PDA

View Full Version : Tổng hợp và chia sẻ đồ dùng cho The sims 3Tehmango
02-10-2010, 07:04
Thêm đồ cho The sims 3 (http://www.twinlifevn.com/4rum/forumdisplay.php/53-Chia-se)


Hair
Female hair

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15576398
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15515022
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15506163
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15390503
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12057042&postcount=618
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11645401&postcount=305
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11941115&postcount=537
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11975893&postcount=559
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11979483&postcount=568
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12023141&postcount=598
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12110367&postcount=659
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12118260&postcount=663
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12122554&postcount=666
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12133474&postcount=669
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12137624&postcount=673
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12146816&postcount=681
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12150953&postcount=690
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12171688&postcount=720
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12174272&postcount=719
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12175388&postcount=721
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12180564&postcount=727
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12199962&postcount=752
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12213478&postcount=767
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12228960&postcount=777
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12238280&postcount=783
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12257570&postcount=772
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12272860&postcount=780
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12280931&postcount=784
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12346171&postcount=811
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12377959&postcount=823
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12409101&postcount=827
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12409120&postcount=828
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12445198&postcount=855
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12480450&postcount=866
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12496533&postcount=880
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12497662&postcount=881
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12501236&postcount=882
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12504913&postcount=887
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12517425&postcount=894
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12607323&postcount=904
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12658615&postcount=913
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12760138&postcount=955
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12800508&postcount=980
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12840699&postcount=1008
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12898307&postcount=1016
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12930438&postcount=1031
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12973252&postcount=1047
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13036788&postcount=1070
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13109590&postcount=1103
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13210503&postcount=1124
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13627028&postcount=1252
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13676656&postcount=1286
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13745082&postcount=1328
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13746450&postcount=1329
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13771348&postcount=1346
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13990052&postcount=1462
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14019059&postcount=1478
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14103027&postcount=1534
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14215770&postcount=1565
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14216649&postcount=1567
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14265843&postcount=1578
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14497486&postcount=1646
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15118588
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15295973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15381326
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15383717
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15397610
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15397870
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15404893
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15405082
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15411996
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15429320
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15443645
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15459307
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15498868
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15528077
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15568849
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15584267
male hair

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15506163
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11980255&postcount=569
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12098334&postcount=650
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12110367&postcount=659
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12137624&postcount=673
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12146816&postcount=681
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12150835&postcount=687
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12150953&postcount=690
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12175388&postcount=721
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12213478&postcount=767
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12232681&postcount=780
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12238280&postcount=783
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12238280&postcount=766
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12257570&postcount=772
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12337308&postcount=801
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12377959&postcount=823
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12435121&postcount=848
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12445198&postcount=855
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12491751&postcount=876
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12496533&postcount=880
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12607323&postcount=904
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12658615&postcount=913
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12704250&postcount=930
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12760138&postcount=955
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12898307&postcount=1016
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12973252&postcount=1047
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13109590&postcount=1103
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13728844&postcount=1321
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13757481&postcount=1331
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15118588
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15186043
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15295973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15381326
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15383717
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15390503
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15404893
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15429320
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15443645

Clothes

Female clothes

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15576398
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15498868
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15491158
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12057042&postcount=618
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11808305&postcount=447
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11941115&postcount=537
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11975893&postcount=559
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12012599&postcount=591
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12059460&postcount=626
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12069753&postcount=632
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12071923&postcount=635
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12098334&postcount=650
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12103287&postcount=655
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12104918&postcount=656
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12122554&postcount=666
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12146816&postcount=681
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12225062&postcount=776
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12286165&postcount=789
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12377959&postcount=823
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12409101&postcount=827
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12658615&postcount=913
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12786648&postcount=971
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12786744&postcount=972
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12930438&postcount=1031
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13036788&postcount=1070
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13252389&postcount=1149
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13447073&postcount=1183
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13678970&postcount=1293
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13726167&postcount=1317
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13766515&postcount=1344
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14001265&postcount=1474
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14025315&postcount=1488
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14068561&postcount=1509 ( đồng phục)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14497486&postcount=1646
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14636208&postcount=1672 (đồng phục + váy cưới)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15381326
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15383717
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15397610
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15404893
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15416406
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15419551
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15435846
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15568849


male clothes

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15568849
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11842446&postcount=479
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12146816&postcount=681
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12504913&postcount=887
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12760138&postcount=955
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12930438&postcount=1031
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13036788&postcount=1070
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13726167&postcount=1317
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14068561&postcount=1509 ( đồng phục)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14638842&postcount=1675
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15381326

