Sổ Tay Lập Trình 1.0(PHP&MySQL/C/C#/C++/HTML/JavaScript/AJAX/AutoIT)

Thảo luận trong 'Lập trình & Đồ hoạ' bắt đầu bởi SoTayNet4, 20/1/07.

 1. SoTayNet4

  SoTayNet4 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/8/06
  Bài viết:
  38
  Sổ Tay Lập Trình 1.0 ( 9 ngôn ngữ LT)

  Giới thiệu Ebook Sổ Tay Lập Trình 1.0


  Ebook sổ tay lập trình do freewarez thực hiện, các bài viết được thu thập từ Updatesofts.com và một số nguồn khác trên internet. Danh mục các bài viết trong ebook :

  Startdir is D:\SoTayLapTrinh1.0
  |-- \
  |
  | |-- 00.Introduction
  | | |-- 01.Gioi thieu.mht
  | | |-- 02.Cac san pham khac.mht
  | |
  | |-- 01.Basic C Language
  | | |-- 01.Basic C Language Chapter 1+2 - basic conceptions.mht
  | | |-- 02.Basic C Language Chapter 3 - Cau truc dieu khien va vong lap.mht
  | | |-- 03.Basic C Language Chapter 4 - Ham chuong trinh va cau truc chuong trinh.mht
  | | |-- 04.Basic C Language Chapter 5 - Mang va bien con tro.mht
  | | |-- 05.Basic C Language Chapter 6 - Vai ham tren chuoi ky tu.mht
  | | |-- 06.Basic C Language Chapter 7 - Kieu cau truc.mht
  | | |-- 07.Basic C Language Chapter 8 - Truyen so lieu cho ham.mht
  | | |-- 08.Basic C Language Chapter 9 - Danh sach lien ket(moc noi).mht
  | |
  | |-- 02.C++ toan tap
  | | |-- 01.Learning C++ Basic.mht
  | | |-- 02.C++ toan tap.mht
  | |
  | |-- 03.Nhap mon HTML
  | | |-- 01.Nhap mon HTML.mht
  | |
  | |-- 04.Learning PHP
  | |
  | | |-- 04.Learning PHP\01.Tu hoc PHP
  | | | |-- 01.Chuong 1 - Gioi thieu ve PHP.mht
  | | | |-- 02.Chuong 2 - Thiet lap web server tren windows.mht
  | | | |-- 03.Chuong 4 - Van hanh PHP.mht
  | | | |-- 04.Chuong 5 - Cau truc dieu khien.mht
  | | | |-- 05.Luu giu nhung thong tin can thiet.mht
  | | |
  | | |-- 04.Learning PHP\02.PHP Tutorials Part 1
  | | | |-- 01.What's PHP.mht
  | | | |-- 02.Bai 1 - Hello World - Your very first code lines.mht
  | | | |-- 03.Bai 2.1 - Store data in PHP, Some basic Data types.mht
  | | | |-- 04.Bai 2.2 - Store data in PHP, talk about Variables.mht
  | | | |-- 05.Bai 2.3 - Other Important Data types.mht
  | | | |-- 06.Bai 3 - Ket hop PHP va HTML.mht
  | | | |-- 07.Cau truc dieu khien trong PHP.mht
  | | | |-- 08.Cau truc switch case.mht
  | | | |-- 09.Chuyen doi kieu du lieu.mht
  | | | |-- 10.Chuyen huong nguoi dung voi PHP.mht
  | | | |-- 11.constants and variables.mht
  | | | |-- 12.Cu phap PHP.mht
  | | | |-- 13.Form Upload File to Server.mht
  | | | |-- 14.Install Web server - First Step to Learn PHP.mht
  | | | |-- 15.Interactive with server with form.mht
  | | | |-- 16.Mot so thao tac voi File.mht
  | | |
  | | |-- 04.Learning PHP\03.PHP Tutorials Part 2
  | | | |-- 01.Brief about cookie.mht
  | | | |-- 02.PHP Cheat Sheet.mht
  | | | |-- 03.PHP Data types (cont.).mht
  | | | |-- 04.PHP Functions.mht
  | | | |-- 05.PHP Guide.mht
  | | | |-- 06.PHP Operators.mht
  | | | |-- 07.Save file PHP with Unicode Vietnamese.mht
  | | | |-- 08.Searching and replace in string with Regular Expression.mht
  | | | |-- 09.Simplest to run PHP on Localhost.mht
  | | | |-- 10.Tan dung ma nguon san con bang cach Include File.mht
  | | | |-- 11.Tao, xu ly va xoa Cookie.mht
  | | | |-- 12.Working with Array (cont.).mht
