vật màu trắng là nhân vật bạn chọn, màu đen là bạn không chọn.

  Phần 2 là bảng trade nơi để bạn chuẩn bị vũ khí, item.


  - Trade: chuyển vũ khí giữa hai nhân vật
  - Discard: Vứt đồ đi
  - Storage: Cất đồ và lấy đồ từ kho
  - Item: Vào đây sẽ có toàn bộ Item mà các nhân vật và kho đang giữ. Bạn có thể từ đó mà lấy đồ cho nhân vật
  - Shop: trong này có bán một số đồ cơ bản.

  Phần 3 là Save để bạn save game trước khi vào trận.

  Phần 4 là Map. Vào đây bạn sẽ quan sát được map cũng như thay đổi được vị trí các nhân vật trong map. Bạn có thể chơi ngay bằng cách nhấn OK. Còn không thì quay lại màn hình chính.


  Phần 5 là Play. Tức là bạn sẽ bắt đầu chơi.

  Ngoài ra còn một phần nữa nhưng hiện tai chưa xuất hiện nên Pa sẽ nói sau.
  ___________________________

  Chapter 6: Traps (Mắc bẫy)


  A. Giới thiệu:
  Nhau khi nhận Saul và Dorothy vào đội ngũ của mình. Roy và đồng đội băng qua núi đến vùng đất Thria nằm ở phía đông nam Ostia. Chủ nhân của vùng đất này là Tướng Orun, một người anh em họ gần với ngài Hector. Nơi đây dường như là một nơi hết sức an toàn cho đội quân của Roy trú chân. Tuy nhiên, Bern cũng đã đến vùng đất này...

  B. Nội dung chapter 6:
  Đầu tiên, bạn sẽ thấy 1 cô gái trẻ. Qua lời nói thì chúng ta biết cô ấy làm nghề trộm cắp. Chúng ta sẽ còn gặp cô ấy nhiều lần vì đó là một người chúng ta có thể thu phục được. Tên cô ta là Cath. Cô ấy muốn đột nhập vào lâu đài để ăn trộm. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy vội ẩn nấp.
  Đó là bước chân của tên trùm Wagner. Hắn đã giết hại tướng Orun và quân lính của lâu đài. Hắn muốn tiêu diệt đội quân của Roy và bắt công chúa Guinevere để lấy lòng quân đội Bern. Cath đã nghe được hết mọi chuyện.
  Về phía Roy. Những tưởng sẽ có một đêm nghỉ ngơi thoải mái thì những chuyện lạ xảy ra. Roy cảm thấy nghi ngờ tên Wagner. Hắn tự xưng là cố vấn của ngài Orun nhưng có vẻ nắm mọi quyền hành. Hắn cũng không cho bọn anh gặp ngài Orun với lý do ngài đang bị ốm. Saul cũng báo cho Roy biết là có một số lượng rất lớn binh lính canh giữ nơi này.
  Bất ngờ Dorothy phát hiện có người đang theo dõi họ. Đó chính là Cath. Cô đã kể cho Roy về câu chuyện mà cô nghe được. Mọi người tỏ ý nghi ngờ điều đó. Công chúa Guinevere đưa ra một kế để thử tên Wagner. Họ sẽ giả vờ muốn ra đi để xem thái độ của hắn như thế nào. Cath chỉ có Roy lối ra khỏi lâu đài rồi cô biến mất.
  Roy gặp Wagner nói chuyện. Câu nói dối hắn rằng mình nhận được thư khẩn và đi ngay. Hắn tìm cách thuyết phục Roy ở lại một đêm. Roy không chịu. Anh nói mình rất vội. Nếu không được gặp tướng Orun thì anh đành phải đi. Tên Wagner liền lộ bộ mặt thật của mình. Hắn ra lệnh cho quân lính tấn công, giết tất cả mọi người trừ công chúa Guinevere.
  Roy không thể bỏ chạy. Quân của anh sẽ bị truy đuổi. Họ chỉ còn cách tấn công vào lâu đài.
  Cuộc chiến bắt đầu!

  C. Số nhân vật được đem theo: 10

  D. Nhân vật mới: 3 nhân vật mới
  1. Saul

  Class: Cleric >> Bishop
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Gậy phép
  Sau khi promote: Gậy phép, phép ánh sáng
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 20 Def: 2
  Mgk: 4 MDf: 5
  Skl: 6 Mov: 5
  Spd: 10 Con: 6
  Luc: 2 Rsc: 5
  Chỉ số tăng khi promote
  HP: +3 Def: +2
  Mgk: +3 MDf: +3
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Dorothy, Cecilia, Igraine, Ellen, Yodel
  Nhận định: Chỉ số Luk của Saul rất tồi khiến cậu ấy khó tránh các đòn Critical. So với Ellen thì chỉ số Skl và Spd có cao hơn nhưng ngược lại thì chỉ số Magic và Mdf lại thấp hơn. Def thì cũng tồi như Ellen. Nếu thích thì bạn có thể train anh chàng này thay cho Ellen nhưng thiết nghĩ. Nếu những bài trước bạn đã train Ellen thì cũng không cần phải thay đổi làm gì.

  2. Dorothy

  Class: Archer >> Sniper
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Cung
  Sau khi Promote: Cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 3)
  HP: 19 Def: 4
  Str: 5 MDf: 2
  Skl: 6 Mov: 5
  Spd: 6 Con: 7
  Luc: 3 Rsc: 6
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +2 Def: +2
  Str: +3 MDf: +3
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +3 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Saul, Percival, Clarine, Shin, Yodel
  Nhận định: Cung thủ tốt nhất trong game đây. Các chỉ số của Dorothy tăng rất đẹp và đều. mặc dù các chỉ số Luk, Def và Mdf không cao lắm nhưng Spd cao giúp cô tránh được nhiều đòn tấn công. So với Wolt thì Dorothy nhỉnh hơn. Nếu bạn đã không chọn Wolt thì bạn hãy chọn Dorothy. Dù cô ý trông không được đẹp lắm nhưng có sao đâu nhỉ.

  3. Sue

  Class: Nomad >> Nomadic Trooper
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Cung
  Sau khi promote: Cung, kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 18 Def: 5
  Str: 5 MDf: 0
  Skl: 7 Mov: 7
  Spd: 8 Con: 5
  Luc: 4 Rsc: 15
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +6 Def: +2
  Str: +2 MDf: +4
  Skl: +1 Mov: +1
  Spd: +1 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhân vật hỗ trợ
  Shin, Roy, Dayan, Fa, Wolt
  Nhận định: Sue chính là con gái của Rath. Một Nomad giỏi trong FE7. Sue rất nhanh và chính xác. Chỉ số Luk cũng rất cao góp phần giúp cô ấy tránh đòn rất tốt, bù đắp cho điểm Def và Mdf hơi thấp. Tuy nhiên, điểm Str hơi thấp khiến cô ấy gặp khó khăn khi gặp phải những đối thủ có Def mạnh. Đến bài 9 bạn sẽ có một Nomad khác. Chỉ số Str tốt hơn Sue nhưng những chỉ số khác cũng chỉ tương đương hoặc thấp hơn một chút. Chọn ai là tùy bạn. Nếu bạn muốn có thêm nhân vật nữ thì chọn Sue. Sue không tồi hơn anh chàng kia nhiều đâu. Còn muốn nhân vật nam thì đợi đến bài 9 vậy.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 828x765 và độ lớn 655KB.


  Bài này có 8 căn phòng. Mình đánh dấu từ 1 đến 8.
  Phòng 1, 8: hai phòng này nếu mở ra thì sau này sẽ xuất hiện viện binh của kẻ địch
  Phòng 2, 6, 7: có những hòm kho báu. Phòng 2 là 3000G và 5000G. Phòng 6 là Shot Bow, Killing Axe và Goddess Icon. Phòng 7 là 2000G và Silver Lance.
  Phòng 3: Nơi Sue bị nhốt
  Phòng 4: Có một chiếc hòm kho báu trong đó chứa Unlock Staff và cũng có cả một đội quân của kẻ địch ẩn nấp.
  Phòng 5: Có kẻ địch ẩn nấp bên trong

  F. Nhiệm vụ: tiêu diệt kể địch. Chiếm lại thành.

  G. Chiến thuật:
  Bàn này ngoài Roy bắt buộc thì 2 nhân vật bắt buộc nữa là Melinus và Chad. Chad dùng để mở cửa và hòm kho báu còn Melinus để chứa đồ vì bài này ta sẽ lấy được khá nhiều đồ và mình Chad ko chứa hết được. Ta cũng không cần tốn công chuyển Item từ người này sang người kia.
  Bạn sẽ chia đội hình của mình ra làm 3 nhóm quân đi theo 3 hướng.
  Nhóm 1: gồm Roy, Ellen và một nhân vật có khả năng di chuyển xa và có sức mạnh chút (Allen hoặc Lance, Thany, Marcus, tùy vào người bạn muốn train thôi). Nhóm này đi về phía bên trái (mũi tên màu xanh lá cây). Nhóm này có nhiệm vụ diệt những tên địch ở khu vực này và giải cứu, thu phục Sue. Trong nhóm này hãy cho một người mang chiếc Door key. Người này dùng chiếc Door key đến mở cổng 3 cho Roy vào nói chuyện với Sue. Sue sẽ gia nhập với Roy vì Wagner cũng là kẻ thù của cô. Bạn nhớ cho cô 1 cây cung nhá (nếu bạn có ý định train, còn ko thì để cô đứng ở một vị trí an toàn là ổn).
  Nhóm 2: gồm những người có khả năng tiêu diệt Armor Knight nhanh chóng (Ở đây mình chọn Lugh, Lott hoặc Ward và Bors). Đội này đi đường giữa màu đỏ. Bạn chú ý là ở Turn một, ngoài Lugh ra thì các nhân vật còn lại hãy đứng xa khỏi tầm tấn công của hai tên phù thủy. Đến Turn 2 bạn mới tiêu diệt chúng. Sau đó thì tiêu diệt lũ còn lại với nhóm này là quá dễ dàng.
  Nhóm 3: có một đội hình gần giống nhóm 1 để đi về phía bên phải. Đội này phải có Chad. Sau khi tiêu diệt xong ba tên địch bên khu vực này. Bạn hãy cho Chad mở cửa số 6 và 7 để lấy vũ khí và báu vật nhá.
  Bạn cần chú ý là từ turn 5 (Mình chưa dám chắc lúc nào nó xuất hiện vì sau một số lần chơi thì thời điểm ra có hơi khác nhau. Có gì sẽ confirm sau vậy) sẽ có thể có quân viện binh của địch xuất hiện ở chỗ quân ta xuất phát ý. Nên bạn nên cẩn thận. Cho một số quân xuống tiêu diệt bọn chúng. Số quân còn lại thì tập trung tiêu diệt bọn lau nhau bên cạnh tên trùm.
  Turn 6 Cath sẽ xuất hiện. Cô này sẽ chạy về phía bên phải trước nên mình mới cho đội này có Chad. Hãy dùng Chad cướp cái Lockpick của cô ta trước khi cô ta mở bất cứ thứ gì. Khi đó cô ta sẽ chạy lên chỗ cầu thang gần tên trùm để trốn. Bạn chỉ cần Roy đứng gần khu vực đó, chặn đường và nói chuyện. Đây là một bước để bạn thu phục cô nàng. Tuyệt đối bạn không mở cửa 1 và 8 vì ở đó có quân tiếp viện. Bạn chỉ mở khi bạn muốn có thêm địch thủ để train.
  Trước khi đến với cửa số 4 và 5. Ta hãy đến với tên Boss trước nhé!

  Boss:

  Wagner
  Class: Shaman
  Lvl 9
  Hp: 24
  Mgc: 6
  Skl: 6
  Spd: 10
  Luk 3
  Def: 4
  Res 8

  Đây là con trùm phù thủy đầu tiên ta đụng độ. Đố là một bất lợi vì những nhân có khả năng chống Magic thì vẫn còn yếu về sức mạnh. Để tiêu diệt tên này, bạn hãy dùng Dieck (nếu bạn đã train anh chàng này) hoặc Rutgar. Cho họ sử dụng Killing Edge. Cây kiếm này khá mạnh, độ chính xác khá và nó có khả năng ra đòn Critical cao nên ta hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn trong 1 turn. Chậm nhất là 2 turn. Bạn cũng cho Ellen đứng gần đấy để có gì cứu máu nhé. Cô ấy có Mdf cao nên có bị hắn tấn công thì cũng không sao đâu.

  Sau khi tiêu diệt xong tên boss. Chúng ta hãy đến với 2 cổng 4 và 5. Hãy cho các nhân vật đứng ở hai cổng. Khi Chad mở cổng là nhào vô tiêu diệt địch trong 1 turn thôi. Áp dụng cho cả hai cổng. Chad nhớ mở hòm ở cổng 4 và nhớ quay lại cổng 2 mở hòm lấy tiền nhá.

  Xong, cho Roy ngồi lên ngai vàng. Bài 6 kết thúc.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau khi chiếm được thành, Roy sẽ nói chuyện với Sue. Cô cho biết cô là cháu gái của một tộc trưởng mạnh nhất ở Sacae có biệt danh là "Silver Wolf". (Ta sẽ có cơ hội được gặp ông này). Gia tộc nhà cô chống lại Bern nhưng bị một gia tộc khác phản bộ. Cô trên đường sang Lycia lánh nạn và được tướng Orun cứu. Tên cố vấn Wagner sau khi ám sát tướng Orun, chiếm lâu đài. Hắn đã nhốt cô lại. Giờ cô muốn đi cùng Roy, tiêu diệt Bern để giải cứu cho ông cô và trả thù cho tướng Orun.
  Sau đó Melinus báo tin là có một mật thám từ Ostia đến báo tin rằng nơi đây đang hỗn loạn. Có một nhóm bạo loạn muốn đầu hàng Bern. Lilina đã bị bắt. một nhóm lính đang chống chọi để cứu lâu đài và Lilina. Roy quyết định khẩn trương đến ngay Ostia. Anh không muốn Lilina gặp nguy hiểm.
  Chapter 7: Rebellion of Ostia (Cuộc nổi loạn ở Ostia)


  A. Giới thiệu:
  Nghe tin về cuộc nổi loạn, Roy vội vã hành quân về Ostia. Theo thông tin mà anh thu thập trên đường đi thì tướng Leygance, một trong những cố vấn của ngài Hector đã kết hợp với Trung úy Devias tiến hành cuộc nổi loạn để bán Ostia cho Bern. Lilina đã bị Leygance bắt làm con tin. Cô ấy bị giam trong lâu đài. Leygance cho rằng hắn có thể lúc nào đó phải dùng đến cô.
  Nghe được tin tức, Roy và đồng đội tiến vào Ostia với nỗ lực giải cứu Lilina. Ostia, thành phố lớn nhất và náo động nhất Lycia đã trở thành một chiến trường đẫm máu...

  B. Nội dung chapter 7:
  Mở đầu là cuộc nói chuyện giữa Leygance và Devias. Bọn chúng bàn về tình hình của Ostia. Có một nhóm kỵ sĩ đến từ Ilia do ngài Hector thuê không chịu nghe lời bọn chúng dù chúng đã trả giá rất cao. Bọn chúng sẽ dùng đội rồng của Bern gửi đến để đánh lại những kỵ sĩ đó. Phương án cuối cùng sẽ là sử dụng đến Lilina. Sau đó tên Leygance bỏ vào trong lâu đài để phòng thủ. Tên Devias phòng thủ vòng ngoài.
  Quay lại với phía Roy. Cậu và đồng đội rất lo lắng khi hầu hết quân lính ở Ostia đã đầu hàng và đi theo Bern. Tuy nhiên có một tin vui là có một nhóm những kỵ sĩ đến từ Ilia sẽ tham gia đội quân của cậu. (Bạn sẽ gặp ở turn 2 và 3). Họ là những con người dũng cảm, trượng nghĩa. Tuy nhiên, có một tên trong bộ ba "Dragon Lords" sẽ đến đây. (chính là tên Narshen đó các bạn) nên Merlinus lo lắng về cơ hội thắng cuộc của quân ta. Thế nhưng Roy lại bình tĩnh hơn. Cậu có một linh cảm là một thầy giáo của mình, nữ tướng quân Cecilia của Etruria sẽ giúp đỡ cậu. Merlinus lo ngại việc nhờ giúp đỡ sẽ làm mất vị thế của Lycia nhưng Roy cho rằng lúc này quan trọng là bảo vệ Lycia. Cậu viết một bức thư nhờ Merlinus đi chuyển cho tướng Cecilia còn cậu và đồng đội sẽ chiến đầu chiếm lại Ostia.

  Vào turn 3, bạn sẽ thấy có một cuộc nói chuyện giữa một anh chàng (Noah) và một cô gái trẻ (Fir) trong Arena. Noah đã giúp Fir luyện tập khả năng đánh kiếm của mình. Noah phải đi vì cuộc chiến đã bắt đầu và anh phải tham gia vì anh thuộc đội quân Ilia. Fir cũng đi. Cô đi về miền Tây. Cô muốn giống mẹ mình, đi khắp nơi để luyện kiếm (Về thân thế cô này thì khi nào cô ấy xuất hiện lại, Pa sẽ nói rõ hơn).

  C. Số nhân vật tham gia: 13

  D. Nhân vật mới: bạn có 3 nhân vật mới
  1. Zealot

  Class: Paladin
  Vũ khí sử dụng: Kiếm, thương, rìu
  Chỉ sống lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 35 Def: 11
  Str: 10 MDf: 7
  Skl: 12 Mov: 8
  Spd: 13 Con: 11
  Luc: 5 Rsc: 14
  Chỉ số công khi promote: đã promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Treck, Noah, Yuno, Thito, Thany
  Nhận định: Zealot giống y Marcus. Khả năng tăng chỉ số của anh ta là quá kém. Trừ khi bạn thích với việc train tất cả các nhân vật thì tốt nhất là cất anh ta đi cho đỡ tốn một vị trí trong đội hình.

  2. Treck

  Class: Social Knight >> Paladin
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Kiếm, thương
  Sau khi promote: Kiếm, thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 4)
  HP: 25 Def: 8
  Str: 8 MDf: 0
  Skl: 6 Mov: 7
  Spd: 7 Con: 9
  Luc: 5 Rsc: 16
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +3 Def: +2
  Str: +2 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: -2
  Nhân vật hỗ trợ
  Noah, Zealot, Miledy, Gonzales, Yuno
  Nhận định: So với hai kỵ sĩ ta đã có trước đây thì Treck có khả năng tăng chỉ số đẹp hơn. Tất cả các chỉ số của anh đều khá tốt (trừ Mdf) trong khi Allen hay Lance thì có chỗ mạnh, chỗ yếu. Thế nên, bạn có thể chọn anh chàng này để train mặc dù có thể anh ta xuất hiện hơi muộn có lvl có hơi thấp. (Nếu bạn chọn train Allen hay Lance thì giờ này vượt qua lvl 4 khá nhiều rồi). Tùy bạn thôi, khó khăn nhưng kết quả thì tuyệt vời.

  3. Noah

  Class: Social Knight >> Paladin
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Kiếm, thương
  Sau khi promote: Kiếm, thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 7)
  HP: 27 Def: 7
  Str: 8 MDf: 1
  Skl: 7 Mov: 7
  Spd: 9 Con: 9
  Luc: 6 Rsc: 16
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +3 Def: +2
  Str: +2 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: -2
  Nhân vật hỗ trợ
  Treck, Zealot, Yuno, Fir, Karel
  Nhận định: Anh chàng này cũng khá giống Treck. Mọi chỉ số đều khá. Nếu bạn thích thì cũng có thể train anh chàng này. Ít nhất thì lvl của anh chàng này cũng cao hơn Treck nên dễ train hơn. Mặt khác, anh ta có vai trò quan trọng trong việc thu phục một nhân vật khá mạnh trong game là Fir. (Pa đã nhắc trong phần nội dung chapter 7 này). Hai người có thể support cho nhau nên nếu chọn train hai nhân này thì sẽ có một bộ đôi khá tuyệt. Tuy nhiên là chọn thế nào là tùy bạn thôi.

  E. Map:


  Vòng tròn đỏ là Arena
  Vòng tròn trắng là con Dragon mang Red Gem
  Vòng tròn da cam là lối vào
  Chữ nhật nâu là nơi Noah xuất hiện
  Chữ nhật vàng là nơi Zealot và Treck xuất hiện.

  F. Nhiệm vụ: Đánh bại quân địch và tên Trùm Devias, mở đường tiến vào lâu đài Ostia.

  G. Chiến thuật:
  Phần này bạn cũng nên chia làm 3 nhóm:
  Nhóm 1: Tiêu diệt những kẻ địch ở khu bên trái. Khu vực này ngoài tên Dragon Knight ra thì cũng không có gì đáng ngại lắm. Bạn hãy cho Dorothy, Wolt hay Sue đi theo nhóm này để tiêu diệt chúng.
  Nhóm 2: Nếu bạn đã train Dieck, Lance hay Allen khá mạnh thì họ có thể làm cỏ lũ kẻ địch bên này. Nhớ cho thêm Ellen đi cùng để tiếp máu khi cần thiết. (Clarine có thể đi với nhóm 1 hoặc có thể đổi ngược nếu bạn muốn). Đội này cũng cần có Roy vì cậu là người sẽ đi thu phục 3 nhân vật mới của chúng ta. Nếu bạn sợ Roy gặp nguy hiểm (nếu bạn train Roy chưa tốt) thì hãy để cậu ấy đứng gần cửa Arena. Đến turn 3, khi Noah xuất hiện, hãy nói chuyện để thu phục Noah rồi để Noah chạy đi nói chuyện với Zealot, Zealot nói chuyện với Treck. Thế là thu phục xong 3 người. Nhóm này Pa chọn ít người vì sẽ có sự hỗ trợ của Zealot và Treck với vai trò là NPC (màu xanh lá cây).
  Tuy nhiên là có một chú ý, trong nhóm bên phải này, bên địch có một tên Dragon Knight có viên ngọc đỏ. Bạn có thể ăn cắp nó bằng cách sử dụng Chad. Thế nên bạn đừng để ai đi vào khu vực tấn công của hắn vội nhé. Bạn chỉ làm thế khi bạn muốn bỏ phí viên ngọc trị giá 3000G đó.
  Nhóm 3: Melinus và Chad. Melinus sẽ đi về phía tay trái để lấy Torch, Long Bow và vào Shop bán sách phép thuật cũng như Item. Bạn nên mua một ít sách sét cho Lugh. Bạn cũng nên mua door key và Chest key để chuẩn bị cho bài sau. Mỗi cái một thôi. Chad thì đi về phía bên phải để vào các nhà dân bên này.
  Nếu bạn có ý định ăn cắp viên ngọc của tên cưỡi rồng thì đừng để Chad đi hết các ngôi nhà mà chỉ đi 2 ngôi nhà gần nhất thôi. Sau khi tiêu diệt hết lũ lắt nhắt, và Chad đã ở vị trí gần khu vực phía trên, bạn hãy cho một ai đó có khả năng chịu đựng tốt hoặc khắc tinh (Ward hay Lott nhưng nhớ là cầm rìu yếu thôi, kẻo lại giết chết nó luôn thì tốn công) đứng vào vị trí mà nó có thể bay đến tấn công. Đến turn sau, bạn cho Chad ăn cắp viên ngọc (nhớ là Chad chỉ ăn cắp được khi cậu còn có thể chứa đồ nên nếu cậu có quá nhiều đồ thì hãy để ai đó lấy bớt đồ của cậu ra). Ăn cắp xong thì bạn có thể dùng Sue, Wolt, Dorothy kết liễu hắn. Trong khi đó, một số nhân vật cưỡi ngựa có thể đến nốt các làng còn lại lấy đồ cho đỡ tốn thời gian. Một số khác thì kết liễu nốt hai tên bơm máu ở phía gần tường thành.
  Hoàn thành mọi việc hãy cho mọi người tập trung ở khu vực trước lối vào nhỏ nhỏ góc trên bên phải map. Đừng đi vào vội nhé! Chúng ta chỉ cần để Melinus ở lại cho việc mua bán nốt hai shop vũ khí. Một nhóm nữa gồm Lott hoặc Ward với thanh Halberg, Bors với chiếc thương Horseslayer (bạn lấy được ở bài này) là đủ diệt 4 tên kỵ sĩ đến viện binh từ phía cuối map (nơi ta xuất phát ý). Chúng sẽ xuất hiện ở turn 10. Thêm Ellen tiếp máu là đủ.
  Quay lại với nhóm trên, bạn hãy cho Chad đột nhập, mở hai kho báu để lấy Rapier cho Roy và cây Barrier. Những nhân vật còn lại sau khi đã tập trung đầy đủ trước lối đi nho nhỏ thì ta bắt đầu tiến vào. Tại sao như thế, vì khi ta tiến vào thành, sẽ có một đội quân xuất hiện bên cạnh tên Devias. Ta tập trung quân đội sẽ tiêu diệt chúng nhanh hơn. Giờ ta chỉ cần đối đầu với tên Devias mà thôi.

  Boss:

  Devias
  Class: Armor Knight
  Lvl 13
  HP: 33
  Str: 11
  Skl: 6
  Spd: 5
  Luk: 4
  Def: 12
  Res: 1

  Tên Devias này khá là mạnh. Đặc biệt khi hắn dùng cây thương Spear. Cây này giống Javelin, có thể đánh gần và xa nhưng mạnh hơn nhiều. Nếu bạn đã train Dieck tốt thì bạn có thể dùng Dieck với cây ArmorSlayer, tiêu diệt hắn chỉ trong 1 turn. Nếu bạn kém may mắn hơn vì hãy sử dụng tiếp một số nhân vật khác để tiêu diệt hắn (Roy với Rapier, Lott hay Ward với Hammer, Lugh với magic). Hãy cố tiêu diệt hắn chỉ trong 1 turn. Hắn rất chậm nên không bao giờ đánh bạn 2 phát 1 lúc được nên trong 1 turn, dù có bị hắn đánh trúng, quân của bạn cũng không chết đâu (trừ khi bạn dùng những người bạn chẳng train gì cả).
  Tiêu diệt hắn xong, cho Roy chiếm cái ngai vàng chỗ hắn ngồi. Kết thúc bài.

  Chú ý: Bài này là bài đầu tiên xuất hiện Arena, nơi bạn luyện quân. Không giống như FE4, bạn luyện quân trong thành nên có thể luỵên liên tục thì FE6, mỗi lượt chơi, 1 nhân vật chỉ có thể luyện 1 lần (trừ khi dùng dancer hay bard nhưng giờ thì ta chưa có những nhân vật này). Vì thế, việc train với Arena rất tốn thời gian và công sức. Bạn cần chú ý một điều là Việc bạn gặp đối thủ nào trong Arena cũng là Random, cũng giống như việc cộng chỉ số khi lên Lvl vậy. Vì thế bạn hãy tận dụng save và load để train trong Arena. Khi gặp phải đối thủ không thể đánh được hoặc chỉ số cộng không đẹp thì hãy load lại, cho nhân vật khác thử còn nhân vật này đợi đến lượt sau. Mình không train nhiều với Arena nên không có nhiều kinh nghiệm. Chỉ biết đến thế, hi vọng đã đủ có ích cho các bạn.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau khi chiếm được thành phố, việc bây giờ là phải đột nhập vào lâu đài. Roy đang rất nóng ruột vì lo lắng cho Lilina. Roy và các bạn cũng quan tâm đến những vũ khí thánh để chống lại loài rồng. Ngài Hector đã từng đề cập đến một trong số những vũ khí đó có ở Ostia. Và giờ đây, Lilina là người duy nhất biết điều đó.
  Chapter 8: Reunion (Cuộc hội ngộ)


  A. Giới thiệu:
  Quân đội Ostia cơ bản bao gồm những binh lính với áo giáp hạng nặng như Armor Knights hay Generals. Với đội quân này, sự phòng thủ của lâu đài Ostia vô cùng vững chắc. Một thời gian dài, người ta cho rằng lâu đài là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, điều đó lúc này đã bị chứng mình là sai hoàn toàn. Và điều đó lại được thực hiện bởi Roy, không phải là kẻ địch mà lại là người muốn bảo vệ lâu đài.

  B. Nội dung Chapter 8:
  Tên Leygance rất ngạc nhiên khi quân đội của Roy đã đột nhập vào lâu đài. Phải chăng quân Ilia quá mạnh hay đội quân của Roy lớn hơn hắn tưởng. Nhưng dù vì bất cứ lý do gì hắn cũng phải tiêu diệt đội quân này nếu không muốn bị Bern coi thường. Hắn ra lệnh cho quân đội bảo vệ lâu đài cẩn thận, đặc biệt là khu vực gần ngai vàng. Hắn cũng lệnh cho quân giết Lilina một cách bí mật. Hắn sẽ đổ tội cho quân Roy về cái chết này.
  Về phía quân Roy, bạn sẽ thấy xuất hiện một nhân vật mới, Astol, một siêu trộm nữa xuất hiện. Anh ta là người của ngài Hector. Anh ấy rất buồn vì không thể giúp gì ngài Hector nên anh ta không muốn mất Lilina. Vì thế, anh ta sẽ giúp Roy. Astol biết vị trí căn phòng nơi Lilina bị nhốt cũng như ngai vàng nơi Leygance đang ngồi. Hắn đã coi đó là ngai vàng của mình. Roy ra lệnh khẩn trương tấn công. Cần kết thúc mọi việc trước khi Narshen đến.

