Poll Results: Long Trung quyết sách thất bại là do:

Members who voted for '1. trí tuệ chủ quan của Gia Cát Lượng vẫn còn kém!'