Skin

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11585781&postcount=245
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11645401&postcount=305
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11701718&postcount=378
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11742787&postcount=407
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12110367&postcount=659
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12786359&postcount=970
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13292615&postcount=1158


Eyes

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11907504&postcount=511
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12177776&postcount=724
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12607209&postcount=903
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12729282&postcount=936
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12743681&postcount=940
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13036788&postcount=1070
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13210503&postcount=1124
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15118588
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15411996
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15475426
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15498868
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585


Lips

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15576398
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11984479&postcount=572
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12658615&postcount=913
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12670941&postcount=918
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13210503&postcount=1124
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14102897&postcount=1533
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15118588
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15186043
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15383717
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15411996
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15475426
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15498868
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15528077
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15535297
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973


Makeup

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12504913&postcount=887
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12605245&postcount=902 ( nước mắt)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12983629&postcount=1052(lông mày)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13637900&postcount=1257
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14019059&postcount=1478
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15118588
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15568849


Sims

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15491158
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11942523&postcount=539
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11482566&postcount=148
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11585781&postcount=245
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11645401&postcount=305
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11645401&postcount=305
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11676256&postcount=372
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11701718&postcount=378
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11975893&postcount=559
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11769983&postcount=434
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12069798&postcount=633
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12104918&postcount=656
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12745126&postcount=943
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12745282&postcount=944 (link http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12752559&postcount=948)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12760138&postcount=955
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12800508&postcount=980
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12930438&postcount=1031
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12983707&postcount=1054
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13036788&postcount=1070
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13210503&postcount=1124
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15118588
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585
Houses

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15535297
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15390503
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11383120&postcount=4
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11388743&postcount=10
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11443236&postcount=69
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11474262&postcount=135
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11487230&postcount=155
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11523937&postcount=198
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11585781&postcount=245
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11769983&postcount=434
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11955384&postcount=546
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12018748&postcount=594
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12042023&postcount=610
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12137847&postcount=675
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12180564&postcount=727
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12197532&postcount=747
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12253524&postcount=771
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12286165&postcount=789
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12409120&postcount=828
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12588134&postcount=900
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12673325&postcount=919
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12807786&postcount=984
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12808383&postcount=985
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12808641&postcount=986
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12826252&postcount=1000
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12826468&postcount=1001
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12831422&postcount=1003
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12957625&postcount=1040
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12966111&postcount=1045
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13210503&postcount=1124
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13578505&postcount=1221
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13589777&postcount=1226 ( nhà có hầm rượu cho WA)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13589813&postcount=1227
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13594573&postcount=1229
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13594806&postcount=1230
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13653008&postcount=1268
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13897549&postcount=1393
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14279355&postcount=1579
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15381326
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15397610
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15404893
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15419551
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15429320
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15443645
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15452067
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15475426
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15483174
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15506163
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15576398
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15584267

Mods


Tổng hợp các mod slider (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15583622)


Tổng hợp các mod skill (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15590617)