  C. Số nhân vật tham gia: 12

  D. Nhân vật mới: bài này ta có thêm 5 nhân vật mới.
  1. Astol

  Class: Thief
  Vũ khí sử dụng: Kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 10)
  HP: 25 Def: 7
  Str: 7 MDf: 3
  Skl: 8 Mov: 6
  Spd: 15 Con: 8
  Luc: 11 Rsc: 7
  Chỉ số cộng khi promote: không promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Lilina, Bors, Barth, Igraine, Wendy
  Nhận định: Astol không phải là một thief tốt dù các chỉ số của anh không phải là thấp. Căn bản là so với Chad hay Cath sau này, chỉ số Spd của anh không bằng. Đối với Thief thì Spd là quan trọng nhất (liên quan đến việc ăn cắp đồ). Thế nên trừ khi bạn thích, còn không hãy nhường chỗ của Astol cho Chad hoặc Cath

  2. Lilina

  Class: Mage >> Sage
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Phép thuật yếu tố
  Sau khi promote: Phép thuật yếu tố, gậy phép
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 16 Def: 2
  Mgk: 5 MDf: 7
  Skl: 5 Mov: 5
  Spd: 4 Con: 4
  Luc: 4 Rsc: 3
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +3 Def: +1
  Mgk: +3 MDf: +2
  Skl: +3 Mov: +1
  Spd: +3 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Roy, Oujay, Bors, Barth, Wendy, Astol, Gonzales, Garret
  Nhận định: Lilina là một phù thủy rất mạnh. Cô có chỉ số Magic rất cao, có thể đạt max 30. Tuy nhiên chỉ số Skl và Spd của cô lại hơi thấp khiến cô dễ trúng đòn. Nếu bạn định train cô thì hãy khắc phục điều đó bằng cách Support. Cô có thể support với nhiều nhân vật và đặc biệt với Roy, cô có thể support rất dễ. Bạn cũng có thể dùng item cộng spd và skl cho cô. Khi đó, Lilina sẽ là một phù thủy cực kỳ mạnh dù có vũ khí thánh hay không.

  3. Wendy

  Class: Armor Knight >> General
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Thương
  Sau khi promote: Thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 19 Def: 8
  Str: 4 MDf: 1
  Skl: 3 Mov: 4
  Spd: 3 Con: 10
  Luc: 6 Rsc: 9
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +3
  Str: +4 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +4 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Bors, Barth, Astol, Oujay, Lilina
  Nhận định: Wendy là em gái của Bors. Bạn đừng nhìn một cô gái trong bộ đồ nặng nề đó, lại với lvl 1 mà coi thường cô nhé. Một trong những nhân vật cực mạnh nếu bạn bỏ thời gian và công sức là train. Khả năng tăng chỉ số của cô ở mọi điểm đều tốt, ngoại trừ Mdf (điều mà bất cứ Armor Knight nào cũng gặp phải). Nhưng Mdf cũng không phải là quá thấp. So với ông anh Bors thì cô vượt trội ở mọi điểm. Tuy nhiên, nếu bạn là người lười thì đừng train cô ấy vì train rất vất vả. Muốn thành công thì phải có khó khăn chứ.

  4. Barth

  Class: Armor Knight >> General
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Thương
  Sau khi promote: Thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 9)
  HP: 25 Def: 14
  Str: 10 MDf: 1
  Skl: 6 Mov: 4
  Spd: 5 Con: 16
  Luc: 2 Rsc: 15
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +4
  Str: +3 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +3 Con: +2
  Luc: +0 Rsc: +2
  Nhân vật hỗ trợ:
  Wendy, Bors, Astol, Oujay, Lilina
  Nhận định: Trong 3 Armor Knight ta có thì Barth là tồi nhất dù chỉ số lúc xuất hiện khá cao, đặc biệt là ở Str và Def. Nếu bạn ngại train Wendy thì hãy chọn Bors. hãy quên Barth đi.

  5. Oujay

  Class: Mercenary >> Hero
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Kiếm
  Sau khi promote: Kiễm, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 24 Def: 4
  Str: 7 MDf: 0
  Skl: 10 Mov: 5
  Spd: 9 Con: 8
  Luc: 6 Rsc: 7
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +4
  Str: +2 MDf: +2
  Skl: +1 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Wendy, Bors, Barth, Lilina, Lalam
  Nhận định: Hero tốt nhất trong game đã xuất hiện rồi đây. Trừ Def và Mdf hơi thấp một chút thì còn lại đều cao cả. So với Dieck thì Oujay sẽ cho một chỉ số đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng giống như Treck ở bài trước và Wendy, Oujay cũng xuất hiện khá muộn và với lvl hơi thấp một chút khiến việc train mất công sức và thời gian hơn. Tất cả phụ thuộc vào nỗ lực và lựa chọn của bạn thôi.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 961x766 và độ lớn 722KB.


  Khu vực số 1 là nơi Barth, Wendy và Oujay xuất hiện. (turn 6)
  Khu vực cầu thang có hình chữ nhật màu da cam và đỏ là nơi Cath và một tên thief xuất hiện. (Turn 10)
  Khu vực hình chữ nhật (da cam, đỏ, nâu, xanh lá) là nơi xuất hiện viện binh của địch (từ turn 16 đến turn 19)
  - Khu màu da cam: mỗi turn xuất hiện một Archer
  - Khu màu đỏ: mỗi turn xuất hiện một Mercenary
  - Khu màu nâu: mỗi turn xuất hiện một soldier
  - Khu màu xanh lá: 2 turn đầu xuất hiện Soldier, 2 turn sau xuất hiện Armor Knight
  Armor Knight có vòng tròn trắng có mang theo cái Chest Key.
  8 hòm kho báu chứa những đồ sau: Light Brand, Killer Bow, Elfire, Knight Crest, Guiding Ring, Secret Book, Silver Axe, Elysian Whip.
  Còn lại mình sẽ nói kỹ hơn ở vòng chiến thuật.

  F. Nhiệm vụ: Tiêu diệt quân địch, giết Leygance, giành lại lâu đài Ostia, cứu Lilina

  G. Chiến thuật:
  Bài này bạn ko cần mang theo Chad vì đã có một thief khác là Astol. Bạn hãy nhường vị trí của Chad cho người khác. (Nhưng tùy bạn thôi). Bạn cũng không cần mang theo Merlinus. Mặc dù có nhiều hòm đồ nhưng để tiết kiệm chỗ cho người khác. Bạn hãy dùng phương pháp chuyển đồ. Bài này ta có một số kha khá những nhân vật mới nên chố trống chứa đồ khá là nhiều.
  Chú ý đầu tiên là bạn phải giữ cho Lilina sống sót qua bài này. Đây là điều kiện để bạn vào được bài phụ, nơi bạn sẽ lấy được vũ khí thánh đầu tiên. Lấy toàn bộ vũ khí thánh là điều kiện để bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh FE6. Vì thế, trong 2 turn đầu, bạn hãy di chuyển Lilina giữa 2 ô (có mỗi tên màu đen đó) để tránh tấn công của tên cung thủ gần chỗ giam Lilina. Còn sau đấy cứ đứng yên cho đến khi Roy đến.
  Bài này đường đi khá vòng vèo mà có một số điều lại khiến bạn phải đạt đúng turn mới được nên bạn hãy đi tốc độ cao nhất. Nếu trong đội có một số nhân vật di chuyển quá chậm, bạn hãy dùng những nhân vật di chuyển xa, Rescue, take và Release để đưa họ đi nhanh hơn. Những quân địch ở đoạn đường đầu rất đơn giản, ngoại trừ mấy con Armor Knight def hơi cao. Bạn cần chú ý có một con Armor Knight mang HorseSlayer nên bạn phải chú ý để những nhân vật cưỡi ngựa tránh xa nó ra. Ngoài ra, nếu bạn mang theo Thany thì hãy cẩn thận chút với những cung thủ.
  Turn 6 thì đội viện binh gồm Oujay, Wendy và Barth xuất hiện. Nếu bạn có ý định luyện nhóm nhân vật này thì hãy cho họ phá tường và tham gia tấn công. Còn nếu không thì hãy đưa họ vào vị trí an toàn. Tầm turn 7, turn 8 thì đội của Roy sẽ đến và hai đội sẽ nhập với nhau.
  Sau đó bạn hãy tiêu diệt đội quân trước cửa dẫn vào phòng có mấy kho báu. Bạn chú ý có một tên phù thủy đứng trong phòng. Hãy dùng javelin hoặc dùng cung thủ để tiêu diệt hắn nhé. Sau đó thì bạn hãy chia đội quân thành hai đường. Đường thứ nhất (mũi tên xanh lá cây). Bạn hãy dùng những nhân vật có khả năng tấn công xa như Thany, Lance... với Javelin, các cung thủ đi sát bờ tường để kéo lũ phù thủy ở gần tên trùm, tấn công bạn và bạn sẽ tiêu diệt bọn chúng luôn. Bạn cho thêm 1 người cứu máu, Clarine chẳng hạn để đề phòng trường hợp bị trúng đòn của địch.
  Đội thứ 2 đi bằng đường qua phòng chứa hòm kho báu. Bạn hãy mở cửa và cho Roy băng qua thật nhanh đến cửa bên kia. Bạn cũng đừng mở hết các hòm vội. Điều đó sẽ khiến Cath chạy về hướng này. Ngày thứ 10, Cath và một tên trộm sẽ xuất hiện, họ sẽ chạy về phía Roy trước. Nếu bạn mở các hòm đồ quá nhanh, chúng sẽ chạy ngược lại về phía những hòm kho báu gần tên trùm và bạn sẽ khó khăn đấy vì bạn sẽ chỉ cướp lại được items mà không thể cướp lại vũ khí đâu. Khoảng tầm turn 13 thì Cath sẽ đến cửa vào kho báu. Bạn hãy cho 2 đội chặn đầu Cath (khu vực hình chữ nhật màu trắng đó). Cho Roy nói chuyện với cô nàng (Cô nàng vẫn chưa bị thu phục đâu. Cô ta sẽ bỏ đi. Cô ta thấy việc chiến tranh này là vô bổ. Nó chẳng bảo vệ được ai mà còn làm mọi người hết mùa màng, đói kém. Việc cô ăn cắp chia cho dân nghèo còn có ích hơn ), bạn có thể cho Astol cướp Picklock của Cath luôn vì Picklock cũng có cần thiết lắm.
  Xong việc với Cath, bạn hãy mở nốt các hòm đồ và tiến xuống dưới. Bạn nhớ cho Lilina nói chuyện với Roy, cô ấy sẽ nhận được một quyển sách Sét. Tên Armor Knight gần đấy có Chest Key. Bạn có thể dùng Astol để ăn cắp nó. Nhưng chú ý là hắn cầm Killing Lance nên khá nguy hiểm. Nếu bạn sợ thì ko cần ăn cắp cái đó đâu. Cho quân tập trung rồi tiêu diệt luôn.
  Bạn cũng cần chú ý là từ turn 16 đến 19 sẽ xuất hiện quân tiếp viện của địch ở các vị trí Pa nói trong phần map. Hãy chú ý bảo vệ các nhân vật yếu như Lilina, Wendy... Trong bài này bạn có thể support Roy với Lilina. Nếu bạn có ý định train Lilina thì bạn hãy sử dụng support này để giúp cô ấy train tốt hơn. Hãy dùng các nhân vật khác làm suy yếu quân địch rồi cho Lilina kết liễu.
  Những tên địch này chắc bạn sẽ dễ dàng tiêu diệt thôi, ta hãy đến với tên trùm nào, tên này đáng nói đấy!

  Boss:

  Leygance
  Class: General
  Lvl 1
  Hp: 36
  Str: 12
  Skl: 5
  Spd: 9
  Luk: 8
  Def: 14
  Res: 5

  Tên trùm đã ở dạng promote đầu tiên ta gặp. Hắn dùng vũ khí bình thường thôi nhưng chỉ số khá là đẹp. Spd, Luk và Def cao khiến hắn dễ dàng tránh đòn. Res của hắn cũng không tồi nếu so với những phù thủy còn yếu bên ta. Nếu bạn là người kiên nhẫn thì bạn hãy dùng Lugh và Lilina tấn công hắn để tranh thủ train lvl. Nhớ là sau khi tấn công, bạn phải giải cứu họ ra khỏi vị trí tấn công để tên Leygance không đổi vũ khí và tấn công họ. Cơ hội chết quá cao. Còn nếu bạn muốn hạ hắn nhanh thì hãy dùng các vũ khí kỵ giáp để tấn công hắn. Như mình chẳng hạn, Dieck tầm lvl 10, cần ArmorSlayer có thể tiêu diệt hắn trong 2 turn. Nếu các nhân vật của bạn đều yếu thì chấp nhận mất thời gian vậy.

  Trước khi kết thúc bài, nhớ cho Astol lên mở nốt các hòm kho báu nhá!

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau trận chiến, Roy và Lilina nói chuyện với nhau. Lilina vẫn chưa biết tin về cha mình. Cô chỉ nghĩ là cuộc chiến quá khó khăn, kéo dài thời gian nên cha cô chưa trở về. Roy kể cho cô nghe mọi chuyện. Anh cảm thấy có lỗi. Nếu anh đến Araphen sớm hơn thì có thể đã cứu được ngài Hector. Lilina rất bình tĩnh khi nghe tin đó. Cô là con gái của một chiến binh và cô phải cứng rắn. Cô không đổ lỗi cho Roy. Cô phải đối mặt với nó
  Chapter 8 Gaiden: The Blazing Sword (Thanh gươm lửa)


  A. Giới thiệu:
  Roy thề rằng anh sẽ bảo vệ Lilina suốt đời. Thế nhưng, trước sức mạnh đáng sợ của Bern, họ sẽ khó có thể chống đỡ. Do đó, họ quyết định sẽ thử tìm kiếm vũ khí Thánh trước khi Bern tấn công họ.
  Lilina dẫn đường đến một cái động ở ngoại ô Ostia, nơi vũ khí thánh đầu tiên được cất dấu. Động này nằm dưới chân của một ngọn núi lửa. Nơi đây sẽ là một thử thách lớn cho Roy.

  B. Nội dung chapter 8 Gaiden:
  Như bạn thấy thì động đã bị một bọn cướp trấn giữ. Mở đầu, bạn sẽ thấy cuộc nói chuyện giữa tên trùm Henning và đồng bọn. Bọn chúng rất ngạc nhiên khi thấy có một đội quân xuất hiện. Hắn tưởng rằng tất cả quân đội của Lycia đang phải đối phó với Bern chứ không thể quan tâm đến bọn chúng. Chúng cho rằng quân của Roy không biết gì nhiều về căn động này. Hắn sai quân, lừa Roy và đồng đội đi vào những nơi có núi lửa phun trào để tự tiêu diệt bản thân.
  Về bên Roy, họ đã đến nơi. Lilina cho biết rằng vũ khí Thánh nằm ở phía bên kia của động dung nham này. Roy vẫn lo cho Lilina về cú sốc vừa qua nhưng Lilina nói cô không sao cả. Cô không thể buồn vì cô phải thay cha bảo vệ Ostia. (Lilina còn nói nhỏ một câu mà Roy không nghe thấy: Cô sẽ ổn vì có Roy bên cạnh --> Cho 2 người này Support lvl A là đúng với cốt chuyện nhá).
  Cô kể cho Roy nghe về vũ khí Thánh đầu tiên này. Đó là một cây kiếm được sử dụng bởi Roland, một trong 8 anh hùng diệt rồng ngày xưa (Eight Heroes). Roland cũng là vị vua đầu tiên của Ostia. Chiếc kiếm này được gọi là Thanh gươm lửa hay Durandal. Chuyện kể rằng, sau khi cuộc chiến The Scouring kết thúc, Roland đã trở về quê hương Ostia. Ông giương câu kiếm này lên và bỗng nhiên vùng đất vốn đang khô cằn vì chiến tranh trở nên tươi tốt, tràn đầy sức sống. Đó là cây kiếm diệt rồng và hẳn có sức mạnh trong đó.
  Roy cũng biết là trong động này có một nhóm cướp trấn giữ. Anh lo rằng có thể chúng đã lấy mất thanh gươm. Lilina bảo Roy không cần lo lắng. Chỉ có những truyền nhân của Roland mới biết cách rút kiếm ra khỏi bao. Và giờ, họ đã sẵn sàng chiến đầu với bọn cướp và giành lấy thanh gươm báu.

  C. Số nhân vật tham gia: 10

  D. Nhân vật mới: không có nhân vật mới

  E. Map
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 832x830 và độ lớn 702KB.


  Chú ý những vùng đất có màu đỏ so với những chỗ khác, ở đó có thể có núi lửa phun gây mất máu.

  F. Nhiệm vụ: Tiêu diệt bọn cướp, chiếm động, lấy thanh Durandal

  G. Chiến thuật:
  Bài này không có chiến thuật gì đặc biệt cả vì bản đồ khá đơn giản. Bạn có thể chia quân ra làm hai một nhóm ở lại tiêu diệt những tên ở bên trái, còn lại thì đi thẳng lên trên. Với nhóm đánh sang bên trái, bạn chỉ cần một chú ý nhỏ là trong nhóm đó có một tên SwordMaster, cần cẩn thận chút với khả năng ra đòn Critic, ngoài ta trong nhóm đó có một tên cầm Halberg chuyên đánh những người cưỡi ngựa nên nếu nhóm này của bạn có người cưỡi ngựa thì cẩn thận với hắn. Trong nhóm này bạn cũng nên có đem Thany theo. Sau khi tiêu diệt bọn chúng thì hãy dùng Thany đưa họ đi tắt qua lối mũi tên màu vàng, hội ngộ với nhóm kia. Nhóm kia không có gì phải nói nhiều. Bạn chỉ cần chú ý trên đường tránh đi vào các ô màu đỏ, kẻo bị núi lửa phun trào. Cái đó nó random nên không biết khi nào mình dính đâu.
  Sau khi họp lại nhau thì đối mặt tiếp với những tên còn lại. Có 3 tên cần chú ý. Một là tên Mercenary cầm cây Killing Edge. Hắn đứng yên nên bạn đừng lo, cứ tấn công hắn từ xa là ok. Một tên nữa là tên SwordMaster. Hắn sẽ tấn công khi bạn trong tầm của hắn. Bạn tránh để Armor Knight (ví dụ như Bors, Wendy...) vào tầm tấn công của hắn. Cuối cùng là tên phù thủy đứng ngay trước mặt tên Boss. Hắn có phép gió chuyên trị những nhân vật bay và đó cũng là phép mạnh. Hãy để Thany tránh xa hắn. Còn lại không có gì để nói. Cái đáng nói hơn là tên boss.

  Boss:

  Henning
  Class: Hero
  Lvl 1
  Hp: 33
  Str: 10
  Skl: 19
  Spd: 16
  Luk: 5
  Def: 11
  Res: 2

  Tên boss đã promote thứ hai. Hắn có chỉ số Str không cao hơn so với những tên boss trước nhưng chỉ số Skl và Spd của hắn vượt trội. Thế nên nó có thể tránh đòn của bạn khá dễ dàng. Việc tiêu diệt hắn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Vẫn như các boss trước, bạn hãy tấn công hắn từ xa bằng phép thuật. Có thể sẽ miss nhiều nhưng hãy kiên nhẫn. Hãy nhớ 1 điều là sau khi tấn công, hãy giải cứu họ ra khỏi vị trí tấn công, kẻo tên Henning chuyển sang dùng Hand axe thì sẽ rất nguy hiểm. Các phù thủy bên ta khó có thể chống trả hắn trong 1 turn. Ngoài ra, nếu bạn đã luyện Dieck mạnh thì hãy cho Dieck dùng Killing Edge tấn công, khả năng đánh trúng khá là cao, đặc biệt là nếu may mắn, bạn có thể ra chiêu Critical và giết tên Henning trong 1 turn. Còn không thì đành thử thêm vận may với một số nhân vật mạnh khác mà bạn đã luyện. Nếu thực sự bạn train tốt thì tiêu diệt hắn không khó đâu. Lần chơi gần nhất, Pa cần 2 turn để tiêu diệt hắn.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Trận chiến kết thúc. Lilina báo cho Roy là cô đã tìm thấy chỗ thanh kiếm được cất giữ. Thanh kiếm rất to và có vẻ nặng. Chắc rằng phải những người to khỏe mới dùng được. Lilina cho biết Roland, cụ tổ của cô, chỉ là một người đàn ông nhỏ bé. Điều đó cho thấy việc sử dụng thanh gươm này sẽ phụ thuộc vào khả năng kiếm thuật của người sử dụng mà thôi (muốn sử dụng bạn phải có khả năng dùng gươm cấp độ S đấy ). Và Roy có thanh gươm Durandal.
  Đúng lúc này, Merlinus báo tin quân đội rồng của Bern đã có mặt ở Ostia. Roy vội vã trở về Ostia ngay.
  Tên Narshen tiến đến gặp Roy. Hắn cảm ơn Roy vì đã giúp hắn loại bỏ Leygance. Giờ thì Roy hãy trao Ostia cho hắn. Roy cười vào mặt hắn. Làm sao anh có thể trao Ostia cho một người như hắn được. Hắn quay ra đe dọa sẽ tiêu diệt nhóm của Roy như đã làm với ngài Hector. Bỗng nhiên có tiếng của ai đó xem vào: "Đủ rồi đấy!". Đó chính là quân đội của Etruria do hai đại tướng quân Cecilia và Percival dẫn đầu (hai người này mình sẽ còn gặp lại nhiều). Tên Narshen rất ngạc nhiên về điều này. Percival và Cecilia cho hắn biết rằng họ đã nhận được cầu cứu của Ostia từ trước và họ đã chuẩn bị sẵn cho trận chiến này. Ostia đã được họ bảo vệ. Narshen dù rất tức tối nhưng vẫn phải bỏ đi vì Percival là một trong những chiến binh mạnh nhất của Etruria, lại có mặt cả của Cecilia nữa.
  Sau khi Narshen bỏ đi, Percival đến nói chuyện với Roy. Anh gửi lời cảm thông sâu sắc của đức vua với cái chết của ngài Hector. Roy cảm ơn anh vì đã đến giúp nhưng Percival không nhận (anh chàng đẹp trai này lạnh lùng ghê) vì anh chỉ làm theo lệnh đức vua thôi. Anh nghĩ Roy nên cảm ơn Cecilia vì cô đã chống lại lệnh vua để đến đây giúp Ostia. Nói rồi Percival xin phép trở về Etruria. Hai trong 3 tướng quân không nên rời đất nước quá lâu. Anh giao mọi việc lại cho Cecilia.
  Tiếp đó, Cecilia nói chuyện với Roy. Hai người đã lâu không gặp mặt (Bạn đã biết rằng Cecilia là thầy dạy của Roy rồi đấy). Roy rất tiếc vì đã đưa Cecilia vào rắc rối này. Cô bảo Roy là không cần như vậy. Việc Ostia nằm dưới sự bảo vệ của họ cũng mang lại lợi ích cho Etruria. Bern đang tiến hành xâm lược và Etruria cũng muốn làm gì đó để ngăn chặn điều đó. Tuy nhiên, họ lại không bị xâm chiếm một cách trực tiếp nên không có lý do gì để tiến hành chiến tranh với Bern cả. Nhưng nếu Bern xâm chiếm các khu vực khác và trở nên ngày càng mạnh thì cán cân sức mạnh sẽ bị phá vỡ. Họ làm vì quyền lợi của họ nên Roy không cần phải cảm ơn họ vì sự trợ giúp này. Roy hiểu. Anh mời Cecilia vào gặp gỡ những người bạn của anh.
  Cecilia đã nhận xét một câu về Roy trước khi vào theo anh: Roy đã trở nên dũng cảm, gan dạ hơn nhiều từ lần cuối cô gặp anh. Thế nhưng, anh vẫn còn là một cậu bé con.
  Chapter 9: The Misty Isles (Hòn đảo sương mù)

  A. Giới thiệu:
  Sau khi đuổi được Narshen và đồng bọn ra khỏi Ostia, Roy và các bạn củng cố lại lực lượng để có thể chống đỡ lại những cuộc tấn công tiếp theo của Bern trong tương lai. Tuy nhiên, những động thái tấn công Lycia của Bern bỗng nhiên hoàn toàn ngừng lại, như thể muốn chế nhạo Roy và sự thận trọng của anh. Bern cũng duy trì vị trí trung lập liên quan đến yêu cầu ngừng chiến của Etruria. Sự im lặng bất ngờ của Bern chỉ có thể diễn tả như là một điều thần bí.
  Với sự ra đi của ngài Hector, Eliwood lúc này là sức mạnh duy nhất của Lycia. Ông đã tập hợp rộng rãi các hầu tước đến Pherae để bàn luận cho những hành động tiếp theo. Theo đó đã quyết định Eliwood trở thành chủ tướng tiếp theo của Liên minh Lycia và một đội quân mới sẽ được thành lập. Mục đích của đội quân mới không chỉ để chống lại Bern mà còn bảo vệ cho Lycia. Với thành công trong việc bảo vệ Ostia, Roy đã được chọn làm chỉ huy cho quân đội Lycia mới. Chậm mà chắc. Người dân Lycia đang bắt đầu cuộc sống tươi sáng hơn. Kinh tế phát triển, người dân trở nên lạc quan hơn. Cũng vào lúc đó. Etruria yêu cầu sự trợ giúp của Lycia trong việc tiêu diệt những kẻ cướp sống ngoài vòng pháp luật đang trú ngụ ở những hòn đảo phía tây. Những người dân Lycia cảm thấy bất mãn vì họ không có lý do gì để phải gửi quân đi đến đảo Tây cả. Nhưng vì Lycia cần sự bảo vệ của Etruria nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận giúp đỡ.
  Vì thế, Roy và quân đội Lycia đã bằng qua Etruria để đến những hòn đảo phía Tây. Quần đảo phía Tây bao gồm nhiều hòn đảo dọc theo bờ biển phía tây lục địa Elibe. Chúng là thuộc địa của Etruria. Quần đảo phía tây là khu vực nhiều mỏ quặng nên khai thác mỏ là một ngành công nghiệp chính ở đây. Tuy nhiên, những quặng này đáng giá cả một gia tài nên nhiều nhóm đã đến đây với hi vọng cướp được các khu mỏ và bán khoáng mỏ kiếm tiền. Do đó, ngày ngày, những người dân trên quần đảo Tây phải sống trong nỗi lo sợ sự tấn công của bọn cướp. Và Roy được cử đến để tiêu diệt bọn cướp này.

  B. Nội dung chapter 9:
  Đầu tiên bạn sẽ thấy một cuộc nói chuyện giữa tên Boss Scott và đồng bọn. Bọn chúng phát hiện ra sự có mặt của nhóm Roy ở một hòn đảo nhỏ phía đông. Tên Boss định lợi dụng sương mù dày đặc trên đảo để đột kích, tiêu diệt quân của Roy.
  Về phía Roy, Cecilia cảm thấy có lỗi khi không giúp gì được anh. Roy an ủi cô. Anh không cho rằng cô phải chịu trách nhiệm vì việc này. Nhưng Cecilia vẫn cảm thấy có lỗi. Không chỉ ở Lycia mà nhiều người dân Etruria cũng bất mãn về việc người cố vấn đã coi Lycia như những kẻ hầu hạ của mình. Roy tỏ ra ngạc nhiên. Anh nghĩ đức vua đã ra quyết định này. Cecilia cho biết chính cố vấn Roartz đã làm việc với tướng Arcard, người thu lợi từ hoạt động khai mở tại Quần đảo Tây này và họ đã quyết định tự làm mà không hỏi ý kiến đức vua. Roy không tin là họ có thể làm như vậy. Cecilia nhắc lại cho Roy về một bi kịch của Etruria năm ngoái. Hoàng tử Mildain, người kế vị của đức vua Etruria bỗng nhiên qua đời. Hoàng tử là một con người rất xuất chúng. Nếu ngài còn sống thì đất nước đã không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Đức vua Mordred không thể chịu đựng được sự thật là con trai mình đã chết. Cú sốc quá lớn khiến ông không thể vực dậy được. Lúc này, ông như đang ở một thế giới khác và ông không thể chú tâm để ý đến mọi việc quanh ông hay công việc quốc gia. Roartz đã lời dụng điều này. Bây giờ, về cơ bản, hắn điều khiển mọi thứ diễn ra trong lâu đài. Hắn tác 3 vị tướng quân của Etruria là Ngài Douglas, Percival và Cecilia ra khỏi đức vua trừ khi có báo động lớn. Việc họ đến giúp Roy ở Ostia cũng là một ngoại lệ vì Percival đã hợp tác với Cecilia.
  Roy bảo cô đừng lo lắng. Anh sẽ sớm giải quyết mọi việc để trở về Lycia. Trong thời gian đó, anh mong cô giúp anh trông chừng Lycia. Đồng thời anh cũng gửi công chúa Guinevere cho cô vì anh nghĩ hòn đảo này quá nguy hiểm. Công chúa ẩn nấp ở Etruria sẽ an toàn hơn.
  Trận chiến bắt đầu.

