Thang CT's Recent Activity

  1. Thang CT đã trả lời vào chủ đề Hình Thư Giãn ver66 - 2/9 (SFW only - xem page 1).

    Nhiều khi cheatcode có nhiều bản cho nhiều khu vực. Như Red Alert hồi đó chẳng hạn, mã tiền cho các bản khác nhau thì khác nhau

    15/10/19 lúc 11:41