  | | | |-- 13.Working with Array.mht
  | | | |-- 14.Working with Cookie & Session.mht
  | | | |-- 15.Working with server.mht
  | | | |-- 16.Xau - cac phep toan thuong gap (cont.).mht
  | | | |-- 17.Xau - cac phep toan thuong gap.mht
  | | |
  | | |-- 04.Learning PHP\04.MySQL Tutorials
  | | | |-- 01.MySQL Lession 1 - Begin with MySQL.mht
  | | | |-- 02.MySQL Lession 2 - Database,Table,Line.mht
  | | | |-- 03.MySQL Cheat Sheet.mht
  | | |
  | | |-- 04.Learning PHP\05.PHP & MySQL Discussion
  | | | |-- 01.Chay XAMPP tren USB Flash hay CDROM.mht
  | | | |-- 02.eBooks PHP.mht
  | | | |-- 03.Kinh nghiem tieng Viet voi PHP & MySQL.mht
  | | | |-- 04.Learning PHP Sites.mht
  | | | |-- 05.PHP Tricks.mht
  | | |
  | | |-- 04.Learning PHP\06.PHP Editors
  | | | |-- 01.PHP Editors.mht
  | | |
  | |-- 05.C Sharp
  | | |-- 01.Lap trinh C Sharp - Nhung loi noi dau.mht
  | | |-- 02.First lession about C Sharp.mht
  | | |-- 03.De hoc C Sharp toi can nhung cong cu gi.mht
  | | |-- 04.C Sharp Resources.mht
  | | |-- 05.Kien truc cua C Sharp va .NET (bai 1).mht
  | | |-- 06.Kien truc cua C Sharp va .NET (bai 2).mht
  | | |-- 07.Kien truc cua C Sharp va .NET (bai 3).mht
  | | |-- 08.VS Studio 2003 Errors and Solution.mht
  | | |-- 09.Differences between C Sharp and VB.NET.mht
  | | |-- 10.A Simple C Sharp Program.mht
  | | |-- 11.Code Example - Built in Attributes - A Debug Function.mht
  | | |-- 12.Code Example - Call DLL.mht
  | | |-- 13.Code Example - Creating Custom Attributes.mht
  | | |-- 14.Code Example - Get File Content.mht
  | |
  | |-- 06.JavaScript Toan Tap
  | | |-- 01.JAVASCRIPT lession 1.mht
  | | |-- 02.JAVASCRIPT lession 2.mht
  | | |-- 03.JAVASCRIPT lession 3.mht
  | | |-- 04.JAVASCRIPT lession 4.mht
  | | |-- 05.JAVASCRIPT lession 5.mht
  | | |-- 06.Giao Trinh JAVASCRIPT toan tap.mht
  | |
  | |-- 07.SQL
  | |
  | | |-- 07.SQL\01.SQL Basic
  | | | |-- 01.SQL Basic 1.mht
  | | | |-- 02.SQL Basic 2.mht
  | | | |-- 03.SQL Basic 3.mht
  | | | |-- 04.SQL Basic 4.mht
  | | | |-- 05.SQL Basic 5.mht
  | | | |-- 06.SQL Basic 6.mht
  | | | |-- 07.SQL Basic 7.mht
  | | |
  | | |-- 07.SQL\02.SQL Advanced
  | | | |-- 01.SQL Advanced 1.mht
  | | | |-- 02.SQL Advanced 2.mht
  | | | |-- 03.SQL Advanced 3.mht
  | | | |-- 04.SQL Advanced 4.mht
  | | | |-- 05.SQL Advanced 5.mht
  | | | |-- 06.SQL Advanced 6.mht
  | | | |-- 07.SQL Advanced 7.mht
  | | | |-- 08.SQL Advanced 8.mht
  | | | |-- 09.SQL Advanced 9.mht
  | | | |-- 10.SQL Advanced 10.mht
  | | | |-- 11.SQL Advanced 11.mht
  | | | |-- 12.SQL Advanced 12.mht
  | | | |-- 13.SQL Advanced 13.mht
  | | | |-- 14.SQL Advanced 14.mht
  | | | |-- 15.SQL Advanced 15.mht
  | | |
  | | |-- 07.SQL\03.SQL Pro
  | | | |-- 01.SQL Pro 1.mht
  | | | |-- 02.SQL Pro 2.mht
  | | | |-- 03.SQL Pro 3.mht
  | | | |-- 04.SQL Pro 4.mht
  | | | |-- 05.SQL Pro 5.mht
  | | | |-- 06.SQL Pro 6.mht
  | | |
  | |-- 08.AutoIT
  | | |-- 01.AutoIt 1 - Overview.mht
  | | |-- 02.AutoIt 2 - Tools.mht
  | | |-- 03.AutoIt 3 - Cai nhin khai quat.mht
  | | |-- 04.AutoIt 4 - Data types & Operators.mht
  | | |-- 05.AutoIt 5 - Loops.mht
  | | |-- 06.AutoIt 6 - Functions.mht
  | | |-- 07.AutoIt 7 - Built-in Functions.mht