  Ở turn 2 bạn sẽ thấy Fir xuất hiện (ta đã gặp cô gái này ở bài 7). Tên trùm lừa cô rằng quân đội của Roy là một nhóm cướp, họ đang đe dọa dân chúng ở đây. Hắn đã gửi quân đi dẹp nhưng ko ăn thua. Hắn thì không thể rời lâu đài. Fir vốn là một con người hiệp nghĩa nên cô đồng ý với hắn đi dẹp quân đội của Roy (mà lúc này cô nghĩ là một nhóm cướp). Tến trùm cử thêm một người nữa đi cùng cô. Đó là Shin, một nomad. Sau đó Fir sẽ đi nói chuyện với Shin. Cô thấy anh hơi kỳ lạ. Cô phân vân liệu anh tham gia cuộc chiến vì cứu dân lành giống cô. Shin cho biết anh không hứng thú gì với việc này. Anh làm chỉ vì được trả tiền thuê. Sau đó, họ có nói chuyện về Sacae. Shin cho biết anh đang tìm kiếm một cô gái. Cô ấy là cháu gái tộc trưởng của anh. Sau khi bộ tộc của anh bị thua trước Bern, tộc trưởng đã cử anh đi để tìm kiếm và bảo vệ cháu gái ông và do đó anh đã dời trận chiến để làm nhiệm vụ đó. (Chắc bạn đoán ra cô gái Shin tìm kiếm là ai rồi chứ).
  Sau đó bạn sẽ trở lại lâu đài để chứng kiếm cuộc nói chuyện giữa tên Scott và đồng bọn. Thì ra âm mưu hắn cử Fir đi chỉ là để cô bị giết. Lúc đó hắn sẽ lấy được cây kiếm của cô, cây Wo Dao (một cây kiếm dành riêng cho SwordMaster). Bán cây kiếm đi sẽ đem lại cho hắn bội tiền. Hắn cử tên đồng bọn đi theo cô và dình cơ hội để lấy cây kiếm khỏi cô.

  C. Số nhân vật tham gia: 13

  D. Nhân vật mới: hai nhân vật mới
  1. Fir

  Class: Myrmidom >> Swordmaster
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Kiếm
  Sau khi promote: Kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 19 Def: 3
  Str: 6 MDf: 1
  Skl: 9 Mov: 5
  Spd: 10 Con: 5
  Luc: 3 Rsc: 4
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +3
  Str: +3 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Noah, Rutgar, Bartre, Karel, Shin
  Nhận định: Về các chỉ số, Fir khá giống với Rutgar nhưng cô có chỉ số Luk tốt hơn nên cô ấy có phần tốt hơn Rutgar. Tuy nhiên, chỉ số Str cũng không cao nên khi bạn có ý định sử dụng Fir, bạn nên sử dụng luôn cả một nhân vật hỗ trợ cô đi kèm như Noah hay Shin chẳng hạn. Cô sẽ giống như mẹ mình, một siêu kiếm sỹ Karla FE7. (Còn cha cô thì lại dùng rìu, Bartre trong FE7, bạn có thể gặp được ông ta trong bài 10 phụ thuộc vào con đường bạn chọn). Chú của Fir cũng được gọi là Thánh Kiếm, Karel của FE7. Các bạn sẽ gặp anh ta ở bài 23. Fir đúng là con nhà tông.

  2. Shin

  Class: Nomad >> Nomadic Trooper
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Cung
  Sau khi promote: Cung, kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 24 Def: 7
  Str: 7 MDf: 0
  Skl: 8 Mov: 7
  Spd: 10 Con: 7
  Luc: 6 Rsc: 18
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +5 Def: +2
  Str: +2 MDf: +3
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhân vật hỗ trợ
  Dayan, Sue, Fir, Dorothy, Zeiss
  Nhận định: Shin hơn hẳn Sue ở khoản Str nên anh hữu dụng hơn cô. Tuy nhiên, bạn chọn ai cũng Ok cả. Shin được cái mạnh còn Sue được cái xinh và xuất hiện sớm hơn

  E. Map


  F. Nhiệm vụ: tiêu diệt bọn cướp, cứu hòn đảo

  G. Chiến thuật:
  Bài này ngoài Roy là máy bắt buộc, bạn còn phải bắt buộc mang theo hai người nữa đó là Noah và Sue. Hai nhân vật này đóng vai trò thu phục những nhân vật mới. Noah nói chuyện với Fir sẽ giúp Fir nhận ra bộ mặt thật của tên Scott và quyết định theo Roy. Còn Sue sẽ nói chuyện với Shin. Shin được giao nhiệm vụ bảo vệ Sue mà. Thế nên gặp Sue, biết Sue theo Roy thì Shin không theo sao được.
  Bài này bạn cũng nên mang theo Chad, cậu ấy sẽ giúp bạn nhìn được rộng hơn trong sương mù. Ngoài ra, có thể cho Clarine hoặc Ellen mang Torch Staff đi. Có cũng giúp nhìn rõ hơn trong sương mù và cũng cho hai cô ấy nhiều exp hơn. Trong bài này cần chú ý một điều nữa là một số tên cướp có mang rìu độc. Khi bạn bị đánh trúng thì bạn sẽ bị nhiễm độc và tự động mất màu trong một số turn nhất định. Bạn có thể mua thuốc giải ở shop phía góc trên bên phải map, chỗ gần có 2 ngôi làng đó (về hai ngôi làng này thì Pa sẽ nói kỹ sau vì nó liên quan đến câu chuyện tiếp theo) hoặc bạn có thể cho Chad ăn cắp của một số tên có mang theo thuốc giải trên người.
  Giờ sẽ nói đến các đối thủ. Đầu tiên mình sẽ đối mặt với 2 tên hải tặc dùng rìu. Không có gì đánh ngại, hãy cho các nhân vật dùng kiếm ra tiêu diệt chúng. Kế đến sẽ là sự xuất hiện của 1 tên dùng rìu, một cung thủ và một mercenary dùng kiếm. Giải quyết xong thì bạn cho quân vượt qua cây cầu thứ hai vào đảo trung tâm. Ở đây có một tên Mercenary dùng kiếm và một tên dùng hand axe chờ sẵn nên bạn cần cẩn thận một chút.
  Bạn cần chú ý là turn 2, Fir và Shin sẽ xuất phát ở khu vực gần thành địch (chỗ đánh dấu hình chữ nhật đỏ). Tầm turn 5, Fir sẽ đứng ở cây cầu phía trên của đảo trung tâm. Bạn hãy tính sao cho tầm đó, Noah đứng ở gần khu vực đấy. Khi Fir xuất hiện, Noah có thể đến nói chuyện ngay và thu phục cô. Shin thì xuất hiện sau 1 Fir 1 turn, đứng vị trí cách cây cầu đó một vài ô. Thế nên bạn hãy cho Sue đứng trên đoạn cầu đó. Bạn cần chú ý là có thể có một tên dùng rìu đến tấn công cô nên xếp 1 người đứng trên câu, Sue đứng phía gần đảo trung tâm hơn, người kia (nên là dùng kiếm) đứng đầu kia cầu để tiêu diệt tên cầm rìu đó mở đường cho Sue đến thu phục Shin.
  Quay lại với đảo trung tâm, ta thấy có hai con đường, một đường lên trên và một đường xuống dưới. Ta hãy nói đến đường xuống dưới trước nhé! Đầu tiên là bạn gặp ngay 1 tên dùng rìu độc trên cầu . Hắn sẽ tấn công nếu bạn trong tầm di chuyển của hắn nên hãy tiêu diệt hắn nhanh nhất có thể. Bên dưới hắn là 1 tên dùng rìu độc khác và một tên cung thủ. Khi bạn tiến tiếp xuống dưới sẽ là một vài tên dùng rìu (cả độc cả không) và một tên phù thủy. Khi tiêu diệt xong hết bọn chúng, bạn sẽ qua cầu đến mảnh đất bên trái map. Bạn hãy cho một người xuống làng lấy cây kiếm Silver Sword cấp độ A. Còn lại thì tiến lên trên, bạn sẽ đụng độ 3 tên: 1 cung thủ, 1 kiếm thủ và 1 phù thủy. Bạn sẽ không đụng độ chúng nếu nhóm đi hướng lên trên đảo trung tâm tiến về lâu đài quá nhanh vì điều đó sẽ hút chúng lên trên chứ không phải xuống dưới. Sau khi tiêu diệt bọn này, bạn hãy tiến sát bờ biển và lại gần 2 cái pháo đài ở đó. Sẽ xuất hiện những tên hải tặc ở đó. Một tên dùng Steel Axe, một tên dùng Hand Axe. Nếu bạn không nằm trong vùng tấn công được của chúng thì chúng sẽ chạy ngược lên đảo trung tâm. Thế là hết với nhóm này.
  Ta quay lại với nhóm đi lên phía trên đảo trung tâm nhá. Qua cầu bạn sẽ có hai con đường, một đường sang trái về phía lâu đài. Bạn hãy cẩn thận với một tên phù thủy với chiêu Elfire và một tên Mercenary, chúng đứng gần lâu đài và sẽ chạy ra tấn công bạn khi bạn đi lại gần lâu đài. Ngoài ra, nếu bạn tiến lại lâu đài quá nhanh, bạn sẽ hút 3 tên cung, kiếm, phù thủy mình đã nói phía trên. Hãy cẩn trọng. Sau đó, bạn chỉ còn cần đối mặt với tên trùm. Mình sẽ đề cập cuối bài này.
  Đường đi sang phải thì bạn cần quan tâm đầu tiên là có rất nhiều cung thủ, chúng tấn công rất chủ động. Thứ hai là có một tên cầm cây Halberg ngay gần cầu, chú y nếu dùng những nhân vật đi ngựa. Bạn sẽ có thể mất máu nhiều ở khu vực này nên cần có một healer đi theo nhưng cũng chú ý bảo vệ cẩn thận cho healer nhé. Sau khi tiêu diệt bọn này, bạn có thể vào hai cái shop mua đồ nếu bạn cần. Còn hai cái làng thì để lại đấy, đừng cho ai vào lấy đồ vội.
  À quên, bạn hãy cho một nhân vật đứng ở vị trí hình chữ nhật màu xanh dương đó (Rutgar chẳng hạn). Sẽ xuất hiện những tên dùng rìu độc ở pháo đài chỗ này. Hãy cho nhân vật này tranh thủ luyện lvl nhé. Chúng sẽ xuất hiện đến tầm turn thứ 20, 21 gì đó.
  Giờ thì quay lại với tên trùm nhá!

  Boss:

  Scott
  Class: Berserker
  Lvl 3
  HP 42
  STR 12
  SKL 9
  SPD 12
  LCK 5
  DEF 11
  RES 2
  CON 15

  Tên này xấu thấy mồ, đúng là kẻ xấu có khác. Đừng tưởng hắn dùng rìu mà coi thường nhá. Chỉ số của hắn không phải là tồi. Hắn lại sử dụng cây Killer Axe. Class này của hắn lại được cộng điểm cho Critical nên nếu bạn đối đầu giáp mặt với hắn sẽ rất bất lợi vì sẽ bị dính đòn Critical. Theo mình thì dùng cách tấn công từ xa rồi cứu ra chỗ an toàn tránh đòn Hand Axe vẫn là tốt nhất. Với cách này mình đã dùng Lilina để giết hắn dù cô mới lvl 5. Cách đó như sau. Đến tầm này, bạn đã có thể cho Lilina và Roy support đến Lvl B (nếu mới chỉ lvl C cũng không sao). Hãy cho Roy đứng cách tên trùm 2 ô (tức là nằm ngoài tầm tấn công của hắn) rồi cho Lilina đứng lên trước mặt Roy, lợi dụng support để tấn công. Sau khi tấn công xong, dùng các nhân vật khác (Shin, Clarine, Noah...) cứu Lilina khỏi vị trí đó để turn sau tấn công tiếp. Với cách này, Lilina còn có thể ra đòn Critical nữa cơ.
  OK, xong. Bây giờ bạn chiếm thành? Đừng vội chứ, bạn quên hai ngôi làng à. Bạn hãy chọn 1 trong 3 cách sau:
  1. Đi vào ngôi làng bên tay trái, bạn sẽ nhận được cây Killer Bow và bạn sẽ đi vào bàn 10A, 11A.
  2. Đi vào ngôi làng bên tay phải, bạn sẽ nhận được cây Restore Staff và bạn sẽ đi vào bàn 10B, 11B.
  3. Bạn không chọn ngôi làng nào (đừng hâm thế chứ) và bạn cũng sẽ đi vào bàn 10A, 11A.
  Bây giờ thì chiếm thành thôi!

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Roy nói với Merlinus rằng hình như bọn cướp đã mai phục họ. Điều đó rõ ràng là chúng biết họ đến đây. Liệu có điều gì bí ẩn sau việc này không? Việc tiêu diệt bọn cướp này khó khăn hơn họ tưởng tượng. Từ khi Bern tiến hành xâm lược, một vài điều khác thường đã xảy ra ở Elibe: Sự tái xuất hiện của loài rồng, cuộc xâm lăng bất ngờ của Bern, sự sụp đổ của Liên minh Lycia... Tất cả điều diễn ra cùng một lúc. Liệu sẽ còn diễn ra chuyện gì đây.
  Sau đó Merlinus sẽ hỏi Roy tiếp theo họ sẽ làm gì. Chỗ này câu chuyện sẽ đi theo bốn hướng, tùy vào việc bạn lựa chọn ngôi làng bạn cứu.
  1. Nếu bạn chọn ngôi làng bên tay trái (cho bạn cây Killer Bow):
  Khi vào ngôi làng này, bạn sẽ được gặp một cô gái. Cô sẽ kể về việc trai tráng trong làng cô làm việc trong hầm mỏ ở phía bắc và không được về làng. Anh trai cô thoát được về thì gầy yếu như một ông già và cuối cùng đã chết.
  Và Roy quyết định họ sẽ tiến về phía bắc. Anh nghe nói những người dân ở đây bị bắt đi lao động tại những hầm mỏ ở đó. Anh sẽ đi cứu họ và có thể sẽ tìm ra ai đứng sau tất cả việc này.
  2. Nếu bạn chọn ngôi làng bên tay phải (cho bạn cây Restore Staff):
  Khi bạn vào ngôi làng này, bạn sẽ gặp một chàng trai. Ban đầu anh ta tưởng nhầm bạn thuộc nhóm Registrant nào đó. Anh ta sẽ kể về việc có một vài trận chiến ở khu vực phía tây và nhờ chúng ta để nói với nhóm Registrant đó là họ đang rời đảo.
  Và Roy quyết định sẽ tiến về phía Tây. Họ sẽ đi gặp nhóm Registrant đó để thu thập thêm thông tin về những gì diễn ra trên hòn đảo này.
  3. Bạn không chọn ngôi làng nào:
  Roy không biết nên đi đâu. Merlinus gợi ý rằng nếu đi lên phía bắc, họ có thể đến khu mở lớn nhất trên đảo. Có thể bọn cướp tập trung ở đó. Mà nhiệm vụ của họ là quét sạch bọn cướp. Thế nên họ quyết định đi lên phía bắc. (thế còn hơn là đi lang thang không mục đích đúng không nào )
  4. Bạn để cho cả hai ngôi làng bị phá hủy (trường hợp này chắc hiếm xảy ra lắm)
  Trường hợp này Pa chưa thử nên không biết câu chuyện giữa Roy và Merlinus thế nào, chỉ tham khảo tài liệu và biết là sẽ đi lên phía bắc thôi.
  Như vậy, trong 3 trường hợp 1, 3, 4, bạn sẽ đi lên phía bắc và đi theo bài 10A, 11A.
  Trong trường hợp 2, bạn sẽ đi về phía tây và đi theo bài 10B, 11B.
  Chapter 10A: The resistance forces (Nhóm chống đối)


  A. Giới thiệu:
  3 hòn đảo riêng biệt: Fibernia, Caledonia và Dhia. Cả ba hòn đảo này đều có rất nhiều nguồn khoáng sản và công việc khai mỏ đã trở thành ngành công nghiệp chính. Khu mỏ lớn nhất nằm ở núi Ebrakhm, phía bắc của Fibernia. Roy đưa quân tiến về Ebrakhm với hi vọng thu thập được một số thông tin về bọn cướp. Để đến được đó, họ phải đi qua một lâu đài nằm ở thung lũng Ebrakhm. Thế nên, Roy đã cử người đưa tin cho Nord, chủ nhân lâu đài, để xin phép đi qua vùng đất của ông ta. Vì Roy và đồng đội đến đây vì một yêu cầu chính thức của Etruria nên họ không nghĩ rằng việc nhận được hỗ trợ của Nord sẽ không gặp khó khăn.

  B. Nội dung chapter 10A:
  Đầu bài bạn sẽ gặp tên Nord. Hắn nhắc đến một nhóm chống đối nào đó và về một gián điệp của nhóm đó. Đó là một cô gái vũ công tên là Lalum. (Nếu bạn vào ngôi làng, bạn sẽ biết là Lalum cung cấp vũ khí cho dân làng để chống lại kẻ địch. Dù dân làng đã khuyên cô trốn đi nhưng cô vẫn tiếp tục giúp họ. Bọn tay sai đã tống giam cô vào ngục để tra khảo nhưng cô không thú nhận gì cả. Cô nhất quyết khẳng định rằng mình vô tội, vô không có lý do gì để liên quan đến nhóm chống đối nào đó. Tên Nord quyết định đích thân đi thẩm vấn cô. Đúng lúc đó, người đưa tin của Roy đến. Hắn ngạc nhiên vì điều đó. Tướng Arcard nói đã tống khứ quân đội Lycia đi trong khi họ vẫn còn ở đây. Nord nhân cơ hội này muốn thể hiện bản thân cho Arcard thấy và nhận được phần chia trong lợi nhuận của ông ta. Thế là hắn sai quân ra đánh và giết người đưa tin. Hắn cũng cử vài tên sử dụng ballistae (không biết dịch sao, nói chung là cái dụng cụ bắn cung từ xa ý) để gây nhiều loạn cho quân của Roy.
  Về phía Roy, bên anh cũng nhận thấy sự xuất hiện của quân đội. Mặt khác, người đưa tin cũng không thấy trở về. Rõ ràng Nord đã tấn công họ. Nhưng vì sao? Chỉ có cách chiếm thành thì anh mới có lời giải đáp.

  Turn 4, Geese xuất hiện trong ngôi làng duy nhất trong map. Trong lúc anh đi vắng, những người bạn của anh đã bị tên Nord bắt đến mỏ làm việc như nô lệ cho đến khi họ chết. Anh phải trả thù cho họ, những con người không khôn ngoan nhưng chất phát. Và có lẽ sau khi trả thù xong, anh sẽ trở lại làm công việc của một thương gia đồ biển. Những người dân nơi đây luôn nhớ đến anh như một con người tốt bụng bán cho họ vật dụng, thức ăn và ủng hộ họ.
  Bạn hãy cho Roy nói chuyện với cậu ấy. Lúc đầu, khi biết Roy đến đây theo lệnh của Etruria, Geese liên tấn công Roy nhưng Roy đã kịp ngăn lại. Roy cho Geese biết bọn anh cũng đang tấn công chống lại quân của Nord. Anh được cử đến để tiêu diệt bọn cướp nhưng không hiểu sao Nord lại tấn công bọn anh. Geese liền ngỏ ý xem Roy có muốn thuê anh không? Anh vốn là một cướp biển. Có lẽ anh là một phần của "bọn cướp" mà Roy nói. Tuy nhiên, xưa nay anh chỉ cướp của những bọn nhà giàu thừa mứa tiền bạc mà thôi. Roy đồng ý nhận anh vào đội. Geese cuối cùng cũng có thể trả thù cho những người bạn của mình. Và anh cũng nghĩ rằng, sau khi trả thù xong, anh sẽ đi tiếp cùng với Roy.

  Turn 6, bạn sẽ thấy tên Nord gọi một nhân vật khá xấu xí tên là Gonzales. Hắn sai anh tấn công ngôi làng ở phía bắc, dưới chân núi (chỗ Geese đi ra đó). Hắn nghi ở đó có hầm bí mật của quân chống đối. hắn lệnh cho Gonzales tiêu diệt toàn bộ. Tên Nord coi Gonzales như loài súc vật để hắn sai bảo. Hắn biết trong bộ dạng xấu xí của anh là một trái tim tốt bụng. Thế nên hắn muốn anh học cách để trở nên ác độc.
  Bạn hãy để Lilina nói chuyện với anh ta. Anh ta thật là hiền lành và có phần hơi ngốc nghếch. Khi Lilina gọi anh, anh ta hơi ngạc nhiên, tự nhận mình là kẻ thù. Lilina nhận thấy trong mắt anh là một nỗi buồn. Anh đã kể cho cô về việc mình phải đi phá hủy ngôi làng. Anh muốn cô đưa dân làng đi trốn. Lilina thực sự bất ngờ trước điều đó. Cô nói rằng đó chỉ là những dân làng vô tội. Gonzales quyết định không thi hành mệnh lệnh nữa. Lilina nói rằng anh không thể chỉ như thế được. Anh phải cùng với Lilina, với các bạn tiêu diệt quân của Nord, những kẻ đã ra lệnh giết người dân vô tôi. Gonzales bối rối. Anh nghĩ mình chỉ là một con quái vật. Anh không phải là người. Anh không thể ở với người khác. Mọi người ném đá xua đuổi anh. (bọn này thật độc ác, biến một con người hiền lành thành quái vật ). Lilina khẳng định với anh rằng anh là người, một con người với trái tim nhân ái. Anh hãy sát cánh bên họ. Thế là ta thu phục được Gonzales.

  C. Số nhân vật tham gia: 12

  D. Nhân vật mới: 2 nhân vật mới
  1. Gonzales

  Class: Bandit >> Berserker
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Rìu
  Sau khi promote: Rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 36 Def: 6
  Str: 12 MDf: 0
  Skl: 5 Mov: 5
  Spd: 9 Con: 15
  Luc: 5 Rsc: 14
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +3
  Str: +2 MDf: +0
  Skl: +5 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Lilina, Echidna, Bartre, Garret, Dayan, Treck
  Nhận định: Gonzales là một nhân vật của sức mạnh. Hp và Str có thể tăng max nhanh chóng. Chỉ số Spd cũng rất cao. Tuy nhiên Skill của anh hơi bị thấp. Điều này cũng không đáng ngại lắm vì có thể khắc phục bằng item. Ngoài ra khi promote, khả năng Critical của anh được tăng lên do đặc trưng của class. Điều lo ngại nhất chính là Mdf. Anh gần như và có thể nói là hoàn toàn không tăng một tý nào chỉ số này khiến anh bất lợi khi đối đầu với phép thuật. Dù sao thì Anh vẫn là lựa chọn tốt để dùng Rìu cấp S (so với Ward hay Lott).

  2. Geese

  Class: Pirate >> Berserker
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Rìu
  Sau khi promote: Rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 10)
  HP: 33 Def: 8
  Str: 10 MDf: 0
  Skl: 9 Mov: 5
  Spd: 9 Con: 11
  Luc: 9 Rsc: 10
  Chỉ số cộng lúc xuất hiện
  HP: +5 Def: +3
  Str: +3 MDf: +0
  Skl: +4 Mov: +1
  Spd: +1 Con: +3
  Luc: +0 Rsc: +3
  Nhân vật hỗ trợ
  Cath, Echidna, Douglas, Garret, Lalum
  Comments: Geese tuy Str không mạnh, Spd không như Gonzales nhưng các chỉ số khác của anh khá cân bằng. Skl, Spd, Luk ngang ngang nhau. Mdf của anh tuy thấp nhưng cũng vẫn có phần hơn Gonzales. Geese cũng là một char đáng sử dụng. Trừ khi bạn muốn nhường vị trí cho người khác, không thì hãy sử dụng cả hai. Hai Berserker này thực sự rất là mạnh đấy.

  E. Map:


  Ngôi làng cho bạn thanh Swordreaver
  Ô màu đỏ là vị trí Gonzales xuất hiện
  Ô màu xanh dương là vị trí Geese xuất hiện

  F. Nhiệm vụ: Tiêu diệt kẻ địch, chiếm thành

  G. Chiến thuật:
  Bài này thực sự ra cũng không có gì đặc biệt. Nhóm quân địch đầu tiên khá đông nên bạn cần cẩn thận kẻo bị chúng nó hội đồng, dễ teo. Có một tên Fighter dùng Halberg nên hãy cẩn thận với các nhân vật dùng ngựa. Tiếp đó là một tên Mercenary dùng Killing Edge. Tốt nhất là bạn hãy dùng những nhân vật tấn công từ xa. Chú ý tiếp theo là tên Berserker class giống tên boss bài 9 ý. Hắn không dùng Killer Axe nhưng khả năng ra đòn Critical cũng khá cao nên bạn hãy cẩn thận với những nhân vật luk hơi thấp. Hãy chọn những nhân vật dùng kiếm, có Luk cao để tấn công hắn. Một lựa chọn khác là phù thủy như Lugh hay Lilina, không thì cung như Sue, Shin hay Dorothy, Wolt. Nhóm còn lại cũng khá đông và bọn chúng hay hội đồng. Bạn cần thận với tên bắn cung từ xa (ballistae). Khi bạn vào tầm, thường những tên địch khác tìm cách tập trung tiêu hao máu của bạn và cho tên kia kết liễu. Nói chung chỉ có vậy thôi.
  À, bạn nhớ để Roy đứng ở gần vị trí ô màu xanh nhá, để khi Geese xuất hiện, bạn có thể thu phục ngay.
  Còn với Lilina, bạn cho di chuyển xuống vị trí cuối map càng sớm các tốt, đứng cách lâu đài 1 đoạn. Gonzales khi xuất hiện sẽ chạy về phía bờ sông (được sai đi phá làng mà) nên bạn sẽ có thể thu phục sớm nhất. Nhưng hãy cẩn thận một tên Shaman đứng gần đấy nhá. Hắn sẽ tấn công bạn đấy.
  Turn 4, ở phía tay trái, sẽ xuất hiện bọn cướp biển. Chúng sử dụng của rìu độc và không độc. Hãy cho người ở lại chặn đánh.
  Turn 13 đến 18, ở hai pháo đài gần lâu đài sẽ xuất hiện Fighter. Cơ hội để change cho Gonzales. Hãy đưa cho câu ấy 1 cây rìu bình thường để độ chính xác cao hơn, tốt nhất là đưa Killer axe.
  Giờ thì nói về tên Boss:

  Boss:

  Nord
  Class: Druid
  Lvl: 5
  HP: 31
  Mgc: 13
  Skl: 7
  Spd: 8
  Luk: 4
  Def: 8
  Res: 11

  Vấn đề lớn nhất khi đối mặt với tên này là vũ khí của hắn: Nosferatu. Phép này sẽ lấy máu của đối phương để heal máu cho mình. Bạn hãy cho một nhân vật có spd cao có thể tấn công hắn 2 phát (tất nhiên là chết). Nếu may mắn không bị trúng đòn của hắn. Bạn có thể kết thúc luôn. Còn nếu không thì phải dùng thêm 1 người nữa, kết liễu hắn. Ngoài ra, có một mẹo là bạn hãy cho hắn tấn công trước, như thế, hắn sẽ phải gánh chịu cả 2 đòn của ta và chết do hắn hút máu ta khi hắn còn đầy máu.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Cuộc chiến kết thúc. Roy nói chuyện với Merlinus. Họ không thể biết tại sao Nord tấn công họ. Rõ ràng có ai đó đứng sau chuyện này. Roy sẽ báo điều này cho nữ tướng Cecilia. Lúc đó, một người lính báo cho Roy biết họ tìm thấy một cô gái bị bắt nhốt trong ngục tối. Cô ấy muốn nói chuyện với Roy. Đấy chính là Lalum. Ngay khi gặp được Roy, cô liền chạy lại và nói thầm với Roy rằng hãy cứu lấy những người bạn của cô. Lalum kể mọi chuyện. Cô chính là một thành viên của nhóm chống đối trên hòn đảo này. Việc bảo vệ những người dân ở đây chỉ là một phần công việc của họ thôi. Mục tiêu chính của họ là Etruria. Chính những người này đã bóc lột người dân để kiếm lời. Chúng bắt công nhân làm việc không ngừng nghỉ dù họ đang ốm hay bị thương. Kế hoạch tiếp theo của nhóm là tấn công vùng mỏ ở núi Ebrakhm và giải cứu người dân ở đó. Một người dân làng ở đây đã để rò rỉ thông tin về kế hoạch đó. Có lẽ anh ta đã bị tra tấn nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng anh ta đã kể ra mọi chuyện như thế. Cô phải đến khu mỏ trước khi tất cả mọi người bị bắt. Roy chấp nhận giúp cô. Cô chạy đến cảm ơn Roy (Hình như là hôn anh chàng 1 cái thì phải ). Cô cũng trao cho anh một thanh kiếm, vốn thuộc về Echidna, chỉ huy của cô. Đó như là một món quà cảm ơn Roy đã chấp nhận giúp cô. Đó là thanh Wyrmslayer hay còn gọi là Dragon Killer.
  Chúng ta qua bài 11A.
  ___________________________

  Chapter 11A: The Hero of the Western Isles (Anh hùng Quần đảo Tây)


  A. Giới thiệu:
  Roy không thể tin được câu chuyện của Lilina. Anh nhanh chóng viết một bức thư gửi cho Cecilia để cho cô biết những điều khủng khiếp xảy ra trên quần đảo phía tây. Anh cũng cho cô biết những hành động anh đã lên kế hoạch. Sau khi gửi thư, Roy và đồng đội tiến về khu mỏ ở núi Ebrakhm để tìm kiếm và giải cứu mọi người khỏi những đau đơn vì bị cưỡng bức lao động. Etruria đã phân công Giám mục Oro của Giáo đường Elimine giám sát khu mỏ. Một số lượng lớn khoáng chất đã được lấy đi nhưng dường như họ muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Ebrakhm được coi là Mine of Death (Khu mỏ chết chóc). Tiếng rên rỉ của những người dân bị bắt làm việc tại đây vang trong khu mỏ giống như tiếng rú của những hồn ma...