Tổng hợp các mod mua nguyên liệu (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15590617)Hidden Traits Unlocked và No Intro (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11391562&postcount=13)
Debug console (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11415378&postcount=47)
Super Skillbooks (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11420411&postcount=49)
TS3InstallHelper (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11446716&postcount=76)
Tăng skill
(http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11477700&postcount=138)
Camera mod (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11487230&postcount=155)
Mod có tất cả hạt giống (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11578388&postcount=241)
Instant Skills and Fast Increment Skill Gain! (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11580983&postcount=242)
Mod hacker (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11585246&postcount=244)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11701718&postcount=378
More Frequent Opportunities (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11723055&postcount=401)
Roast Plant and Links Plant: Planting with or without opportunities (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12122451&postcount=665)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12773367&postcount=962
Sim đồng giới có baby ( http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12782174&postcount=969)
mới nhiều người dự tiệc ( http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12805960&postcount=983)
mod móng tay dài cho sim (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12957989&postcount=1041)
Mod chỉnh tuổi (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13471383&postcount=1194)
Mod ăn trộm và mod viết tiểu thuyết (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13525058&postcount=1208)
Mod điều chỉnh thời gian mang thai (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13568963&postcount=1218)
Mod tăng skill Logic (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13658148&postcount=1273)
Mod chỉnh cơ thể người (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13676077&postcount=1284)
Mod xây nửa tường cho TS3 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13719198&postcount=1314)
Tăng skill cho WA
(http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13567279&postcount=1216)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13982752&postcount=1459 (mod nguyên liệu )
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14490261&postcount=1644 ( Awesome mod và super computer mod v.1.10/2.5/3.1)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14507977&postcount=1647 (mod mang thai 1.9/2.4)


Accessories
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12059460&postcount=626
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12409101&postcount=827
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12492062&postcount=877
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12497662&postcount=881 (mũ)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12751178&postcount=946 (handbag)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12786359&postcount=970 (vòng)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12786744&postcount=972
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12793244&postcount=974 (hình xăm ,đồng hồ)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12800508&postcount=980 (khuyên tai)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12930438&postcount=1031 ( mp3.mũ)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12983698&postcount=1053(vòng)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13257185&postcount=1152 ( kiếng)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13470230&postcount=1193 ( giày + tất )
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12232681&postcount=780 ( giày)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13503308&postcount=1204 (giày)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13638179&postcount=1258
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13676656&postcount=1286 ( vòng cổ)
http://forum.gamevn.com/showthread.php?p=13976186#post13976186 ( khăn choàng cổ)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15397610
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15419551
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15435846
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15443645
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15452067
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15459307
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15515022
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15528077
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15568849
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15576398 (ống tay)

Objects


http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15576398
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11482566&postcount=148
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11868169&postcount=501
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11941115&postcount=537
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12177776&postcount=724
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12211811&postcount=762
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12234718&postcount=781
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12272860&postcount=780
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12409101&postcount=827
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12445198&postcount=855
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12491751&postcount=876
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12623486&postcount=908
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12658615&postcount=913
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12731298&postcount=937
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12760138&postcount=955
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12771988&postcount=959
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12772827&postcount=961
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12826713&postcount=1002
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12858629&postcount=1011
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12930438&postcount=1031
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12983698&postcount=1053
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12986745&postcount=1056
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13066504&postcount=1087
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13090771&postcount=1092
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13297611&postcount=1159
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13400469&postcount=1172
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13400698&postcount=1173 (tường trong suốt)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13400867&postcount=1174
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13436621&postcount=1182
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13447073&postcount=1183 (down link này http://forum.gamevn.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fls.paysites.mustbedestroyed.org%2Fbooty%2Fts3%2Fstylistsims%2Ftokyo_bathroom.rar)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13576938&postcount=1220
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13595715&postcount=1233
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13595865&postcount=1234
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13595997&postcount=1235
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13596312&postcount=1236
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13598038&postcount=1240
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13997731&postcount=1467 (tượng my sims )
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14019059&postcount=1478
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14065456&postcount=1505 (tranh Van gogh)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14279355&postcount=1579 (laptop Dell)
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15381326
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15383717
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15390503
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15397610
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15404893
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15411996
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15419551
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15429320
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15435846
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15443645
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15452067
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15455844
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15458981
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15459307
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15475426
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15483174
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15491158
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15498868
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15506163
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15528077
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15568849
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15584267