  | | |-- 08.AutoIt 8 - GUI.mht
  | | |-- 09.AutoIt 9 - Test, compile, pack & distribute.mht
  | | |-- 10.AutoIt 10 - AutoIT or not AutoIT.mht
  | | |-- 11.AutoIt 11 - Auto3Info.exe.mht
  | |
  | |-- 09.AJAX
  | |
  | | |-- 09.AJAX\01.Nhap mon AJAX
  | | | |-- 01.AJAX 0 - Nguyen nhan AJAX.mht
  | | | |-- 02.AJAX 0.1 - Web 2.0 va AJAX.mht
  | | | |-- 03.AJAX 1 - Cac the manh cua AJAX.mht
  | | | |-- 04.AJAX 2 - Cac cong nghe trong AJAX - CSS - Gioi Thieu.mht
  | | | |-- 05.AJAX 2 - Cac cong nghe trong AJAX - JavaScript.mht
  | | | |-- 06.AJAX 3 - Cac cong nghe trong AJAX - CSS - Cu phap & thuoc tinh CSS Style.mht
  | | | |-- 07.AJAX 4 - Cac cong nghe trong AJAX - DOM - Document Object Model.mht
  | | | |-- 08.AJAX 4.1 - Cac cong nghe trong AJAX - DOM - Lam viec voi DOM bang JavaScript.mht
  | | | |-- 09.AJAX 5 - Cac cong nghe trong AJAX - DOM - Tim kiem & tao DOM Node.mht
  | | | |-- 10.AJAX 6 - Cac cong nghe trong AJAX - DOM - Phan cuoi.mht
  | | | |-- 11.AJAX 7 - Cac cong nghe trong AJAX - XML va viec truyen du lieu bat dong bo - XML.mht
  | | | |-- 12.AJAX 8 - Cac cong nghe trong AJAX - XML va viec truyen du lieu bat dong bo - XMLHttpRequest.mht
  | | | |-- 13.AJAX 10 - Doi tuong XMLHttpRequest - Gioi thieu.mht
  | | | |-- 14.AJAX 11 - Doi tuong XMLHttpRequest - Phan tich cac dac tinh, phuong thuc & thuoc tinh.mht
  | | | |-- 15.AJAX 12 - Doi tuong XMLHttpRequest - Phan tich cac dac tinh - Su tuong tac.mht
  | | | |-- 16.AJAX 13 - Doi tuong XMLHttpRequest - Phan tich cac dac tinh - GET & POST.mht
  | | | |-- 17.AJAX 14 - Doi tuong XMLHttpRequest - Remote Scripting.mht
  | | | |-- 18.AJAX 15 - Doi tuong XMLHttpRequest - Sending Requests.mht
  | | | |-- 19.AJAX 16 - Doi tuong XMLHttpRequest - DOM Level 3 & DOM.mht
  | | | |-- 20.AJAX 17 - Sending Requests & process response - HTTP Protocol.mht
  | | | |-- 21.AJAX 18 - Sending Requests & process response - HTTP Protocol (cont.1).mht
  | | | |-- 22.AJAX 19 - Sending Requests & process response - HTTP Protocol (cont.2).mht
  | | | |-- 23.AJAX 20 - Mot so giai phap AJAX.mht
  | | | |-- 24.AJAX 21 - Thuat ngu AJAX.mht
  | | |
  | | |-- 09.AJAX\02.AJAX Discussion
  | | | |-- 01.Ajax Framework.mht
  | | | |-- 02.AJAX Javascipt Cheatsheet.mht
  | | | |-- 03.AJAX web Portal pro.mht
  | | | |-- 04.An AJAX Loader Example.mht
  | | | |-- 05.Upload with Ajax + PHP.mht
  | | |
  | | |-- 09.AJAX\03.Ajax tutorials Links
  | | | |-- 01.Ajax tutorials Links.mht
  | | |
  | |-- 10.Programming Discussion
  | | |-- 01.Code Upload MultiFiles in PHP.mht
  | | |-- 02.Coding simple apps with AutoIT.mht
  | | |-- 03.Hieu ung lam nen Web trong nhu vu tru.mht
  | | |-- 04.Kill Protected Processes.mht
  | | |-- 05.Making Dictionary, so simple.mht
  | | |-- 06.Open source, closed source and protect software.mht
  | | |-- 07.Overwriting the .dtors section.mht
  | | |-- 08.Phan tich thiet ke he thong thong tin.mht
  | | |-- 09.prevent apss from End Task in Windows.mht
  | | |-- 10.Protect Access Database.mht
  | | |-- 11.Safe coding with Ada.mht
  | | |-- 12.Set password for HTML Webpages.mht
  | | |-- 13.'snow rain' with JavaScript.mht
  | | |-- 14.Thuat Toan va Giai Thuat.mht
  | | |-- 15.Write Plugins for Y.M 8.mht