  B. Nội dung chapter 11A:
  Mở đầu chapter này, bạn sẽ gặp lại Miledy. Cô vẫn đang trên đường tìm kiếm công chúa Guinevere nhưng vẫn chưa có thông tin gì, kể cả ở quần đảo Tây này. Thực ra, tên Oro biết công chúa đang ở đâu từ thông tin của Roartz. Tên cố vấn Roartz đã biết việc Cecilia dấu công chúa ở Aquleia. Công chúa là một con tin đáng giá nên khi biết chuyện đó, hắn rất phấn khích giống như khi vụ ám sát hoàng tử Mildain thành công (biết ngay là thằng cha Roartz này ám sát hoàng tử mà).
  Quay lại câu chuyện trên quần đảo Tây, bọn quân của Oro đã tìm ra ngôi làng mà chỉ huy nhóm chống đối (Echidna đó) đang ẩn nấp. Và bọn chúng chuẩn bị tấn công ngôi làng.
  Lúc này, quân của Roy cũng đã đến nơi. Lalum lo lắng, hi vọng ngôi làng nơi Echidna ẩn nấp chưa bị tấn công. Merlinus cảm thấy không thể tha thứ cho tên Oro. Hắn là một giám mục, đã hứa trước Chúa sẽ bảo vệ cho con người. Vậy mà hắn lại hành hạ người dân của mình.
  Roy vốn định chờ nhận được hồi âm của Cecilia rồi mới quyết định hành động tiếp theo nhưng cuộc tấn công của quân Oro đã bắt đầu. Anh muốn giúp dân làng nên buộc phải hành động dù có thể đây là hành động chống đối lại Etruria. Cuộc chiến bắt đầu.

  Đến Turn 2 bạn sẽ được thấy cuộc nói chuyện giữa hai kỵ sĩ rồng: Miledy và Gale ở đỉnh núi phía bên phải map. Gale thực ra là người yêu của Miledy. Anh giúp cô đi tìm kiếm công chúa dù đó không phải là nhiệm vụ của anh. Anh là quân dưới quyền của tướng Murdock. Miledy thấy ngại vì điều đó nhưng Gale nói không sao vì Murdock cho phép anh. Hai người sẽ đi tìm Narshen. Có thể anh ta sẽ có thông tin gì đó hữu ích. Narshen và Gale vốn không ưa nhau. Chính Narshen đã đá Gale ra khỏi vị trí mà anh đáng được hưởng: 1 trong bộ ba "Dragon Lords" chỉ vì anh không sinh ra ở Bern. Gale không quan tâm điều đó. Quan trọng là anh được Zephiel và Murdock tin tưởng. Sau đó họ sẽ bỏ đi.

  Đến turn 5, bạn sẽ thấy tên Oro sai quân lính đưa tin để bọn cướp đến phá làng. Như thế, hắn sẽ dễ dàng thoát khỏi tội. Turn 6, bọn cướp sẽ xuất hiện. Tên lính cho bọn chúng cướp phá làng với điều kiện chia một nửa cho lâu đài.Cũng turn 5, hai nhân vật sẽ xuất hiện: Tate và Klein. Tên Arcard đã nói với họ rằng quân của Roy công tác với bọn cướp để cướp bóc của cái trong các ngôi làng. Vì thế, Klein sẽ tấn công quân của Roy từ vị trí này còn Tate sẽ đi đưa quân, tấn công từ phía bắc (chỗ chúng ta xuất phát). Bạn cũng sẽ được biết rằng Klein có một cô em gái (Bạn biết là ai không? Clarine đó!) và Tate có 1 người chị (bạn sẽ biết sau) và một người em (Ai nhỉ? Thany chứ ai). Bạn cũng sẽ biết thêm 1 điều là tên Arcard cũng rất đểu. Hắn chỉ thị để những chiến binh ngựa bay Ilia tấn công 1 mình còn quân đôi của Etruria (chính là Klein) sẽ không tham gia. Tất nhiên là Klein ko đồng ý rồi!
  Bạn hãy cho Roy hoặc Clarine nói chuyện với Klein. Nếu Clarine nói chuyện với Klein. Đầu tiên là anh em họ sẽ hỏi han nhau. Klein rất mừng vì cô vẫn an toàn. Biết cô đang chiến đấu cùng quân đội Lycia, Klein hỏi cô về Roy. Cô nàng nhận xét Roy không ra dáng một quý tộc gì cả, nhất là mái tóc (Cô này đúng là công chúa). Klein phải nhắc lại câu hỏi. Anh muốn biết có phải Roy đang công tác với bọn cướp để tấn công làng. Khi nghe Clarine kể rõ câu chuyện. Klein quyết định sẽ đi theo quân Lycia vì nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ dân làng.
  Còn nếu bạn cho Roy nói chuyện với Klein., đầu tiên Roy sẽ ngạc nhiên khi một tướng quân của Etruria lại tấn công anh. Klein cho Roy biết là Arcard đã lệnh cho anh giết Roy. Roy kể cho Klein nghe những chuyện đang xảy ra, những tội ác của tên Oro. Klein nhận ra sai lầm của mình. Anh đi theo Roy.

  Turn 7, Tate và đội quân của mình sẽ xuất hiện ở góc trái trên cùng map (gần chỗ ta xuất phát). Bạn hãy cho Thany đến nói chuyện với Tate. Tate sẽ yêu cầu Thany hạ vũ khí. Thany kể cho Tate về việc Klein đi theo quân ta. Tate tạm thời tin và sẽ giúp chúng ta dưới dạng trung gian. (màu xanh lá) Bạn phải để Klein nói chuyện với cô. Cô sẽ đi theo Roy vì Klein là người thuê cô. Cô tin Klein (Đúng là chiến binh nhỉ? Tin khách hàng, ko tin em gái )

  Turn 8, bọn lính của Oro xuất hiện tại khu làng nơi Echidna ẩn nấp. Bọn chúng đã dùng con tin để ép một người dân làng khai nơi Echidna trốn. Echidna phải ra mặt chiến đấu với bọn chúng. Bạn hãy để Lalum nói chuyện với Echidna. Cô kể mọi chuyện về Roy và Echidna bị thu phục.

  Turn 9, tên Oro sẽ nhận được tin báo về việc tên Nord đã chết và được lệnh tiêu diệt Roy cùng đồng đội. Ngoài ra sẽ có quân tiếp viện đến trong chốc lát.

  C. Số nhân vật tham gia: 12

  D. Số nhân vật mới: 4 nhân vật mới
  1. Klein

  Class: Sniper
  Vũ khí sử dụng: Cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 27 Def: 8
  Str: 13 MDf: 6
  Skl: 13 Mov: 6
  Spd: 11 Con: 7
  Luc: 10 Rsc: 6
  Chỉ số cộng khi promote: Đã promote
  Nhân vật hỗ trợ:
  Clarine, Tate, Percival, Dieck, Elphin
  Nhận định: Không như những nhân vật lúc xuất hiện đã promote khác thì chỉ số của Klein tăng không phải là tồi. Các chỉ số của anh tăng rất đều. Nếu bạn thực sự ngại train tiếp Wolt hay Dorothy thì hãy chọn Klein. Tuy nhiên, mình vẫn khuyên bạn là hãy để những nhân vật đã promote vào ghế dự bị. Dorothy hay Wolt là cung thủ tốt hơn Klein.

  2. Tate

  Class: Pegasus Knight >> Falcon Knight
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Thương
  Sau khi promote: Thương, kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 8)
  HP: 22 Def: 7
  Str: 6 MDf: 6
  Skl: 8 Mov: 7
  Spd: 11 Con: 5
  Luc: 3 Rsc: 15
  Chỉ số cộng lúc promote
  HP: +6 Def: +2
  Str: +2 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhân vật hỗ trợ
  Klein, Allen, Thany, Yuno, Zealot
  Nhận định: Tate là người có chỉ số tốt nhất trong ba chị em nhà Pegasus. Tuy Luk cô có vẻ yếu thế hơn Thany nhưng bù lại, Str mạnh hơn khiến cô dễ dàng chiến đầu hơn Thany. Tuy nhiên, việc lựa chọn ai là tùy bạn thôi. Trong FE6, class này không thực sự thể hiện nhiều ưu thế nên cũng không quá quan trọng khi sử dụng class này.

  3. Lalum

  Class: Dancer
  Vũ khí sử dụng: không
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 14 Def: 2
  Str: 1 MDf: 4
  Skl: 2 Mov: 5
  Spd: 11 Con: 4
  Luc: 9 Rsc: 3
  Chỉ số khi promote: Không promote
  Nhân vật hỗ trợ:
  Geese, Garret, Roy, Douglas, Oujay, Echidna, Percival
  Nhận định: Lalum tăng nhiều nhất ở Spd, Hp và Luk. Còn lại thì rất tệ. Điều đó cũng hiển nhiên với một vũ công như cô. Với lại, với Lalum, việc sử dụng cô vốn chỉ là để hỗ trợ (Tăng thêm 1 turn cho một nhân vật) nên chúng ta không train lvl cho cô. Chẳng qua là khi sử dụng thì cô lên lvl thôi. Lalum hữu dụng hay vô dụng thì chỉ tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Như Pa chẳng hạn, gần như ngoài bài này ra, không bao giờ dùng Lalum nữa.

  4. Echidna

  Class: Hero
  Vũ khí sử dụng: Kiếm, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 35 Def: 8
  Str: 13 MDf: 7
  Skl: 19 Mov: 6
  Spd: 18 Con: 9
  Luc: 6 Rsc: 8
  Chỉ số cộng khi promote: đã promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Geese, Gonzales, Lalum, Ward, Lott
  Nhận định: Đúng như các nhân vật đã promote khác (trừ Klein) thì Echidna cũng tăng chỉ số rất kém. Str của cô khá là thấp nên khiến cô trở nên vô dụng vì class Hero vốn là class tấn công. Luyện Dieck hay Oujay, hẳn bạn sẽ có những Hero tuyệt hơn Echidna nhiều.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 960x829 và độ lớn 420KB.


  Vòng tròn đỏ là vị trí Klein xuất hiện
  Vòng tròn xanh dương là vị trí Tate xuất hiện và cũng là vị trí viện binh của tên trùm xuất hiện
  Vòng tròn xanh lá cây là nơi Echidna xuất hiện.
  Hai cửa hang đánh dấu ô vuông màu tím là vị trí bọn cướp xuất hiện

  F. Nhiệm vụ: bảo vệ các ngôi làng, tiêu diệt quân địch, chiếm thành.

  G. Chiến thuật:
  Bài này bạn nên mang theo Thany, Clarine. Họ có vai trò trong việc thu phục 2 nhân vật mới.
  Chia đội làm 3 nhóm.
  Nhóm 1: Roy, Lalum và 2 nhân vật cưỡi ngựa để giúp Roy và Lalum di chuyển nhanh xuống cuối map bằng đường ngoài tường thành, bên trái map (mũi tên màu đen). Cẩn thận vì ở khu này có 1 tên cầm rìu Halberg nên 2 nhân vật cưỡi ngựa hãy cẩn thận. Hãy để Roy tiêu diệt hắn. Ngoài ra còn một tên cung thủ có Long Bow bắn cách xa 3 ô. Bạn cần cho Roy đi thật nhanh, turn 5 anh phải đứng ở vị trí ô vuông màu đỏ để đợi và thu phục Klein.
  Nhóm 2: Đi vào cửa chính diện (mũi tên tím). Nhóm này nên có Clarine, ngoài nhiệm vụ cứu máu. Cô sẽ là phương án dự phòng để giải cứu Klein nếu Roy không đến kịp vị trí đã định. Vì nếu Roy không đến kịp thì thường Klein sẽ đi lên phía trên và như thế, Clarine với ngựa sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Bạn cố gắng không phải giết bất cứ ai trong đội của Klein nhé. Vì nếu có ai trong đội của Klein chết, bạn sẽ mất một item quan trọng đấy.
  Nhóm 3: Đi theo con đường nhỏ ngoài bờ thành sát phía trên map (mũi tên màu nâu). Bạn nên cho một phù thủy như Lugh chẳng hạn, đi sát vào bờ tường để hút bọn có thể tấn công từ xa và tiêu diệt dần trước. Bạn cũng nên để Ellen (Saul) đi cùng, có gì còn cứu máu cho Lugh nhá. Nhóm này sẽ phá bờ tường nứt ở gần cuối đường để đi vào.
  Turn 6, bọn cướp sẽ xuất hiện. Bạn cần tiêu diệt bọn chúng thật nhanh, ko cho phá làng. Một ngôi làng bị phá cũng khiến bạn không chỉ mất 1 món đồ trong làng mà còn mất 1 món đồ quan trọng đấy khi hết bài. Hãy để tên ở trên cho nhóm 3 tiêu diệt. tên ở dưới cho nhóm 1, 2 tiêu diệt. Bọn cướp này sẽ tấn công bạn trước tấn công làng nên nếu bạn không kịp vào làng trước bọn cướp thì cũng hãy cố gắng đứng vào vị trí trong tầm tấn công của chúng. Như thế, bạn sẽ có thêm 1 turn để cứu làng.
  Turn 7, Echidna xuất hiện và sẽ có 3 tên fighter bao vây chỗ cô đứng. Chúng sẽ tấn công những char yếu đứng gần đó trước khi tấn công Echidna nên bạn hãy cẩn thận. Lalum khá yếu nên bạn không nên đưa lại gần vị trí đó vội. Đợi turn sau hãy thu phục Echidna.
  Turn 8, Tate và một vài ngựa bay sẽ xuất hiện ở vị trí vòng tròn xanh dương. Bạn hãy định sẵn sao cho Thany đứng ở vị trí ô vuông màu xanh biển. Có hai trường hợp xảy ra. Tate và đồng đội cùng di chuyển, khi đó Tate sẽ trong tầm của Thany và bạn sẽ có thể cho Thany đến nói chuyện với cô, biến họ thành NPC. Còn nếu chỉ có đồng đội Tate di chuyển còn Tate thì không, bạn phải chấp nhận là di chuyển về phía Tate. Khi đó chắc chắn quân của Tate sẽ tấn công Thany. Họ sẽ sử dụng chủ yếu là Javelin tấn công nên Thany hãy equip vũ khí không thể tấn công từ xa. Tốt nhất là dùng Slim Lance. Như thế bạn sẽ không giết chết bất cứ ai trong đội của Tate (Cái này liên quan đến phần thưởng bạn có được cuối bài). Bạn cũng cần chú ý một điều là quân của Tate khi biến thành NPC, họ sẽ vẫn tiếp tục giúp ta tấn công những tên địch trong vùng tấn công của họ nên để đề phòng họ chết, tốt nhất là hãy Rescue họ, đưa họ theo cùng, khỏi lo chết.
  Nếu bạn có thể giết tên Oro trước turn 10 thì sẽ không có quân tiếp viện. Còn không, turn 10, sẽ có quân tiếp viện cho bọn Oro, 7 tên kỵ sĩ. Chúng sẽ di chuyển về hướng gần nhất mà các bạn đứng. Khi này chắc là các bạn đã đứng gần thành nên bọn chúng sẽ đi theo đường mà nhóm 3 đã đi. Hãy cho quân chặn đánh, sử dụng những người mang rìu. Trong nhóm này ngoài 1 tên Killer lance ra thì không có gì đáng ngại cả.
  Từ turn 12 đến turn 15, từ hai cái hang cũng sẽ xuất hiện bạn cướp, hãy tranh thủ kiếm exp từ chúng.
  Một kinh nghiệm trong bài này là bạn hãy bỏ qua các ngôi làng. Hãy tập trung tiêu diệt hết bọn địch và thu phục quân trước. Khi hết bài bạn sẽ quay lại các làng lấy đồ sau. Trong bài này cũng có shop, bạn hãy nhớ mua một ít Killer axe cho các char dùng rìu, một hai quyển sách Lightning để dành cho Ellen (Saul) dùng sau này.
  Trong bài này cũng có Arena, bạn có thể tranh thủ luyện thêm cho các nhân vật kiếm exp cũng như kiếm tiền. Klein có một viên ngọc trắng (White gem) rất giá trị. Bạn cũng nên bán đi để lấy tiền mua đồ. Giờ thì đến với tên Boss:

  Boss:

  Oro
  Class: Bishop
  Lvl 8
  Hp: 34
  Mgc: 15
  Skl: 11
  Spd: 10
  Luk: 10
  Def: 9
  Res: 17

  Một tên trùm mạnh nhất từ trước đến giờ. Chỉ số khá đều. Luk, Spd khá cao khiến hắn có thể tránh đòn tốt. Mgc và Skl cao nên sức tấn công mạnh. Res (Mdf) cao khiến việc tấn công bằng Magic là gần như không thể. Buộc phải dùng những tấn công vật lý vì Def là chỉ số thấp nhất của hắn. Nếu trong đội bạn có ai đó đã promote (Dieck chẳng hạn). Bạn hãy dùng nhân vật đó để tấn công. Còn nếu không thì hãy thử vận may với ai đó dùng kiếm có khả năng Critical cao (Rutgar chẳng hạn). Chú ý là họ phải nhanh để có khả năng tránh đòn và có đủ máu cũng như Mdf để chịu được ít nhất 1 chiêu của tên Oro. Bạn cũng nên để Ellen (Saul) hay Clarine đứng gần đó tiếp máu. Sử dụng Lalum cũng là cách tốt để có thể tiêu diệt hắn trong 1 turn (nếu may mắn).


  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Kết thúc cuộc chiến, có một chàng trai trẻ xuất hiện. Anh ta tự xưng là thành viên của nhóm chống đối. Đó là Elphin. Anh ta cho Roy biết rằng việc tên Roartz và Arcard điều quân của Roy đến đây đối phó với bọn cướp hẳn có mục đích. Theo anh biết thì chúng đã cấu kết với Bern. Như thế, rõ ràng là Lycia đang gặp nguy hiểm. Merlinus khuyên Roy nên trở về Lycia ngay nhưng Roy phản đối. Đây là một thời điểm nhạy cảm. Thông tin nào là đúng, thông tin nào là sai, rất khó xác định. Anh không thể nghe và tin ngay mọi điều được. Vả lại, ở Lycia vẫn còn cha anh và sự bảo vệ của Cecilia. Anh không thể bỏ đi khi chưa loại bỏ hết bọn cướp trên đảo. Trước sự quyết đoán của Roy, Elphin rất khâm phục. Anh nói rằng thực ra anh đã thử Roy. Những thông tin anh đưa ra không phải là giả dối nhưng anh muốn xem cách giải quyết của Roy. Anh xin Roy cho mình gia nhập cùng. Elphin khuyên Roy nên đến Djuto, thủ phủ của Quần đảo Tây để hoàn toàn giải phóng cho người dân ở đây cũng như tìm ra lời giải đáp.
  Ngoài ra, nếu bạn không để 1 ngôi làng nào bị phá, người dân sẽ cảm ơn và tặng bạn một Hero Crest.
  Nếu không một người lính nào của Klein bị chết, họ sẽ ở lại đây củng cố lại mọi thứ. Họ đưa cho Klein một Orion Bolt và chúc anh may mắn.
  Nếu không một đồng đội nào của Tate bị chết, họ sẽ trở về Ilia để báo cáo tình hình. Họ cũng trao cho Tate một món quà mà chị gái cô (Yuno) đưa cho. Đó là Elysian Whip.
  Chúng ta sang bài 12.

  Chú ý: Lệnh mới, lệnh Dance. Lệnh này chỉ có Lalum có. Lệnh này chỉ hiện ra khi Lalum tiến đến cạnh một char nào đó đã kết thúc lượt đi vì lệnh này sẽ giúp nhân vật đó đi luôn thêm lần nữa mà không cần đợi turn sau.
  Chapter 10B: Caught in the middle (Mắc kẹt)


  A. Giới thiệu:
  Để có thêm thông tin về bọn cướp từ nhóm chống đối, trên quần đảo Tây, Roy và đồng đội tiến về phía tây dọc theo bờ biển. Trên đường đi, họ băng qua một ngôi làng nhỏ. Nơi đó đang diễn ra một cuộc xung đột giữa nhóm chống đối và tên địa chủ đang muốn trừ khử họ.

  B. Nội dung chapter 10B:
  Mở đầu bài, bạn sẽ thấy tên trùm Zinc đang hỏi tay sai của mình về tung tích của một anh chàng hát rong tên là Elphin vốn là thành viên của nhóm chống đối. Elphin rất thông thái và là quân sư cho nhóm chống đối này. Tên tay sai cho biết anh ta đang trốn trong một ngôi làng ở khu vực ngoại thành. Hắn ra lệnh bắt bằng được anh ta, không cần quan tâm đến dân làng.
  Sau đó, ta sẽ gặp lại Miledy (Kỵ sĩ rồng xuất hiện ở bài 2 đó). Việc của cô vẫn là truy tìm tung tích của công chúa. Tên Zinc rất xin lỗi cô vì hắn không có manh mối gì cả. Hắn gợi ý cô đến gặp Giám mục Oro ở núi Ebrakhm. (Bạn gặp lão này nếu bạn đi theo hướng 10A, 11A). Zinc cho biết Oro rất hiểu khu vực này và có thể ông ta sẽ biết điều gì đó. Nếu đến Oro cũng không biết thì chắc là công chúa không ở trên đảo. Miledy cảm ơn và lên đường đi gặp Oro.
  Ta quay lại với Roy. Roy thấy có vẻ nhóm chống đối hoạt động mạnh ở đây. Tuy nhiên, Merlinus cho biết theo một số nguồn tin, đầu tuần nay, nhóm đã bị quân đội Etruria săn lùng và nghe nói họ đã bị tiêu diệt. Việc chính phủ Etruria dung túng cho bọn cướp và truy đuổi nhóm chống đối, những người đang giúp dân làng khiến Roy bối rối. Thật khó cho anh. Anh không thể chống lại Etruria để giúp nhóm chống đối trong khi anh đang làm việc theo yêu cầu của chính Etruria. Roy quyết định sẽ cho một người đưa tin tới Cecilia để xem cô trả lời việc này thế nào. Còn giờ anh sẽ tạm thời chưa hành động vội. Thế nhưng đúng lúc đó, quân lính báo tin cho Roy biết Zinc đã cho quân tấn công những ngôi làng để truy bắt một thành viên của nhóm chống đối. Roy không thể chờ trả lời của Cecilia nữa. Anh phải giúp dân làng dù đó là hành động chống đối lại Etruria. Cuộc chiến bắt đầu.

  Đến Turn 2 bạn sẽ được thấy cuộc nói chuyện giữa hai kỵ sĩ rồng: Miledy và Gale ở đỉnh núi phía bên phải map. Gale thực ra là người yêu của Miledy. Miledy cho Gale biết về Oro và hai người sẽ đến gặp ông ta. Gale giúp cô đi tìm kiếm công chúa dù đó không phải là nhiệm vụ của anh. Đây vốn là nhiệm vụ của cô thôi do Zephiel không muốn nhiều người biết về chuyện của công chúa. Gale là quân dưới quyền của tướng Murdock. Miledy thấy ngại vì điều đó nhưng Gale nói không sao vì Murdock cho phép anh. Thực chất, Murdock muốn anh tìm ra tung tích của công chúa và "Fire emblem". Hẳn công chúa đang có ý định gì đó với "Fire Emblem". Sau đó họ sẽ bỏ đi.

  Sau đó, trong một ngôi làng, bạn sẽ thấy một anh chàng mới tỉnh dậy. Đó chính là Elphin. Một cô gái tên là Mary xuất hiện. Cô cho biết người dân đã tìm thấy anh ở cổng làng, trên mình đầy vết thương và máu. Và họ đã đem anh về, chăm sóc. Elphin rất lo lắng. Người dân nơi đây sẽ gặp nguy hiểm nếu anh còn ở lại. Anh khuyên cô nên bỏ đi nhưng Mary không đi. Cô còn một người em trai. Em trai cô đã đi ra làm việc cùng một người bạn và lúc này cô đang chăm sóc em gái của người bạn đó. (Em trai cô gái này và người bạn đấy là ai nhỉ? Chúng ta sẽ biết ở phần tiếp theo của câu chuyện). Elphin hiểu và việc anh có thể làm lúc này là rời ngôi làng.
  Nào, chúng ta hãy đến với em của Mary và người bạn của anh ấy nhá! Đó là ai nhỉ? Chính là Ward và Lott. Ward chính là em trai của Mary. Khi bạn cho Lott hoặc Ward về 2 ngôi làng này họ sẽ gặp người thân của mình. (Ở đây nhân vật mình cho về là Lott) Mẹ Lott đã mất trong thời gian anh đi xa. Bà để lại cho Lott một thứ, đó là Speedwings. Em gái Lott, Myu, rất lo anh trai mình sẽ ra đi mãi mãi giống mẹ. Lott hứa sẽ quay trở về với nhiều quà cho em dù anh không chắc điều đó. Còn giờ anh muốn em phải nghe lời Mary và cùng Mary trốn vào những ngọn đồi vì ở đây quá nguy hiểm. Lott cũng gặp Mary. Anh cho cô biết rằng họ qua đây vì một nhiệm vụ. Anh rất xin lỗi cô vì đã phiền cô chăm sóc em từ khi mẹ anh qua đời. Anh muốn nhờ cô chăm sóc Myu cho đến khi anh trở về. Anh hứa điều đó nhưng Mary biết anh đang nói dối. Anh đang tham gia chiến tranh và việc trở về không thể hứa trước được. Tuy nhiên cô vẫn luôn chờ anh chở về. Cô tặng anh Swordreaver để anh nhớ lời hứa của mình.

  Turn 4, bạn sẽ quay trở lại lâu đài. Tên Zinc được báo tin về việc quân đội Lycia đang bảo vệ dân làng. Hắn cũng nhận được 1 bức thư từ Djuto rằng quân đội Lycia đang bị nghi ngờ cấu kết với bọn cướp. Do đó, Zinc có thể bắt và giết nếu cần thiết. Ngoài ra, Arcard sẽ đưa thêm viện binh cho Zinc. Tên Zinc không muốn điều đó vì như thế hắn sẽ không được hưởng toàn bộ công lao. Hắn ra lệnh cho quân lính phải khẩn trương tiêu diệt quân Lycia. Đồng thời, hắn gọi tên Scollan, cho bọn chúng đi đốt phá làng mạc, giết dân, cướp bóc của cải.
  Turn 6, bọn cướp sẽ xuất hiện ở phía góc trên bên trái. Tên trùm gọi một nhân vật trông hơi xấu xí ra. Đó là Gonzales. Hắn sai anh đi đốt phá những ngôi làng ở phía nam để tìm hầm bí mật của nhóm chống đối theo lệnh của Zinc. Hắn coi anh như là một con thú vật to xác ngốc nghếch dù hắn biết bên trong anh là một trái tim tốt bụng. Hắn muốn anh tiêu diệt làng để trở nên độc ác hơn, lạnh lùng hơn.
  Bạn hãy để Lilina nói chuyện với anh ta. Anh ta thật là hiền lành và có phần hơi ngốc nghếch. Khi Lilina gọi anh, anh ta hơi ngạc nhiên, tự nhận mình là kẻ thù. Lilina nhận thấy trong mắt anh là một nỗi buồn. Anh đã kể cho cô về việc mình phải đi phá hủy ngôi làng. Anh muốn cô đưa dân làng đi trốn. Lilina thực sự bất ngờ trước điều đó. Cô nói rằng đó chỉ là những dân làng vô tội. Lilina nói rằng anh hãy rời bọn chúng. Anh phải cùng với Lilina, với các bạn tiêu diệt những kẻ đã ra lệnh giết người dân vô tôi. Gonzales bối rối. Anh nghĩ mình chỉ là một con quái vật. Anh không phải là người. Anh không thể ở với người khác. Mọi người ném đá xua đuổi anh. (bọn này thật độc ác, biến một con người hiền lành thành quái vật ). Lilina khẳng định với anh rằng anh là người, một con người với trái tim nhân ái. Anh đừng sợ, đừng sợ bị mọi người ném đá, bị mọi người xua đuổi. Cô và những người bạn của cô đều rất tốt. Họ sẽ chào đón anh. Anh hãy sát cánh bên họ. Thế là ta thu phục được Gonzales.

  Turn 8, hai nhân vật sẽ xuất hiện: Tate và Klein. Tên Arcard đã nói với họ rằng quân của Roy công tác với bọn cướp để cướp bóc của cái trong các ngôi làng. Vì thế, Klein sẽ tấn công quân của Roy từ vị trí này còn Tate sẽ đi đưa quân, tấn công từ phía bắc. Bạn cũng sẽ được biết rằng Klein có một cô em gái (Bạn biết là ai không? Clarine đó!) và Tate có 1 người chị (bạn sẽ biết sau) và một người em (Ai nhỉ? Thany chứ ai). Bạn cũng sẽ biết thêm 1 điều là tên Arcard cũng rất đểu. Hắn chỉ thị để những chiến binh ngựa bay Ilia tấn công 1 mình còn quân đôi của Etruria (chính là Klein) sẽ không tham gia. Tất nhiên là Klein ko đồng ý rồi!
  Bạn hãy cho Roy hoặc Clarine nói chuyện với Klein. Nếu Clarine nói chuyện với Klein. Đầu tiên là anh em họ sẽ hỏi han nhau. Klein rất mừng vì cô vẫn an toàn. Biết cô đang chiến đấu cùng quân đội Lycia, Klein hỏi cô về Roy. Cô nàng nhận xét Roy không ra dáng một quý tộc gì cả, nhất là mái tóc (Cô này đúng là công chúa). Klein phải nhắc lại câu hỏi. Anh muốn biết có phải Roy đang công tác với bọn cướp để tấn công làng. Khi nghe Clarine kể rõ câu chuyện. Klein quyết định sẽ đi theo quân Lycia vì nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ dân làng.
  Còn nếu bạn cho Roy nói chuyện với Klein., đầu tiên Roy sẽ ngạc nhiên khi một tướng quân của Etruria lại tấn công anh. Klein cho Roy biết là Arcard đã lệnh cho anh giết Roy. Roy kể cho Klein nghe những chuyện đang xảy ra, những tội ác của tên Zinc. Klein nhận ra sai lầm của mình. Anh đi theo Roy.