Career
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12177776&postcount=724Cars
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12412249&postcount=832
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12434921&postcount=846
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12435069&postcount=847
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12440906&postcount=850
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12772643&postcount=960
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12918133&postcount=1023
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=12947486&postcount=1039
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13595620&postcount=1232
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14085944&postcount=1518
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14525953&postcount=1650
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15483174
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15498868
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15506163
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15528077
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15576398Pattern


http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15383717
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15459307
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15491158
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15506163
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15528077
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15535297
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15584267
Hình xăm -TS3Amb


http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15411996
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15483174
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15491158
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15506163
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15535297
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15549585
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15561973
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15568849Neighbouthood


http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15383717
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15429320
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15452067
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15515022
TS3 store
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13459140&postcount=1187
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13465594&postcount=1191
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14237303&postcount=1570
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14350297&postcount=1592
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14428768&postcount=1611
Special


Đồ cho noel \:d/
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13595390&postcount=1231
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13757702&postcount=1333
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13757728&postcount=1334
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13757749&postcount=1335
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13757764&postcount=1336
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13757803&postcount=1337
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13766030&postcount=1343Valentine
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14440272&postcount=1614
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14445574&postcount=1616
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14445979&postcount=1617
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14463699&postcount=1630
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14472708&postcount=1635


Decorative for The Sims 3
#1 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13929432&postcount=1405) #2 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13945285&postcount=1410) #3 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13945529&postcount=1411) #4 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13945931&postcount=1412) #5 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13946250&postcount=1413) #6 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13946690&postcount=1414) #7 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13947853&postcount=1417) #8 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13948315&postcount=1418) #9 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13948627&postcount=1419) #10 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13949250&postcount=1420) #11 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13951521&postcount=1421) #12 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13951998&postcount=1422) #13 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13955562&postcount=1426) #14 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13955832&postcount=1427) #15 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13956077&postcount=1428) #16 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13956333&postcount=1429) #17 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13964659&postcount=1439) #18 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13964748&postcount=1440) #19 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13976333&postcount=1452) #20 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13976362&postcount=1453) #21 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14040076&postcount=1498) #22 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14041018&postcount=1500) #23 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14042287&postcount=1501) #24 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14042978&postcount=1502) #25 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14062206&postcount=1503) #26 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14064264&postcount=1504) #27 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14065674&postcount=1506) #28 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14068030&postcount=1507)

fridaymarch13th
04-10-2010, 11:30
Mod ơi cho hỏi làm sao để down dc mấy đồ trên trang này vậy? :(
http://www.vdisk.cn/lemonleafs

Squall282
04-10-2010, 18:22
@friday : Bấm vào 1 món đồ, chờ 1 xíu cho hết cái biểu tượng hình vòng xoay xoay, bấm vào 1 trong 2 cái chữ ở giữa cái ô vuông màu xanh :D

palantino
09-10-2010, 10:21
Peggy hair - retextured by Anubis360
http://img841.imageshack.us/img841/1570/peggyhair5321.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/4372/peggyhair5322.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/455/peggyhair5323.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/8421/peggyhair5325.jpg
Adult
http://www.mediafire.com/?zcz0l07dlh1
Toodler
http://www.mediafire.com/?qjpww7so4s4

vanness308258
18-10-2010, 14:02
1. nhà ( cần bản W.A + Amb )
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145976_01-frontview.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145976_01-frontview.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145980_05-livingroom-and-tvroom.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145980_05-livingroom-and-tvroom.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145981_06-bedroom-and-bathroom.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145981_06-bedroom-and-bathroom.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145983_08-roofdeck-and-backyard.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145983_08-roofdeck-and-backyard.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145982_07-kitchen-and-bathroom.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145982_07-kitchen-and-bathroom.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145979_04-floorplan.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145979_04-floorplan.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145978_03-roofdeck.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1145978_03-roofdeck.jpg)
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422396

2. nhà ( cần bản Amb )
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145691_StonewaterEstateTitle.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145691_StonewaterEstateTitle.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145898_Screenshot-433.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145898_Screenshot-433.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145897_Screenshot-432.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145897_Screenshot-432.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145697_StonewaterEstateOutsideFeatures.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145697_StonewaterEstateOutsideFeatures.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145695_StonewaterEstateBedrooms.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/6/1/3/8/8/6/MTS2_Flabs__Tom_1145695_StonewaterEstateBedrooms.jpg)
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422317