  Kiến thức không của riêng ai, bạn hãy chia sẽ ebook này cho bạn bè nhé.
  freewarez(15/1/2007)
  Ebook là file SoTayLapTrinh1.0.chm nặng 6,8MB tự chạy trong Windows
  [​IMG]
  Download từ 1 trong các Link Sau(chỉ cần 1 link thôi):

  Bạn vui lòng trả lời bài viết để thấy link download!

  [hide]
  Link 1:
  Mã:
  http://rapidshare.com/files/11861036/SoTayLapTrinh1.0.chm.html
  Link 2:
  Mã:
  http://www.megaupload.com/?d=I6VMXCDK
  Link 3:
  Mã:
  http://files.filefront.com/SoTayLapTrinh10chm/;6546230;;/fileinfo.html
  Link 4: hỗ trợ các trình download, sau khi vào bằng trình duyệt bạn hãy copy direct link rồi dán vào trình download.
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?cnm5zzgmtxt
  Link 5:
  Mã:
  http://www.live-share.com/files/139064/SoTayLapTrinh1.0.chm.html
  Link 6:
  Mã:
  http://myfreefilehosting.com/f/9fc12fd284_6.84MB
  Link 7:
  Mã:
  http://hyperupload.com/download/02385a8354/SoTayLapTrinh1.0.chm.html
  Link 8:
  Mã:
  http://www.badongo.net/file/2029472
  Link 9:
  Mã:
  http://www.savefile.com/files/419013
  Link 10:
  Mã:
  http://www.uploading.com/files/7GL2TH08/SoTayLapTrinh1.0.chm.html
  Link 11:
  Mã:
  http://www.box.net/public/26zibhdaac
  Link 12:
  Mã:
  http://depositfiles.com/files/533807
  Link 13:
  Mã:
  http://www.filefactory.com/file/141c9f/
  Link 14:
  Mã:
  http://d01.megashares.com/?d01=961355b
  Link 15:
  Mã:
   http://www.esnips.com/web/SoTayLapTrinh10
  Link 16:
  Mã:
  http://ultrashare.net/hosting/fl/ccbfd3715f/
  Link 17:
  Mã:
  http://mihd.net/pc6hz7
  Link 18:
  Mã:
  http://s2.quicksharing.com/v/5392910/SoTayLapTrinh1.0.chm.html
  Link 19:
  Mã:
  http://www.mooload.com/new/file.php?file=files/170107/1168996128/SoTayLapTrinh1.0.chm
  Link 20:
  Mã:
  http://d.turboupload.com/d/1436536/SoTayLapTrinh1.0.chm.html
  Link 21:
  Mã:
  http://www.zshare.net/download/sotaylaptrinh1-0-chm.html
  Link 22:
  Mã:
  http://www.4shared.com/file/8983772/b9cd25c9/SoTayLapTrinh10.html
  Link 23:
  Mã:
  http://www.mytempdir.com/1170789
  Link 24:
  Mã:
  http://www7.spread-it.com/dl.php?id=47d6d5da4c4cf1dd47de21c12b9a6c044b88cb52
  Link 25:
  Mã:
  http://s1.pushfile.net/get.php?id=4ede1f5a2bd5c27b776a7194dcd445af
  [/hide]
   