  Turn 10, Tate và đội quân của mình sẽ xuất hiện ở góc trái trên cùng map (gần chỗ ta xuất phát). Bạn hãy cho Thany đến nói chuyện với Tate. Tate sẽ yêu cầu Thany hạ vũ khí. Thany kể cho Tate về việc Klein đi theo quân ta. Tate tạm thời tin và sẽ giúp chúng ta dưới dạng trung gian. (màu xanh lá) Bạn phải để Klein nói chuyện với cô. Cô sẽ đi theo Roy vì Klein là người thuê cô. Cô tin Klein (Đúng là chiến binh nhỉ? Tin khách hàng, ko tin em gái )

  C. Số nhân vật tham gia: 12

  D. Nhân vật mới: 3 nhân vật mới
  1. Gonzales

  Class: Bandit >> Berserker
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Rìu
  Sau khi promote: Rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 11)
  HP: 36 Def: 6
  Str: 12 MDf: 0
  Skl: 5 Mov: 5
  Spd: 9 Con: 15
  Luc: 5 Rsc: 14
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +3
  Str: +2 MDf: +0
  Skl: +5 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Lilina, Echidna, Bartre, Garret, Dayan, Treck
  Nhận định: Gonzales là một nhân vật của sức mạnh. Hp và Str có thể tăng max nhanh chóng. Chỉ số Spd cũng rất cao. Tuy nhiên Skill của anh hơi bị thấp. Điều này cũng không đáng ngại lắm vì có thể khắc phục bằng item. Ngoài ra khi promote, khả năng Critical của anh được tăng lên do đặc trưng của class. Điều lo ngại nhất chính là Mdf. Anh gần như và có thể nói là hoàn toàn không tăng một tý nào chỉ số này khiến anh bất lợi khi đối đầu với phép thuật. Dù sao thì Anh vẫn là lựa chọn tốt để dùng Rìu cấp S (so với Ward hay Lott).

  2. Klein

  Class: Sniper
  Vũ khí sử dụng: Cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 27 Def: 8
  Str: 13 MDf: 6
  Skl: 13 Mov: 6
  Spd: 11 Con: 7
  Luc: 10 Rsc: 6
  Chỉ số cộng khi promote: Đã promote
  Nhân vật hỗ trợ:
  Clarine, Tate, Percival, Dieck, Elphin
  Nhận định: Không như những nhân vật lúc xuất hiện đã promote khác thì chỉ số của Klein tăng không phải là tồi. Các chỉ số của anh tăng rất đều. Nếu bạn thực sự ngại train tiếp Wolt hay Dorothy thì hãy chọn Klein. Tuy nhiên, mình vẫn khuyên bạn là hãy để những nhân vật đã promote vào ghế dự bị. Dorothy hay Wolt là cung thủ tốt hơn Klein.

  3. Tate

  Class: Pegasus Knight >> Falcon Knight
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Thương
  Sau khi promote: Thương, kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 8)
  HP: 22 Def: 7
  Str: 6 MDf: 6
  Skl: 8 Mov: 7
  Spd: 11 Con: 5
  Luc: 3 Rsc: 15
  Chỉ số cộng lúc promote
  HP: +6 Def: +2
  Str: +2 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhân vật hỗ trợ
  Klein, Allen, Thany, Yuno, Zealot
  Nhận định: Tate là người có chỉ số tốt nhất trong ba chị em nhà Pegasus. Tuy Luk cô có vẻ yếu thế hơn Thany nhưng bù lại, Str mạnh hơn khiến cô dễ dàng chiến đầu hơn Thany. Tuy nhiên, việc lựa chọn ai là tùy bạn thôi. Trong FE6, class này không thực sự thể hiện nhiều ưu thế nên cũng không quá quan trọng khi sử dụng class này.

  E. Map:


  F. Nhiệm vụ: bảo vệ các ngôi làng, tiêu diệt quân địch, chiếm thành.

  G. Chiến thuật:
  Trong bài này có một số nhân vật bạn nên mang theo: Lilina, Lott (hoặc Ward), Clarine và Thany. Lilina để thu phục Gonzales, Clarine để nói chuyện với Klein (trong trường hợp Roy không tiếp cận được), Thany để nói chuyện với Tate. Và Lott (Ward) để về làng của anh, khi đó quân ta sẽ nhận được đồ giá trị hơn.
  Bài này bạn cũng nên chia quân làm 3 nhóm.
  Nhóm 1 đi theo đường màu xanh dương: trong nhóm này nên có 1 người đóng vai trò giết tên trùm (Dieck với cây ArmorSlayer chẳng hạn), Roy để thu phục Klein. Clarine, phương án dự phòng cho việc thu phục Klein và để cứu máu. 1 người nữa, tùy bạn. Có thể là một nhân vật đi ngựa. Turn 8, bạn phải có Roy hoặc Clarine đứng ở vị trí ô vuông màu xanh dương để sẵn sàng thu phục Klein. Ngoài ra, cũng từ vị trí này, bạn có thể chia nhân vật làm hai nhóm: 1 người đi thẳng, người này sẽ đối mặt với 1 số tên fighter, một số cung thủ và một tên Shaman. Người thứ 2 phá tường nứt đi vào. Hai nhân vật bên trong này nguy hiểm hơn. Tên Fighter dùng Killer Axe và tên Shaman dùng Nosferatu. Sau khi giải cứu được Klein, hãy bỏ qua các ngôi làng và tiến thẳng lại gần tên trùm. Bạn nên giết tên trùm này càng sớm càng tốt (vì sao Pa sẽ nói sau), ngoài ra cho Klein tiến nhanh lên phía trên để còn thu phục Tate.
  Nhóm 2: Đi theo đường giữa, màu đỏ. Đường này bạn nên sử dụng một số nhân vật có khả năng tấn công từ xa như Lugh, Dorothy, Sue... để thu hút và tiêu diệt những tên địch ở bờ tường bên phải (có rất nhiều tên như cung thủ hay shaman ở phía đó).
  Nhóm 3: Nhóm này có cần hay không là tùy bạn. Nhóm này sẽ đi theo đường màu nâu, tức là bức tường nứt ở đó.
  Lilina và Lott (Ward) phải đi theo nhóm 1 hoặc 2. Bạn phải cố gắng cho Lilina đi thật nhanh để turn 6 hay chậm nhất là turn 7, Lilina phải đứng gần 2 ngôi làng A và B đó. Từ vị trí đó cô sẽ dễ dàng thu phục Gonzales.
  Với 2 ngôi làng A và B, bình thường, nếu bạn cho các nhân vật khác vào bạn sẽ chỉ nhận được một Elixer (làng A) và Door Key (làng B) còn cho Lott hoặc Ward vào bạn sẽ nhận được Speedwings (làng A) và Swordreaver (làng B). Vào turn 9, 11, 13, ở góc trái trên của map sẽ xuất hiện 2 tên cướp nên bạn hãy cho người ở lại tiêu diệt chúng. Số còn lại có thể quay về phía tên trùm qua bức tường nứt (mũi tên màu xanh biển).
  Việc thu phục Tate ở bài này khá là phức tạp nếu muốn không giết chết bất cứ ai trong đội của cô. Bạn hãy cho Thany đứng ở vị trí ô màu vuông màu đỏ. Nếu bạn luyên Thany đã quá mạnh thì tốt nhất là không cho Thany cầm vũ khí để cô không giết ai và chắc hẳn cô cũng thừa sức sống sót sau đợt tấn công. Còn nếu không, bạn có thể cho cô cầm vũ khí yếu nhất là Slim Lance. Từ vị trí này bạn sẽ có thể tiếp cận Tate.
  Bạn cần chú ý là khi đã biến Tate và đồng đội thành NPC, họ sẽ tấn công những kẻ địch trong tầm tấn công nên bạn hãy bảo vệ họ cẩn thận nếu không muốn họ chết. Đó cũng là lý do mình khuyên các bạn nên giết tên trùm càng sớm càng tốt. Không chỉ quân của Tate có thể tấn công Zinc và chết mà quân của Klein trên đường rút quân cũng sẽ đi qua chỗ Zinc và cũng sẽ dễ chết. Còn một lý do nữa. Nếu bạn giết tên trùm trước turn 10 thì sẽ không có viện binh. Còn nếu không thì sẽ có 5 tên Cavalier xuất hiện ở chỗ ta xuất phát. 5 tên này ko có gì đáng ngại cả nên cũng không đáng lo lắm. Bây giờ ta sẽ nói về tên trùm:

  Boss:

  Zinc
  Class: General
  Lvl: 5
  HP: 37
  Str: 11
  Skl: 8
  Spd: 6
  Luk: 4
  Def: 15
  Res: 6

  Tên này có Def cao, Str cũng khá, hắn lại dùng Silver Lance nên có thể ra đòn mạnh. Bạn có thể sử dụng những vũ khí chuyên dùng để diệt quân dùng Giáp như Rapier, ArmorSlayer và Hammer để tiêu diệt hắn. Một cách khác là dựa vào điểm yếu về Mdf của hắn, bạn hãy dùng Lugh hay Lilina giết hắn. Có thể trong 1 turn bạn chưa giết được hắn nhưng cũng đừng lo vì khi tấn công từ xa, hắn dùng Javelin nên không thể giết bạn chết ngay được đâu .

  Trước khi kết thúc bạn nhớ đi đến các làng để lấy hết đồ nhá. Bạn cũng nên có hai chỗ trống chứa đồ cho Roy vì kết thúc bài cậu ta sẽ có thể nhận được hai món đồ.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Kết thúc cuộc chiến, có một chàng trai trẻ xuất hiện. Anh ta tự xưng là thành viên của nhóm chống đối. Đó là Elphin. Anh ta cho Roy biết rằng việc tên Roartz và Arcard điều quân của Roy đến đây đối phó với bọn cướp hẳn có mục đích. Theo anh biết thì chúng đã cấu kết với Bern. Như thế, rõ ràng là Lycia đang gặp nguy hiểm. Merlinus khuyên Roy nên trở về Lycia ngay nhưng Roy phản đối. Đây là một thời điểm nhạy cảm. Thông tin nào là đúng, thông tin nào là sai, rất khó xác định. Anh không thể nghe và tin ngay mọi điều được. Vả lại, ở Lycia vẫn còn cha anh và sự bảo vệ của Cecilia. Anh không thể bỏ đi khi chưa loại bỏ hết bọn cướp trên đảo. Trước sự quyết đoán của Roy, Elphin rất khâm phục. Anh nói rằng thực ra anh đã thử Roy. Những thông tin anh đưa ra không phải là giả dối nhưng anh muốn xem cách giải quyết của Roy. Anh xin Roy cho mình gia nhập cùng. Anh khuyên Roy đi về phía Nam, hướng về Caledonia. Ở đó có lâu đài Idina, nơi những người sẽ được gửi tới núi Ebrakhm bị giam giữ. Elphin cũng tặng bạn một cây kiếm Wyrmslayer.
  Ngoài ra, nếu bạn không để 1 ngôi làng nào bị phá, Mary sẽ thay mặt người dân cảm ơn và tặng bạn một Hero Crest.
  Nếu không một người lính nào của Klein bị chết, họ sẽ ở lại đây củng cố lại mọi thứ. Họ đưa cho Klein một Orion Bolt và chúc anh may mắn.
  Nếu không một đồng đội nào của Tate bị chết, họ sẽ trở về Ilia để báo cáo tình hình. Họ cũng trao cho Tate một món quà mà chị gái cô (Yuno) đưa cho. Đó là Elysian Whip.
  ___________________________

  Chapter 11B: Escape to freedom (Cuộc trốn chạy đến tự do)


  A. Giới thiệu:
  Elphin trở thành chiến lược gia cho quân đội Lycia. Theo lời của anh, đội quân tiến về phía nam hướng đảo Caledonia. Đây là một trong ba đảo chính của Quần đảo Tây. Hai đảo còn lại là Fibernia và Dhia. Lâu đài Idina tọa lạc ở đảo Caledonia. Ở đây, những người đàn ông từ khắp nơi bị bắt và nhốt trong các nhà tù để chuẩn bị đưa đên núi Ebrakhm, Khu mỏ chết chóc. Khi Roy đến lâu đài thì tình hình đã hết sức thảm khốc...

  B. Nội dung chapter 11B:
  Đầu tiên, bạn sẽ thấy nhóm 4 người dân chạy ra từ lâu đài. Họ chính là những người bị bắt đến đây để gửi đến núi Ebrakhm. Họ còn gia đình và người thân, họ không thể đến đó để làm việc và làm việc đến chết được. Họ phải chạy trốn lên phía bắc. Ở đó sẽ có ai đó giúp được họ (còn ai ngoài Roy và đồng đội nữa).
  Tiếp đó, trong lâu đài, bạn sẽ gặp tên Arcard. Hắn rất tức tối về việc có người trốn thoát. Một tên tay sai cho hắn biết rằng ai đó đã cho thuốc ngủ vào thức ăn của lính canh. Arcard nhận định hẳn rằng có nội gián của quân địch trong lâu đài. Hắn lệnh cho tên Morgan phải truy đuổi và bắt lại những kẻ đã chạy trốn. Còn hắn sẽ trở lại Djuto. Hắn yêu cầu tên Moran phải tiếp tục gửi nhân công đến khu mỏ.
  Về phía Roy. Họ đã đến gần lâu đài Idina. Nhân công sẽ được đưa đến đây trước khi đến khu mỏ. Vì thế, họ phải giải cứu mọi người ở đây. Điều đó sẽ dễ dàng hơn khi giải cứu họ ở khu mỏ. Elphin cũng đã gửi một số gián điệp vào lâu đài đề giải thoát mọi người và dẫn mọi người thoát theo hướng đông bắc (Tức là hướng về phía quân ta đứng). Roy quyết định phải cứu họ trước khi tấn công lâu đài.

  Turn 5, Geese xuất hiện trong ngôi làng duy nhất trong map. Trong lúc anh đi vắng, những người bạn của anh đã bị tên Morgan bắt đến mỏ làm việc như nô lệ cho đến khi họ chết. Anh phải trả thù cho họ, những con người không khôn ngoan nhưng chất phát. Và có lẽ sau khi trả thù xong, anh sẽ trở lại làm công việc của một thương gia đồ biển. Những người dân nơi đây luôn nhớ đến anh như một con người tốt bụng bán cho họ vật dụng, thức ăn và ủng hộ họ.
  Bạn hãy cho Roy nói chuyện với cậu ấy. Lúc đầu, khi biết Roy đến đây theo lệnh của Etruria, Geese liên tấn công Roy nhưng Roy đã kịp ngăn lại. Roy cho Geese biết bọn anh cũng đang tấn công chống lại quân của Morgan. Anh được cử đến để tiêu diệt bọn cướp nhưng bây giờ anh lại đang phải chống lại Etruria. Geese liền ngỏ ý xem Roy có muốn thuê anh không? Anh vốn là một cướp biển. Có lẽ anh là một phần của "bọn cướp" mà Roy nói. Tuy nhiên, xưa nay anh chỉ cướp của những bọn nhà giàu thừa mứa tiền bạc mà thôi. Roy đồng ý nhận anh vào đội. Geese cuối cùng cũng có thể trả thù cho những người bạn của mình. Và anh cũng nghĩ rằng, sau khi trả thù xong, anh sẽ tiếp tục sát cánh với Roy.

  Turn 8, Bartre và 2 Fighter sẽ xuất hiện ở chỗ cây cầu, phía trên thành. Bartre đang đi tìm con gái (Bạn có nhớ là ai không? Mình từng giới thiệu ở bài 9 rồi đó, chính là Fir) và những người này giúp đã giúp đỡ anh. Nay họ đang gặp nguy nên anh phải giúp đỡ lại. Họ sẽ tấn công thành để cứu mọi người.
  Hãy để Fir nói chuyện với Bartre. Khi biết bố đang tìm mình, Fir nói với bố rằng cô muốn đi khắp nơi luyện tập để thành một người giống mẹ, cô không muốn về nhà. Bartre cho biết ông không bắt cô trở về. Ông chỉ muốn tìm cô và đi cùng cô trên những chuyến đi khó khăn. Ông rất lo lắng cho cô. Còn giờ thì phải tấn công thành đã. Fir không hài lòng lắm. Cô đành phải nói với Roy về một thành viên mới.

  C. Số nhân vật tham gia: 13

  D. Nhân vật mới: 3 nhân vật mới
  1. Geese

  Class: Pirate >> Berserker
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Rìu
  Sau khi promote: Rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 10)
  HP: 33 Def: 8
  Str: 10 MDf: 0
  Skl: 9 Mov: 5
  Spd: 9 Con: 11
  Luc: 9 Rsc: 10
  Chỉ số cộng lúc xuất hiện
  HP: +5 Def: +3
  Str: +3 MDf: +0
  Skl: +4 Mov: +1
  Spd: +1 Con: +3
  Luc: +0 Rsc: +3
  Nhân vật hỗ trợ
  Cath, Echidna, Douglas, Garret, Lalum
  Comments: Geese tuy Str không mạnh, Spd không như Gonzales nhưng các chỉ số khác của anh khá cân bằng. Skl, Spd, Luk ngang ngang nhau. Mdf của anh tuy thấp nhưng cũng vẫn có phần hơn Gonzales. Geese cũng là một char đáng sử dụng. Trừ khi bạn muốn nhường vị trí cho người khác, không thì hãy sử dụng cả hai. Hai Berserker này thực sự rất là mạnh đấy.

  2. Elphin

  Class: Bard
  Vũ khí sử dụng: Không
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 15 Def: 4
  Str: 1 MDf: 1
  Skl: 3 Mov: 5
  Spd: 10 Con: 6
  Luc: 11 Rsc: 5
  Chỉ số cộng khi promote: không promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Douglas, Percival, Fae, Claine, Cecilia
  Nhận định: Elphin là một nhân vật hỗ trợ, giúp một char có thể đi thêm 1 turn nữa. Vì thế, việc sử dụng Elphin hay không phụ thuộc vào cách chơi của bạn mà thôi.

  3. Bartre

  Class: Warrior
  Vũ khí sử dụng: Rìu, cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 2)
  HP: 48 Def: 10
  Str: 22 MDf: 3
  Skl: 11 Mov: 6
  Spd: 10 Con: 14
  Luc: 14 Rsc: 13
  Chỉ số cộng khi promote: đã promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Fir, Gonzales, Cath, Karel, Zeiss
  Nhận định: Bartre có chỉ số Str và Hp cực tốt nhưng các chỉ số khác quá yếu khiến Bartre trở nên yếu thế. Giống y anh ta hồi FE7

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 960x894 và độ lớn 232KB.


  Hình chữ nhật màu đỏ là nơi Bartre xuất hiện.
  Hình chữ nhật màu xanh dương là nơi Geese xuất hiện

  F. Nhiệm vụ: Cứu dân, diệt quân địch, chiếm thành.

  G. Chiến thuật:
  Điều nguy hiểm nhất của bài này mà bạn đối mặt là hai tên dùng Ballistae. Những thành viên HP thấp hoặc ngựa bay, bạn hãy cho tránh xa. Tốt nhất là bạn hãy cho những thành viên có máu cao chút, khả năng tránh né tốt đi vào vùng tấn công để tiêu hao số lần bắn của chúng vì chúng chỉ bắn được tối đa 5 lần thôi.
  Với bài này, bạn cũng phải chia ra làm 2 nhóm.
  Nhóm thứ nhất, bạn phải đi sang trái và tiêu diệt bạn địch ở đây thật nhanh vì đến turn 4 sẽ có một nhóm đuổi theo người dân. Nếu bạn không giết bọn địch chắn giữ ở cái cầu (bọn có thằng Berserker ất) thật nhanh thì người dân sẽ bị kẹt, không dám chạy lên trên và sẽ dễ dàng bị bắt lại. Sau khi tiêu diệt bọn này, bạn hãy tiến tiếp xuống và tiêu diệt luôn bọn truy đuổi gồm 1 tên Druid, 1 tên Shaman và một tên Fighter. Bạn chú ý là nhóm này phải mang Fir theo và đi sao cho tầm turn 8, Fir ở đoạn cầu gần chỗ Bartre xuất hiện đó để sẵn sàng thu phục Bartre. Sau đó thì bạn hãy cho Bartre và một nhân vật nào đó Rescue 2 Fighter lại và đứng ở khu vực cầu luôn, không cần đi xuống dưới phía thành. Rất nguy hiểm vì từ turn 11 có thể có bọn viện binh trong thành ra.
  Nhóm 2, sẽ đi thẳng xuống dưới. Bạn chú ý là nhóm này sẽ đi qua giao điểm đường bắn của hai Ballistae nên nhân vật đi đường này dễ bị trúng hai phát. Bạn hãy cẩn thận. Tốt nhất là để những nhân vật yếu lại sau 1 chút, nhanh chóng sử dụng những nhân vật mạnh tiêu diệt bọn địch và đánh luôn tên sử dụng Ballistae. Như thế, các nhân vật yếu đi qua sẽ dễ hơn do chỉ cần đối phó với 1 Ballistae mà thôi. Sau đó bạn hãy để Roy cùng 2, 3 char nào đó ở lại khu vực bờ biển. Turn 5, 6, 7 ở hai pháo đài ngoài biển góc dưới bên phải map, sẽ xuất hiện những tên hải tặc. Cũng turn 5 này, Geese xuất hiện nên bạn hãy để Roy đứng gần ngôi làng, sẵn sàng thu phục Geese nhá! Ở khu vực này cũng có 1 shop bán sách phép. Bạn hãy mua một ít nhá. Bạn cũng có thể cho Elphin bán viên Blue Gem để lấy 5000G (Giữ lại Angelic Robe mà dùng nhá). Bạn cũng có thể vào ngôi làng nơi Geese xuất hiện để được một cậu bé cho viên Red Gem trị giá 3000G. Số còn lại đi tiếp về phía lâu đài, đối mặt với 2 tên Fighter, 1 Mercenary và 1 Archer. Nhóm này sẽ tiếp sức nhanh chóng cho nhóm 1 để tiêu diệt tên trùm một cách nhanh nhất.
  3 tên Mercenary đứng gần thành gồm 1 tên cầm Lancereaver, 1 tên cầm Armorslayer nên bạn hãy cẩn thận với những người bị kỵ. Những tên này sẽ di chuyển khi bạn tiến lại đủ gần thành.
  Turn 10, bạn sẽ thấy tên Morgan chuẩn bị cho quân viện binh ra. Nếu bạn giết được hắn trong turn 11 thì viện binh sẽ không xuất hiện nữa. Còn nếu không, mỗi turn sẽ có 2 tên viện binh (Class random) xuất hiện ở khu vực gần thành. Khá nguy hiểm nếu bạn để những nhân vật yếu ở gần thành, dễ bị tấn công. Giờ đáng nói nhất là tên boss

  Boss:

  Morgan
  Class: General
  Lvl 6
  Hp: 38
  Str: 15
  Skl: 10
  Spd: 11
  Luk: 10
  Def: 17
  Res: 10

  So với tên Zinc thì chỉ số của tên Morgan này mạnh hơn nhiều dù hai tên cùng là general. Tên này có cây thương Horseslayer nên bạn cẩn thận khi có ý định dùng những quân cưỡi ngựa. Theo mình thì bạn có thể sử dụng Lugh hay Lilina đánh hắn từ xa và dùng Dieck, Oujay, Rutgar... với cây Armorslayer. Vũ khí chính của hắn là cây Silver Axe nên bạn có thể dễ dàng đánh hắn với kiếm. Hãy cố tiêu diệt hắn luôn trong 1 turn, không cho hắn đổi vũ khí.

  À, còn hai tên địch nấp trong núi. Bạn hãy dùng ngựa bay đến tiêu diệt (Chắc là lúc này Ballistae đã mất tác dụng). Bạn nhớ là đánh chết tên cung thủ trước. Còn nếu ko, bạn hãy dùng Gonzales, anh chàng này có khả năng leo núi vì vốn là lâm tặc mà

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Dù họ đã chiếm được thành Idina và giải thoát mọi người ở đây nhưng dường như chưa phải là tất cả những người sống trên Quần đảo tây này. Elphin cho biết muốn hoàn toàn giải phóng nơi đây, họ phải hạ được thủ phủ của đảo này, Djuto. Trước khi đi, Roy có hỏi Elphin về thân thế của anh, phải chăng anh là một đại quý tộc của Etruria. Nhưng Elphin vẫn giấu. Roy hiểu. Chắc hẳn Elphin phải có lý do gì đó để giấu thân thế mình.
  Nếu bạn cứu được toàn bộ 4 người dân, họ sẽ đến cảm ơn bạn và tặng bạn Energy Ring.

  Chú ý: Lệnh mới, lệnh Sing. Lệnh này chỉ có Elphin có. Lệnh này chỉ hiện ra khi Elphin tiến đến cạnh một char nào đó đã kết thúc lượt đi vì lệnh này sẽ giúp nhân vật đó đi luôn thêm lần nữa mà không cần đợi turn sau.
  Chapter 12: The real enemy (Kẻ thù thực sự)


  A. Giới thiệu:
  Để giải cứu người dân trên Quần đảo Tây, Roy tiến quân về Djuto, thành phố lớn nhất và cũng là thủ phủ của Quần đảo. Theo Elphin, Tướng Arcard, người được giao nhiệm vụ giám sát quần đảo Tây, không chỉ là một đại quý tộc nà còn đóng vai trò quan trọng trong chính phủ Etruria. Roy vẫn lo lắng về thái độ của Etruria với việc tấn công Djuto của anh nhưng để giải cứu người dân, anh phải loại bỏ Arcard sớm nhất có thể.

  B. Nội dung chapter 12:
  Đầu bài, bạn sẽ thấy tên Arcard gặp tên Flaer. Tên Arcard đang lộ vẻ lo lắng. Hắn đang lo về việc quân Lycia đang tiến đến đây để giết hắn. Tên Flaer là quân của Bern, hắn đã lường trước được sự khó khăn khi bắt tay với Etruria. Chính vì thế, bọn chúng mới bàn nhau đẩy quân của Roy ra hòn đảo này nhưng xem chừng quân đội Lycia đã chiến đấu tốt hơn chúng mong đợi. Tên Arcard trở nên nổi nóng. Không những nguồn lợi của hắn bị mất mà ngay tính mạng hắn hiện nay cũng đang bị đe dọa. Tên Flaer bảo Arcard nên rời về Etruria để lánh nạn, còn việc ở đây để lại cho hắn. Hắn có một vũ khí bí mật gì đó sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ quân của Lycia. Arcard nghe lời hắn trốn đi. Còn lại một mình, tên Flaer cười thầm trong bụng. Những quý tộc của Etruria quá yếu đuối. Khi tiêu diệt hết quân Lycia, nơi đây sẽ thuộc về Bern mãi mãi.
  Về phía Roy. Họ đã đến Djuto. Roy hi vọng sớm giải quyết xong để trở về nhà. Lúc này, Elphin báo cho Roy về tin anh nghe được từ những người dân. Một ai đó "người không ra người" sống trong lâu đài này. Họ nói rằng hắn có thể biến thành rồng. Vì thế, quân Lycia cần hành động thận trọng.

  Turn 2, bạn sẽ thấy cái tên "người không ra người" đó xuất hiện, tên Aine. Tên Flaer sẽ đi thông báo tình hình quân Lycia cho tên Narshen. Vì thế, hắn giao cho tên Aine bảo vệ thành.
  Bạn cũng sẽ thấy đi cùng tên Aine có một phù thủy nhỏ. Cậu ta có một khuôn mặt rất giống ai đó bên phe ta. Ai nhỉ? À, Lugh. Liệu cậu ta có quan hệ gì với Lugh không? Ta hãy thử cho Lugh nói chuyện với anh ta nhé! A, hóa ra đó là Ray, người anh em song sinh của Lugh. Ray đã đi khắp thế giới để phát triển phép thuật của mình. Ray trước đây đã sống cùng Lugh và Chad trong trại mồ côi. Lugh kể cho Ray nghe về việc Bern tấn công và đã đốt cháy trại mồ côi. Cha (cha nuôi ý) đã bị giết để bảo vệ Lugh và bọn trẻ. Giờ bọn trẻ đang sống trong sự bảo vệ của nhà thờ Elimine. Lugh muốn Ray tham gia cùng anh, tiêu diệt Bern. Ray không hứng thú lắm nhưng anh sẽ tham gia cùng Lugh. Tuy nhiên, anh không tham gia để trả thù cho Cha, cho trại mồ côi hay bất cứ điều gì! Vâng, ta có thêm một nhân vật mới.