3. nhà ( cần bản W.A + H.E.L + Amb )
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145133_Front.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145133_Front.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145136_Backyard.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145136_Backyard.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145134_First_Floor.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145134_First_Floor.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145135_Second_Floor.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/7/2/9/8/8/0/MTS2_gizky_1145135_Second_Floor.jpg)
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422033

4. nhà ( cần bản Amb )
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144468_a001.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144468_a001.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144475_a010.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144475_a010.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144470_a003.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144470_a003.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144471_a004.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/3/3/5/0/5/0/4/MTS2_lbee_1144471_a004.jpg)
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=421227

5. nhà ( cần bản W.A + Amb )
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144830_Ext1.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144830_Ext1.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144834_Rear.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144834_Rear.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144838_Detail4.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144838_Detail4.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144832_FL1.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144832_FL1.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144833_FL2.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/1/5/8/7/8/1/7/MTS2_chalice_1144833_FL2.jpg)
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422114

6. nhà
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1144919_Front.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1144919_Front.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1144920_First_Floor.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1144920_First_Floor.jpg)
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1144921_Second_Floor.jpg (http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1144921_Second_Floor.jpg)
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=421730

ID : GameVN.com -> pass : gamevn.com
ID : twinlifevn.com -> pass : twinlifevn.com

vanness308258
19-10-2010, 09:35
1.
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/6/5/5/7/6/2/MTS2_ninotchka_1145936_SSMain.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/6/5/5/7/6/2/MTS2_ninotchka_1145941_SSCollage3.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/6/5/5/7/6/2/MTS2_ninotchka_1145938_SSCollage2.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/6/5/5/7/6/2/MTS2_ninotchka_1145937_SSCollage1.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/6/5/5/7/6/2/MTS2_ninotchka_1145939_SSFirstFloor.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/6/5/5/7/6/2/MTS2_ninotchka_1145940_SSSecondFloor.jpg
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422394

2.
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1143422_Front.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1143423_Livingroom.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/4/0/0/7/8/0/5/MTS2_gabrielorie_1145507_Floorplan.jpg
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=421688

3.
http://thumbs2.modthesims.info/img/2/8/7/1/2/3/8/MTS2_Zandvoort_1145321_Screenshot-A.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/2/8/7/1/2/3/8/MTS2_Zandvoort_1145811_Screenshot-D.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/2/8/7/1/2/3/8/MTS2_Zandvoort_1145327_Screenshot-G.jpg
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422212

ID : GameVN.com -> pass : gamevn.com
ID : twinlifevn.com -> pass : twinlifevn.com

ruacon994
19-10-2010, 18:13
http://sims-real.com/uploads/posts/2010-10/1286891182_sims3updates_cas_4603_m.jpg
DOWNLOAD (http://www.multiupload.com/RS_TXWS7XVYUY)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_the_celestial_palace-306097-1258944608.jpeg
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_the_celestial_palace-306097-1258944615.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/4019.zip)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_the_sunflower_summer_house-326337-1262842523.jpeg
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_the_sunflower_summer_house-326337-1262842525.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/11297.zip)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sim3_-_the_falling_water_modern-290769-1253602508.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/22191.zip)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_luxury-356299-1270699858.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/55522.zip)

palantino
20-10-2010, 10:40
Wall art

http://1.bp.blogspot.com/_cHpPA9ASgyU/TL2TDcuQQMI/AAAAAAAAANg/yuSF7KEZsPw/s1600/01.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_cHpPA9ASgyU/TL2TDcuQQMI/AAAAAAAAANg/yuSF7KEZsPw/s1600/01.jpg
http://www.4shared.com/file/9acaPqBe/greennoodle_Uglyduckling_09091.html

http://1.bp.blogspot.com/_cHpPA9ASgyU/TL2TCiIHhUI/AAAAAAAAANQ/iJTD3ahobU4/s1600/03.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_cHpPA9ASgyU/TL2SyCsYrGI/AAAAAAAAANI/Q4ND-8DgFZI/s1600/04.jpg
http://www.4shared.com/file/VUrCKucd/greennoodle_wallbike_080910_17.html