  ham_vui242 thích bài này.
 2. khachma2004

  khachma2004 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  23/10/05
  Bài viết:
  676
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
 3. maxpayne new

  maxpayne new Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  21/2/04
  Bài viết:
  1,896
  Nơi ở:
  Nowhere
  thanx, lắm link download quá, để load thử về
   
 4. anhbacodon

  anhbacodon Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  19/1/07
  Bài viết:
  1
  thật là tuyệt vời
  sổ tay này rất có ích cho mọi ngưới
  thanks
   
 5. manhhaivn84

  manhhaivn84 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  1/12/02
  Bài viết:
  30
  he, cái này vừa down ở ddth xong
  ông bạn quảng cáo rầm rộ ghê^^
  cám ơn phát nữa
  :D
   
 6. Nguyen_Kain

  Nguyen_Kain Quậy hết mình Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  28/5/04
  Bài viết:
  1,298
  Rất tốt , mình cũng rất thích cái sổ tay này , thanks !

  Mình sẽ đưa topic này lên chú ý , để mọi người cùng đọc nhé :;)
   
 7. Nir2

  Nir2 Thành viên cấp 3

  Tham gia ngày:
  19/10/06
  Bài viết:
  110
  thanks for sharing! hix so short ?
   
 8. red_strike

  red_strike Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  13/10/04
  Bài viết:
  1,719
  Nơi ở:
  Onikage Clone :)
  Lần này cách đặt tên đề mục chưa tốt cho lắm ^^
  Cái nì download bữa trước rùi !
   
 9. huunhon

  huunhon Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  15/8/05
  Bài viết:
  342
  Bạn nào có cuốn Fundamentals of Database Systems, 4th Edition, Pearson Addison-Wesley ko. Mình đang cần gấp để làm tài liệu học. Ai có thì share giúp nhé. Cảm ơn trước.
   
 10. vonguyen

  vonguyen Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/4/04
  Bài viết:
  48
  cám ơn nhiều nha :hug: :hug: :hug:
   
 11. Police man

  Police man Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  29/5/06
  Bài viết:
  98
  CÁm ơn rất nhiều :D:D Mình đang học lập trình
   
 12. batuocdo2005

  batuocdo2005 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  19/6/05
  Bài viết:
  22
  thanks bác nhiều, nó rất có ich với tất cả mọi người
   
 13. jupiter0402

  jupiter0402 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  6/6/05
  Bài viết:
  950
  Nơi ở:
  Hệ mặt trời
  thanks nhiều....đang cần tài liệu nghiên cứu cho học kì II:D
   
 14. jackyphuong88

  jackyphuong88 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  25/4/06
  Bài viết:
  728
  Thank bạn. Có thêm tài liệu để xem rùi:D
   
 15. ken_bob

  ken_bob Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  27/9/05
  Bài viết:
  51
  mình đang cần tài liệu nghiên cứu xin cám ơn
   
 16. Beyeumylove

  Beyeumylove Thành viên cấp 2

  Tham gia ngày:
  13/2/04
  Bài viết:
  85
  Xin cám ơn bạn nhiều sổ tay này rất hay
   
 17. doremon2611

  doremon2611 Thành viên cấp 5

  Tham gia ngày:
  26/7/06
  Bài viết:
  240
  Nơi ở:
  Thế kỉ 26
  Cảm ơn bạn nhiều .
  ::)
   
 18. kaka23

  kaka23 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  28/10/05
  Bài viết:
  9
  thx bạn nh`nhá:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:
   
 19. midori 123

  midori 123 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  27/12/06
  Bài viết:
  5
  nhìu link wa'
  rối mắt wá
  nhưng mà hay wá
   
 20. shadow1991

  shadow1991 Thành viên cấp 4

  Tham gia ngày:
  18/4/05
  Bài viết:
  160
  Nice. mình đang cần nghiên cứu AutoIT làm cái macro tẹo :D
   

Chia sẻ trang này