  Turn 7, một người quen lại xuất hiện. Cô nàng ăn trộm Cath chứ ai. Lại một lần nữa, hãy cho Roy nói chuyện với cô nàng nhé. Cath rất khó chịu khi thấy Roy, cứ như anh muốn phá cô vậy. Roy xin lỗi cô, lần trước anh đã có những lời lẽ không phải với cô. Tuy nhiên, anh vẫn không thấy điều cô làm là đúng. Anh muốn cô cho anh một cơ hội. Khi chiến tranh kết thúc, anh hứa sẽ xây dựng lại những ngôi làng đã bị tàn phá trong chiến tranh. Anh cũng không biết khi nào chiến tranh mới chấm dứt nhưng anh mong cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Cath nghĩ anh nên để một kẻ trộm như cô một mình, anh chẳng cần quan tâm làm gì. Roy nói rằng anh không thể làm như thế vì cô là ân nhân của bọn anh. Không có cô hẳn bọn anh đã không thoát khỏi cái bẫy của bọn Wagner. Cath hiểu và cô chấp nhận lời hứa của anh nhưng với điều kiện anh phải cho cô đi cùng. Cô muốn xem anh hành động thế nào để thực hiện lời hứa của mình.

  Nếu bạn không giết tên trùm và chiếm thành trong vòng 20 turn. Sẽ có một bọn viện binh kéo đến. Trong cuộc nói chuyện giữa chúng, bạn sẽ thấy chúng nhắc đến một cái hang ở ngoại thành, nơi ẩn giấu một vũ khí thánh tiếp theo. Hiện chúng đã thuê một bọn cướp trấn giữ ở đó còn chúng sẽ đến đây tiêu diệt quân Lycia.

  C. Số nhân vật tham gia: 13

  D. Số nhân vật mới: 2 nhân vật mới
  1. Ray

  Class: Shaman >> Druid
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Phép thuật bóng tối
  Sau khi promote: Phép thuật bóng tối, gậy phép
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 10)
  HP: 23 Def: 5
  Mgk: 12 MDf: 10
  Skl: 9 Mov: 5
  Spd: 9 Con: 4
  Luc: 6 Rsc: 3
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +3 Def: +2
  Mgk: +4 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Lugh, Chad, Sophia, Hugh, Niime
  Nhận định: Một nhân vật mạnh. Đúng là anh em sinh đôi với Lugh có khác. Magic của cậu ta rất cao. Skl, Spd và Mdf cũng thuộc loại cao. Chính vì thế là Ray khá là nhanh và chính xác, một điều rất quan trọng với Shaman vì các vũ khí của class này thường thiếu độ hit. Điểm yếu duy nhất là Luk khiến Ray dễ bị trúng đòn khi tấn công. Bạn hãy khắc phục, một là bằng item (Goddess Icon) hoặc là bằng support. Cho hai anh em nhà này Support nhau cũng rất hợp lý đấy chứ. Chúng ta sẽ còn gặp một Shaman khác có sức mạnh hơn Ray một chút nhưng các chỉ số khác lại kém hơn, tức là độ chính xác kém hơn. Nói chung là tùy vào bạn thôi. Mình vẫn ưa dùng anh chàng này hơn.

  2. Cath

  Class: Thief
  Vũ khí sử dụng: Kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 16 Def: 2
  Str: 3 MDf: 1
  Skl: 7 Mov: 6
  Spd: 11 Con: 5
  Luc: 8 Rsc: 4
  Chỉ số cộng khi promote: Không promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Chad, Hugh, Geese, Garret, Bartre
  Nhận định: Nói đúng ra thì Cath là tên trộm mạnh nhất trong game. Cũng phải thôi, cô nàng cá tính này phải rất mất công mới thu phục được mà. Thế nên, nếu bạn muốn train cô nàng thì hãy cố gắng thu phục trong bài 12 này nhé, tức là sớm nhất có thể. Cũng giống như các thief khác, các chỉ số của Cath khá yếu nhưng hai chỉ số Spd và Luk lại rất khá. Spd của cô đạt tối đa nhanh hơn Chad và Luk của cô cũng hơn Chad. Đây là điểm khiến Cath tốt hơn Chad.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1022x1024 và độ lớn 1068KB.


  Hình chữ nhật đỏ là vị trí Cath xuất hiện.
  Hai hình chữ nhật màu xanh dương là nơi viện binh xuất hiện.

  F. Nhiệm vụ:
  - Tiêu diệt địch, giết tên trùm, chiếm thành
  - Hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 20 turn trở xuống.

  G. Chiến thuật:
  Bài này bạn sẽ không tự chia nhóm mà nó bắt chia nhóm sẵn. Nhóm 1 ở bên trái và nhóm 2 ở bên phải.
  Nhóm 1: Trong nhóm này bạn nên có Chad để mở hai hòm đồ ngay gần nơi xuất phát. Bạn cũng nên để Lugh đi trong nhóm này để sau này thu phục Ray. (Dùng Chad cũng được nhưng vì cậu này còn đi mở hòm, sẽ chậm, trong khi ta lại đang cần kết thúc bài này nhanh, trước 20 turn). Trong nhóm cũng nên có một số nhân vật có thể tấn công từ xa để tiêu diệt những tên đứng bên sau tường. Nhóm này cũng là nhóm chính tiêu diệt tên trùm nên bạn hãy cho một số nhân vật mạnh đi trong nhóm này nhé. Có một tên Shaman đứng trong phòng chứa hòm kho báu. Hắn dùng Eclipse có thể làm char còn lại duy nhất 1 máu. Tuy nhiên hit của chiêu này rất thấp nên gần như không bao giờ trúng (trừ khi bạn quá xui xẻo). Bạn cũng cẩn thận với 1 tên Cleric ở phía bên tay phải ý. Hắn cần cây Sleep. Nếu trúng đòn bạn sẽ bị ngủ trong 5 turn. Bạn nên mang cây Restore đi để chữa phép ngủ này. Nếu bạn đi theo đường 10A, 11A, bạn sẽ chỉ có 1 cây thôi nên cần sử dụng sau cho phù hợp với 2 nhóm. (hoặc nhóm 1 cầm, hoặc nhóm 2 cầm theo Pa thì để nhóm 1 cầm vì nhóm này cần di chuyển nhiều hơn nhóm 2). Ở cuối đường đến chỗ tên trùm sẽ có một nhóm Fighter, Warrior, hãy cho một kiếm thủ giải quyết. Nhóm này cũng chủ động mang theo một chiếc Door Key để mở cửa vào chỗ tên trùm nhá. Nếu không có Door Key thì cũng đừng lo, ta còn Thief mà. Ngoài ra, bạn có thể đánh vết tường nứt để đi vào. Bạn hãy cẩn thận vì gần tên trùm lại có một tên cầm Sleep staff. Tiêu diệt hắn nhanh nhất có thể.
  Nhóm 2, nhóm này sẽ không di chuyển nhiều khỏi nơi xuất phát. Nhóm này sẽ tiêu diệt những tên địch khu bên này và những tên đứng trong căn phòng (tên Sniper, tên Shaman với 2 tên Cleric, Archer). Sau đó, nhóm này sẽ đứng nguyên tại đó để chờ bọn viện binh. Turn 12, viện binh sẽ xuất hiện. Viện binh gồm 1 nhóm Fighter, Warrior và Dragon Knight. Vì thế, nhóm này bạn có thể mang kiếm thủ, một char dùng rìu và thêm 1 char dùng cung nữa. Mang thêm 1 healer như Clarine chẳng hạn. Người còn lại bạn nên dùng một kỵ sĩ cưỡi ngựa. Nhân vật này có một nhiệm vụ là lên chặn cửa vào phòng chứa hòm kho báu gần chỗ Cath xuất hiện. Turn 7, Cath sẽ một lần nữa xuất hiện. Khi bạn đứng chặn ở phía đó, Cath sẽ chạy về hướng tên trùm. Như thế, Cath vừa có thể giúp bạn mở của phòng tên trùm (nếu Chad không đến kịp) và bạn cũng dễ dàng cho Roy nói chuyện với cô ấy. Nếu bạn đã nói chuyện với cô ấy hai lần (bài 6 và 8) thì bạn chỉ cần nói chuyện với cô ta là sẽ thu phục được. Sau đó bạn hãy dùng Cath đi mở các hòm báu còn lại. Còn nếu 2 lần trước bạn đã lỡ 1 lần nói chuyện thì phải tuyệt đối không cho cô ta mở hòm kho báu. Cố gắng cho Roy nói chuyện càng sớm càng tốt và cô ta sẽ bỏ đi. Và buộc phải dùng đến Chad để mở kho báu. Đến bài 16/20/22, ta sẽ gặp lại cô ấy để thu phục. Bài này mình bạn dùng Merlinus hay không thì tùy. Nếu dùng Merlinus thì có thể để ông ấy trong nhóm 2 thay cho nhân vật cưỡi ngựa và cho ông ấy dùng Chest Keys mở các hòm kho báu bên này cũng được. Có thể bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Mình thì dùng nhân vật cưỡi ngựa để tranh thủ train luôn ý mà.
  Từ turn 18, ở hai cầu thang gần chỗ tên trùm sẽ có bọn viện binh xuất hiện. Mỗi bên là một tên Fighter. Hãy đề phòng nhé.
  Giờ ta hãy đến với tên trùm. Chúng thay đổi từ tên Arcard thành tên Flaer rồi cuối cùng là Aine.

  Boss:

  Aine
  Class: Mamkute
  Lvl 8
  Hp 32
  Str: 7 +10
  Skl: 1 +10
  Spd: 3
  Luk: 7
  Def: 3 +20
  Res: 5 +5

  Tên này thì chỉ số lúc bình thường thì quá là tầm thường nhưng vì hắn thuộc Class Mamkute và dùng viên Fire Stone nên mỗi khi bạn tấn công hắn, hắn sẽ biến thành con rồng đỏ với chỉ số cộng. Def hắn quá cao khiến tấn công vật lý gặp khó khăn, lại còn bị đánh trả. Nếu bạn định dùng tấn công vật lý thì hãy cho một kiếm thủ có Str cao chút cầm cây WyrmSlayer, sẽ giúp được phần nào đấy nhưng theo Pa, cách tốt hơn vẫn là dùng các phù thủy tấn công từ xa. Hắn rất chậm nên ta có thể ra đòn 2 lần, do đó, tiêu diệt hắn cũng không phải là khó. Hãy cố tiêu diệt hắn nhanh nhất có thể nhé để chậm nhất là turn 20 ta chiếm thành.

  Nếu bạn không tiêu diệt tên trùm và chiếm thành trong vòng 20 turn, sẽ có một bọn viện binh xuất hiện ở chỗ nhóm 1 xuất phát gồm 3 tên Mercenary và 1 tên Hero. Tuy nhiên, mình chắc các bạn không muốn điều đó vì như thế nghĩa là bạn không đủ điều kiện đến với bài 12 Gaiden để lấy vũ khí thánh thứ hai.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Cuộc chiến kết thúc. Roy thấy bất ngờ trước sức mạnh của loài Rồng. Liệu Bern có bao nhiêu quân như thế và họ sẽ phải chiến đấu với chúng thế nào đây? Elphin khuyên anh nên bình tĩnh. Elphin hiểu sự lo lắng của anh nhưng Roy, với vai trò là thủ lĩnh không được thể hiện sự hoảng sợ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến những người trong đội. Ít nhất là sau cuộc chiến này, họ đã biết về một thứ mà họ chưa bao giờ biết tới. Đó là Arcard đã cấu kết với Bern. Điều đó nghĩa là Lycia đang gặp nguy hiểm. Roy quyết định về ngay Lycia và liên hệ với Cecilia để đưa ra kế hoạch hành động.
  Tuy nhiên, Elphin cho Roy biết về một việc họ cần làm trước khi đi, đó chính là một vũ khí thánh. Nó được giấu ở một hang động gần đây. Thế là họ tiến đến cái hang trước khi trở về.
  ___________________________

  Chapter 12 Gaiden: The Axe of Lightning (Lôi phủ - Cây rìu sét)

  A. Giới thiệu:
  Với sự dẫn đường của Elphin, Roy và các bạn đến một cái hang động gần Djuto để tìm kiếm vũ khí thánh. Nhưng họ không phải là những người duy nhất biết về hang động này. Một cuộc chiến khác đang chờ đợi họ...

  B. Nội dung chapter 12 Gaiden:
  Đầu tiên, bạn sẽ gặp tên trùm. Bọn chúng đã đến tận cùng của hang động. Bọn chúng vào đây kiếm kho báu dù quân đội Bern chỉ giao nhiệm vụ canh cửa hang. Hẳn Bern biết việc này, bọn chúng sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nhưng tên trùm không sợ, hắn sẽ lấp cái hang này sau lấy đi kho báu. Sẽ chẳng ai biết điều đó cả. Hắn cũng đã biết tin có quân đội ở cửa hang. Hắn ra lệnh cho tay sai tiêu diệt đội quân đồng thời cho người đi lấy hết các kho báu trong hang.
  Bên Roy cũng đã có mặt ở cửa hang. Hang tối, rất khó cho việc tìm kiếm. Theo một nhà thông thái ở Djuto thì có thể trong hang này là cây rìu sét Armads. Cây rìu này đã được sử dụng bởi Durban, một Berserker cao to lực lưỡng nhất trong 8 vị anh hùng. Elphin nhận ra hình như có một nhóm người nào đó đang ở trong hang. Thế nên họ cần thận trọng trong hành động.

  C. Số nhân vật tham gia: 8

  D. Nhân vật mới: không

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 895x859 và độ lớn 694KB.


  Các vòng tròn vàng là nơi có khí độc phun ra một cách ngẫu nhiên (giống núi lửa lần trước).

  F. Nhiệm vụ: Tiêu diệt bọn cướp, chiếm hang, lấy được cây Lôi Phủ.

  G. Chiến thuật:
  Bài này không có chiến thuật gì đặc biệt. Bạn chia đội ra làm 2 nhóm đi theo hai hướng. Mỗi đội nên có 1 tên trộm vì trong bài này có rất nhiều hòm kho báu. Ngoài ra nó cũng làm cho bạn nhìn được rộng hơn trong bóng tối. Một số hòm cũng không có đồ giá trị lắm nên tùy bạn có muốn mở hay không. (Quan trọng nhất là hai hòm chứa Red gem và White gem thôi). Bên địch có 3 tên trộm sẽ đi khắp hang mở hòm. Bạn hãy dùng trộm của mình ngăn chặn bằng cách ăn cắp Lockpick của chúng. Bạn cũng có thể để các healer mang theo cây Torch Staff, vừa giúp nhìn rộng hơn, vừa kiếm Exp nhanh hơn.
  Bạn cần cẩn thận với các lỗ khí màu tím. Bạn bị trúng sẽ bị nhiễm độc (giống nhưbị trùng đòn rìu độc ý).
  Đa số bài này, kẻ địch là các tên Brigand dùng rìu, có một vài tên swordfighter và Archer. Bạn chỉ cần cẩn thận những bước đi của mình vì chúng ẩn trong bóng tối thôi chứ chúng cũng yếu. Có một vài tên có cây Halberd nên hãy cẩn thận nếu dùng nhân vật đi ngựa. (chính xác là 2 tên, một tên ở ngay phía bên phải, nơi chúng ta xuất hiện, một tên nữa ở khu vực hình chữ nhật màu vàng đó). Nhân vật nguy hiểm nhất là một tên Druid đứng ở khu vực vòng tròn đỏ. Khi bạn còn đang ở xa, hắn sẽ dùng chiêu Eclipse (như bài trước đó nói, chiêu này hit rất thấp nên bạn gần như không lo bị trúng). Khi lại gần hắn sẽ dùng chiêu Nosferatu. Khả năng đánh trúng của hắn là khá cao nên cần cẩn thận vì cạnh hắn còn một tên cung thủ nữa. Đừng để 1 tên đánh hội đồng. Teo lúc nào không biết.
  Cạnh tên trùm có một Brigand dùng cây Devil Axe và một tên swordmaster dùng cây Killing edge. Chúng đứng yên nên bạn có thể dùng các char đánh xa để tiêu diệt hắn. Rồi, đến tên trùm.

  Boss:

  Grero
  Class: Berserker
  Lvl: 2
  Hp: 45
  Str: 16
  Skl: 10
  Spd: 14
  Luk: 6
  Def: 11
  Res: 3

  Tên này có Spd khá cao khiến hắn nhanh và dễ tránh đòn. Mình vẫn khuyên bạn sử dụng một cách đơn giản là dùng các phù thủy đánh từ xa và giải cứu. Turn sau lại lặp lại. Như thế sẽ giúp tiêu hao máu của hắn mà mình không bị tiêu hao một tý máu nào. (Hắn dùng vũ khí chính là cây Silver Axe, phụ là cây Hand Axe). Khi hắn còn ít máu thì có thể dùng kiếm thủ vào kết liễu. Đánh như vậy sẽ giúp bạn tránh phải chịu đòn Critical của hắn vì Skl của hắn cũng khá cao mà class này còn có điểm cộng cho Critical nữa.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Trận chiến kết thúc. Không biết vũ khí thánh nằm ở đâu? Elphin cảm thấy có một luồng gió đằng sau ngai vàng. Và đúng như vậy, Roy tìm thấy 1 cái hốc giữa sàn và tường. Và trong đó chính là cây rìu sét Armad, một cây rìu rất lớn. Nó chắc sẽ phù hợp với những người to lớn, lực lưỡng.
  Sau đó, Roy sẽ nhận được một bức thư từ Etruria. Một cuộc nổi loạn đã nổ ra ở Aquleia. Dẫn đầu nhóm nổi loạn là tên Roartz và tên Arcard. Chúng đã bắt vua Mordred và thông báo về kế hoạch phân chia sở hữu thế giới giữa Bern với Etruria. Không có tin tức về Cecilia và công chúa Guinevere. Có vẻ 3 đại tướng quân của Etruria đã chia rẽ. Nữ tướng Cecilia đã chốn thoát khỏi Aquleia và hướng về đảo Misul ở phía tây. Hai đại tướng còn lại đã bị buộc tham gia nhóm nổi loạn vì đức vua Mordred bị bắt làm con tin. Roy lúc này phải tìm cách liên lạc với Cecilia ngay.

  ********************************
  Chú ý: Trong màn hình chính từ bài 12 Gaiden sẽ có thêm 1 mục là Augury. Khi bạn vào đây sẽ được Elphin đánh giá về một số nội dung như Sức mạnh, tiền bạc...

  Chapter 13: Rescue Mission (Nhiệm vụ giải cứu)


  A. Giới thiệu:
  Cuộc đảo chính ở Aquleia nhanh chóng lan rộng ra các vùng còn lại của Etruria. Cecilia đã cùng công chúa Guinevere trốn thoát khỏi Aquleia. Cecilia cũng thành lập một nhóm Chống đảo chính và đi khắp Etruria chiến đấu với lực lượng nổi loạn. Tuy nhiên, lực lượng nổi loạn có Bern hậu thuẫn. Đức vua Mordred đã bị bắt làm con tin, buộc Đại tướng Doughlas và Tướng quân Percival phải theo phe nổi loạn. Với một lực lượng hùng hậu, quân nổi loạn dần dần đẩy lùi nhóm Chống đảo chính ra khỏi Etruria. Nhóm này đã phải chạy đến một lâu đài cổ trên đảo Misul ở phía Tây Etruria.
  Roy biết Cecilia đang bị nhóm đảo chính truy đuổi. Vì thế, Roy tiến về phía đảo Misul để giúp cô. Trong lúc đó, nhóm Chống đảo chính đang bị liên minh giữa nhóm đảo chính và quân Bern tấn công. Việc nhóm Chống đảo chính bị tiêu diệt sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian...

  B. Nội dung chapter 13:
  Tên Flaer đang ở trước lâu đài. Hắn chưa hạ được thành. Tên Narshen đến. Hắn rất bực tức vì Cecilia luôn chắn đường hắn. Vua Zephield và Idoun cũng xuất hiện. Zephield thấy rõ tình hình và ông ta sẽ tự mình ra tay.
  Về phía Roy, họ cũng đến sắp đến nơi. Hay tin lâu đài chưa bị hạ gục, Roy và các bạn khẩn trương tiến lên.

  Tên Zephiel đến gặp Cecilia và hắn buộc cô chiến đấu một chọi một với hắn. Một cuộc chiến thực sự không cân sức và Cecilia nhanh chóng bị Zephiel hạ gục chỉ bằng một đòn. Hắn xin Zephiel giao lại Cecilia cho hắn vì hắn có một số chuyện cần giải quyết với cô ta (Tên này đúng là tiểu nhân, tranh thủ trả thù cá nhân). Zephiel đồng ý và tên Narshen nhốt cô vào ngục.
  Percival biết chuyện Bern tấn công thành, lại trực tiếp Zephiel thực hiện khiến anh không hài lòng. Bern đã nói rằng sẽ để những vấn đề của Etruria cho Etruria giải quyết. Anh nghĩ rằng họ sẽ chẳng có việc gì phải làm ở đây nữa và sẽ nhanh chóng rời đi.
  Roy cũng đã biết tin lâu đài đã bị thất thủ. Tình hình của Cecilia đang rất hiểm nghèo. Không rõ cô còn sống hay đã chết nhưng còn nước còn tát, họ cần nhanh chóng tiến về lâu đài.

  Turn 2, tên Narshen báo cho Zephiel đã tìm thấy công chúa Guinevere. Zephiel đã gặp công chúa. Cô là em gái duy nhất của hắn nên hắn tha cho cô lần này. Sau đó hắn sai Narshen bảo Miledy đưa công chúa về Bern. Miledy cũng phải bảo đảm rằng Fire Emblem được đặt lại đúng chỗ trong Đền Cấm (Temple of the Seals).
  Miledy đến gặp công chúa để đưa cô về Bern nhưng công chúa không chịu. Cô cầm gươm đe dọa Miledy, mong Miledy sẽ cho cô đi. Cô biết Roy đang ở gần đây. Cô phải đến gặp họ. Cô phải làm gì đó để ngăn chặn anh cô. Dù Zephiel có nói gì thì cô cũng không bao giờ đồng tình với hành động của ông ta. Cô không ngờ Miledy lại là một người hết sức trung thành với cô. Miledy nói rằng, nếu trước khi rời Bern, cô đến và hỏi ý kiếm thì Miledy đã có thể giúp cô. Và giờ, Miledy cũng sẽ giúp cô đến chỗ Roy.
  Miledy trở công chúa đến chỗ Roy. Công chúa cho Roy biết Cecilia vẫn còn sống dù đang đã bị thương nặng. Họ cần khẩn trương giải cứu cho cô.
  Turn 3, Zephiel chuẩn bị một đội Rồng và ra lệnh cho Narshen gửi quân đến Nabata, một sa mạc nằm ở trung tâm bán đảo này. Ở đó, có một ngôi làng bí ẩn, nơi loài Rồng đã sống trong suốt cuộc chiến tranh The Scouring. Và hẳn ở đó sẽ có một vũ khí Thánh. Zephiel không muốn để nó rơi vào tay kẻ thù. Sau đó, Zephiel và Idoun bỏ đi.
  Trong ngục, Cecilia đã tỉnh lại. Có một cô bé đã chăm sóc vết thương cho cô. Cecilia tìm cách trốn khỏi đây dù cô bé ngăn cản vì lo cho sức khỏe của cô. Các vết thương vẫn chưa lành và sức của Cecilia còn rất yếu. Cô bé cho biết cô nhìn thấy 1 ánh sáng, một thứ ánh sáng sẽ đến giúp họ. Cô bé tên là Sophia, một nữ phù thủy của Arcadia. Arcadia là gì, nó nằm ở đâu? Ta sẽ được biết sau.
  Khi quân Roy tiên gần lâu đài, tên Flaer sẽ đến báo cho Narshen. Tên Narshen rất bất ngờ, hắn trưởng tên Flaer đã tiêu diệt quân Lycia ở Djuto còn tên Flaer thì không ngờ tên Rồng hắn để lại đã thất bại. Tên Narshen vô cùng lo lắng cho danh tiếng của mình. Tên Narshen quyết định trở lại Aquleia để lập kế hoạch đối phó với quân Lycia còn Flaer sẽ thay hắn canh giữ lâu đài này. Tên Flaer tỏ ra sợ hãi. Hắn không muốn làm vật hi sinh dù tên Narshen đã nói với hắn rằng hắn không cần tiêu diệt quân Lycia mà chỉ cần tiêu hao lực lượng của chúng. Tuy nhiên, Flaer là cấp dưới. Hắn buộc phải tuân lệnh dù không muốn. Tên Narshen sẽ bỏ đi.
  Turn 8, Percival sẽ bỏ đi. Anh cho rằng hành động của Bern là một sự lăng mạ với Etruria. Anh phải về Aquleia để kể cho tướng Douglas về việc này và bàn tính kế hoạch tương lai.

  C. Số nhân vật tham gia: 14

  D. Nhân vật mới: hai nhân vật mới nếu bạn chọn giải cứu Percival
  1. Miledy

  Class: Dragon Knight >> Dragon Master
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Thương
  Sau khi promote: Thương, kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 10)
  HP: 30 Def: 13
  Str: 12 MDf: 3
  Skl: 11 Mov: 7
  Spd: 10 Con: 8
  Luc: 5 Rsc: 12
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +5 Def: +2
  Str: +2 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhận định: Không có một từ nào để có thể diễn tả sự tuyệt vời của Miledy. Các chỉ số của cô dễ dàng đạt tối đa rất nhanh: Str, Skl, Spd, Def. Hai điểm yếu duy nhất của cô là Mdf và Luk nhưng nó không làm mất đi sự tuyệt vời của cô một chút nào. Sau này cho cô một item để cô chống được những đòn kỵ như cung hay Air Calibur thì cô cực kỳ tuyệt vời.

  2. Percival

  Class: Paladin
  Vũ khí sử dụng: Kiếm, thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 43 Def: 14
  Str: 17 MDf: 11
  Skl: 13 Mov: 8
  Spd: 18 Con: 12
  Luc: 12 Rsc: 13
  Chỉ số cộng khi promote: đã promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Cecilia, Douglas, Lalum, Elphin, Dorothy, Klein
  Nhận định: Không hổ danh là tướng quân của Etruria. Chỉ số của Percival thuộc loại khá, tốt hơn nhiều so với Marcus và Zealot. Tuy nhiên, nếu so với Allen/ Lance/ Treck/ Noah thì anh sẽ chẳng là gì. Vì thế, hãy sử dụng khi bạn ngại train 4 người kia hoặc bạn quá ưa thích anh chàng đẹp trai này

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1024x556 và độ lớn 620KB.


  Vòng tròn đỏ là nơi viện binh của địch xuất hiện ở turn 8
  Vòng tròn xanh là nơi viện binh của địch xuất hiện ở turn 12

  F. Nhiệm vụ: Tấn công thành, giải cứu Cecilia và công chúa Guinevere.

  G. Chiến thuật:
  Nhóm 1: nhóm chính, sẽ tiêu diệt trùm. Đi thẳng bên phải. Chú ý đầu tiên là hai tên Ballistae. Hai tên này khi bạn lại gần, hắn sẽ bỏ Ballistae để chạy đến bắn cung vào bạn. Ngoài ra, có một nhóm kỵ sĩ nữa. Tên đội trưởng cầm Silver Axe và một tên cầm Axereaver. Hai tên Kỵ sĩ rồng cũng sẽ bay về phía nhóm 1. Khi bạn đến đủ gần lâu đài thì tên Flaer sẽ bảo vệ lâu đài. 3 tên Dragon Knight đứng gần lâu đài sẽ bay về phía các bạn, trong đó có 1 tên cầm Horseslayer. Sau đó, bạn chỉ cần đối mặt với một nhóm Mercenary và một tên Hero nữa là sẽ đến với tên trùm. À, nhớ qua ngôi làng lấy cây kiếm Al's Sword nhá.
  Nhóm 2: đi lên phía trên. Bạn nên để Miledy đi theo nhóm này. Nếu bạn có cây Killer Lance thì hãy trao cho cô ấy, cô ấy dùng nó rất hiệu quả. Đầu tiên sẽ chạm chán một bọn kỵ sĩ. Tên đội trưởng có cây Silver Lance khá mạnh. Ngoài ra còn 2 tên, 1 tên cầm Killer Lance và một tên cầm Axereaver. Cần chú ý với 2 tên này. Sau đó hãy cho một người vào làng lấy Body Ring. Item này giúp tăng chỉ số Constitute giúp bạn giảm lượng speed mất đi do vũ khí nặng. Sau đó, bạn tiến tiếp lên cầu, nhóm kỵ sĩ bên kia cầu sẽ chạy sang tấn công bạn. Nhóm này gồm tên đội trưởng cầm Silverlance, 1 tên cần cây Axereaver và 1 cây Killing edge, 2 tên còn lại không có gì đặc biệt. Nếu bạn muốn thu phục Percival thì bạn phải đến tiếp cận anh ta trong 8 turn và sử dụng Lalum hoặc Elphin. Việc này có thể làm được nhưng rất vất vả. Vì thế, hãy bỏ qua anh chàng này đi. Chúng ta sẽ gặp lại anh ta trong bài 15 và sẽ thu phục dễ hơn. Nhưng nếu bạn muốn thu phục anh ta sớm để luyện thì hãy thử.
  Nhóm 2 bạn cũng nên để ở lại để chặn đánh 2 nhóm viện binh xuất hiện ở vị trí Pa đánh dấu trên map. Chúng đều gồm 1 Paladin, 5 kỵ sĩ và 1 troubadour.