http://1.bp.blogspot.com/_cHpPA9ASgyU/TL2SxwgmPII/AAAAAAAAANA/rExglPvzzEQ/s1600/06.jpg

http://www.4shared.com/file/F8h5iIjC/greennoodle_walltrees_080910_1.html

http://2.bp.blogspot.com/_cHpPA9ASgyU/TL2Sw6hXt1I/AAAAAAAAAMo/HULCqxnSB1Q/s1600/09.jpg

http://www.4shared.com/file/-S0_unlp/greennoodle_wallgrass_080910_2.htmlhttp://img13.imageshack.us/img13/2342/wallart01net.jpg

http://img808.imageshack.us/img808/7163/wallart0206net.jpg

http://img254.imageshack.us/img254/6411/wallart03net.jpg


http://img243.imageshack.us/img243/6084/wallart05net.jpg

http://img151.imageshack.us/img151/1254/wallart07net.jpg

http://www.mediafire.com/?a6w51x9b5wmnh2j

ruacon994
21-10-2010, 00:00
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_modern_hilltop_mansion-318735-1260759367.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/7856.zip)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_modern_family_home-324019-1262228348.jpeg
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_modern_family_home-324019-1262228346.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/10199.zip)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_richard_blvd-352809-1269584394.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/53385.zip)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_andenijum_full-furnished-357329-1271139288.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/55447.zip)

http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_manteniujum_(full_furnished)-350439-1269227820.jpeg
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/sims3_-_manteniujum_(full_furnished)-350439-1269227821.jpeg
DOWNLOAD (http://usfiles.brothersoft.com/games/new/game_archives/addons/52778.zip)

vanness308258
21-10-2010, 15:47
1. nhà ( cần Amb + W.A )
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1146482_01-frontview.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1146485_04-fashionboutique.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1146488_07-bedroombathroom.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1146486_05-workroom.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1146489_08-backyard.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1146487_06-kitchenlivingroom.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/0/2/5/7/2/MTS2_Yogi-Tea_1146484_03-floorplan.jpg
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422563

2. nhà ( cần bản W.A + H.E.L )
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/9/8/5/3/9/1/MTS2_Gena1985_1146390_Cibola.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/9/8/5/3/9/1/MTS2_Gena1985_1146609_Lounge.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/9/8/5/3/9/1/MTS2_Gena1985_1146396_HomeOffice.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/9/8/5/3/9/1/MTS2_Gena1985_1146397_BackYard.jpg
http://thumbs2.modthesims.info/img/3/9/8/5/3/9/1/MTS2_Gena1985_1146608_Floor_Plan.jpg
Down tại đây : http://modthesims.info/download.php?t=422522

ID : GameVN.com -> pass : gamevn.com
ID : twinlifevn.com -> pass : twinlifevn.com

kotec
24-10-2010, 17:42
Khi mình down những obj bao gồm ở đây và cả ở 1 số trang như peggy, thesimsource về, sau đó giải nén và bỏ vào các thư mục đúng như hướng dẫn, hqa mình install thì k sao, nhưg bắt đầu install những file của the sim source thì lại k chạy đc game nữa, cũng k install đc luôn,
Nó gi lỗi là "Unable to start game service initialization failed (0x6224dd27)"

Mọi ng` có thể chỉ giúp cách khắc phục đc k TT.TT Cảm ơn r' nhiều!!

Tehmango
01-11-2010, 23:15
Kéo topic này lên , bạn trên bỏ hết đồ download ra đi ;))

everet
02-11-2010, 15:48
cho em xin mod hack học skill nhanh cho sims 3 high end loft

Rain Cloud
02-11-2010, 19:38
Trang đầu tổng hợp chất lượng ghê, cám ơn chủ thớt rất nhìu :D

duongnhatlong
03-11-2010, 16:54
Hic bạn nào share lại cho mình mấy con sims nam trong xmsims với, Trang web đó lỗi mất rồi :-s

nhavy
04-11-2010, 01:19
Mình vừa khám phá ra được 1 link download khá nhìu set từ TS3 store. mình thấy thấy trên này up ít we nên mún đóng góp xíu :P:P
http://www.moreawesomethanyou.com/smf/index.php/topic,15100.0.html

