đúng là hình không phải của em ý. Nhưng nếu có cái gì thì cũng là lỗi của bố mẹ mà ra. Đang chém cái vấn đề ấy

Chứ như với dân gay VN nhà mình thì ảnh càng nhiều càng tốt, có cái gì mà chửi