  Rồi, ta đến với tên trùm:

  Boss:

  Flaer
  Class: Dragon Lord
  Lvl 2
  Hp: 44
  Str: 18
  Skl: 11
  Spd: 12
  Luk: 9
  Def: 16
  Res: 6

  Bạn nhìn chỉ số của tên này sẽ thấy khá là cao. Hắn lại dùng cây Spear nên khá là nguy hiểm. Tuy nhiên, theo Pa thì tiêu diệt hắn đơn giản hơn một số tên boss trước đây nhiều. Thứ nhất là quân ta giờ đã khá mạnh, thứ hai là class này bị kỵ một số vũ khí. Bạn có thể dùng một cung thủ hoặc một phù thủy với chiêu Air Calibur. Pa tin hắn sẽ chết ngay trong 1 turn.

  Chú ý là trong bài này có 2 shop bán một số đồ hữu ích như Flux, Elfire, Restore Staff, Killing Edge, Killer Bow, Killer Lance. Hãy mua một ít mà dùng nhá. Ngoài ra, trong map này cũng có Arena, hãy tranh thủ vào kiếm chút exp và tiền, nếu bạn thích.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Trận chiến kết thúc. Roy cứu được Cecilia. Roy hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Cecilia giới thiệu Sophia cho Roy. Cecilia cho Roy biết Sophia đã tiên đoán được sự xuất hiện của anh. Sophia cho biết quê hương của cô, Arcadia nằm ở phía đông của sa mạc Nabata. Họ muốn sống một cách biệt lập nhưng Bern đã phát hiện ra họ. Chúng đã tấn công bọn cô và cô đã bị bắt. Cô cho biết có loài Rồng sống ở làng của cô và có thể đó là lý do Bern tấn công. Arcadia vốn được xây dựng bởi Rồng và người từ cách đây rất lâu. Sophie cầu xin Roy bảo vệ quê hương cô. Merlinus khuyên Roy cẩn thận vì câu chuyện có vẻ khó tin. Nhưng Roy cho rằng có thể tin được Sophia vì cô đã cứu Cecilia. Cô có ơn với họ.
  Phụ đề 2


  Đến sau bài 13 này chắc cũng nhiều nhân vật của bạn đã đủ lvl 20 để promote rồi đúng không nào! Nhưng bạn đã biết cách promote chưa? Để promote bạn phải dùng đúng Item cho từng class khác nhau.
  Có tổng cộng 5 item:


  1. Hero Crest: Bạn dùng Item này để Promote cho
  - Mercenary --> Hero
  - Fighter --> Warrior
  - Pirate/ Brigand --> Berserker
  - Myrmidom --> Swordmaster
  2. Knight Crest: Bạn dùng Item này để promote cho
  - Cavalier --> Paladin
  - Armor Knight --> General
  3. Elysion Whip: Bạn dùng item này để promote cho
  - Dragon Knight --> Dragon Master
  - Pegasus Knight --> Falcon Knight
  4. Guilding Ring: Bạn dùng Item này để promote cho
  - Mage --> Sage
  - Cleric --> Bishop
  - Shaman --> Druid
  - Trourbadour --> Valkyuria
  5. Orion Bolt: Bạn dùng Item này để promote cho
  - Nomad --> Nomadic Trooper
  - Archer --> Sniper

  Một số Item hỗ trợ khác:  Secret book: Cộng skill
  Goddess Icon: Cộng luck
  Speedwings: Cộng Spead
  Dragonshield: Cộng Def
  Talisma: Cộng Res (Mdef)
  Angelic Robe: Cộng HP
  Ngoài ra còn có Body Ring (bạn lấy được ở bài 13 đó): cộng Con
  Delphi Shield: bạn sẽ có item này ở bài 16. Char mang Item này sẽ tránh được các đòn kỵ cho các nhân vật bay (Cung, Air Calibur), biến thành đòn thường. Hãy cho các nhân vật bay cầm item này.
  ___________________________

  Chapter 14: Arcadia


  A. Giới thiệu:
  Sau khi giải cứu công chúa Guinevere và nữ tướng Cecilia, Roy và đồng đội tiến quân về sa mạc Nabata theo sự chỉ dẫn của Sophia. Theo lời Sophia thì có một ốc đảo nằm ẩn trong sa mạc và đó chính là nơi làng cô cư ngụ, Arcadia. Tuy nhiên, lúc này, Arcadia đã bị tấn công bởi quân Bern. Mục địch của chúng có lẽ là loài Rồng mà được biết là tồn tại ở ngôi làng này. Dù quân Lycia đã di chuyển nhanh nhất có thể đến Arcadia nhưng một trận bão cát tồi tệ đã chặn đường họ.

  B. Nội dung chapter 14:
  Đầu bài, bạn sẽ gặp hai nhân vật trên đỉnh một tòa tháp. Một cô bé tóc hồng tên Fa và một cô gái tóc vàng tên Igrene. Igrene đang chỉ đường để Fa chạy trốn trước khi Bern tìm thấy họ. Fa đã thấm mệt. Cô còn nhỏ và cũng chưa biết thế giới bên ngoài bao giờ ngoài ngôi làng này. Fa nghĩ sao không để Bern bắt và họ sẽ được thấy thế giới bên ngoài ra sao. Igrene phản đối ngay. Già làng đã nói họ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Igrene đang phân vân vì sau Bern tìm ra họ nhưng lúc này không phải là lúc để lo lắng chuyện đó. Giờ họ phải chạy ngay. Fa vẫn cứ nài nỉ để được xem thế giới bên ngoài.
  Ở dưới trên tháp, tên trùm Randy và một chàng trai tóc đỏ Zeiss. Một nhóm mercenary và rồng đã đến nhưng Narshen thì chưa thấy mặt. Chúng không thể hạ ngôi làng với một lực lượng ít như thế này. Vì thế, tên Randy sai Zeiss về Aquleia để báo cáo tình hình cho Zephiel, đặc biệt là sự tồn tại thưc sự của loài rồng ở đây. Có dấu hiệu của Rồng thánh, loài mạnh nhất trong các loài Rồng.
  Roy cũng đã đến, ngôi làng ở phía đông bắc nhưng cơn bão cát đã làm họ gặp khó khăn. Sophie cũng cảnh báo Roy rằng có gì đó đang ẩn dấu bên trong cơn bão cát. Họ cần phải cẩn thận trong mỗi bước đi.

  Turn 8, có hai tên cướp tên là Rose và Maggie xuất hiện. Chúng phát hiện ra nhóm Roy và chúng cho rằng lời đồn về một ngôi làng bí ẩn trong sa mạc này là có thật. Chúng muốn đến ngôi làng vì nghe nói ở đó có rất nhiều kho báu. Tuy nhiên, chúng sợ bị lạc trong cơn bão cát. Chúng chợt nảy ra ý định đi theo nhóm Roy. Khi đến được ngôi làng rồi, bọn chúng sẽ tiêu diệt luôn nhóm.

  C. Số nhân vật tham gia: 11

  D. Nhân vật mới: 2 nhân vật mới
  1. Cecilia

  Class: Valkyuria
  Vũ khí sử dụng: Gậy phép, Phép thuật yếu tố
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 30 Def: 7
  Mgk: 11 MDf: 13
  Skl: 7 Mov: 8
  Spd: 10 Con: 6
  Luc: 10 Rsc: 14
  Chỉ số cộng khi promote: Đã promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Roy, Percival, Douglas, Saul, Elphin, Lilina
  Nhận định: Chỉ số của Cecilia không được như mong đợi ban đầu của ta. Dù tăng tốt hơn Marcus/Zealot nhưng chỉ số của cô vẫn rất thấp. Nếu thích Class này, bạn chọn Clarine thì tốt hơn.

  2. Sophia

  Class: Shaman >> Druid
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Phép thuật bóng tối
  Sau khi promote: Phép thuật bóng tối, gậy phép
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 15 Def: 1
  Mgk: 6 MDf: 8
  Skl: 2 Mov: 5
  Spd: 4 Con: 3
  Luc: 3 Rsc: 2
  Chỉ sống cộng khi promote
  HP: +2 Def: +2
  Mgk: +4 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +3 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Roy, Fae, Igraine, Ray, Niime
  Nhận định: Sophia có chỉ số sức mạnh cao hơn Ray nhưng bù lại thì Skl và Spd lại thấp hơn. Mặt khác, cô ấy xuất hiện muộn hơn Ray và lvl khi xuất hiện chỉ là 1. Điều này sẽ rất khó khăn cho việc train cô ấy. Tuy nhiên, vẫn 1 lần nữa, hãy tự lựa chọn.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1024x701 và độ lớn 714KB.


  Các vòng tròn xanh dương là vị trí khu vực có các item ẩn dấu: Speedwings, Talisman, Silver Card, Boots, Warp, Silence Staff, Silver Blade, Guiding Ring

  F. Nhiệm vụ:
  - Tiêu diệt quân địch, cứu ngôi làng
  - Hoàn thành nhiệm vụ trong 25 turn, Sophia phải sống,

  G. Chiến thuật:
  Bài này bạn sẽ bị bão cát cản trở tầm nhìn. Vì thế, hãy mang theo thief để giúp các bạn nhìn rộng hơn. Ngoài ra, thief cũng giúp bạn dễ dàng tìm các món đồ dấu trong cát hơn (dù các nhân vật khác cũng có thể làm được nhưng tỉ lệ rất thấp). Riêng Guilding Ring (nằm ở ngay gần chỗ tên trùm) thì chỉ có Sophia là có thể tìm thấy được. Bài này bạn nên mang theo nhiều phù thủy một chút. Họ sẽ giúp các bạn tiêu diệt những tên rồng dễ ràng hơn. Bài này có 3 tên Rồng đứng ở khu vực khoanh tròn vàng. Bạn tuyệt đối hạn chế mang những nhân vật đi ngựa vì họ di chuyển kém trong sa mạc. Mang theo kỵ sĩ rồng hoặc ngựa bay sẽ giúp bạn di chuyển nhanh nhưng cần cẩn thận có một số tên phù thủy dùng Air Calibur ẩn dấu trong bão cát.
  Turn8, 2 tên berserker và một nhóm 8 Brigand xuất hiện ở góc bên dưới cùng bên trái map. Một tên dùng Devil Axe, 1 tên dùng Halberd. Bạn hãy cẩn thận với khả năng Critical của 2 tên này. Sau đó, mỗi turn sẽ xuất hiện thêm 4 tên brigand. Bạn hãy tranh thủ train cho những char chưa promote, đặc biệt là những người dùng kiếm.
  Các khu vực hình chữ nhật đỏ là khu vực có những nhóm kỵ sĩ rồng. Các khu vực chữ nhật vàng là có các nhóm Mercenary và Hero. Ngoài ra, đứng cùng các nhóm này là các tên mage. Có một tên Bishop dùng Sleep nữa và nó hay đánh vào Sophia. Vì thế cần cẩn thận trong các bước đi, các nhân vật yếu thì không nên cho đi đầu, để những nhân vật mạnh, tốt nhất là đã promote đi trước. Bài này bạn cũng có thể mang theo Torch để nhìn rõ hơn.
  Các bạn trong bài này, nên đi lên phía trên rồi vòng ra tiêu diệt trên trùm rồi sau đó nếu bạn còn thừa turn thì hãy xuống tiêu diệt tốt hai tên rồng và một số tên địch ở dưới đằng đấy. Nếu Thief đi quá chậm, bạn hãy dùng ngựa bay và kỵ sĩ rồng đưa họ đến gần các khu vực có item.
  Nào đến với tên trùm.

  Boss:

  Randy
  Class: Hero
  Lvl: 10
  Hp: 40
  Str: 15
  Skl: 20
  Spd: 16
  Luk: 8
  Def: 11
  Res: 5

  Nhìn tên này thì ta cảm thấy hắn khá mạnh nhưng mình tin chắc với đội quân của bạn hiện giờ hắn sẽ chẳng là gì. Bạn hãy dùng những nhân vật đã promote để tiêu diệt hắn. Hoặc đơn giản hơn, hãy dùng các char dùng phép thuật vì hắn quá yếu ở Mdef. Tuy hắn dùng cây kiếm Light Brand có thể đánh từ xa nhưng vì cây kiếm đó khi đánh xa sẽ sử dụng Magic nên chẳng có gì đáng ngại, nhất là nếu bạn dùng các phù thủy.

  OK, tiêu diệt tên trùm xong, hãy tiêu diệt nốt bọn địch còn lại nếu còn nhiều thời gian. Cũng hãy nhặt hết 8 item trong bài này. Bạn cũng nhớ vào Shop mua một ít sách phép Air Calibur và Nosferatu nhá!

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Trận chiến kết thúc. Roy và đồng đội vào trong làng nhưng không thấy ai cả. Sophia phát hiện của vào ngôi đền đã bị mở. Trong đó có một vũ khí thánh, một cuốn sách phép. Hẳn Bern đến đây vì nó. Họ phải khẩn trương trước khi quá muộn.
  Chapter 14 gaiden: The Infernal Element (Phép thuật yếu tố địa ngục)


  A. Giới thiệu:
  Trong ngôi làng bí ẩn, Arcadia, có một ngôi đền cổ. Nghe nói có một vũ khí thánh được cất giữ ở đó. Roy và đồng đội nhanh chóng đuổi theo quân Bern, những kẻ đã đặt chân vào ngôi đền trước họ.

  B. Nội dung chapter 14 gaiden:
  Đầu bài, bạn sẽ gặp tên trùm Ohtz và tay sai. Bọn chúng nghĩ vũ khí thánh nằm bên trong bệ thờ nhưng không mở được. Tên trùm ra lệnh cho chúng phá bệ thờ hoặc làm bất cứ gì để lấy được vũ khí thành vì chúng không có nhiều thời gian. Tên tay sai cũng báo cho tên trùm biết có một nhóm kẻ địch đã vào Ngôi đền. Một lượng lớn quân phải lo đối phó nên không đủ người để phá bệ thờ này. Tên trùm quyết định sẽ tiêu diệt nhóm địch thủ trước.
  Roy không nhờ bên dưới sa mạc lại có một nơi đầy nước thế này. Sophia cho biết nhà hiền triết Athos đã đưa họ đến đây để xây dựng ngôi làng. Athos cũng dấu vũ khí thánh của ông trong ngôi đền này để dân làng có thể sử dụng nó, bảo vệ Arcadia. Sophia cũng báo cho Roy về việc một số con đường trong đền có thể bị ngập nước nên hãy cẩn thận.

  C. Số nhân vật tham gia: 10

  D. Số nhân vật mới: không

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 959x927 và độ lớn 434KB.


  F. Nhiệm vụ: Tiêu diệt bọn địch, lấy được sách phép Forblaze

  G. Chiến thuật:
  Bài này cũng giống đa phần các bài Gaiden khác, đó là bạn sẽ gặp trở ngại trên đường đi. Bài 8 Gaiden bị núi lửa phun trào, bài 12 Gaiden bị phun khí độc và bài này sẽ là các con đường bị ngập nước và không thể di chuyển được. Tuy nhiên, sự ngập nước này là có quy luật, bạn hãy đi vào các con đường chính giữa vì con đường này sẽ bị ngập nước sau cùng. Ngoài ra, nếu muốn tiếp cận tên trùm thật nhanh và tiêu diệt thì bạn buộc phải đến chỗ tên trùm khoảng turn 6, 7 vì nếu không con đường ở đó sẽ bị ngập và bạn buộc phải đi vòng hoặc đợi.
  Một trở ngại lớn nữa ở bài này chính là Bolting, cả tên Trùm và tên phù thủy đứng trước tên trùm đều có Bolting. Vì thế, bạn hãy để những nhân vật yếu trước phép thuật tránh xa tâm đánh của Bolting (tầm đánh xa nhất của Bolting là 10 ô từ chỗ hắn đứng). Nếu bạn đi đủ nhanh, tốt nhất là dùng các char phù thủy, tiếp cận tên trùm và tiêu diệt hắn thật nhanh khi hắn còn dùng Bolting, như thế hắn sẽ không tấn công lại bạn. Nếu không thể thì dùng cách khác vậy.
  Bạn hãy để một nhóm ở lại chỗ xuất phát để tiêu diệt những tên Pirate, một tên Berserker và một số Dragon Knight sẽ tấn công khu vực này. Số còn lại thì tiến thẳng thật nhanh. Cẩn thận vì một số tên Pirate sử dụng Poison Axe. Mấy tên Archer dùng Long Bow. Chú ý nếu bạn dùng ngựa bay hay kỵ sĩ rồng. Ngoài ra còn có 2 tên Druid, 1 tên có chiêu Eclipse rất kém chính xác (chẳng lo về thằng này) và một tên dùng Nosferatu khá là mạnh và chính xác. Bạn có thể cho một hay hai nhân vật đi tiếp sang bên phải để tiêu diệt nốt một số tên khu vực bên này. Còn lại thì tấn công tên trùm.
  Nếu bạn đi quá chậm, không kịp sang thì mình khuyên các bạn nên đứng đợi vì đi vòng cũng mất khá nhiều thời gian. Trong thời gian đợi thì hãy tranh thủ tiêu hao chiêu bolting của hai tên. Hãy cho một phù thủy, tốt nhất là đã promote (bạn chắc chắn là có đúng không nào), đứng vào tầm tấn công của cả hai tên. Bọn chúng sẽ tấn công char này. Mình tin chắc rằng bạn đủ sức chống chọi cả hai chiêu dù bị trúng (thực ra khả năng trúng cả hai gần như không thể nếu bạn đã promote). Hãy sử dụng một healer trong trường hợp cần thiết. Chỉ trong một vài turn chúng sẽ hết chiêu Bolting, cũng là lúc bạn có thể sang tấn công tên trùm. (Nếu vẫn chưa có đường thì hãy sử dụng kỵ sĩ rồng và ngựa bay đưa bạn sang. Mình không khuyên bạn làm việc này khi chưa hết Bolting vì sẽ gây nguy hiểm cho ngựa bay và kỵ sĩ rồng). Tiêu diệt nốt vài tên đứng ở khu vực gần tên trùm. Giờ chỉ còn tên trùm già khú thôi!

  Boss:

  Ohtz
  Class: Sage
  Lvl: 10
  Hp: 35
  Mgc: 17
  Skl: 16
  Spd: 15
  Luk: 7
  Def: 10
  Res: 14

  Nếu bạn tấn công hắn khi bạn đang còn sử dụng Bolting thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, hắn không tấn công bạn và khả năng đánh trúng cũng cao hơn. Còn nếu bạn tấn công khi hắn đã dùng hết Bolting và chuyển sang Elfire thì bạn sẽ gặp khó khăn hơn. Đặt biệt là các nhân vật không phải phù thủy sẽ bị ăn đòn rất mạnh. Với trường hợp 1 bạn có thể dùng 1 char sử dụng đòn tấn công vật lý đã promote để tấn công cũng được nhưng mình khuyên trong cả hai trường hợp hãy dùng phù thủy (Chắc Lugh, Lilina... đã promote rồi vì tính đến bài này bạn đã có 2 Guilding Ring). Có thể tấn công sẽ tốn turn hơn một chút nhưng hiệu quả. Hắn cũng không có quá nhiều máu nên sẽ nhanh bị tiêu diệt thôi.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Vũ khí thành đúng là nằm trong bệ thờ và chỉ có người dân làng mới mở được. Sophia mở chiếc bệ thờ. Trong đó là cuốn sách phép Forblaze - Phép thuật yếu tố địa ngục.
  Sau đó, Roy được gặp già làng của Arcadia. Ông cho biết loài Rồng duy nhất hiện ở làng chỉ có Fa dù cô bé chưa thực sự trưởng thành. Roy hỏi ông về loài Rồng mà anh thấy trong quân đội của Bern nhưng ông không biết gì cả. Ông cho rằng rồng không tồn tại ở bất cứ nơi đâu ngoài Arcadia này. Igrene nói rằng Sophia đã cảm thấy một sức mạnh xấu trong quân đội Bern, có thể nó liên quan đến loài Rồng mà Roy đã nói đến. Sophia mang trong mình một nửa loài người, một nửa loài rồng nên cô cảm nhận được sự xuất hiện của những con rồng khác nhưng không hoàn toàn rõ ràng. Sau đó, Igrene, Người bảo vệ của Nabata, xin phép già làng đi cùng Roy để tìm hiểu sự việc. Fa cũng đòi đi nhưng già làng không cho. Tuy nhiên, cô bé đã bí mật trốn đi, theo chân quân Lycia.
  ___________________________

  Chapter 15: The Dragon Girl (Cô gái rồng)


  A. Giới thiệu:
  Sau khi bảo vệ Arcadia, Roy và đồng đội ra khỏi sa mạc Nabata theo sự hướng dẫn của Igrene. Lúc này, họ tiến về Etruria để đương đầu với Nhóm đảo chính. Tuy nhiên, Già làng Arcadia đã gửi một bức thư cho họ. Fa, cô bé rồng đã rời Arcadia, đi theo Roy. Nếu cô bé rơi vào tay nhóm đảo chính hay Bern, những kẻ đứng sau chúng, thì sẽ là một thảm họa. Để truy tìm Fa, Roy và đồng đội đã đi đến một pháo đài nhỏ nằm gần biên giới Etruria.

  B. Nội dung chapter 15:
  Trong pháo đài, bọn lính báo cáo tình hình về một cô bé chúng mới bắt được ở bên ngoài thành. Chúng phát hiện ra một viên ngọc trên người cô ý. Nó rất giống Dragon Stone nhưng lại có một số điểm hơi khác với những viên mà chúng đã thấy những tên Rồng của Bern mang theo khi biến hình. Chắc có thể có liên quan nên tên trùm Raeth quyết định báo cáo việc này cho Zephiel và chờ chỉ thị. Trong lúc đó, phải bảo đảm cô gái không được đi đâu khỏi lâu đài.
  Ở phía biên giới Etruria, Percival và Doughlas nói chuyện với nhau. Tên Roartz đã cử Percival đi tiêu diệt quân Lycia. Thực chất, hắn sợ Percival, sợ nếu anh còn ở Aquleia, anh sẽ ám sát hắn. Đúng là nực cười. Hắn là người đã phản bội đức vua và giờ hắn lại sợ mình bị phản bội. Một tên hèn nhát. Đúng là không có mấy người trung thành cho tướng Doughlas. Bản thân Percival cũng vậy. Khi hoàng tử Mildain còn sống, anh không do dự hi sinh bản thân mình cho hoàng tử cũng như sự hưng thịnh của Etruria. Nhưng lúc này đây, khi được giao nhiệm vụ này, anh cảm thấy hơi do dự. Nhưng anh sẽ làm vì nó tốt cho đức vua. Doughlas khuyên Percival nên bỏ đi và chờ cơ hội. Etruria giờ đây thực sự đã sụp đổ. Ông sẽ ở bên cạnh đức vua nhưng Percival thì cần ra đi vì anh sẽ là trụ cột của Etruria trong tương lai. Percival chưa kịp nói gì thì có tin báo về quân Lycia. Tướng Doughlas từ biệt anh để chở về Aquleia. Percival ra lệnh tiến quân, truy kích nhóm Roy.
  Về phía Roy, họ đã có tin về Fa. Những người dân địa phương đã cho họ biết cô bé bị bắt vào pháo đài. Igrene rất tiếc vì đã để Roy dính vào việc này. Tuy nhiên, Roy không nghĩ vậy. Nếu cô bé bị làm sao thì sự việc còn nghiêm trọng hơn. Igrene hi vọng bọn địch chưa biết về viên Dragon Stone, viên đá chứa sức mạnh của rồng vì như thế cô bé sẽ được an toàn. Tuy nhiên, sự hi vọng đó đã không thành sự thật. Lâu đài đang củng cố lực lượng bảo vệ. Chắc hẳn chúng đã biết về viên đá. Họ cần giải cứu ngay cho cô.
  Bạn có thể cho Lalum hoặc Elphin nói chuyện với Percival, ở đây mình sẽ cho Lalum nói chuyện. Ban đầu, Percival không nhận ra cô nên không nghe cô gọi. Sau đó anh nhớ ra đã gặp cô ở nhà Doughlas. (Cô gái này có quan hệ gia đình với tướng Doughlas đó). Lalum cho biết cô đến gặp anh theo yêu cầu của hoàng tử Mildain. Percival không tin, anh cho rằng cô mất trí rồi vì hoàng tử đã bị giết cách đây một năm. Lalum đưa cho anh một huy hiệu (chắc là ngọc bội) của hoàng tử để chứng thực cho anh điều mình nói. Cô cũng đưa cho anh một bức thư của hoàng tử. Percival nhận ra nét chữ của hoàng tử. Không do dự gì nữa, hoàng tử còn sống (Á, ai trong đội quân của Roy là hoàng tử Mildain thế? hehe, Elphin chứ còn ai vào đây nữa). Vì thế, anh tham gia quân đội Lycia. (Việc quyết định nhanh chóng lạnh lùng của Percival làm cô nàng Lalum hơi thật vọng. Cô mong mọi chuyện phải kịch tính hơn kiểu "Nếu muốn chống lại Etruria thì phải bước qua xác ta". Đúng là cô nàng nhiều chuyện).
  Turn 3, Garret và đồng bọn xuất hiện. Họ sẽ tấn công các ngôi làng trước khi quân đội vào tàn phá chúng. Tuy nhiên, Garret ra lệnh không được giết người bừa bãi. Hãy để Lilina nói chuyện với Garret. (Cô nàng này có tài thu phục mấy tên cướp dữ tợn ghê, lần trước là Gonzales). Garret đổ lỗi cho Lilina và các bạn vì chính họ và cuộc chiến tranh của họ đã khiến nhiều người dân phải đi ăn cướp để có thức ăn. Lilina nói với Garret rằng cô và các bạn đang chiến đấu để giúp họ. Garret không tin. Anh đã nghe quá đủ những lời hứa suông như thế. Cần nhìn vào thực tế chứa không phải đi trên mây. Garret yêu cầu cô tránh ra nhưng Lilina nhất quyết không chịu. Dù anh có giết cô, cô cũng không đi vì như thế cô sẽ chẳng khác những người "nói mà không làm" như anh đã nghĩ. Trước sự cương quyết của một cô bé, Garret chịu thua. (Bản chất là người tốt mà). Anh sẽ không cướp phá làng nữa nhưng Lilina phải cho anh theo cô. Anh muốn tự mình thấy lời hứa của cô là thế nào.

  C. Số nhân vật tham gia: 12

  D. Nhân vật mới: hai nhân vật mới (Nếu bạn đã giải cứu Percival ở bài 13)
  1. Igrene

  Class: Sniper
  Vũ khí sử dụng: Cung
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 5)
  HP: 32 Def: 11
  Str: 16 MDf: 10
  Skl: 18 Mov: 6
  Spd: 15 Con: 7
  Luc: 9 Rsc: 6
  Chỉ số cộng khi promote: đã promote
  Nhận vật hỗ trợ
  Fa, Sophia, Saul, Douglas, Astol
  Nhận định: Cô là con gái của Hawkeye trong FE7. Igrene giống Klein. Dù đã promote nhưng chỉ số của cô tăng rất khá. Cô không những chỉ số đẹp hơn Klein mà đôi khi, nếu may mắn thì còn tốt hơn cả Wolt. Tuy nhiên, cô không thể đọ lại Dorothy (đã bảo cô Dorothy là cung thủ mạnh nhất game mà). Tuy nhiên, nếu bạn ngại phải train Wolt hay Dorothy từ những lvl quá thấp thì hãy dùng luôn Igrene.

  2. Garret

  Class: Berserker
  Vũ khí sử dụng: Rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 2)
  HP: 49 Def: 9
  Str: 17 MDf: 4
  Skl: 13 Mov: 6
  Spd: 10 Con: 13
  Luc: 12 Rsc: 12
  Chỉ số cộng khi promote: đã promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Gonzales, Cath, Geese
  Nhân vật hỗ trợ: Chỉ số của Garret cũng không phải là quá tồi, đặc biệt là ở Hp và Str nhưng so với Gonzales hay Geese thì lại quá thấp. Vì thế hãy để anh chàng này ngồi ghế dự bị.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 895x828 và độ lớn 370KB.


  Hình chữ nhật màu tím là nơi Garret xuất hiện.

  F. Nhiệm vụ: Tiêu diệt địch, chiếm pháo đài, cứu Fa.

  G. Chiến thuật:
  Nếu bạn chưa thu phục Percival thì bài này anh ta sẽ xuất hiện. Bạn hãy mang Lalum hoặc Elphin và cho đứng đợi ở vị trí ô chữ nhật màu đỏ, chờ Percival chạy tới và thu phục.
  Nhóm còn lại bạn cho di chuyển sang bên phải. Ngôi làng đầu tiên cho bạn một sách phép ánh sáng Divine. Hai tên mercenary và cung thủ đầu tiên không có vấn đề gì. Nhóm kỵ sĩ tiếp theo có một tên cần Horseslayer và tên Valkyrie có phép Air Calibur. Chỉ cần cẩn thận 2 tên này thôi để tránh sử dụng những nhân vật bị kỵ dơ. Còn 3 tên kia không có gì để nói. Nhóm Mercenary và cung thủ sẽ tiến dần xuống. Hãy tiêu diệt bọn cung thủ để tránh nguy hiểm cho những nhân vật bay. Chú ý trong 4 tên mercenary có một tên cầm Killing edge và một tên cầm Armorslayer. Tập trung tiêu diệt chúng trước.
  Turn 3, Garret và đồng bọn sẽ xuất hiện và di chuyển về phía ngôi làng. Hãy dùng Lilina thu phục anh ta. Sau đó tiêu diệt 2 tên đi cùng. Chúng có Poison Axe nên cẩn thận kẻo dính độc. Ngôi làng sẽ cho cây Hammerne Staff dùng để sửa đồ sắp vứt đi. Gần làng là một shop có bán sách phép. Bạn cũng nên mua Door Key. Sẽ có ích cho bạn trong bài sau.
  Sau đó hãy tiến lên, có một nhóm kỵ sĩ, trourbadour và 2 tên Dragon Knight nữa. Cũng chỉ cần chú ý tên kỵ sĩ dùng Horseslayer thôi. Tên Trourbadour dùng Elfire cũng khá là mạnh.Nhóm còn lại quanh thành cũng không có gì đặc biệt. Tên Dragon Knight dùng Silver Lance, một tên Mercenary có cây ArmorSlayer, 1 tên Archer với Long Bow, một tên Sniper, 1 tên mercenary và 1 tên Cavalier nữa.
  Nếu không giết tên trùm trong vòng 12 turn thì từ lâu đài và hai pháo đài gần lâu đài sẽ xuất hiện quân viện binh (các kỵ sĩ). Nếu bạn muốn có địch thủ để train thì có thể đợi. Giờ thì đến với tên trùm nào!