---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:11 ----------

À mà trước khi download về mí bạn nhớ download chương trình này nha http://forum.jfade.com/download/file.php?id=310 rùi vào trang này ( phần BONUS ) http://www.vn-zoom.com/f234/the-sims-3-ci-ban-chinh-thuc-copy-tu-dia-goc-49-99-usd-version-1-0-631-0001-ci-hot-337230.html để đọc cách cài nha. Vì ko làm như vậy thì cài sẽ bị ko cài được ( hay fail ) :):):)

---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:17 ----------

mình hình như up lộn topic òi :P:P sr nha

zellpro
04-11-2010, 06:16
ai có cái nhà nào nhìn vẻ hiện đại phù hợp với gia đình 4 người share mình nhé, phù hợp với ep late night . thank :D

The Barnacle
06-11-2010, 16:18
bạn nào up hộ tớ mấy tóc này được không? file sims3pack nhé, mình k chạy file package đc :( thanks trc :X:X

http://images.thesimsresource.netdna-cdn.com/scaled/1606/w-570h-523-1606037.jpg


http://images.thesimsresource.netdna-cdn.com/scaled/1486/w-570h-523-1486735.jpg


http://images.thesimsresource.netdna-cdn.com/1576/1576154.jpg

kenny2518
06-11-2010, 21:10
ai tim cho minh may m od moi cua LN di :((
va may ban update cua théim3 WA HEL AM va FLS di LInk MF nhe :D

Tehmango
18-12-2010, 10:08
http://img121.imageshack.us/img121/7070/christmasevepreview.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/5866/christmaseve8.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/6522/christmaseve10.jpg
http://www.mediafire.com/?tz88a7571bhh40x

Kimmie_Kimmie
19-12-2010, 14:59
Mấy bạn ơi! Mấy bạn có mod nào làm con sim làm đồ ăn ít lại không? Vì nhà mình chỉ có 3 con, dùng have a dinner thì mất công, mà sever 1 cái là 1 món ăn đến 3 4 ngày lận. Mình muốn làm ít phần lại phải làm thế nào?

Tehmango
22-02-2011, 06:39
Kem kem kem

http://img228.imageshack.us/img228/4341/icecreamcone1male.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/2614/icecreamcone1female.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/1880/icecreamcone2female.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/1387/icecreamcone2male.jpg

kingblackcat
24-02-2011, 15:08
http://www.mediafire.com/?tz88a7571bhh40x


gamevn không dùng thẻ Hide và Dbox
Xoài coi lại

kevintnet
02-03-2011, 22:43
có bạn nào cho mình xin 1 con sims nam và 1 nữ hoàn chỉnh, mình có tìm và down về rồi nhưg ko như mong đợi, mong các bạn giúp đỡ!

palantino
05-05-2011, 12:26
Palan cũng bị như bạn,chắc vài hôm là khỏi thôi ;)

Set phòng ăn

http://3.bp.blogspot.com/_4_5Q53ybs6E/TL_rbPSnUKI/AAAAAAAAABg/S6sLHc8onME/s1600/naturediningpre.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_4_5Q53ybs6E/TL_rypbmBXI/AAAAAAAAABk/WfoocznZ-gE/s1600/thum11.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_4_5Q53ybs6E/TL_r0pfNSGI/AAAAAAAAABo/uXtcMsvecqk/s1600/thum22.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_4_5Q53ybs6E/TL_r2ZQuMAI/AAAAAAAAABs/cO8x81iwZb4/s1600/thum33.jpg

http://www.box.net/shared/bbb6709zm2

Bảng đen

http://i37.tinypic.com/11ieniw.jpg

package

http://www.mediafire.com/?4dkwv9cosc1qjaq

sims3pack

http://www.mediafire.com/?qesbwzhas22s0rc

watthefu6k11
15-01-2012, 09:51
mình down sim về làm giống như vậy nhưng vào game sao hem thấy sim mới vậy

baouyentd
15-01-2012, 12:36
game này vẫn rất thu hút mọi người. dạo này đi làm rồi, không rảnh thời gian để chơi, tiếc ghê