Poll Results: Bình chọn cho Class yêu thích và được sử dụng quen tay nhất

Members who voted for '[IMG]http://i.imgur.com/v3jmw.jpg[/IMG] [B]Ranger[/B]'