  Boss:

  Raeth
  Class: Paladin
  Lvl: 8
  HP: 40
  Str: 16
  Skl: 8
  Spd: 8
  Luk: 10
  Des: 13
  Res: 9

  Tên Raeth này quá đơn giản để giết. Cách đơn giản nhất là dùng phù thủy. Bạn cũng có thể sử dụng các char đã promote như Hero, Paladin sử dụng Axe để đánh hắn. Cung thủ cũng làm việc tốt với hắn.

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Họ đã tìm thấy Fa. Cô bé vẫn an toàn. Cô bé theo Roy vì muốn nhìn thế giới bên ngoài. Cô luôn phải ẩn trốn trong ngôi làng, sống cô đơn. Cô không biết mình đã gây ra rắc rối cho mọi người. Roy quyết định đưa cô bé theo. Quân địch đã biết về cô bé. Vì thế đi theo họ, cô sẽ được an toàn hơn là về Arcadia.
  Kết thúc bài, nếu không một đồng đội nào của Percival chết, họ sẽ đưa cho Percival một Knight Crest mà họ tìm thấy trong lâu đài này.
  Chapter 16: Retaking the Capital (Tái chiếm thủ đô)


  A. Giới thiệu:
  Sau khi giải cứu Fa, Roy và đồng đội tiến về Aquleia. Không chỉ là thủ đô của Etruria, Aquleia còn là thành phố rộng lớn và giàu có nhất ở Elibe. Chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của quân đội Lycia, nhóm đảo chính đã tập trung lực lượng ở Aquleia. Ban đầu, chúng định dùng quân đồn trú trong thành phố để phòng thủ nhưng vì Tòa thánh Elimine đã đứng về phía Roy nên nhóm đảo chính không có lựa chọn nào khác, phải rút quân vào lâu đài và đóng quân ở đó thay cho việc lo sợ Tòa thánh sẽ kêu gọi cư dân trong thành phố phản đối.
  Tòa thánh Elimine được khởi xướng bởi thánh Elimine, một trong 8 anh hùng. Tổ chức tôn giáo này có rất nhiều tín đồ, chủ yếu ở Bern và Etruria. Roy đã có được sự ủng hộ của Tòa thánh trong việc tấn công Aquleia. Tuy nhiên, Narshen và đội quân tinh nhuệ nhất của hắn đã đợi sẵn trong lâu đài...

  B. Nội dung chapter 16:
  Tên Murdock, chỉ huy của bộ ba Dragon Lord xuất hiện khiến tên Narshen hơi lo lắng. Tên Murdock muốn Narshen giải thích về việc công chúa Guinevere lại trốn thoát. Tên Flaer, kẻ thay thế của hắn đã bại trận tại Djuto còn hắn thì bỏ bê nhiệm vụ đánh chiếm ngôi làng bí mật ở Nabata mà Zephiel đích thân giao phó. Tên Narshen bối rối, không biết giải thích thế nào. Chẳng để hắn nói nữa, Murdock cho hắn biết Zephiel đã giáng chức hắn. Hắn không còn nằm trong bộ ba Dragon Lord nữa. Gale sẽ thay thế chỗ của hắn. Narshen hoảng sợ. Hắn van xin Murdock cho hắn thêm một cơ hội nữa. Murdock đồng ý. Nếu hắn tiêu diệt được quân Lycia thì Murdock sẽ thương lượng lại với đức vua về việc này. Rồi Murdock bỏ đi. Tên Narshen cảm thấy tức tối. Danh vọng, quyền lực của hắn sắp sụp đổ. Bỗng nhiên hắn chợt nghĩ ra một việc. Em trai của Miledy đang ở trong lâu đài này. Hắn sẽ đổ tội rằng anh đã cũng cấp thông tin cho kẻ địch dẫn đến sự thất bại của bọn chúng. Rồi hắn ra lệnh cho quân lính bắt anh đến chỗ hắn. Em trai của Miledy là ai? Ta đã gặp ở bài 14 rồi đó. Anh chàng tóc đỏ Zeiss.
  Ở một nơi khác trong lâu đài, tên Roartz và Arcard đang lo sợ sẽ bị bắt và bị trừng phạt. Chúng bắt đầu tranh cãi, đổ tội cho nhau. Thế rồi, chúng quyết định sẽ chạy trốn sang Bern. Chúng đã làm mọi việc Bern yêu cầu và giờ Bern phải giúp đỡ chúng. Doughlas chen ngang cuộc nói chuyện. Ông muốn biết chúng sẽ làm gì với đức vua Mordred? Tên Roartz cho ông biết là đức vua sẽ không sao cả vì mẹ của Zephiel vốn là người Etruria. Hắn bảo Doughlas bỏ trốn cùng chúng nhưng Doughlas từ chối. Trước đây, ông đứng về phía chúng vì chúng nắm đức vua trong tay chứ không phải vì ông đồng tình kế hoạch của bọn chúng. Roartz và Arcard mặc kệ ông rồi bỏ đi. Doughlad thầm nghĩ: "Đúng là những tên hèn nhát bẩn thỉu. Trốn chạy ở phút cuối cùng. Quân Lycia sẽ tiêu diệt chúng". Ông cũng ước hoàng tử Mildain còn sống để lãnh đạo đất nước. Còn lúc này, ông phải chiến đấu để thể hiện sự trung thành như một Đại tướng quân Etruria.
  Quay lại với Roy. Chúng ta sẽ gặp lại một người. Đó là Yodel (Ông nay xuất hiện trong ngôi làng ở bài 5). Ông đã đưa Roy và các bạn đến lâu đài. Roy rất cảm ơn ông đã giúp họ không phải gây chiến trong thành phố và giết hại người dân vô tội. Nhưng Giám mục Yodel lại thấy cần cảm ơn Roy. Nếu Roy và các bạn không tiếp tục đấu tranh thì chắc ông và tòa thành Elimine đã bị đuổi khỏi vùng đất này từ lâu. Tòa thành vốn bị nhóm đảo chính nhòm ngó vì họ đã tìm hiểu về những con Rồng của Bern. Thánh Elimine trước khi quy tiên đã nói với họ rằng: "Không bao giờ để loài Rồng trở lại thế giới này. Điều đó sẽ dẫn đến sự chết chóc của con người." Do đó, tòa thánh cố gắng hết sức để tìm cách đưa loài rồng về cái nơi mà vốn chúng phải ở đấy. Yodel cũng cho biết thêm sự hồi sinh của loài rồng có gì đó liên quan đến Fire Emblem, kho báu lớn nhất của Bern. Đó là nơi mà Saul và Dorothy được cử đi để điều tra. Cuối cùng, Yodel mong Roy sớm tiêu diệt nhóm đảo chính nhưng cũng mong Roy không giết những người không đáng giết vì nhiều quân lính chỉ vì bị ép buộc mà thôi. Roy hứa với ông điều đó.
  Turn 1, Gale sẽ đến tìm Zeiss. Gale muốn Zeiss ẩn nấp ở đây vì Narshen đã ra lệnh bắt anh để đổ mọi trách nhiệm lên đầu anh. Hắn đổ cho anh đã cấu kết với chị gái mình cung cấp thông tin cho kẻ địch. Zeiss vô cùng ngạc nhiên. Đến chị gái anh ở đâu anh còn không biết. Gale cho anh biết Miledy đã đứng về phía quân Lycia theo công chúa Guinevere nhưng họ không nên làm gì cả cho đến khi nghe chính Miledy giải thích mọi chuyện. Zeiss hãy trốn đi khi có cơ hội và hãy gặp chị gái mình để hỏi mọi chuyện. Còn Gale sẽ theo dõi trận chiến và báo cáo lại tình hình cho Murdock.
  Khi bạn cho Miledy đến nói chuyện với Zeiss, Miledy kể cho Zeiss mọi chuyện và anh quyết định đi theo Miledy.
  Có một nhân vật tên Hugh. Anh ta vốn được Roartz, Arcard thuê để tham gia cuộc chiến này. Tuy nhiên, khi biết tin chúng đã bỏ trốn, Hugh rất phân vân, ai sẽ trả tiền công cho anh ta. Vì thế anh ta đã đến gặp Roy. Anh ta gợi ý Roy thuê anh ta. Anh ta ra giá 10.000G. Anh ta nói rằng mình cần tiền để chữa bệnh cho bà. Nếu bạn không đồng ý, anh ta sẽ hạ giá xuống 8000. Nếu bạn không đồng ý, anh ta lại hạ xuống 6000. Bạn không đồng ý nữa thì anh ta sẽ hạ xuống 5000. Bạn không đồng ý nữa thì anh ta thôi luôn. Khi bạn đồng ý, sẽ có một chuyện rất vui là anh ta sẽ nói rằng bà anh ta bị đau đầu ở lưng (đúng là nói dối không biết nói dối). Thấy Roy có vẻ nghi ngờ, anh ta lảng luôn.

  C. Số nhân vật tham gia: 14

  D. Nhân vật mới: ba nhân vật mới
  1. Fa

  Class: Mamkute
  Vũ khí sử dụng: Dragon Stones
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1)
  HP: 16 Def: 2
  Str: 2 MDf: 6
  Skl: 2 Mov: 5
  Spd: 3 Con: 1
  Luc: 7 Rsc: 0
  Chỉ số cộng khi promote: không promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Igrene, Sophia, Niime, Elphin, Sue
  Nhận định: Fa là một chiến binh thực sự vì cô bé nắm trong tay viên Đá Rồng Thánh, là kỵ dơ của những tên Rồng của Bern. Các chỉ số của cô bé tăng cũng rất tốt, cô có khả năng cộng 2 cho một chỉ số chứ không chỉ cộng 1 như các nhân vật khác. Tuy nhiên, viên Đá Rồng của cô bé chỉ sử dụng được trong 30 lần nên mình nghĩ bạn cũng không nên sử dụng quá sớm làm gì. Cô ấy sẽ thực sự hữu ích ở một số bài cuối, lúc đó train cô bé vẫn không muộn. Ngoài ra, còn có cách giúp cô ấy có vũ khí dùng không bao giờ hết nữa. Sẽ nói thêm sau.

  2. Hugh

  Class: Mage >> Sage
  Vũ khí sử dụng
  Trước khi promote: Phép thuật yếu tố
  Sau khi promote: Phép thuật yếu tố, gậy phép
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 15, giả sử bạn trả với giá cao nhất, nếu bạn trả giá thấp hơn thì mỗi bậc hạ, các chỉ số sẽ giảm đi 1, trừ ba chỉ số Con, Mov và Rsc)
  HP: 26 Def: 9
  Mgk: 13 MDf: 9
  Skl: 11 Mov: 5
  Spd: 12 Con: 7
  Luc: 10 Rsc: 6
  Chỉ số cộng khi promote
  HP: +4 Def: +2
  Mgk: +4 MDf: +2
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +1 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: +1
  Nhân vật hỗ trợ
  Ray, Chad, Ellen, Lugh, Miledy
  Nhận định: Hugh là con của Canas, một Druid rất mạnh trong FE7. Bà của cậu (sẽ xuất hiện trong FE6 này) cũng là Druid. Thế nhưng cậu lại có Class khác. Tuy nhiên, giống cha mình, cậu là một nhân vật mạnh. Đúng thế thôi. Bạn phải bỏ tiền ra mới thu phục được thì sao không mạnh. Tuy nhiên, cậu ta xuất hiện hơi muộn và bạn thường đã có đủ sage (Lugh, Lilina) nên hơi thừa. Bạn hãy train Hugh nếu bạn thực sự thiếu Sage trong đội hình hoặc bạn rất thích class này hay nếu bạn thích một sage cũng khá mạnh mà lại có HP và Def, Mdef cao.

  3. Zeiss

  Class: Dragon Knight >> Dragon Master
  Vũ khí sử dụng:
  Trước khi promote: Thương
  Sau khi promote: Thương, kiếm
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 7)
  HP: 28 Def: 12
  Str: 14 MDf: 2
  Skl: 9 Mov: 7
  Spd: 8 Con: 10
  Luc: 6 Rsc: 15
  Chỉ số cộng khi promote:
  HP: +5 Def: +2
  Str: +2 MDf: +1
  Skl: +2 Mov: +1
  Spd: +2 Con: +1
  Luc: +0 Rsc: -1
  Nhân vật hỗ trợ
  Miledy, Ellen, Shin, Bartre, Karel
  Nhận định: Giống như chị mình, Miledy, Zeiss cũng có chỉ số rất tốt, có thể dễ dàng max ở nhiều chỉ số. Cậu cũng chỉ yếu ở Luk và Mdf. Bạn có thể sử dụng cả hai và cho họ Support lẫn nhau để thành bộ đôi cực mạnh.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1023x1023 và độ lớn 545KB.


  Ô chữ nhật màu xanh lá góc trên cùng bên trái là vị trí Zeiss xuất hiện và cũng là nơi có Secret Shop
  Ô chữ nhật màu vàng là cầu thang nơi Cath xuất hiện
  Cầu thang 1: xuất hiện bọn mage viện binh
  Cầu thang 2, 4: xuất hiện bọn mercenary viện binh
  Cầu thang 3: xuất hiện bọn fighter viện binh
  Cầu thang 5: xuất hiện tên mage viện binh có Bolting
  Hai tên khoanh tròn đỏ: có viên Red gem
  Hai tên khoanh tròn vàng: có chiêu đánh xa, Bolting và Purge

  F. Nhiệm vụ:
  - Tiêu diệt địch, chiếm lại lâu đài
  - Bảo đảm Doughlas còn sống nếu muốn lấy vũ khí thánh thứ 4

  G. Chiến thuật:
  Nhân vật mang theo: Phải có Miledy để thu phục Zeiss, mang theo thief (Chad, Cath, Astol, tùy char bạn train) để mở kho báu và steel một số thứ quan trọng. Mang Merlinus để chứa đồ vì lần này rất nhiều thứ cần phải có hòm đồ. Healer nên mang theo Sleep staff để dùng.
  Bài này bạn cũng chia làm 2 nhóm: 1 nhóm bên trái và 1 nhóm bên phải.
  Nhóm bên phải: tiêu diệt một số đối tượng ở khu vực bên này. Ngoài ra, họ cũng sẽ lôi kéo một số nhân vật ra khu vực này (Hugh, Doughlas). Bạn cũng cho Roy ra nhập nhóm này vì Roy có một nhiệm vụ là sẽ thu phục Hugh. Bạn nên để nhóm này những nhân vật có khả năng di chuyển tốt vì họ sẽ giúp Roy, Hugh trở lại gia nhập với nhóm bên trái nhanh hơn. Điểm đáng lưu tâm đầu tiên là trong khu vực này có một tên dùng chiêu Bolting khá là nguy hiểm. Hãy sử dụng Long Bow để tiêu diệt hắn thật sớm. Healer cũng cần sẵn sàng cứu máu khi cần thiết. Tiêu diệt nốt mấy tên còn lại. Bạn để Roy cùng 2 char có khả năng di chuyển nhanh ở lại đợi Hugh chạy đến. Sau khi cho Roy nói chuyện và thu phục Hugh thì dùng 2 nhân vật này rescue và đưa họ di chuyển cho nhanh. Đối với việc thu phục Hugh, bạn có thể thu phục anh ta với giá 10.000G, 8.000G, 6.000G, 5.000G. Bạn thuê anh ta với giá càng thấp thì chỉ số ban đầu của anh ta sẽ càng bị giảm đi. Nếu bạn không muốn thu phục anh ta thì hãy cho thief ăn cắp chiếc member card của anh ta trước rồi giết anh ta nhưng mình nghĩ là thu phục vẫn tốt hơn đúng không nào. Hãy trả giá cao nếu bạn có ý định train anh ta, hãy chọn giá thấp nếu bạn chỉ thu phục cho đội quân đông đủ thôi chứ không train. Sau khi xong xuôi, bạn cũng đừng để di chuyển quá nhanh vì nhóm này còn phải có nhiệm vụ kéo Doughlas ra hướng này. Ta không được để anh ta chết nên kéo anh ta ra hướng này sẽ giúp ta có thời gian để giết tên trùm.
  Nhóm bên phải: Tên Fighter dùng Killer Axe. Tên phù thủy đầu tiên có Red Gem. Hãy để Chad (Cath/ Astol) ăn cắp rồi hãy giết hắn. (bài bạn rất cần tiền để mua đồ nên ăn cắp được nhiều là tốt). Có một tên Bishop có chiêu Purge cũng đánh từ xa. Bạn hãy cho các nhân vật tiến lên và dùng healer cứu máu khi cần thiết. Trừ những nhân vật không thể chịu 1 đòn Purge thì phải cho đi chậm lại, chờ hắn hết đòn rồi mới đi. (như Merlinus chẳng hạn).
  Sau khi mở cánh cửa, tiêu diệt hết bọn lính ở khu vực này. Hãy chia quân làm 3 hướng: Merlinus sử dụng Door Key và Chest Key để vào lấy đồ ở căn phòng bên tay trái (Nhớ giết hết địch, cả hai tên Sniper đứng trong phòng trước nhá ); Một đội tiến lên trên về phía bên phải bao gồm Miledy, một char có cần Member card và Silver Card (tốt nhất là dùng Hugh) để mua đồ. Nhưng trước đó thì hãy cho Thief ăn cắp viên Red gem từ tên Rồng và tiêu diệt hắn. Đồng thời cũng nên cho một phù thủy đi tiêu diệt bọn viện binh xuất hiện ở khu vực này; nhóm còn lại thì đi tiêu diệt tên trùm.
  Nếu bạn chưa thu phục Cath thì tập này cô nàng cũng sẽ xuất hiện ở turn 10. Hãy thu phục cô nàng nhé.
  Turn 11 đến turn 15, sẽ xuất hiện viện binh đi lên từ các cầu thang. Nên hãy sẵn sàng ứng phó.
  Khu vực gần chỗ tên Narshen có một số tên Armor Knight cầm HorseSlayer.
  Đối với việc thu phục Zeiss, bạn hãy đứng từ xa đánh vỡ tường rồi phát cuối cùng hãy dùng 1 char khác ngoài Miledy làm vỡ hẳn rồi cho Miledy đến nói chuyện với Zeiss, như thế sẽ tránh việc hai bên phải đánh nhau rồi mới thu phục được. Sau đó thì bạn hãy cho nhân vật cầm Silver Card và Member Card vào chỗ Zeiss đứng, bạn sẽ vào được shop bí mật. Ở đây sẽ bán đầy đủ các item cho việc Promote, Angelic Robe và Lock Pick. Bạn hãy mua những item mà bạn cần thiết để promote vì nếu không đến bài 21 mới lại có một shop như thế này. Bạn cũng hãy bán đi những item không cần thiết trong kho hoặc các Gem mới ăn cắp được nếu tiền của bạn bị thiếu.
  Với nhóm tiêu diệt tên trùm, bạn cần ít nhất 2 turn để làm việc: turn 1, cho Thief ăn cắp viên Blue Gem của hắn. (ăn cắp viên này trước rồi đưa cho một char chạy nhanh đi bán, kiếm tiền mua đồ); turn 2 cho thief ăn cắp nốt cái Delphi Shield của hắn đề làm hắn mất lá chắn quan trọng cũng như trang bị đồ cho quân ta. Rồi giờ thì giết tên trùm! Đối với Thief thì sau đó hãy di chuyển sang bên khu bên phải để lấy nốt các hòm đồ bên này. Nhớ cho một số char phù thủy đi theo để giết tên Rồng còn lại nhé.

  Boss:

  Narshen
  Class: Dragon Lord
  Lvl: 10
  HP: 46
  Str: 16
  Skl: 13
  Spd: 16
  Luk: 13
  Def: 20
  Res: 12

  Bình thường đối chọi với tên này khá là mệt. Chỉ số của hắn rất tốt và hắn lại dùng Rune Sword có khả năng hút máu đối phương để cứu máu cho mình. Tuy nhiên, nếu bạn đã ăn cắp Delphi Shield của hắn thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Bạn có thể dùng phù thủy với chiêu Air Calibur hoặc một cung sĩ với chiếc Brave Bow bắn hai phát một lúc. Hắn sẽ dễ dàng bị tiêu diệt chỉ trong 1 turn mà thôi. Còn nếu bạn kém may mắn, hãy chấp nhận heal và thử lại ở turn tiếp theo.

  Sau khi giết tên trùm xong thì có thể bạn vẫn chưa hoàn thành công việc như mở hết các hòm đồ, mua đồ chẳng hạn. Mà Doughlas lúc này có thể đã đi hết 1 vòng và lại sắp tiến về phía chỗ bạn, tức là chỗ ngai vàng. Giờ thì bạn không thế chạy tiếp để tránh đụng độ vì như thế rất tốn thời gian. Có 2 cách, 1 là bạn cho một nhân vật không có khả năng tấn công lại nhưng lại có khả năng tránh đòn cao đứng ra đợi Doughlas cho ông ta tấn công (Shin, Sue...). Ông ta dùng Silver Axe khá nặng và kém chính xác nên không quá lo. Cho Healer sử dụng Physic khi cần thiết. Cách thứ hai là dùng cây Sleep Staff cho ông ta ngủ trong 5 turn, lấy thời gian để làm nốt công việc. OK?

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau khi chiếm lại được lâu đài, Roy gặp đức vua Mordred. Ông cảm ơn Roy và cũng muốn Roy giúp mình thêm 1 việc. Có một nhóm quân lính của Bern đã chiếm Tòa tháp Thánh, nơi để bệ thờ Elimine. Đây là biểu tượng quốc gia của Etruria. Ông muốn nhờ Roy chiếm lại tòa thành. Bù lại, Roy có thể lấy bất cứ thứ gì ở đó nếu cậu thích có thể có ích. Vua Mordred vẫn còn đau buồn vì hoàng tử nhưng Elphin chưa thể ra mặt. Anh sẽ trở về khi mọi chuyện kết thúc.
  Chapter 16 Gaiden: The Pinnacle of Light hay The Heavenly Light (Phép thuật Ánh sáng thiên đường)


  A. Giới thiệu:
  Theo yêu cầu của vua Mordred, Roy tiến quân về Tòa tháp Thánh ở ngoại ô Aquleia. Tòa tháp Thánh là nơi để thờ Thánh Elimine, một trong 8 vị anh hùng và trong tháp cũng còn rất nhiều các vật linh thiêng liên quan đến bà. Tuy nhiên, tòa tháp đã bị tên Giám mục Windam chiếm giữ, một kẻ nổi loạn, chống đối lại Thánh đường Elimine theo lệnh của Roartz.

  B. Nội dung chapter 16 gaiden:
  Tên Windam biết tin tên Roartz đã tháo chạy. Hắn đã viết một bức thư cho Windam với nội dung rằng hắn không muốn tốn thời gian để làm việc với những giám mục vô dụng, thậm chí không thể khiến Tòa thành Elimine quy phục. Hắn tức tối. Chính Yodel đã cản đường hắn. Giờ hắn sẽ thực hiện nốt cuộc chiến cuối cùng. Nếu chúng chết, chúng sẽ kéo cả quân Lycia chết theo. Tên Windam ra lệnh sử dụng "Mũi tên thiên đường", loại vũ khí có thể gây tổn thương cho chính chúng (lão này ác thật).
  Tướng Doughlas theo lệnh vua đã dẫn Roy và các bạn đến Tòa tháp Thánh. Ông cũng cho biết cuốn sách phép Aureola, một vũ khí thánh của Thánh Elimine cũng nằm ở đây.

  C. Số nhân vật tham gia: 10

  D. Nhân vật mới: một nhân vật mới
  1. Douglas

  Class: General
  Vũ khí sử dụng: Thương, rìu
  Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 8)
  HP: 46 Def: 20
  Str: 19 MDf: 5
  Skl: 13 Mov: 5
  Spd: 8 Con: 17
  Luc: 11 Rsc: 16
  Chỉ số cộng khi promote: đã promote
  Nhân vật hỗ trợ
  Elphin, Geese, Percival, Cecilia, Lalum, Igrene
  Nhận định: General tồi nhất game. Mọi chỉ số đều thấp, đặc biệt là Speed. Đừng tốn thời gian với ông này dù ông ý là Đại tướng quân Giáp sĩ của Etruria.

  E. Map:
  Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 993x1024 và độ lớn 480KB.


  F. Nhiệm vụ: Tiêu diệt địch, lấy được cuốn sách phép ánh sáng Aureola

  G. Chiến thuật:
  Bài này bọn chúng có sử dụng "Mũi tên thiên đường". Khi bạn đứng vào một ô thuộc hàng dọc mà mũi tên đi qua, bạn sẽ bị thương. Sự xuất hiện của mũi tên là random tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tránh bằng cách đứng vào những hàng dọc đã có địch đứng khi bắt đầu xuất phát. (Chú ý là khi xuất phát chứ không phải khi chúng đã di chuyển).
  Bạn cũng cần cẩn thận vì trong bài này có một số tên khá là nguy hiểm với các chiêu đánh xa như Bolting, Purge. Bạn hãy tiêu diệt tên Sage đầu tiên có Bolting bằng Long Bow hoặc một phép đánh xa mà bạn đã có (Bolting chẳng hạn). Hai tên còn lại dùng Bolting đứng gần tên trùm, bạn có thể sử dụng hai char có Res (Mdf) cao đứng vào vị trí hai ô chữ nhật màu xanh dương để bọn chúng tấn công và tiêu hao dần phép của chúng. Có một tên Sage sử dụng Silent staff và đặc biệt tên trùm có mang gậy Berserker để mê hoặc quân của bạn. Vì thế, nhớ cho các healers mang theo Restore staff để cứu các nhân vật bị thôi miên đó. (Tốt nhất là bạn cũng cho một nhân vật nào đó, Doughlas chẳng hạn, đứng vào vị trí ô màu nâu để bị thôi miên rồi bạn giải phép luôn từ những turn đầu).
  Bạn chia quân làm 2 đường để tiêu diệt quân ở hai bên trái phải. Khó khăn nhất chỉ có hai tên Bishop dùng Purge mà thôi. Hãy nhớ để healer trong trạng thái sẵn sàng nếu quân của bạn bị trúng đòn. Tiến nhanh và tiêu diệt chúng càng nhanh càng tốt. Sau đó, nếu bạn không muốn có viện binh thì hãy cho quân đứng chặn vào vị trí của 2 tên Bishop (tức là hai đỉnh tháp). Còn nếu không thì ở đó sẽ xuất hiện những tên Bishop khác ở một số turn nhất định.
  Rồi, đến với tên trùm:

  Boss:

  Windam
  Class: Bishop
  Lvl: 12
  HP: 41
  Mgc: 20
  Skl: 12
  Spd: 12
  Luk: 15
  Def: 13
  Res: 8

  Cách đơn giản nhất là bạn sẽ sử một nhân vật đã promote như Sage chẳng hạn, phép thuật yếu tố cũng có lợi thế trước phép thuật ánh sáng. Res của hắn rất kém, Spd cũng không quá cao. Tuy nhiên nếu bạn có ý định sử dụng một nhân vật yếu để tiêu diệt hắn thì sẽ tốn turn và nhiều công sức hơn vì có thể khả năng đánh trúng không cao (ví dụ như dùng Roy hay những nhân vật dùng rìu chẳng hạn).

  H. Câu chuyện tiếp diễn:
  Sau khi chiếm lại tháp, Roy tìm thấy cuốn sách Aureola. Sau đó, Công chúa sẽ đến nói chuyện với Roy. Cô biết sau đây sẽ là cuộc tấn công Bern. Cô đưa Fire Emblem cho Roy. Cô cho biết đây là chìa khóa để có thể lấy chiếc Sealed Sword, một trong 8 vũ khí thánh. Cô cũng mong Roy khi tấn công Bern, anh đừng giết hại những người dân vô tội.
   
 4. BlackShadows

  BlackShadows Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  17/10/06
  Bài viết:
  467
  Nơi ở:
  Nothingness
  Câu bài trắng trợn thế cậu, hướng dẫn FE6 của Paradox còn trong box đấy. Mod del bài này đi.
   
 5. T.M.Linh

  T.M.Linh Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  24/2/06
  Bài viết:
  2,730
  Nơi ở:
  HCM city
  :|................................................pó tay toàn bô =))...........................mod Ạ đâu rồi ta ;))
   
 6. cupidonte50

  cupidonte50 Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  130
  hihi cai nay tui da xin muon roi neu thay du thi tui da keu mod xoa ma
  .
  ___________Auto Merge________________

  .
  mot la khoa thoi vi mot so nguoi cung can cheat fire emblem chu bo
   
 7. TML

  TML Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  5/5/09
  Bài viết:
  313
  Nơi ở:
  Hell
  vậy còn gọi là game thủ nữa ko ta 8-}, đi chơi với ghệ cho nó sướng =))
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này